Page 1

rg e b y db Sun

JB GYMNASIET NUMERA EN DEL AV STIFTELSEN STADSMISSIONENS SKOLA Vi byter namn 1 november 2013


Varmt vä till vå lkommen r sko la i Sundb yberg Vi är en restaurangskola med inriktning mot kök/servering och bageri/konditori. Vi utbildar dig i en kreativ miljö i samarbete med Stockholms bästa restauranger och bagerier. Du får en utbildning som ger dig ett jobb eller behörighet till vidare studier på högskola. För mig som rektor är du som elev viktigast. Jag vill lära känna dig, veta hur det går för dig i skolan och jag gör mitt yttersta för att du ska lyckas. Utbildning handlar inte om att skrapa ihop poäng på ett prov. Jag anser att utbildning handlar om förståelse om hur saker verkligen fungerar och hänger samman, kunskap du har nytta av nu och i framtiden. När du ska välja gymnasieskola och utbildning hoppas jag att du vill bli kock, servitör, bagare eller konditor med världen som arbetsplats. Om du vet vad du vill bli hjälper vi dig dit.

Erika Bosta Rektor


En mänskligare skola för ett mänskligare samhälle n ssione i m s d a St nasiet m y G + JB = sant

la En sko a järt med h

Stiftelsen Stadsmissionens skola är en idéburen organisation utan vinstsyfte som erbjuder utbildning för alla. JB Gymnasiet är sedan juli 2013 en del av Stiftelsen Stadsmissionens skola, som utbildar unga och vuxna i hela Mälardalen. De sex gymnasieskolorna finns i Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Örebro, Stockholm och Sundbyberg. Dessutom erbjuder stiftelsen gymnasiesärskola, folkhögskola, komvux och sfi i Stockholm. Totalt studerar 3000 studerande på våra skolor vilket gör oss till Sveriges största idéburna skolverksamhet. Skolan är medlem i Idéburna skolors riksförbund.

Vår verksamhet bygger på en tydlig människosyn och värden gemensamma med svensk skollagstiftning. Vi driver en skola för alla. Möjligheterna till nätverk och samarbeten inom den egna organisationen gör vår skola unik. Förutom skola sysslar Stockholms Stadsmission även med social verksamhet, secondhandbutiker, kaféer, ungdomsmottagning, kollo och mycket mer. Allt vi gör har samma mål – att skapa ett mänskligare samhälle.

Medmänsklighet och tolerans för varandras olikheter är en grundläggande värdering. På vår skola har alla en plats och kan växa, oavsett om du har målet inställt på att komma i kapp eller få högsta betyg. Som elev ska du mötas av en varm och generös atmosfär och få en personlig och trygg studiemiljö.

Vår största drivkraft är glädjen att se människor utvecklas. Hos oss går skolpengen för varje elev, oavkortat till att förbättra skolan, undervisningen och att skapa långsiktighet. Vi investerar också i bra stöd för de elever som behöver det. Vår vision är att ge alla studerande kunskap, en stark självbild och förmåga att kunna tolka omvärlden ur olika perspektiv. Alla ska ha förutsättningar att gå vidare i ett livslångt lärande för att bygga sina egna liv och ett demokratiskt och medmänskligt samhälle.

t är e t i l a v K st viktiga

uren b é d i n E skola

De ökade problemen i svenska skolan med sjunkande studieresultat och ökad segregering har triggat oss att utveckla vår skolverksamhet. Vi tror att det behövs en ny aktör som sätter det viktigaste i fokus– att ge unga den mest kvalitativa utbildningen.


채ffa r t tt a i n a e l o m om v책r sk k l 채 V rg p책 e b s y s o 18 db Sun ber kl 16vem o n 27


Om vår skola Stockholms Stadsmission har bedrivit skolverksamhet för barn, unga och vuxna sedan 1857 och tar ett långsiktigt ansvar för samhällsutvecklingen. Stiftelsen Stadsmissionens skola vill verka för långsiktigt lärande och utbildning för alla. Skolan delar Stockholms Stadsmissions värdegrund som innebär tro på varje människas höga och lika värde, hennes inneboende kraft och förmåga att skapa sig ett rikt liv. Genom vår långsiktighet och erfarenhet skapar vi trygghet för våra elever och för föräldrar. Vi jobbar ständigt med att utveckla och höja kvaliteten på alla våra skolor och program. Utgångspunkten är att skapa en miljö där alla får plats att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vår skola utgår ifrån det personliga mötet. Det är i mötet mellan människor som relationer byggs, där modet att ifrågasätta och viljan att bli berörd och förändras kan få växa. Det är i mötet vi förstår varandras likheter och olikheter, vi ger oss tid att lyssna och att skratta. Vår långa erfarenhet har lärt oss vikten av att vara öppna och innovativa och att följa med samhällets förändringar. Vår verksamhet ska både följa den senaste pedagogiska forskningen och våra medarbetares och elevers önskemål och behov. En kultur som vi tror skapar glädje och stolthet hos både elever och lärare. En av våra styrkor är att vi jobbar tätt ihop med det lokala samhället, för att utbildningen ska vara nära kopplad till verkligheten. Varje år genomför vi en enkät där eleverna svarar på frågor om trivsel, undervisning och utbildningen i stort. Denna studie, i kombination med Skolinspektionens regelbundna inspektioner, leder till en ständig utveckling av kvaliteten i vår skola.


