Page 1

R


T ầ mnhì n2 0 1 5 UL T RABOL Dphấ nđấ ut r ởt hà nhmộtt r ongnhữngc ôngt y t r uy ềnt hôngđị nhhướngnghệt huậ tgi ả i t r í mạ nhnhấ tVi ệt Na m, c ónhữngđónggópnhấ tđị nhv à os ựphá tt r i ểnc hung c ủax ãhội . Chúngt ôi k ha ok há tx â ydựngc ộngđồngy êu nghệt huậ tnghi êm t úc , bì nhđẳ nghóak hảnă ngt i ếpc ậ n dị c hv ụl i ênqua nv ànâ ngc a ot r ì nhđộ, nhậ nt hứcv ềnghệ t huậ tc ủac ộngđồng.

S ứmệ nh Chúngt ôi x á cđị nhnhi ệm v ụhà ngđầ uc ủamì nhl àt hổi một l uồnggi ómới v à ol ĩ nhv ựct r uy ềnt hôngt ạ i Vi ệtNa m bằ ng c á c ht ạ or ac á cs ả nphẩ ms á ngt ạ oma ngt í nht hẩ m mỹc a o, độcđá ov àt á obạ o; nâ ngt ầ m nhậ nt hức , hi ểubi ếtv ềnghệ t huậ tc ủagi ới t r ẻVi ệtNa mv àk hí c hl ệnhữngngười c óđa m mêquav i ệct ạ omôi t r ườngt huậ nl ợi , bì nhđẳ ngđểgi úphọ t i ếpc ậ nv ới nghệt huậ tdễdà nghơn.


Ýt ư ở n g t ừngc hi t i ế t

t ừng mộtt á

L àt hứk hôngba ogi ờt hi ếuởUL T RABOL D, c húngt ôi nhậ nt hứcđượcr õv a i t r òt henc hốtc ủaýt ưởngt r ong mộtbả nt hi ếtk ếbấ tk ỳ . Quyt r ì nht hi ếtk ếc ủa UL T RABOL Dưut i ênhà ngđầ uc hodes i gnerc ót hời gi a nđểt ì mc ả m hứngs á ngt ạ ot r ongmôi t r ườngl à m v i ệct ựdo, t hoả i má i đểc ót hểđưar anhữnggi ả i phá p nghệt huậ tđộcđá onhấ tc hok há c hhà ng.

C h út r ọ n gv à ot í n hh i ệ uq u ả Với t ừngl oạ i s ả nphẩ mt hi ếtk ếk há cnha u, c húngt ôi á pdụngnhữngt i êuc hí t hi ếtk ếphùhợp, hạ nc hếc á c hi ệuứngđồhọaphứct ạ pđểđả m bả ot ối ưuhóat í nh hi ệuquả , hà i hòav àt í nhk hảdụngt r ongmôi t r ường s ửdụngt hựct ế.

T r u y ề nt ả i t h ô n gđ i ệ pc h í n hx á c Mộtbả nt hi ếtk ếđẹpnhưngk hi ếnngười x em hi ểus a i ýđồc ủangười c ungc ấ pt hôngt i n, đól àbả nt hi ếtk ế t hấ tbạ i . UL T RABOL Dhi ểus â us ắ ct ầ m qua nt r ọngc ủa v i ệct r uy ềnt ả i nội dungt hôngđi ệpmộtc á c hc hí nh x á ct ới đối t ượngđí c hc ủabấ tk ỳl oạ i s ả nphẩ m nà o c húngt ôi t hi ếtk ếv àt r ì nhbà y . Vi ệchợpt á cgi ữađôi bênởgi a i đoạ nđầ uc ủamỗi dựá nt hi ếtk ếc óv a i t r ò qua nt r ọngnhấ t , quy ếtđị nht ới s ựt hà nhc ôngt hựct ế c ủas ả nphẩ ms a uk hi c ungc ấ pc hođối t ượngđí c h.


Mu s i c P r o d u c t i o n Với độ i ngũnhữngnhạ cs ĩ v ànhạ cc ô ng, k ỹs ưâ m t ha nht à i nă ngc ùngó cs á ngt ạ ok hô nggi ới hạ n, UL T RABOL Dt ựt i nl ànhàc ungc ấ pgi ả i phá pv ềâ m nhạ c , â mt ha nhs ố1Vi ệ tNa m. Khá i ni ệ m“ S ẢNXUẤTHÀNGL OẠT ”đượcc húngt ô i l ầ n đầ ut i ê ns ửdụngđố i v ới l o ạ i hì nhnghệt huậ tnà yđể môt ảv ềs ứcl à mv i ệ cc ủamì nh.

