Page 1

V채s ter책 s

JB GYMNASIET NUMERA EN DEL AV STIFTELSEN STADSMISSIONENS SKOLA Vi byter namn 1 november 2013


Varmt vä till vå lkommen r sko la i Väste rås

Nu är det äntligen dags att välja! Vi hoppas att varje elev kan hitta precis den utbildning som känns rätt för honom eller henne. På vår skola i Västerås har vi utvecklat verklighetsbaserade utbildningar som kopplar samman kurser, projekt och praktik till en större helhet. Vi tror att lärande fungerar bäst när kunskap sätts i ett större sammanhang, när teori omsätts praktiskt i verkliga projekt som engagerar och intresserar. Vårt arbetssätt främjar kreativitet och entreprenörskap och vi har ett väl förankrat och utbrett arbete med Ung Företagsamhet på skolans samtliga program. Arbetet har bland annat resulterat i många framgångsrika UF-företag och att vi 2012 blev utnämnda till årets UF-skola i Västmanland. För att hjälpa dig att göra ett tryggt gymnasieval välkomnar jag dig att kontakta oss med frågor eller att göra ett besök på skolan.

Stefan Remne Rektor


En mänskligare skola för ett mänskligare samhälle n ssione i m s d a St nasiet m y G + JB = sant

la En sko a järt med h

Stiftelsen Stadsmissionens skola är en idéburen organisation utan vinstsyfte som erbjuder utbildning för alla. JB Gymnasiet är sedan juli 2013 en del av Stiftelsen Stadsmissionens skola, som utbildar unga och vuxna i hela Mälardalen. De sex gymnasieskolorna finns i Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Örebro, Stockholm och Sundbyberg. Dessutom erbjuder stiftelsen gymnasiesärskola, folkhögskola, komvux och sfi i Stockholm. Totalt studerar 3000 studerande på våra skolor vilket gör oss till Sveriges största idéburna skolverksamhet. Skolan är medlem i Idéburna skolors riksförbund.

Vår verksamhet bygger på en tydlig människosyn och värden gemensamma med svensk skollagstiftning. Vi driver en skola för alla. Möjligheterna till nätverk och samarbeten inom den egna organisationen gör vår skola unik. Förutom skola sysslar Stockholms Stadsmission även med social verksamhet, secondhandbutiker, kaféer, ungdomsmottagning, kollo och mycket mer. Allt vi gör har samma mål – att skapa ett mänskligare samhälle.

Medmänsklighet och tolerans för varandras olikheter är en grundläggande värdering. På vår skola har alla en plats och kan växa, oavsett om du har målet inställt på att komma i kapp eller få högsta betyg. Som elev ska du mötas av en varm och generös atmosfär och få en personlig och trygg studiemiljö.

Vår största drivkraft är glädjen att se människor utvecklas. Hos oss går skolpengen för varje elev, oavkortat till att förbättra skolan, undervisningen och att skapa långsiktighet. Vi investerar också i bra stöd för de elever som behöver det. Vår vision är att ge alla studerande kunskap, en stark självbild och förmåga att kunna tolka omvärlden ur olika perspektiv. Alla ska ha förutsättningar att gå vidare i ett livslångt lärande för att bygga sina egna liv och ett demokratiskt och medmänskligt samhälle.

t är e t i l a v K st viktiga

uren b é d i n E skola

De ökade problemen i svenska skolan med sjunkande studieresultat och ökad segregering har triggat oss att utveckla vår skolverksamhet. Vi tror att det behövs en ny aktör som sätter det viktigaste i fokus– att ge unga den mest kvalitativa utbildningen.


