Page 1

Projektrapport

Aarhus Fotografiske Klub (Aarhus Fotografiske Amatørklub) Projektrapport udarbejdet af Anne Møller Christensen Sabine Simonsen Simon Kyhn-Madsen Ulla Sommer-Lassen Multimedieteknologi og Interaktionsdesign Fredag den 2. december 2011


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Indholdsfortegnelse Indledning med præsentation ..................................................................... 2 Forberedende analyse ................................................................................... 2 Kundemøde ............................................................................................. 2 HOME-modellen ...................................................................................... 3 Projektbeskrivelse ................................................................................... 3 Undersøgelsesprocesser ............................................................................... 4 Tidsplan .................................................................................................. 5 Idéudvikling ............................................................................................. 6 Konceptbeskrivelse ................................................................................. 6 Kommunikationsmodellen ....................................................................... 7 Designovervejelser ......................................................................................... 8 Informationsdesign .................................................................................. 8 Interaktionsdesign ................................................................................... 9 Præsentationsdesign............................................................................... 9 Grafiske designparametre ..................................................................... 10 Designmanual ............................................................................................... 11 Realisering .................................................................................................... 12 Konklusion .................................................................................................... 12 Bilagsdel: Mind maps............................................................................................. 14 Flowchart ............................................................................................... 15 Skitser .............................................................................................. 16-17 Skelet..................................................................................................... 18 Storyboard........................................................................................ 19-23

Layout: Ulla Sommer-Lassen

Aarhus Fotografiske Klub

1


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Indledning med præsentation I forbindelse med et intensivt 6 ugers kursus i ”Multimedieteknologi og interaktionsdesign” på Erhvervsakademi Aarhus, hvor vi har gennemgået mange forskellige forberedelser, teorier og praktiske øvelser til opsættelse af websites, nærmer vi os slutningen, hvor der venter denne særlige opgave. Opgaven, som denne projektrapport omhandler, er at sætte et nyt og mere tidsvarende forslag til et website op for ”Aarhus Fotografiske Amatørklub”, der er en klub for fotoentusiaster med en lang historie bag sig. Klubbens website virker ifølge vores mening på nuværende tidspunkt meget kedelig og uoverskuelig at navigere i og finde specielle informationer i. Den giver slet ikke indblik i, hvor dygtige mange af medlemmerne er, og hvilke fantastiske fotografier, de kan tage. Fra starten var alle gruppens medlemmer meget positivt stemt over for opgaven, men erkendte også, at der nok blev meget at se til i forbindelse med udviklingen af den nye hjemmeside. Efter forberedelser af forskellig art og mange erkendelser, opdagelser og kreative processer af forskellig art undervejs, forefindes vores bud på sitet på: http://www.multimedieteam.dk/4411/randers/wp/ Denne projektrapport vil beskrive i nærmere detaljer, hvordan vi er kommet frem til vores bud, hvor vi har måttet gå på kompromis med egne ambitioner, hvilke centrale overvejelser og modeller, vi har brugt, og hvordan hele processen med at sætte sitet op i WordPress har været. Kontaktperson er Simon Kyhn-Madsen, som kan kontaktes via mailadresse: s_kyhn@hotmail.com

Forberedende analyse Kundemøde Fredag d. 25. november mødte webmaster Søren Bo Christensen og arkivar Peter Båtz fra Aarhus Fotografiske Amatørklub op til et møde på Erhvers– akademi Aarhus for at fortælle om deres klub og deres tanker omkring et nyt website og dets indhold, prioriteter osv. Inden mødet havde vores gruppe forberedt mange spørgsmål, som især omhandlede klubbens intentioner med

Aarhus Fotografiske Klub

2


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

websitet, målgruppe, layout og navigation. Modeller omhandlende disse emner kom således hurtigt i spil – her tænkes især på kommunikationsmodellen, AIDAmodellen, de fleste af de 6 designparametre og HOME-modellen, hvilke vil blive gennemgået nærmere i de følgende afsnit.