L ồ n gt i ế n gc h ot r í t ư ở n gt ư ợ n g Khôngc hỉ gi ới hạ nt r ongnhữngâ mt ha nh, c ak húc t hườngt hấ y , l ầ nđầ ut i ênc húngt ôi ma ngk há i ni ệm t hi ếtk ế, môphỏngâ mt ha nht ới k há c hhà ngVi ệtNa m bằ ngnhữngs ả nphẩ mâ mt ha nhs i êut hực , hi ệnđạ i màt r ướcđâ yc hỉ c ót r ongt ưởngt ượng.

T h ổ i h ồ nc h op h i mả n hv àt r òc h ơ i Âm t ha nhl uônv àt hứdễđi v à ol òngngười , k hơi dậ yc ả mx úcmạ nhmẽnhấ t . T r á c hnhi ệm gi úpt r ò c hơi , bộphi mc ủak há c hhà ngđểl ạ i ấ nt ượngs â u s ắ ct r ongl òngngười s ửdụng, k há nt hí nhgi ả k hôngc hỉ l ànhi ệm v ụmàc ònl àni t ềm đa m mêc ủa c húngt ôi . “ L uônl uônđộcđá o, l uônl uônbấ tngờ” , đóc hí nhl àl ời môt ảc hí nhx á cnhấ tv ềnhữnggì c húngt ôi muốnl à mv àc ót hểl à m.

Đ á pứ n gmọ i n h uc ầ u Khôngdừngl ạ i ởs oundt r a c kc hophi m, t r òc hơi , c húngt ôi s ẵ ns à nggi úpk há c h hà ngt hi ếtk ếâ mt ha nhc hoứngdụng, s ả nx uấ tnhạ ct heoy êuc ầ ubấ tk ỳ , k hônggi ới hạ nl àc ánhâ nha yt ổc hức .


S t u d i oc h u y ê nb i ệ t Với 03Audi oS t udi oc huy ênbi ệthóac ho t ừngmụcđí c hs ửdụngnhưs oạ nnhạ c , s ả nx uấ t . . . , c húngt ôi t ựt i nc ót hểđem l ạ i nhữngs ả nphẩ mc hấ tl ượngc a onhấ tt r ong k hoả ngt hời gi a nphùhợpv ới c á cđơnhà ng c óquymôbấ tk ỳ !


St udi o B u z z ! T e a m Đól àc á i t ênUL T RABOL Dưuá i dà nht ặ ngbộphậ nt ổc hứcs ự k i ệnc ủamì nh. Khôngc hỉ l à mv i ệc hi ệuquả , c húngt ôi c ònđónggóp nhữngýt ưởngđộcđá ogi úpc á c s ựk i ệnc ủak há c hhà ngt r ởnên t húv ị hơn, gâ yđượcs ực húýhơn t r ongx ãhội .

G i ả i p h á pt r ọ ng ó i Chúngt ôi c ungc ấ pc hok há c h hà nggi ả i phá pt r ọngói t ừx â y dựngýt ưởngt ổc hứcs ựk i ện, t hi ếtk ếđồhoạ , â m nhạ c , gi á m s á t , t hi c ôngt r ựct i ếpđếnt i ếpt hị x ãhội . Quyt r ì nhk hépk í nnà y đả m bả ot í nhđồngbộ, t hống nhấ tc a oc ủas ựk i ệnv àhơnhết gi úpk há c hhà nggi ả m bớtgá nh nặ ngt ối đa .


T ạ i s a ob ạ nn ê nc h ọ nU L T R A B O L D ? C h ă ms ó c k h á c hh à n g t ậ nt â m Đườngdâ yc hă ms óck há c hhà ng c ủaUL T RABOL Dk hôngba ogi ờ bậ n. Chúngt ôi s ẽt r ảl ời mọi c uộc gọi đếnc ủak há c hhà ngv àk hông ba ogi ờnói “ Xi nl ỗi , c húngt ôi k hônggi úpgì đượcbạ n” . Bằ ng v i ệcc a mk ếtmộtdị c hv ụk há c h hà nghoà nhả o, c húngt ôi đồng t hời c a mk ếtmộtc hấ tl ượngs ả n phẩ m“ l uônk hi ếnbạ nqua yl ạ i l ầ nt hứ2”v ới UL T RABOL D

C u n gc ấ pd ị c hv ụt r ọ ng ó i Xuấ tphá tt ừt r á c hnhi ệm v àc a mk ếtv ềc hấ tl ượng s ả nphẩ m, UL T RABOL Dl uônmongmuốnđưađến t ậ nt a yk há c hhà ngs ả nphẩ mc uối c ùngt hôngqua hệt hốngdị c hv ụt r ọngói hoà nhả o. Đi ềuđóc ó nghĩ al à , c hỉ c ầ nđếnv ới UL T RABOL D, mọi y êuc ầ u v ềt r uy ềnt hôngc ủac ôngt ybạ nđềus ẽđượcđá p ứngt ốtnhấ t .