Så här ser din vardag ut på skolan Introduktionsvecka

När du os börjarh oss

Vare sig man börjar på en ny skola eller en ny arbetsplats så är det viktigt att man känner sig välkommen. Därför har vi på vår skola en introduktionsvecka när du startar hos oss. Introduktionsveckan fyller vi med aktiviteter som gör att du lär känna din klass, din skola och dina lärare på bästa sätt och som hjälper dig att få en bra start på din gymnasietid. Det kan till exempel vara samarbetsövningar, kurs i studieteknik eller utflykter.

Introduktionsamtalet som grund Vi strävar efter att ge dig de bästa förutsättningar för att du ska nå framgång i dina studier. Då är det viktigt att vi utgår från dina förutsättningar. Därför har du och din mentor ett inledande samtal där ni tillsammans sätter personliga mål, diskuterar dina styrkor och utvecklingsmöjligheter. Det är dina styrkor du ska leva av i livet. Vi vet nämligen att alla, utan undantag, har sina styrkor.

ag Varje d

Fokus på lärande Vi jobbar med din kunskapsutveckling som största fokus. Lärarledd undervisning med kompetent personal är en självklarhet för oss. Liksom att vi aldrig har håltimmar i schemat. Vi jobbar ofta ämnesintegrerat och med längre sammanhållna lektioner så att du får möjlighet till arbetspass utan avbrott. Studieteknik är viktigt och något vi alltid jobbar på att förbättra och individualisera. Vi tar hänsyn till att alla har olika förutsättningar till att lära och vi ger dig de pedagogiska verktyg som just du behöver.

Lärare med engagemang och hög behörighet Våra lärare finns på plats på skolan när du kommer på morgonen och när du går för dagen. De engagerar sig i dig, i din skolgång och i din framtid. 12 av de 15 lärare som arbetar hos oss är behöriga. Två av de obehöriga är just nu under utbildning. Våra lärare på yrkesutbildningarna har lång erfarenhet och goda kontakter i sin bransch. Det gör att du som går ett yrkesprogram får en relevant och aktuell utbildning. Vid en kvalitetsgranskning av lärlingsutbildningen 2013 fick vår skola i Stockholm, som enda skola i landet, ingen anmärkning.


Feedback som utvecklar

ag Varje d

Det bästa sättet för dig att utvecklas är genom att få regelbunden feedback på det du gör. Tillsammans med din lärare diskuterar du hur det går, rätar ut frågetecken och bestämmer vad som är nästa steg. Dessutom utvärderar vi löpande vårt pedagogiska arbete. Resultatet av ett prov ger till exempel både dig och oss information om vad vi behöver ändra för att du ska prestera bättre. Vi kommer under läsåret 2014-15 att vidareutveckla våra metoder som leder till ett mer lustfyllt och framgångsrikt lärande.

Ingen lektion är densamma utan dig För att du ska kunna visa vad du kan och hinna lära dig det du strävar efter är närvaro viktigt. Vi tror att det är i mötet med andra som vi lär oss; om vår omvärld såväl som om oss själva. Redan idag har vi hög närvaro på många av våra arbetspass, men för att stärka vårt fokus ytterligare kommer vi under 2014-15 att göra ett arbete i organisationen med 100-procentig närvaro som mål. Allt i enlighet med Skolverkets riktlinjer.

Mångfald och trygghet Miljön på skolan ska bidra till att stimulera lärande, driftighet och innovation. Vi har som ambition att varje program ska ha en egen yta i skolan som tillhör dig och dina klasskamrater. Men en stimulerande miljö handlar lika mycket om att erbjuda en generös atmosfär. En miljö där man tillåts vara sig själv. Medmänsklighet och tolerans för varandras olikheter är en grundläggande värdering hos oss. På våra skolor har alla en plats och kan växa. Vi välkomnar mångfald och bedriver varje dag ett aktivt arbete mot kränkning. Din mentor, och de möten ni har veckovis, är också en del av din trygghet.