HOME-modellen Vi har til projektet overvejende valgt at gå frem efter HOME-modellen, der er en meget rummende og bred udviklingsmetode til sikring af, at både produkt og proces tilgodeses. Arbejdet med 1. Foranalyse 2. Undersøgelsestrin 3. Designtrin 4. Realisering bringer os i det følgende ind på alle væsentlige faktorer til at løse opgaven, og strukturen i denne rapport er også opbygget med HOME-modellen for øje, men også med egne tilføjelser samt til- og fravalg.

Projektbeskrivelse Besøget af de to kontaktpersoner fra Aarhus Fotografiske Amatørklub bekræftede straks vore mistanker om, at klubben ikke er interesseret i at få flere medlemmer på nogen måde. De er en klub med traditioner, vægter deres historie højt og har p.t. de 80 medlemmer, de har plads til, og planlægger ikke at flytte mødelokale til trods for en venteliste, der løbende kommer flere potentielle medlemmer på. Til gengæld vil de gerne fremstå mere moderne og tiltalende for andre klubber af samme art, fotointeresserede og især for medlemmerne. Vi så det således som vigtigt at bevare en forside for alle interesserede med praktisk indhold, men også en medlemsdel, der efter login giver medlemmer meget mere indblik i klubbens aktiviteter, nyheder, forskellige fora etc. Klubbens navn var en væsentlig overvejelse for os, fordi vi mener, at udtrykket ”amatør” har ændret betydning gennem de sidste godt 100 år og nu opfattes mere negativt og dermed udsender forkerte signaler. Det er markant, at heller ikke andre klubber umiddelbart har den slags benævnelser med i deres klubnavne. I første omgang var klubbens repræsentanter ikke synderligt fascinerede af tanken om et andet klubnavn, men opfordrede alligevel til forslag, hvis nogen skulle have lyst til at udvikle sådanne – ligeledes til logoet, der for os at se minder om danefæ og farvemæssigt set er for enkelt, kedeligt i udelukkende sort og misvisende for, hvad klubben er.

Aarhus Fotografiske Klub

3


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Kontaktpersonerne var åbne over for ændringer i websitets umiddelbare fremtoning. Det er vigtigt for os at få mere branding for fotografi på – det skal fremgå tydeligt af en sådan slags website, at det er fotoentusiaster, der gerne fremviser deres værker og virke i Aarhus. Vore forslag om mere fokus på kalender og arrangementer, udstillinger, mulighed for at tilmelde sig arrangementer elektronisk, formular til at komme på venteliste, i det hele taget præg af mere dynamik, interaktion, farver og variation på især andre sider end forsiden (som repræsentanterne foretrækker som en rolig, men appetitvækkende introduktion af klubben) burde således også indgå i den nye website. Selvom kontaktpersonernes øvrige rammer for websitet var meget fleksible, hvad angår f.eks. layout af menuer og billeder, stod det os hurtigt meget klart, at websitet inden for tids- og vilkårsrammerne i denne sammenhæng vil blive for omfangsrig at udføre til fulde, og vi satte os målet som minimum at lave de krævede 3-4 sider (en forside samt nogle af menuens sider) og at komme med forslag til og eksempler på placering af de sider, vi i øvrigt mener, at klubben bør have. Sådan ser sitet ud på mac.

Aarhus Fotografiske Klub

4


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Undersøgelsesprocesser Tidsplan Som første trin i processen blev der udarbejdet en tidsplan i gruppen for at kunne overskue tidshorisonten i projektet nogenlunde. Således ser skemaet ud: Dag

EMNE

Mandag d. 28/11 Fælles mind map Foreløbige skitser Valg af tema Skelet til sitet

Planlagt tid

Forbrugt tid

30 min. 60 min. 90 min. 120 min.

