Page 1

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “Сдружение на Българските Футболни Привърженици” I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Статут чл.1 /1/ Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание. /2/ Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. /3/ Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството. /4/ Членовете отговарят за внасяне на дължимия членски внос. Наименование чл.2 /1/ Наименованието на Сдружението е: „Сдружение на Българските Футболни Привърженици”. В случай на кореспонденция на чужд език, наименованието ще бъде превеждано като Association of Bulgarian Football Supporters. /2/ Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса и съда, където е регистрирано Сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, ще бъдат посочвани във всеки документ съставляващ официално писмено изявление на Сдружението. Седалище и адрес на управление чл.3 /1/ Седалището на Сдружението е в гр. София, Република България; /2/ Адресът на управление е в гр. София, район “Средец”, Национален стадион „Васил Левски”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, Сектор В Срок чл.4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие. Определяне на дейността съгл.чл.2 от ЗЮЛНЦ чл.5 Сдружението осъществява дейност в обществена полза. Ценности и идеали чл. 6 Сдружението приема, застъпва и проповядва следните ценности и идеали; 1.Разбирането за футбола, и спорта изобщо, като голямо достояние на човешката култура и цивилизация, без които животът губи част от своя блясък и величие. 2.Разбирането за футбола като форма на социално общуване и източник на емоции, която няма прецедент и няма аналог. 3.Разбирането за футбола, и спорта изобщо, като жизнено необходими на децата и младите хора, за да развият своя потенциал и израснат като пълноценни личности. 4.Разбирането за достъпността до футбола, и спорта изобщо, на деца и млади хора като приоритет на политиката на всяка развита държава. 5.Разбирането за футбола като форма на съхранение на историческата памет на народите и националния им дух, като школа за възпитание на национално достойнство у подрастващите. 6.Разбирането за фен-културата като един от социалните феномени на съвременното общество и форма на съвременно народно творчество. 7.Разбирането за хореографията на футболните привърженици като форма на социално послание към обществото и света. 8.Разбирането за клубовете на футболните привърженици като независими граждански общности, които имат образователни и възпитателни цели, и които се отличават с будна социална съвест и активност. 9.Разбирането, че футболът възпитава у всеки човек следните ценности: приятелство, солидарност, взаимопомощ, трудолюбие, постоянство, достойнство, чест, кураж, уважение. 10. Разбирането, че във футболната игра и спорта, всички хора са равни; че талантът и достойнствата на характера на един човек го правят достоен за уважение, без оглед на неговата националност, вероизповедание, раса, етническа принадлежност. 11.Разбирането, че водещото начало във футбола и спорта е социалното, а не комерсиалното. Основни цели на Сдружението чл.7 В своята дейност Сдружението ще има и ще преследва следните основни цели: 1. Да защитава интересите на футболните привърженици като отстоява и се бори за: Стр. 1 от 8