Elevhälsoteam och speciellt stöd Skolans elevhälsoteam finns tillhands och arbetar för att du ska få rätt förutsättningar att nå dina studiemål och må bra. Målet är att så tidigt som möjligt finna rätt stöd för dig med behov av det. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och erbjuder pedagogiskt och socialt stöd samt en tillgänglig miljö för dig med funktionsnedsättning eller andra studiehinder. Stadsmissionen har ett utvecklat nätverk för ungdomsstöd.


ande t y fl n I ring i k n a r ö F eten verkligh

Skolan ger dig förutsättningar att klara av livet Verkligheten är utgångspunkten för ditt lärande. Inför varje moment får du som elev veta vad du kan använda kunskapen till i ditt liv. Vårt mål är att du ska få prova det du lär praktiskt så långt det är möjligt. Det innebär till exempel praktik eller projekt där vi arbetar på uppdrag av företag eller organisationer. I årskurs tre blir gymnasiearbetet ett viktigt steg ut i samhället genom arbetets anknytning till verkligheten.

Du är med och påverkar Som elev är du viktig för att utveckla skolan. Våra studerande är delaktiga i programråd och elevråd för att utveckla undervisningen, skolan och dess programutbud. Stiftelsen Stadsmisionens skola består av totalt sex gymnasieskolor i Stockholm och Mälardalen. Tillsammans har vi en central utvecklingsgrupp med elevrepresentanter från alla skolor, utbildningschef och utvecklingsledare som tillsammans diskuterar utvecklingsfrågor.

Skolan för dig som vill göra skillnad Vi ser bildning som en viktig grund för ett bra liv. Målet för oss är att du ska bli en ansvarsfull, självständig och drivande individ med tilltro till din egen förmåga. Vi vill ge dig större perspektiv och diskutera olika synsätt. Bedriva projekt för socialt engagemang, uppmuntra dig att ta ställning och hjälpa dig att se hur du kan påverka. Du får samarbeta med det lokala näringslivet, kultur- och föreningslivet, du kan skriva ett samhällsengagerat gymnasiearbete med fokus på till exempel miljö, teknik, sociala och hälsofrågor eller starta ett eget företag via UF (Ung företagssamhet). Innovation, nytänkande och entreprenörskap behövs för samhällsutvecklingen. Stadsmissionens nätverk och möjligheter till samverkan i organisationen gör vår skola unik.

du Innan går ut

Rätta verktygen för framtiden Innan du tar studenten pratar vi igenom vad gymnasietiden har gett dig och vad som kommer att bli ditt nästa steg. Under din gymnasietid får du också verktyg för din första tid utanför gymnasieskolan såsom kunskap om hur du skriver ett cv, coachning, intervjuteknik och information om högskolor och arbetsmarknad.


Tre korta frågor.

På skolan träffar du varje dag ett antal människor. Det är inte bara dina klasskompisar utan även lärare, SYV, din mentor och skolsköterskan. Vi har ställt tre frågor till några av de personer som kommer att möta just dig om du väljer att gå på vår skola i Sundbyberg.

Moa Jennersjö Elev

Varför valde du ditt program? Jag vill arbeta i ett kreativt yrke, använda mina händer, skapa och utvecklas.

Vad är det bästa med din skola? Den är liten med bra gemenskap. Vi har nära kontakt med lärarna och det är kul att alla delar samma intresse.

Vad vill du säga till nior som ska börja gymnasiet: Våga välja det du själv vill - inte vad andra tycker. Tre år ska inte slösas på något man inte vill, gymnasietiden är din!

Nadim Sati Elev

Anna Mellström Yrkeslärare

Angela Nilsson Skolsköterska och kurator

Giorgio Monti Yrkeslärare

Varför valde du ditt program?

Varför är du lärare?

Hur ofta är du på skolan?

Varför är du lärare?

Kul jobb med många möjligheter, inte en dag är den andra lik!

2 dagar i veckan från 8.00-15.00.

Vad är viktigast för dig som kurator?

Det började med att jag ville göra något annat. Jag gillar att vara med människor och få visa andra och dela med mig av mina erfarenheter.

Att jag tillsammans med lärare och dig som elev ser till att du får en trygg och kul gymnasietid.

Vad är din viktigaste uppgift?

Jag ville bli kock, kunde inte tänka mig något annat.

Vad är det bästa med din skola? Bra hjälp och stöttning av lärarna, god mat och bra sammanhållning .

Vad vill du säga till nior som ska börja gymnasiet? Tre år går väldigt fort, ta vara på din tid.

Vad är din viktigaste uppgift? Att lära ut kunskap och engagera eleverna under deras gymnasietid.