45 min. 60 min. 45 min. 150 min

Tirsdag d. 29/11

Fordeling og udformning af sidelayout og opgaver i sitet

7 timer

81⁄2 timer

Onsdag d. 30/11

Videreudvikling af sitet, løsning af evt. problemer samt detaljer i rapportdelen

7 timer

8 timer

Tirsdag d. 1/12

Site og rapport færdiggøres/rettes til

7 timer

7 3/4 timer

Fredag d. 2/12 Lørdag d. 3/12 Søndag d. 4/12

Samling, korrekturlæsning og ”sidste detaljer” i forbindelse med rapport og site

6 timer

18 timer

32 timer

47 1/4 timer

I alt (for at illustrere forskel på 15,25 timer)

Det viste sig ikke overraskende meget hurtigt at være utroligt svært at estimere tidsforbrug til de af gruppen valgte emner, og de fleste af posterne i tidsplanen viser som ventet, at det reelle tidsforbrug (forbrugt tid) blev helt anderledes end det forventede (planlagt tid). Gruppens erfaring er også, at man nemt kan fortabe sig i andre detaljer undervejs eller bruge tid, der er sat af til det ene emne, på noget, der hører til i et andet emne. Ligeledes kan det være svært at estimere et fælles forbrug af tid, fordi gruppens arbejde ikke 100% foregik samlet og derfor ind imellem varierede ganske voldsomt.

Aarhus Fotografiske Klub

5


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Virkeligheden er således, at tidsforbruget er registreret efter ”kompromis” og ikke nødvendigvis afspejler alle gruppemedlemmernes tidsforbrug præcist. Ligeledes var især en af posterne egentlig ”tidsspild”, idet gruppen undervejs så sig nødsaget til at skifte temaet, idet vore ideer ikke lod sig udføre i det først valgte tema. Ambitionerne var høje fra start og måtte tilpasses en anelse!

Idéudvikling I forbindelse med idéudviklingen i gruppen blev der udformet et fælles mind map med vore forestillinger om, hvad vi kunne ønske at inkludere på websitet sammenhænge og tilføjelser mv. Det viste sig at være et rigtig godt redskab til at arbejde ud fra og vende tilbage til i tvivlssituationer eller for at få et fælles overblik og forståelse af projektets omfang – også i forbindelse med vurderinger af, om noget skulle fravælges eller ”tilvælges”. Vores mind map kan ses som bilag i slutningen af denne projektrapport. Flowchartet, der ligeledes er illustreret i bilagsdelen, viste sit værd som strukturredskab i gruppen i den enkle, men dog non-lineære udgave. Der var bred enighed om, at der skulle være mange muligheder og adgang til nærmest alt alle steder fra, hvor det var muligt.

Konceptbeskrivelse På indholdssiden vurderede vi, at materialet i den gamle website stort set kunne give os det, vi skulle bruge til den nye website – dog i kombination med korrekturlæsning, opdatering/modernisering af tekster og nogle få tekstog fototilføjelser af forskellig art. Det primære var at skabe overblik, enkelthed og et tiltrækkende site både på tekst- og billedsiden med en fin balance, så der bibeholdes lidt for enhver smag og – ikke mindst - alder inden for fotografi. Vi ville prøve at finde varierede motiver, farver og udtryk i de billeder, vi ville bruge på sitet. Ligeledes var kontaktpersonernes ønske, at der var enkelthed og nogle overordnede informationer på forsiden. Andre sider kunne så rumme mere detaljeret information (vi foreslår f.eks. i vores udgave af websitet en hel side med praktiske informationer, nu samlet på ét sted – en historieside, hvor de, der er interesserede i den del af klubben, kan få baggrunden for klubbens eksistens og historie med – samt en underside, hvor man kan se et eksempel på en udstilling, klubben har stået for). Udformningen af websitet vakte os umiddelbart en anelse flere problemer. Vi var forholdsvis effektive i valget af tema i Wordpress for den nye hjemmeside, havde et par stykker som favoritter, men besluttede os så for én, der krævede en smule tilretning, hvilket vi mente at kunne klare uden de store