H i ệ uq u ảv ềc h i p h í UL T RABOL Dhi ểur ằ ngc hi phí dị c hv ụl àmộtt r ong nhữngmối qua nt â m hà ngđầ uc ủak há c hhà ng. Chí nhv ì t hế, c húngt ôi c a mk ếtc hỉ đưar amộtmức gi áduynhấ t , dựat r ênnhữngt í nht oá nc hi t i ết , hợp l ýv àmi nhbạ c hv ềy êuc ầ ut hà nhphẩ m, đầ umục c ôngv i ệc , t hời gi a nl à mv i ệcv ànguồnnhâ nl ực c ầ nt hi ết .

P h ư ơ n gp h á pl à mv i ệ c c ộ n gt á c Đối v ới UL T RABOL D, k há c hhà ngđóngv a i t r òl àmột t hà nhv i ênđặ cbi ệtqua nt r ọngc ủanhóm dựá n. Chí nhv ì v ậ y , l ợi í c hc ủak há c hhà ngc ũngl àl ợi í c h c ủaUL T RABOL D. Vàc húngt ôi t i nr ằ ngs ựt hấ uhi ểu v àt r a ođổi t hườngx uy êngi ữac á cbênl i ênqua ns ẽ gi úpt ạ onênt hà nhc ôngc hungc ủadựá n.


D ị c hv ụ T h i ế t k ếđ ồh ọ a T hi ếtk ếbộnhậ ndi ệnt hươnghi ệu T hi ếtk ết à i l i ệut r uy ềnt hông T hi ếtk ếv àt hi c ôngquả ngc á o T r ì nhbà yt à i l i ệu, v ă nbả n T hi ếtk ếv àdà ndựngs â nk hấ u T hi ếtk ếv àt hi c ôngs howr oom T hi ếtk ếv àt hi c ôngt r i ểnl ã m Dà nt r a ngt ạ pc hí , s á c hbá o, bá oc á o I nấ nc huy ênnghi ệp

S ả nx u ấ t â mn h ạ c S ả nx uấ tnhạ cphi m, nhạ cga me S ả nx uấ tnhạ cc hủđề , nhạ cquả ngc á o ả nx uấ tba c k i ngt r a c k S S ả nx uấ tnhạ ct heoy êuc ầ u Hòaâ m, phối k hí mới Remi xv àr ema s t er i ng Đạ i di ệnđă ngk ýt á cquy ền, bả nquy ền

T ổc h ứ c S ựk i ệ n T ổc hứcs ựk i ệnnói c hung T ổc hứcs ựk i ệnv àdị c hv ụv ă nhóa T ổc hứcs howc anhạ c , t hời t r a ng Dà ndựngâ mt ha nh, á nhs á ng, s â nk hấ u

L i ê nh ệ Nế ubạ nc óbấ tc ứt hắ cmắ cnà o v ềdị c hv ụho ặ cc ầ nđượct ưv ấ n, x i nđừngngạ i l i ê nhệv ới UL T RABOL D t he ot hô ngt i ns a u: T r ụs ở : 9 1 2OCT 1 DN1 , Bắ cL i nhĐà m, Ho à ngMa i , HàNộ i , V i ệ tNa m Đ i ệ nt h o ạ i : ( +8 4 4 ) 7 3 06 8 6 8 4| 6 6 7 5 08 9 6| 6 6 7 5 08 9 8 H o t l i n e : ( +8 4 ) 9 1 9 26 8 6 8 4| 9 0 49 5 04 6 8 E ma i l : s a y hi @ul t r a bo l d. ne t We b s i t e : ht t p: / / www. ul t r a bo l d. ne t


ULTRABOLD Profile  
ULTRABOLD Profile  

ULTRABOLD is music production company in Hanoi, Vietnam. Our love with music (especially Game & Film Music) has contributed to success of nu...

Advertisement