å sp s o fa f ä r tt t sterås a n Vä me i m a o l -20 7 1 Välk år sko l 0 rk v 17-2 mbe ove r kl e b 14 n 13-15 ovem l n k ri 27 nua a j 19


Om vår skola Stockholms Stadsmission har bedrivit skolverksamhet för barn, unga och vuxna sedan 1857 och tar ett långsiktigt ansvar för samhällsutvecklingen. Stiftelsen Stadsmissionens skola vill verka för långsiktigt lärande och utbildning för alla. Skolan delar Stockholms Stadsmissions värdegrund som innebär tro på varje människas höga och lika värde, hennes inneboende kraft och förmåga att skapa sig ett rikt liv. Genom vår långsiktighet och erfarenhet skapar vi trygghet för våra elever och för föräldrar. Vi jobbar ständigt med att utveckla och höja kvaliteten på alla våra skolor och program. Utgångspunkten är att skapa en miljö där alla får plats att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vår skola utgår ifrån det personliga mötet. Det är i mötet mellan människor som relationer byggs, där modet att ifrågasätta och viljan att bli berörd och förändras kan få växa. Det är i mötet vi förstår varandras likheter och olikheter, vi ger oss tid att lyssna och att skratta. Vår långa erfarenhet har lärt oss vikten av att vara öppna och innovativa och att följa med samhällets förändringar. Vår verksamhet ska både följa den senaste pedagogiska forskningen och våra medarbetares och elevers önskemål och behov. En kultur som vi tror skapar glädje och stolthet hos både elever och lärare. En av våra styrkor är att vi jobbar tätt ihop med det lokala samhället, för att utbildningen ska vara nära kopplad till verkligheten. Varje år genomför vi en enkät där eleverna svarar på frågor om trivsel, undervisning och utbildningen i stort. Denna studie, i kombination med Skolinspektionens regelbundna inspektioner, leder till en ständig utveckling av kvaliteten i vår skola.


Så här ser din vardag ut på skolan Introduktionsvecka

När du os börjarh oss

Vare sig man börjar på en ny skola eller en ny arbetsplats så är det viktigt att man känner sig välkommen. Därför har vi på vår skola en introduktionsvecka när du startar hos oss. Introduktionsveckan fyller vi med aktiviteter som gör att du lär känna din klass, din skola och dina lärare på bästa sätt och som hjälper dig att få en bra start på din gymnasietid. Det kan till exempel vara samarbetsövningar, kurs i studieteknik eller utflykter.

Introduktionsamtalet som grund Vi strävar efter att ge dig de bästa förutsättningar för att du ska nå framgång i dina studier. Då är det viktigt att vi utgår från dina förutsättningar. Därför har du och din mentor ett inledande samtal där ni tillsammans sätter personliga mål, diskuterar dina styrkor och utvecklingsmöjligheter. Det är dina styrkor du ska leva av i livet. Vi vet nämligen att alla, utan undantag, har sina styrkor.

ag Varje d

Fokus på lärande Vi jobbar med din kunskapsutveckling som största fokus. Lärarledd undervisning med kompetent personal är en självklarhet för oss. Liksom att vi aldrig har håltimmar i schemat. Vi jobbar ofta ämnesintegrerat och med längre sammanhållna lektioner så att du får möjlighet till arbetspass utan avbrott. Studieteknik är viktigt och något vi alltid jobbar på att förbättra och individualisera. Vi tar hänsyn till att alla har olika förutsättningar till att lära och vi ger dig de pedagogiska verktyg som just du behöver.

Lärare med engagemang och hög behörighet Våra lärare finns på plats på skolan när du kommer på morgonen och när du går för dagen. De engagerar sig i dig, i din skolgång och i din framtid. 31 av de 36 lärare som arbetar hos oss är behöriga. Av de obehöriga är tre lärare under utbildning. Våra lärare på yrkesutbildningarna har lång erfarenhet och goda kontakter i sin bransch. Det gör att du som går ett yrkesprogram får en relevant och aktuell utbildning. Vid en kvalitetsgranskning av lärlingsutbildningen 2013 fick vår skola i Stockholm, som enda skola i landet, ingen anmärkning.