-общодостъпни форми и места за практикуване на футбол от всички граждани на Република България, без оглед на тяхната възраст, социален статус, пол, религия, политически убеждения, физически увреждания; -общодостъпност на билетите за футболни мачове за всички граждани на Република България, включително и за тези с най-нисък социален статус и най-ниски доходи; -защита на граждански права на футболните привърженици дадени им от Конституцията на Р България и българското законодателство, в случай че бъдат накърнени преди, по време и след футболни срещи; 2.Да утвърждава авторитета на българските футболни привърженици като многобройна и социално активна гражданска общност. 3.Да стане партньор на Български футболен съюз, Професионална футболна лига, Министерство на физическото възпитание и спорт; да сътрудничи на другите органи на изпълнителната и местната власт на Република България: - при решаване на проблеми и прилагане на политики свързани с футбола и спорта изобщо; -при изготвяне или промяна на законодателство регулиращо футбола и спорта изобщо, както и тяхното социално въздействие; -при изготвяне или промяна на законодателство касаещо инвестиции във футболна и спортна инфраструктура; -при изготвяне или промяна на законодателство касаещо закрила, възпитание и развитие на деца и млади хора; -при справяне с инциденти и кризи свързани със сигурността и безопасността на футболни мачове; 4.Да популяризира сред футболните привърженици в България позитивна фен-култура, която не допуска изяви, които могат да доведат до рискове за здравето и живота за хората на стадиона и извън него, по време футболен мач, в това число: на играчите, длъжностните лица на БФС, служебните лица на футболните клубове, журналистите, държавните органите на реда и частните охранителни фирми, стюардите и привържениците на двата отбора и всеки друг. 5. Да спомага футболните привърженици да се придържат към демократичните принципи, върху които, чрез които да изграждат българското общество: в случай на неразбирателство, недоволство и несъгласие с определени политики или действия на определени лица в сферата на футбола, да се поддържа диалог и да се водят преговори с противната страна; в случай на невъзможност за постигане на споразумение, да се прибягва до законни форми на граждански и социален протест. Да утвърждава конституционните ценности, целящи опазването на живота и здравето на хората, като в случай на протести или гражданско недоволство да апелира за ненасилие, за опазването на живота и здравето на хората, в това число и на тези, срещу които се протестира и които ги охраняват; същевременно сдружението ще настоява за стриктно спазване на законовите правата на протестиращите от страна на държавните органи, частни охранителни фирми и длъжностни лица. 6.Да утвърждава сред българските футболни привърженици, и особено сред децата и младите хора, ценностите на социалната солидарност, благотворителността и доброволчеството. 7.Да спомага за преодоляване на нихилизма и апатията сред футболната общност в България /футболни привърженици, футболни клубове, медии/ спрямо българските национални отбори по футбол, и по-специално представителния мъжки национален отбор. 8.Да утвърждава разбирането, че националните отбори по футбол на България, и поспециално представителният мъжки национален отбор, са частица от представата на нас самите и на другите народи за България, че подкрепата за тези отбори е преди всичко израз на самоуважението ни като българи и израз на любовта ни към нашата родина България. Резултатът на футболният терен не бива да разколебава нашето национално достойнство и любовта към родината, защото те са вечни ценности. 9.Да се противопостави на постоянното медийно окарикатуряване и омаскаряване на националния селекционер и на футболистите от представителния мъжки национален отбор по футбол, които и да са те, от който и да е футболен клуб да произлизат, както и на нездравия и прекален интерес към личния им живот. 10.Да спомага за поддържане сред футболната общност в България на постоянен и конструктивен диалог, и откровен дебат, по всички проблеми на българския футбол, като се зачитат интересите на всички страни: футболни клубове, футболна федерация, футболни привърженици. 11.Да утвърждава футболния стадион и футболния мач като свободна от насилие и корупция гражданска територия и среда, в които водещи са принципите на честната игра и взаимното уважение. Стр. 2 от 8