Aarhus Fotografiske Klub

6


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

krumspring. Efter en rum tid måtte vi dog erkende, at vi nok havde taget munden for fuld – koderne ville simpelthen ikke makke ret! Efter en målrettet indsats fra alle medlemmer i gruppen virkede tingene stadig ikke, som vi havde håbet. Vi måtte vælge et nyt tema, der imødekom vores forventninger og ideer på bedre vis. Det viste sig at være et klogt valg, idet der så pludselig kom mere skred i tingene, og listen af manglende elementer kunne efterhånden vinkes af som løste.... En kæmpe lettelse for alle! I forbindelse med valget af de overordnede rammer for udseendet, resulterede afprøvning af flere fonte, skriftstørrelser og farvegrader til både wrapper og baggrund i et valg, der ligeledes gerne skulle falde i både den moderne og den mere traditionelle (hobby) fotografs smag. Vi var enige om kun at skulle have en enkelt, horisontal menu med enkelthed og funktionalitet for øje. Der skal ikke som ved nuværende hjemmeside kunne forekomme situationer, hvor folk ”forvilder sig” ud i noget helt andet end det tiltænkte. Vigtigt for gruppen var det ligeledes, at der kun er én sidebar med nogle få, men vigtige elementer, der med lethed kan udvides med flere widgets og plugins. Placeringen af alle elementerne er meget bevidst valgt med tanke på AIDAmodellen og det optiske midtpunkt (hvilket beskrives nærmere i designdelen af denne projektopgave), og vi har ændret farver, nuancer og koder, så resultatet blev acceptabelt for alle i gruppen.

Kommunikationsmodellen I forbindelse med udformningen af hele websitet anvendte vi overvejelser i henhold til kommunikationsmodellen, der opererer med sammenhængen mellem afsender, budskab, modtager og medie – væsentlige faktorer ved udviklingen af et website. Som tidligere nævnt var afsenderen, dvs. repræsentanterne for Aarhus Fotografiske Amatørklub, meget interesseret i at få moderniseret website og sende budskabet om at kunne tilbyde interesserede noget, men også opmærksomme på at bevare stor forskel på, hvad interesserede og medlemmer, dvs. modtagerne, kan få adgang til i klubsammenhæng via dette medie, den nye website. En anden del af budskabet skal også gerne være, at klubben ikke som sådan tilbyder faste aftener med en undervisningsdel, men kun af og til har sådanne indslag på programmet. De vægter højt, at de 80 medlemmer kan sparre indbyrdes. Til det formål har vi i gruppen lavet ”login-delen”, hvor der tænkes, at medlemmerne indbyrdes skal have lov til at blogge og kommentere på hinandens fotos, invitere til mere uformelle udflugter samt meget mere i forskellige fora. Vores forslag til websitet bør tilgodese de ovennævnte ting i udformningen.

Aarhus Fotografiske Klub

7


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Designovervejelser Informationsdesign Informationsdesign handler om at forberede og overføre information fra afsender til modtager, således at modtageren uden besvær kan benytte informationen. Det kan eksempelvis være nemmere for modtageren at blive præsenteret for en visuel fortolkning af særligt kompliceret og ustruktureret data. Et kort over en bus eller undergrundsbane kunne være eksempler herpå. For at lette overførslen fra afsender til modtager yderligere, er det vigtigt at afsender har gjort sig grundige tanker om modtagers ønsker og behov. Under mødet med kunden (Aarhus Fotografiske Amatørklub) repræsenteret ved webmaster og cafebestyrer Søren Bo Christensen og Arkivar Peter Båtz, kom følgende ønsker og krav til udtryk: •

Sitet måtte gerne være simpelt opbygget, med mulighed for at også it-amatører kunne være med til at vedligeholde sitet.