Feedback som utvecklar

ag Varje d

Det bästa sättet för dig att utvecklas är genom att få regelbunden feedback på det du gör. Tillsammans med din lärare diskuterar du hur det går, rätar ut frågetecken och bestämmer vad som är nästa steg. Dessutom utvärderar vi löpande vårt pedagogiska arbete. Resultatet av ett prov ger till exempel både dig och oss information om vad vi behöver ändra för att du ska prestera bättre. Vi kommer under läsåret 2014-15 att vidareutveckla våra metoder som leder till ett mer lustfyllt och framgångsrikt lärande.

Ingen lektion är densamma utan dig För att du ska kunna visa vad du kan och hinna lära dig det du strävar efter är närvaro viktigt. Vi tror att det är i mötet med andra som vi lär oss; om vår omvärld såväl som om oss själva. Redan idag har vi hög närvaro på många av våra arbetspass, men för att stärka vårt fokus ytterligare kommer vi under 2014-15 att göra ett arbete i organisationen med 100-procentig närvaro som mål. Allt i enlighet med Skolverkets riktlinjer.

Mångfald och trygghet Miljön på skolan ska bidra till att stimulera lärande, driftighet och innovation. Vi har som ambition att varje program ska ha en egen yta i skolan som tillhör dig och dina klasskamrater. Men en stimulerande miljö handlar lika mycket om att erbjuda en generös atmosfär. En miljö där man tillåts vara sig själv. Medmänsklighet och tolerans för varandras olikheter är en grundläggande värdering hos oss. På våra skolor har alla en plats och kan växa. Vi välkomnar mångfald och bedriver varje dag ett aktivt arbete mot kränkning. Din mentor, och de möten ni har veckovis, är också en del av din trygghet.

Elevhälsoteam och speciellt stöd Skolans elevhälsoteam finns tillhands och arbetar för att du ska få rätt förutsättningar att nå dina studiemål och må bra. Målet är att så tidigt som möjligt finna rätt stöd för dig med behov av det. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och erbjuder pedagogiskt och socialt stöd samt en tillgänglig miljö för dig med funktionsnedsättning eller andra studiehinder. Stadsmissionen har ett utvecklat nätverk för ungdomsstöd.


ande t y fl n I ring i k n a r ö F eten verkligh

Skolan ger dig förutsättningar att klara av livet Verkligheten är utgångspunkten för ditt lärande. Inför varje moment får du som elev veta vad du kan använda kunskapen till i ditt liv. Vårt mål är att du ska få prova det du lär praktiskt så långt det är möjligt. Det innebär till exempel praktik eller projekt där vi arbetar på uppdrag av företag eller organisationer. I årskurs tre blir gymnasiearbetet ett viktigt steg ut i samhället genom arbetets anknytning till verkligheten.

Du är med och påverkar Som elev är du viktig för att utveckla skolan. Våra studerande är delaktiga i programråd och elevråd för att utveckla undervisningen, skolan och dess programutbud. Stiftelsen Stadsmisionens skola består av totalt sex gymnasieskolor i Stockholm och Mälardalen. Tillsammans har vi en central utvecklingsgrupp med elevrepresentanter från alla skolor, utbildningschef och utvecklingsledare som tillsammans diskuterar utvecklingsfrågor.

Skolan för dig som vill göra skillnad Vi ser bildning som en viktig grund för ett bra liv. Målet för oss är att du ska bli en ansvarsfull, självständig och drivande individ med tilltro till din egen förmåga. Vi vill ge dig större perspektiv och diskutera olika synsätt. Bedriva projekt för socialt engagemang, uppmuntra dig att ta ställning och hjälpa dig att se hur du kan påverka. Du får samarbeta med det lokala näringslivet, kultur- och föreningslivet, du kan skriva ett samhällsengagerat gymnasiearbete med fokus på till exempel miljö, teknik, sociala och hälsofrågor eller starta ett eget företag via UF (Ung företagssamhet). Innovation, nytänkande och entreprenörskap behövs för samhällsutvecklingen. Stadsmissionens nätverk och möjligheter till samverkan i organisationen gör vår skola unik.

du Innan går ut

Rätta verktygen för framtiden Innan du tar studenten pratar vi igenom vad gymnasietiden har gett dig och vad som kommer att bli ditt nästa steg. Under din gymnasietid får du också verktyg för din första tid utanför gymnasieskolan såsom kunskap om hur du skriver ett cv, coachning, intervjuteknik och information om högskolor och arbetsmarknad.