Vad är roligast med jobbet? Eleverna och arbetskamraterna. Att få vara med att forma framtidens personligheter inom restaurangbranschen.

Har du tystnadsplikt? Ja det har jag.

Måste jag vara sjuk för att få gå till dig? Nej, till mig kan du komma med stora och små problem eller glädjeämnen eller när du behöver en vuxen som lyssnar.

Inte bara att lära ut saker i kursmålen utan att få stötta unga människor i så mycket annat. Att få dem att inse hur världen fungerar. Låter pretentiöst, jag vet!

Vad är roligast med jobbet? Att få se polletten trilla ner. Att få se unga människor bli nästan vuxna.


vad å att p r t a e t k sä bekräf l? tigt k i r få ieva s e u a t d n n i du ym u vill Är d a, eller ör ditt g r långt välj ätt inf sett hu ar. a k du s tänkt r dig oav ndering å du lpa a fu test p ä n j i h d i n m Vi ka kommit t progra t vår mtes a r r ö g G /pro e s . t nasie m y g jb


Våra program

De här programmen erbjuder vi dig på vår skola. Här får du även en inblick i vad du kommer att lära dig under dina tre år på gymnasiet. Kolla in på vår hemsida för exakta poängplaner www.jbgymnasiet.se/sundbyberg

Yrkesprogram Restaurangprogrammet

Restaurangprogrammet

inriktning kök och servering

inriktning bageri och konditori

För dig som är intresserad av att laga mat och vill bli bra på att servera.

För dig som är intresserad av bageri och livsmedel och vill bli bra på att baka goda, nyttiga och omtyckta bröd och konditoriprodukter.

Under utbildningen:

Under utbildningen:

• Lär du dig att laga god och näringsriktig mat på ett ekonomiskt och ekologiskt sätt.

• Lär du dig det som krävs av en bagare och konditor, både i skolan och under din praktik.

• Lär du dig allt om service och hur viktigt ett bra bemötande till gäster och kunder är, bland annat genom skolans egen restaurang.

• Förstår du hur det är att driva ett företag.

• Får du en helhetsbild kring ett restaurangbesök – från råvara till serverad måltid.

• Genom individuella val, fördjuningsveckor, gymnasiearbete och praktik specialiserar du dig på det du tycker är mest intressant inom branschen.

Efter studenten:

Efter studenten:

För dig som vill bli kock, kallskänka, servitris eller servitör på en offentlig eller privat restaurang. Anställd eller som egen företagare.

För dig som vill bli bagare, konditor, anställd eller som egenföretagare.

Kurser du läser:

Kurser du läser:

Hygien, Branschkunskap, Service och bemötande, Livsmedel och näringskunskap, Matlagning, Mat och dryck i kombination, Servering, Entreprenörskap, Ansvarsfull alkoholservering.

Bageri 1-3, Konditori 1-3, Choklad och konfektyr, Branschkunskap, Service och bemötande, Livsmedel och näringskunskap, Entreprenörskap, Konditori - specialisering.

På a lla v år prog ram a yrkesk högs kole an du få behö righe t.


Praktik på Stockholms bästa restauranger och bagerier Under dina tre år hos oss är du garanterad minst 15 veckors praktik i branschen, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vi samarbetar med flera av Stockholms bästa restauranger, bagerier och konditorier. Melker Andersson och F12- gruppen, Pontus Group, Vassa Eggen, Niklas Ekstedt, Gauteau, Vivels, Bladers, Grand Hotell, Clarion Hotell, Opera Källaren - allihop finns i vårt kontaktnät. Du får pröva dina vingar och med hjälp från dina lärare får du en chans att knyta kontakter i ditt blivande yrke.


Är du vår å p n e k nyfi ola? sk

ta Kontak ! rna oss gä

Sms:a GYVAL till 72660 eller scanna QR-koden nedan och fyll i dina uppgifter så håller vi dig uppdaterad om vad som händer på skolan. Och du, glöm inte att gilla oss på Facebook. Vi ses! Besöksadress: Adress: Prästgårdsgatan 1, 172 32 Sundbyberg Telefon: 08-407 46 00 (växel och expedition) E-post: sundbyberg@jbgymnasiet.se www.jbgymnasiet.se/sundbyberg www.facebook.com/jbsundbyberg

Foto: Björn Wilde, elever och medarbetare på skolan. Med reservation för ändringar.

JB GYMNASIET NUMERA EN DEL AV STIFTELSEN STADSMISSIONENS SKOLA Vi byter namn 1 november 2013

Sundbyberg katalog  

Programkatalog, gymnasievalet, gymnasium, Sundbyberg, restaurangskola, gymnasieprogram

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you