Som udgangspunkt skulle logoet bevares, klubben var imidlertid ikke afvisende overfor at modtage forslag til et nyt logo.

Det mentes at være hensigtsmæssigt at nedtone amatørdelen i klubbens navn.

Der skulle være mulighed for at medlemmer ved hjælp af et log in kunne få adgang til følsomme informationer – såsom medlemslister m.m. – der således ikke ønskedes fuldt offentliggjort på sitet.

Der udtryktes ønske om et teknisk forum hvor medlemmer kunne diskutere de tekniske aspekter ved fotografering.

Der udtryktes samtidig ønske om et forum hvor medlemmerne kunne købe, sælge eller bytte deres udstyr.

Der udtryktes ligeledes ønske om en blok eller kalender hvor alle klubben aktiviteter skulle være tilgængelige for både medlemmer og andre interesserede. Kalenderen skulle figurere centralt på sitet og samtidig være tilgængelig fra samtlige sider på sitet.

Til sidst lagde man meget vægt på klubbens over 100 år gamle historie der i mange henseender udgjorde fundamentet i klubbens virke.

Aarhus Fotografiske Klub

8


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Vurdering af målgruppens behov: Samtlige af kundens ovennævnte ønsker og krav er søgt imødekommet i websitets endelige udformning. Brugervenlighed er vægtet højt eftersom medlemmerne i Aarhus Fotografiske Amatørklub ikke nødvendigvis er i besiddelse af nogen større viden om navigation på websider. Det har derfor været vigtigt for os at organisere sitet således at alle sider – såfremt man er i besiddelse af et log in – er tilgængelige fra alle sider. Hvis ikke brugeren er i besiddelse af et log in vil flere af sitets menupunkter ikke være tilgængelige. Sitets brugervenlighed kan ligeledes aflæses i gruppens flowchart, der netop afspejler en simpel struktur med få brugervenlige navigationsmuligheder.

Interaktionsdesign Formålet med et godt interaktionsdesign er at forenkle og gøre brugeren af for eksempel et website i stand til hurtigt og gnidningsløst at navigere sig frem til de ønskede informationer på det pågældende website. Med dette in mente har vi designet vores website således at alle informationer på sitet er tilgængelige fra en hvilken som helst side på sitet. Der er ligeledes tale om et site med en særdeles lav kompleksitet, hvor brugeren ikke bliver stillet overfor større krav end det kræver at udfylde en indmeldelsesformular. Som en yderligere opdatering af websitet har vi tilføjet facebook-elementer, der hhv. gør opmærksom på eksistensen af klubbens facebook-profil og gør det muligt for læsere af de enkelte sider via en like-knap at give udtryk for deres begejstring, hvis de oplever en sådan over klubbens input mv. Således får klubbens website-folk et praj om, hvorvidt tingene på sitet begejstrer eller ej og giver samtidig brugere af websitet mulighed for at interagere.

Præsentationsdesign Begrebet præsentationsdesign er i al sin enkelthed en videreførelse af det ovenstående begreb interaktionsdesign, hvor videreførelsen består i implementeringen af de undervejs indhentede oplysninger. Det vil sige overførslen fra struktur og information til kommunikation og oplevelse. Sagt på en anden måde er det valget af medieelementer og den teknologi der knytter sig til disse elementer samt brugergrænsefladedesign – altså hvorledes sitet opleves af brugeren. For at gøre oplevelsen så behagelig som muligt for brugeren er det vigtigt at forenkle navigationen fra brugerens udgangspunkt – der i teorien kan være en hvilken som helst side på sitet – og frem til den ønskede information.