Tre korta frågor.

På skolan träffar du varje dag ett antal människor. Det är inte bara dina klasskompisar utan även lärare, SYV, din mentor och skolsköterskan. Vi har ställt tre frågor till några av de personer som kommer att möta just dig om du väljer att gå på vår skola i Västerås.

Helen Jönsson Speciallärare

Kriv Perdaod Elev Teknikprogrammet

Shokri Hashimi Lärare

Cecilia Andersson Skolkurator

David Johansson Mentor

Vad är dina uppgifter som speciallärare?

Varför valde du ditt program?

Varför är du lärare?

Hur ofta är du på skolan?

Vad är dina uppgifter som mentor?

Jag ingår i Elevhälsoteamet, som stöttar elever i behov av stöd. Jag kartlägger ettornas läsförmåga, och tar fram underlag till dylexiutredningar. Elever i läs- och skrivsvårigheter får veta hur alternativa verktyg används, vilket underlättar skolarbetet. Jag informerar lärarna om vilka behov olika elever har och stöttar dem i arbetet med dessa.

Jag valde Teknikprogrammet för att det är ett program som är modernt och brett. Väljer man Teknikprogrammet får man behörighet till många högskoleprogram.

Vilka elever får träffa dig? På matten är jag resurs i klassrummet, och då träffar jag flertalet av skolans elever. En del elever har behov av individuellt stöd, men då träffas vi före eller efter ordinarie lektionspass.

Vilken är din viktigaste uppgift? Mitt mål är att alla elever ska få den hjälp de behöver för att göra bästa möjliga jobb. Rättvisa är inte att alla får samma, utan att alla får samma möjlighet att lyckas.

Vad är det bästa med din skola? Det bästa med min skola är lärarna. Många stöter på problem under sin tid på gymnasiet, jag var en av dem. Men mina lärare var där för mig och stöttade mig när jag behövde det som mest.

Vad vill du säga till nior som ska börja gymnasiet? Välj ett program som tilltalar dig, ett program som du vet att du kan prestera i. Välj inte ett program p.g.a. att din kompis valde det utan välj något som du är duktig på.

Jag blev inspirerad av en lärare under min utbildning som fick mig att nå mycket längre än jag trodde var möjligt. Det var en häftig upplevelse som utvecklade mig på alla plan och gav mig stort självförtroende. Jag kände då att det här var något jag också ville göra; att få människor att bli medvetna om att de kan så mycket mer än de tror!

Vad är din viktigaste uppgift? Att utmana eleverna i sitt lärande och på så sätt få dem att utvecklas både personligt och kunskapsmässigt.

Vad är roligast med jobbet? Det är att vara med eleverna i klassrummet och se dem växa. Det är så roligt att få dem att diskutera och resonera kring stora frågor.

Jag är på skolan minst 3 dagar/veckan.

När ska man prata med dig? Man kan prata med mig när man bär på mycket funderingar eller när livet har kört ihop sig och man behöver hjälp att tänka. Ibland behöver man tänka tillsammans med någon annan för att inte trassla in sig i sin egna funderingar. Det kan gälla skolarbetet, hantera stress, relationer till kompisar eller familjen, kärlek eller vem man är.

Vilken är din viktigaste uppgift Att stötta ungdomar som på något sätt behöver lite stöd och hjälp i livet. Jag bidrar också med min kunskap när det kört ihop sig kunskapsmässigt för en elev och försöker hjälpa till lösningar från mitt perspektiv.