Средства за постигане на целите на Сдружението и предмет на дейност чл.8 /1/ Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са: - Разпространяване на информация сред футболните фенове за съществуването си, за своите цели и за изповядваните от Сдружението ценности; - Активна кампания за изчистването на образа на българския футболен фен; - Набиране на средства и подпомагане на пострадали при спортни мероприятия; - Участие в благотворителни каузи организирани от централната и местната власт, неправителствени организации и граждани; - Разпространяване на идеите за позитивна и активна фен-култура; - Осигуряване правна помощ на футболни фенове; - Участие в разработването на национални и местни програми за развитие на масовата физкултура и спорт или дава мнение по тях; - Представяне на компетентните държавни органи на съгласувано мнение на управителния съвет на Сдружението по проекти за нормативни актове уреждащи въпроси свързани със спорта; - Системно проучване на резултатите от прилагането на законодателството свързано със спорта и предлагане на компетентните държавни органи мерки за спазването и усъвършенстването им; - По своя инициатива или по искане на компетентните държавни органи отстоява интересите на своите членове и на футболните фенове, като предлага усъвършенстване и демократизиране на правилата свързани със спорта и неговото финансиране и подпомагане от страна държавата, общините, други юридически лица и граждани; За осъществяване на целите си Сдружението ще си сътрудничи със средствата за масова информация, сродни сдружения и организации. Участва в консултативни и други органи и организации, организира пресконференции и представя искания към компетентните държавни институции. /2/ Предмет на дейност на Сдружението: /2.1/ Основен предмет на дейност: - Организиране на семинари за обучение на доброволци, футболни стюарди, придружители на привърженици относно правата и задържанията, които имат по действащото законодателство; - Организиране на обучение за организиране на непрофесионални футболни състезания и състезания на детско-юношеския футбол; - Организиране на семинари за изграждане на позитивна фен-култура, за участието на младите хора в живота на обществото като цяло и в местното самоуправление; - Издателска дейност; - Ангажиране на правна помощ зае нуждаещи се футболни фенове; /2.2/ За постигане на целите си Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност, като използва прихода за постигане на определените с този устав цели, а именно: стопанска дейност, изразяваща се в консултации, представителство, мениджмънт, организиране на проучвателни посещения, организацията на спортни прояви, изграждането и стопанисването на спортни обекти, участие по решение на Управителния съвет в кооперации и търговски дружества,както и други дейности за които няма законова забрана. II.ЧЛЕНСТВО чл.9 /1/ Членуването в Сдружението е доброволно. /2/ Член на Сдружението може да бъде всяко физическо лице, навършило 18 /осемнадесет/ годишна възраст, което приема неговите цели и устав и желае да даде своя личен принос за осъществяването им. /3/ Член на Сдружението може да бъде и всяко юридическо лице с нестопанска цел, което, по решение на управителния си орган, приеме целите и устава на Сдружението и което се ангажира, чрез своите членове и органи да участва в осъществяването им /4/ Членовете на Сдружението биват: - редовни членове; - почетни членове. чл.10 Всеки член на Сдружението има право: 1. да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание; 2. да бъде избиран в органите на управление на Сдружението; 3. да бъде информиран за дейността на Сдружението; Сдружението няма право да отказва информация на свой член; 4. да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от осъществяване на дейността му; чл.11 /1/ Всеки член на Сдружението е длъжен: Стр. 3 от 8


1. да внася месечен членски внос; размерът на членския внос се определя от Общото събрание; 2. да спазва Устава на Сдружението; 3. да работи за постигане на поставените цели и да изпълнява възложените му от органите на Сдружението задачи; 4. да се въздържа от поведение, което би накърнило обществения авторитет на Сдружението. /2/ Изпълнението на възложените задачи, може бъде предоставено другиму, след предварително одобрение от дадено от Управителния съвет /3/ Когато изпълнението на задачата е възложено на Юридическо лице, член на Сдружението, то, съгласно своя устав, определя конкретния изпълнител, но отговаря за действията му пред Сдружението като за свои. чл.12 /1/ Членските права и задължения са непрехвърлими и се погасяват при прекратяване на членството. /2/ Не се погасяват имуществените задължения на члена към Съдружието в случаи на: - прекратяване на членството с едностранно волеизявление; - изключване - отпадане Придобиване на членство чл.13 /1/ Членове на Сдружението се приемат с решение на Управителния съвет, взето с обикновено мнозинство. /2/ Кандидатът за член да Сдружението представя пред Управителния съвет на същото Писмено искане, което следва да съдържа: а) Волеизявление за членство; б) Декларация, че е запознат с Устава и целите Сдружението, ще спазва Устава, и чрез дейността си ще допринася за постигането на целите; в) данни за контакт, включващи адрес, телефон и и-майл. /3/ Решението на Управителния съвет, с което се отклонява молба за приемане на нов член подлежи на обжалване пред първото редовно Общото събрание, следващо отказа. Отклоненият кандидат следва да бъде изслушан от Общото събрание преди то да вземе решение. Това решение не подлежи на обжалване. /4/ Отклоненият кандидат може да подаде нова молба по реда, предвиден в този член, не по-рано от една година от решението, съответно, на Управителния съвет или Общото събрание. Прекратяване на членство чл.14 /1/.Членството се прекратява: 1. с едностранно волеизявление до Сдружението; 2. при смърт или поставянето под пълно запрещение; 3. при изключване 4. при прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел; 5. при отпадане. /2/ Решението за изключване се взема от Общото събрание, по мотивирано предложение на Управителния съвет, при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство неприемливо. Решението се взима мнозинство от половината от всички присъстващи на събранието. Преди взимане на решението общото събрание е длъжно да изслуша, лицето, чието изключване се иска, ако същото поиска това и се яви пред събранието. Решението за изключване може да се обжалва пред съда по регистрация. /3/ Отпадането на членство е налице, при невнасяне на установените имуществени вноски в шест поредни месеца или системно неучастие в дейността на Сдружението. Решението за отпадане се взима от Общото събрание по предложение на Управителния съвет. Управителния съвет изпраща за предложението за отпадане на заинтересованото лице по посочените данни за контакт. ІІІ. ИМУЩЕСТВО Имущество чл.15 /1/ Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху интелектуална собственост и други права, в зависимост от действащите нормативни актове. /2/ Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейност, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ. /3/ За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата изброени в чл.41, ал.3 от ЗЮЛНЦ.