Aarhus Fotografiske Klub

9


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Grafiske designparametre Form Vi har valgt formatet 980 x 1020 px da det er et format der svarer udmærket til hvad man kan forvente at den almindelige bruger. Havde kunden eksempelvis været et arkitektfirma ville formatet givetvis have været betydeligt større da man må forvente at en arkitekt arbejder med grafisk meget ”tungt” materiale og derfor gerne sidder foran en skærm af betydelig størrelse. Dette influerer på den brugerflade, webdesigneren har til rådighed når der designes til for eksempel et arkitektfirma. I dette tilfælde er kunden og brugeren en amatørklub hvor det må forventes at den typiske bruger benytter et skærmformat på 15” til 21”. Desuden er formatet standard i det tema (twentyten), som gruppen har valgt som sitets skabelon. Farver Eftersom kunden er en fotografisk klub, vil det være naturligt at have det gode billede i centrum. Valget af farver er derfor valgt ud fra det parameter at farverne så vidt muligt skal komplimentere de valgte fotos på sitet. Sort vil i langt de fleste tilfælde fungere glimrende som baggrund for og for det meste også fremhæve et godt foto. Derfor er valget faldet på en knækket sort hex #222 som baggrund for hele sitet og en fuld sort hex #000 som ramme om de seks centrale fotos i sitets header. Sitets blå farve hex #0a64a4 er udvalgt på grund af sine rolige egenskaber, der er med til at fremhæve sitets fotos uden at helheden bliver for dyster. Illustrationer Gruppen har valgt at placere gruppens bud på et nyt logo til klubben øverst til venstre i headeren, hvor der ligeledes er blevet plads til 6 af klubbens egne fotos sat sammen til et stort billede. Kunden ønskede ikke at blive forstyrret af levende billeder, derfor er en eventuel flashfunktion i headeren valgt fra. Sitet er desuden forsøgt struktureret efter AIDA modellen; Attention Interest Desire og Action. Opmærksomheden bliver skabt øverst til venstre med logoet og klubbens navn, derefter vil blikket glide ned over siden hvor klubben kort præsenteres, efterfulgt af en tydelig kalenderfunktion, hvilket skaber interesse og lyst til at se nærmere på sitet. Bevægelsen sluttes af i nederste højre hjørne hvor kundens navn gentages. Herefter er der mulighed for interaktion og action både i nedre, venstre hjørne efter tekster (facebook) og i sidebaren med kalendermuligheder, evt. login samt søgefunktion.

Aarhus Fotografiske Klub

10


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Logoet og de sammensatte fotos i headeren er på 940 x 198 px. I overensstemmelse med Wordpress temaets opbygning. Sitets kalender mål er 200 x 150 px ligeledes i overensstemmelse med Wordpress teamets opbygning. Typografi / tekst Til hele sitet er valgt den enkle og letlæselige sans-serif såvel i menu som i brødtekst (se endvidere designmanualen). Teksten er primært af informerende karakter og understøtter de ønsker og krav kunden havde til sitet. Det meste af brødteksten er leveret af kunden. Stil og stemning Eftersom kunden er en fotografisk klub og sitet primært er tiltænkt klubbens medlemmer, Konklusion er alle valg truffet i forbindelse med udformning af websitet truffet med udgangspunkt i denne målgruppe. Stil og stemning fremkommer ved en

Gruppen har så vidt det har været muligt forsøgt at efterkomme kundens ønsker og krav. Dog besluttede vi

kombination farvevalg, illustrationer og typografi, som tilsamtidligt at give et af budkomposition, på et nyt logo samt et nyt navn til klubben selvom det ikke umiddelbart var kundens ønskegerne at ændre disse. stemme Vi har desuden forsøgtmed at tilgodese den bredeUd målgruppe med et simpelt ogog men skulle overens målgruppen. fra den betragtning aktiviteter vægtet højt. brugervenligt website kundens ønske omhvor et klubbens simpeltfotos site,ogsom flere er end udelukkende webmasteren

Samarbejdet gruppen har for været og derhar har været bredetenighed i alle projektets faser. Selvom skulle havei mulighed atkonstruktivt vedligeholde, vi valgt simpelt og brugervenligt har fremhævet. det fra starten af været vigtigt vi i gruppen har kundens forskellige kompetencer hvilket ogsåaktiviteter er forsøgt udnyttet, design, hvor fotos og klubbens er blevet Stemfor os, at alle i større eller mindre omfang har været involveret i de fleste af projektets udviklingstrin.

ningen er rolig og indbydende, uden nogen form for forstyrrende elementer.