Jag hjälper eleverna att sätta upp mål för studier och personlig utveckling och försöker sen stötta och peppa dem för att de ska trivas och lyckas i skolan.

Hur ofta träffar du dina elever? Förutom ordinarie undervisning träffas vi på mentorstiden varje vecka. Jag brukar också titta förbi eleverna så fort jag har lite tid över. Två gånger per läsår har vi utvecklingssamtal då även föräldrar bjuds in.

Har du någon utbildning för att vara mentor? Under lärarutbildningen jobbar man mycket med pedagogiska frågor och här på skolan har mentorerna nära samarbete med elevhälsoteamet där specialpedagog, kurator och skolsköterska ingår.


vad t å p r at at t ke f ä ä s r ktigt u få bek sieval? i r e a u int ler vill d tt gymn ngt du d r i Ä l å ja, e inför d tt hur l l ä v e r. tt ka du s tänkt rä dig oavs nderinga å du lpa a fu test p ä n j i h d i n m Vi ka kommit t progra r test å v m a r r Gö prog / e s . asiet n m y jbg


Våra program

Här ser du vad vi erbjuder på vår skola. För programmens exakta poängplaner, gå in på www.jbgymnasiet.se/vasteras Högskoleförberedande Estetiska programmet inriktning media

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation

Teknikprogrammet

inriktning informationsoch medieteknik

För dig som är intresserad av media i alla dess former och vill bli bra på att fotografera, formge, skriva eller producera.

För dig som är intresserad av samhällsfrågor och idrott och vill bli bra på att coacha och leda människor.

Under utbildningen:

För dig som är intresserad av samhällsfrågor och vill bli bra på att formulera dig skriftligt och muntligt till olika mottagare.

För dig som är intresserad av Informationsoch medieteknik och vill bli bra på att hitta/lösa problem och programmera.

Under utbildningen:

Blir du duktig på att använda de digitala verktygen som används vid produktion.

Under utbildningen:

Under utbildningen:

Får du lära dig att reflektera över och utveckla din roll som idrottare och/eller ledare.

Lär du dig hur mediebranschen fungerar och hur du jobbar kreativt.

Studerar du journalistik och reklam och provar på olika sätt att jobba med text, bild och ljud.

Får du lära dig programmering, medieteknik, webbutveckling och gränssnittsdesign.

Lär du dig upptäcka både dina egna och andras styrkor.

Övar du upp en värdefull studieteknik som du kan använda på högskola och universitet.

Utvecklar du hela tiden ditt skrivande och får visa upp det du gjort i digitala medier.

Får du mer förståelse för teknikens roll i samhället.

Får du förståelse för varför människor agerar och beter sig på olika sätt och hur samhället i stort påverkas av detta.

Övar du på att argumentera och lär dig retorikens grunder.

Lär du dig om tekniska processer utifrån matematik, fysik och kemi.

Övar du upp en värdefull studieteknik som du kan använda på högskola och universitet.

Övar du upp en värdefull studieteknik som du kan använda på högskola och universitet.

Övar du upp en värdefull studieteknik som du kan använda på universitet.

Efter studenten: För dig som vill studera vidare till grafisk formgivare, webbdesigner, ljudtekniker, fotograf, designer, serietecknare eller formgivare.

Kurser du läser: Digitalt skapande, Medieproduktion, Fotografisk bild, Estetisk kommunikation, Konstarterna och samhället, Entreprenörskap.

Efter studenten:

Efter studenten:

För dig som vill studera vidare till psykolog, lärare, hälsocoach, polis eller sportjournalist.

För dig som vill studera vidare för att bli journalist, informatör, kommunikatör, fotograf eller PR – och reklamansvarig.