Стр. 4 от 8


Източници на средства на Сдружението чл.16 /1/.Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат членски внос. Размерът на членския внос и периодичността му се определят от Общото събрание. Членският внос се заплаща по банков път или в брой на Председателя, който издава разписка. /2/ Сдружението, чрез в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство. 3/ Сдружението може да развива стопанска дейност съгласно чл. 8, ал. 2 от настоящия устав. IV.УПРАВЛЕНИЕ Органи на Сдружението чл.17 Органите на Сдружението са Общо събрание и Управителен съвет. Състав на Общото събрание чл.18 /1/ В Общото събрание участват всички членове на Сдружението. /2/ Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителство чл.19 /1/ Пълномощник може да бъде само физическо лице. /2/ Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението. Един член на Сдружението може да представлява най-много един отсъстващ член. /3/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица. /4/ Юридическите лица, членове на Сдружението се представляват от изрично упълномощен за участие в общото събрание (правилата на своите устави) представител. Компетентност на Общото събрание чл.20 /1/ Общото събрание: 1. изменя и допълва Устава на Сдружението; 2. взема решения за прекратяване на Сдружението; 3. избира и освобождава членове на Управителния съвет; 4. избира председател на управителния съвет; 5. приема бюджета на Сдружението; 6. приема и изключва членове; 7. взима решение за участие в други организации; 8. приема отчета за дейността на Управителния съвет и го освобождава от отговорност; 9. отменя решения на Управителния съвет и на другите органи на Сдружението, когато противоречат на Закона и Устава на Сдружението или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението; 10. Взема мотивирано решение по чл. 15 ал. 3 от настоящия устав; 11. Приема основните насоки в дейността на Сдружението. /2/ Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол пред Софийския градски съд относно своята законосъобразност и съответствие с устава. Провеждане на Общо събрание чл.21 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. /2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание. Свикване на Общото събрание чл.22 /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и по искане на една трета от членовете на Сдружението. /2/ Ако в срок от две седмици от искането за свикване на Общото събрание, Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване, то се свиква от съда по Седалището на Сдружението, по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. /3/ Свикването се извършва чрез писмена покана изпратена до членовете на сдружението по посочените данни за контакт (писмено или чрез и-мейл). /4/ Поканата съдържа дневния ред, дата, час и място на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. /5/ Времето от публикуване на поканата до заседанието на Общото събрание не може да бъде помалко от един месец преди насрочения ден. Списък на присъстващите чл.23 На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Стр. 5 от 8