Designmanual Designmanual Font Sans-serif 10 normal

Sans-serif 12 normal Sans-serif 12 bold

Sans-serif 13 normal

Sans-serif 13 italic

Sans-serif 14 bold

Sans-serif 15 normal

Sans-serif 16 italic

Sans-serif 21 bold Farver Knækket sort som baggrund på hele sitet #222 Sort i menubar #000 Blå som wrapper baggrund #0a64a4 Font hvid #fff Link hvid #fff Visited grå #aaa Hover sort #000 Logo

Udarbejdet af Ulla Sommer-Lassen Anvendelse: placeres øverst til venstre i headeren på alle sider.

Aarhus Fotografiske Klub

11


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Realisering I realiseringsfasen overføres de beslutninger, gruppen har truffet med hensyn til design, til praksis. Idéudviklingsfasen og design fasen er blevet prioriteret højt, hvilket også afspejler sig i tidsplanen. Det skulle imidlertid vise sig, at det første Wordpresstema (sliding-door), gruppen havde valgt, ikke entydigt svarede til de besluttede designparametre. Dette resulterede i beslutningen om – efter en dag med mange frustrationer - at vælge et nyt og mere simpelt tema (twentyten) og dermed forenkle realiseringsprocessen. Efter at Wordpresstemaet var valgt bestod opgaven i at rette det eksisterende tema til, således at det svarede til det ønskede design. Dette er dels opnået ved hjælp af Wordpress eget redigeringsprogram og dels ved at redigere i de eksisterende .php filer.

Konklusion Gruppen har ”så vidt det har været muligt” forsøgt at efterkomme kundens ønsker og krav. Dog besluttede vi tidligt at give et bud på et nyt logo samt et nyt navn til klubben, selvom det ikke umiddelbart var kundens ønske at ændre disse. Vi har desuden forsøgt at tilgodese den brede målgruppe med et simpelt og brugervenligt website hvor klubbens fotos og aktiviteter er vægtet højt. Samarbejdet i gruppen har været konstruktivt og der har været bred enighed i alle projektets faser. Selvom vi i gruppen har forskellige kompetencer, hvilket også er forsøgt udnyttet, har det fra starten af været vigtigt for os, at alle i større eller mindre omfang har været involveret i de fleste af projektets udviklingstrin. Det har kostet megen ekstra tid/ventetid, men har efter vores bedste overbevisning lønnet sig, så vi nu alle er tilfredse med de færdige resultater i både rapport og på det moderniserede site for klubben. Vi håber derfor også, at sitet vil falde i klubrepræsentanternes smag! Sådan ser et udsnit af sitet ud på pc.

Aarhus Fotografiske Klub

12


Bilag Aarhus FotograďŹ ske Klub

13


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Mind map

Aarhus Fotografiske Klub

14


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Flowchart

Aarhus Fotografiske Klub

15


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Skitser

Aarhus Fotografiske Klub

16


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Skitser

Aarhus Fotografiske Klub

17


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Skelet

Aarhus Fotografiske Klub

18


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Storyboard

Aarhus Fotografiske Klub

19


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Storyboard

Aarhus Fotografiske Klub

20


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Storyboard

Aarhus Fotografiske Klub

21


Projektrapport Aarhus Fotografiske Klub

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Storyboard

Aarhus Fotografiske Klub

22


Projektrapport  

Aarhus Fotografiske Amatørklub

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you