Kurser du läser:

Kurser du läser:

Ledarskap och organisation, Kommunikation, Sociologi, Filosofi, Psykologi, Moderna språk, Naturkunskap 2.

Filosofi, Moderna språk, Psykologi, Journalistik, Reklam och info, Medieproduktion, Medier, Samhälle och kommunikation, Fotografisk bild, Digitalt skapande, Entreprenörskap.

Efter studenten: För dig som vill läsa vidare till civilingenjör på högskola och universitet, till exempel inom teknik, programmering eller IT.

Kurser du läser: Datorteknik, Programmering, Webbutveckling, Gränssnittsdesign, Fysik, Kemi, Teknik, Entreprenörskap.


På al pro la våra g hög ram k yrkes a sko lebe n du f å hör ighe t. Högskoleförberedande

Yrkesprogram

Ekonomiprogrammet

El- och energiprogrammet

inriktning ekonomi

inriktning dator- och kommunikationsteknik

För dig som är intresserad av samhällsfrågor och ekonomi och vill bli bra på att förstå hur dessa hänger ihop.

För dig som är intresserad av teknik och vill bli bra på att ge service och lösa problem inom IT och nätverksfrågor.

Under utbildningen:

Under utbildningen:

Fördjupar du dig inom ekonomi och företagande.

• Lär du dig att installera, administrera och reparera dator- och kommunikationssystem.

Startar du upp ett eget företag via UF, Ung Företagsamhet.

• Jobbar vi med projekt, föreläsningar och studiebesök för att skapa en förståelse för ditt framtida yrke.

Övar du upp en värdefull studieteknik som du kan använda på högskola och universitet.

Efter studenten: För dig som vill studera vidare inom ekonomi, redovisning, revision, juridik, företagsledning eller marknadsföring.

Kurser du läser: Företagsekonomi, Privatjuridik, Moderna språk, Psykologi, Ledarskap och organisation, Entreprenörskap, Marknadsföring.

• Tränar du upp ditt tekniska kunnande och förstår hur informationssäkerhet på nätet fungerar. • Lär du dig grunderna i att designa och bygga hemsidor.

Efter studenten: För dig som vill bli webbutvecklare, webbdesigner, datatekniker, IT-tekniker, nätverksadministratör eller nätverkstekniker.

Kurser du läser: Dator och Nätverksteknik, Elektronik och mikrodatorteknik, Kommunikationsnät, Entreprenörskap, Webbutveckling, Nätverkssäkerhet, Support och hemservice, Entreprenörskap.


Prova på vår skola! Är du nyfiken på hur en skoldag kan se ut hos oss? Du är alltid välkommen att kontakta oss för att boka in en dag för skuggning. Kontakta SYV på din skola, eller hos oss – så hittar vi en dag som passar just dig

Besök vår sajt! Här hittar du filmer, intervjuer och ett enkelt programtest. www.jbgymnasiet.se/vasteras

Välkommen!


Är du vår å p n e k nyfi ola? sk

ta Kontak ! rna oss gä

Sms:a GYVAL till 72660eller scanna QR-koden nedan och fyll i dina uppgifter så håller vi dig uppdaterad om vad som händer på skolan. Och du, glöm inte att gilla oss på Facebook. Vi ses!

Besöksadress: Besöksadress: Port-Anders Gata T3, Västerås Postadress: Port-Anders Gata T3, 722 12 Västerås Telefon: 021 - 10 98 30 (vx) E-post: vasteras@jbgymnasiet.se www.jbgymnasiet.se/vasteras www.facebook.com/jbvasteras

JB GYMNASIET NUMERA EN DEL AV STIFTELSEN STADSMISSIONENS SKOLA Foto: Björn Wilde, elever och medarbetare på skolan. Med reservation för ändringar.

Vi byter namn 1 november 2013

Västerås katalog  

Programkatalog, gymnasieval, Västerås, gymnasium

Västerås katalog  

Programkatalog, gymnasieval, Västerås, gymnasium

Advertisement