Кворум чл.24 Общото събрание може да заседава, ако явилите се членове представляват повече от половината от всички членове. При липсата на кворум Управителния съвет насрочва ново заседание в срок - един час по късно на същото място и при същият дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове. Право на глас чл.25 Всеки член има право на един глас. чл.26 Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: 1. него, съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително. 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения. Вземане на решения чл.27 /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. /2/ За решенията по чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 2 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите. /3/ При наличие на други, специални норми, уреждащи за кворума да дадено решение и съдържащи се в този устав, прилагат се специалните норми чл.28 /1/ Общо събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред. Протокол чл.29 /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона. /2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от ръководещия заседанието и лицето изготвило протокола, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание. /3/ Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точното записване на решенията в протокола и да иска неговата поправка или допълване. Управителен съвет чл.30 /1/ Сдружението се управлява от Управителен съвет. /2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 /две/ години. /3/ Управителният съвет се състои от седем физически лица - членове на Сдружението. /4/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани. Права и задължения на Управителния съвет чл.31 /1/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на същия. /2/ Управителният съвет: Осъществява оперативното ръководство на Сдружението; разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на настоящия устав; подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на Сдружението; определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това; осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; изпълнява задълженията, предвидени в устава, приема други вътрешни актове, предлага на Общото събрание да приема членове на Сдружението. Заседания на Управителния съвет чл.32 /1/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член. /2/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. /3/ Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, ако в закона или устава не е определено друго мнозинство. /4/ Заседанията на Управителния съвет могат да се приемат и дистанционно – чрез провеждането на конферентни разговори /по телефон, по Скайп или с други средства с оглед развитието на техниката/. /5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет. /6/ При вземането на решенията си Управителния съвет се стреми да търси максимално възможния консенсус, при отчитане и изслушване на всички гледни точки към поставения проблем. Стр. 6 от 8


/7/ Заседанията на Управителния съвет се протоколират от Председателя и се поставят в нарочни книги. Председател чл.33 /1/ Председателят на управителния съвет организира, ръководи и контролира дейността на Сдружението, в съответствие с решенията на общото събрание и на управителния съвет. /2/ По време на продължително отсъствие или заболяване, Председателят на управителния съвет упълномощава някой от членовете на управителния съвет да изпълнява задълженията му или част от тях. Упълномощаването следва да бъде с нотариална заверка. /3/ Председателя представлява Сдружението пред трети лица. Годишна проверка чл.34 /1/ Веднъж годишно Сдружението осигурява извършването на проверка на дейността си според изискванията на ЗЮЛНС /2/ Сдружението не разпределя печалба. Книги на Сдружението чл.35 /1/ Сдружението води книги за протоколите от заседанията на общото събрание. Ръководещият заседанието на общото събрание и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. /2/ Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професия и занятие. V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ Основания за прекратяване чл.36 /1/ Сдружението се прекратява: 1. по решение на Общото събрание; 2. с решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи. чл.37 /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. /2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице /3/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението. /4/ Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на лицата, посочени в чл.43, ал.2 от ЗЮЛНЦ. /5/ Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите се разпределя между членовете на Сдружението. /6/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната алинея, то се предоставя на Общината, в която е седалището на прекратеното сдружение. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното сдружение общественополезна дейност. VІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ чл. 38 Сдружението не може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел. VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ чл. 39 Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. чл. 40 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел “Сдружение на Българските Футболни Привърженици”, състояло се на 17.07.2012 г., в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав. УЧРЕДИТЕЛИ: Списък на учредителите на сдружение с нестопанска цел “СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФУТБОЛНИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ” със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Средец”, Национален стадион „Васил Левски”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, Сектор В, присъствали на учредителното събрание, проведено на 17.07.2012 година: Стр. 7 от 8


1. Константин Георгиев Капчин………………………………………………………….. 2. Костадин Георгиев Славов……………………………………………………………… 3. Божидар Людмилов Божилов………………………………………………………….. 4. Елена Кирилова Ваташка……………………………………………………………….. 5. Димитър Ангелов Дяков……………………………………………………………….. 6. Владимир Иванов Владимиров………………………………………………………… 7. Нейко Колев Енев……………………………………………………………………….

Стр. 8 от 8

Устав на сдружението  
Устав на сдружението  

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “Сдружение на Българските Футболни Привърженици”

Advertisement