__MAIN_TEXT__

Page 1


VICEVI POLICAJCI


Naslov djela VICEVI - POLICAJCI CopyrightŠNaklada Uliks, 2007. Sva su prava pridr`ana. Nijedan dio ove knjige nije dopu{teno umna`ati i prenositi na bilo koji na~in bez prethodnog pismenog odobrenja nositelja prava. Nakladnik NAKLADA ULIKS ^avalsko 17 51000 Rijeka Tel: 051/ 648068 051/ 648069 Za nakladnika Silvano Fran~i{kovi} Urednik Miro Bo`i} Lektorica Marija Pave{i} Ilustracija na naslovnoj strani Stjepan Luki} Priprema za tisak Naklada Uliks Tisak mtg-topgraf, Velika Gorica, prosinac 2007. ISBN 978-953-7306-18-2 CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEU^ILI[NA KNJI@NICA RIJEKA UDK 821.163.42-845 VICEVI - policajci / <urednik Miro Bo`i}>. - Rijeka : Naklada Uliks, 2007. ISBN 978-953-7306-18-2 111027016


VICEVI

POLICAJCI

Rijeka, 2007.


Policajci

KONTROLA BRZINE (1) Policija na autocesti kontrolira brzinu auta. Nekoliko kilometara ispred njih pokvari se fi}o i voza~ zamoli jednog voza~a mercedesa da ga svojim autom odvu~e do prvog mehani~ara. – Molim te, samo nemoj voziti br`e od 80 kilometara na sat, jer mi se auto raspada. Ako bude{ vozio br`e, ja }u ti blicati da uspori{. Mercedes po~ne vu}i fi}u i tek {to su krenuli, pokraj njih projuri BMW brzinom od preko 200 km/h. Voza~ mercedesa odmah zaboravi da vu~e fi}u i stisne gas da pretekne BMW. Uskoro sva tri automobila projure pored policajca koji odmah javlja svome kolegi: – Patrola 2, ovdje patrola 1. Ne}e{ vjerovati, ususret ti dolazi BMW brzinom od 250 km/h, odmah za njim, istom brzinom, juri mercedes, a za njima fi}o koji im blica da mu se maknu!

☺ KONTROLA BRZINE (2) Zaustavi policajac voza~a koji je jurio 250 km/h. – Va{u voza~ku i prometnu! –5–


Vicevi

– Zar sam prebrzo vozio? – Niste prebrzo vozili, prenisko ste letjeli!

☺ KONTROLA BRZINE (3) Zaustavi policajac auto koji je jurio 220 km/h. – Jeste li vi normalni, kamo toliko `urite? – Izbo sam punicu no`em, pa `urim do mosta da je bacim u rijeku prije nego mi natopi prtlja`nik krvlju, jer je to te{ko poslije o~istiti… Policajac odmah izvadi pi{tolj, uhapsi voza~a, stavi mu lisice i pozove poja~anje. Kada je poja~anje stiglo, inspektor otvori prtlja`nik koji je bio potpuno prazan. – Kakva punica, kakvo ubojstvo? [to vi izmi{ljate? Voza~ zakoluta o~ima i ka`e: – Jo{ }e re}i i da sam vozio 220 km/h.

☺ KAKO ]EMO? Krenu dva policajca na posao. Pita prvi: – Ho}emo li pje{ice ili autobusom? – Najbolje da pri~ekamo i vidimo {to }e prvo nai}i. –6–


Policajci

PRIZNANJE Podne je u policijskoj postaji. – [efe, osumnji~eni je sve priznao! – Koji osumnji~eni? – ~udi se zapovjednik. – Onaj u crnom odijelu – ponosno }e policajac. – To je svjedok, idiote!

☺ POLICAJAC MJESECA (1) Policajac privodi razbojnika koji zna karate i koji je dan ranije pretukao cijelu policijsku postaju. Kolege mu ~estitaju i tra`e da im opi{e kako mu je to uspjelo. – Lako: on udarac, ja blok, on udarac, ja blok, on udarac, ja opet blok, a kad mi je ponestalo blokova, ja ciglu pa u glavu.

☺ POLICAJAC MJESECA (2) Policajac dobije za nagradu vazu za cvije}e, ali natpis “Policajac mjeseca” zalijepljen je naopako. Donese vazu ku}i i ponosno je poka`e `eni. –7–


Vicevi

– Kakvu su ti to vazu dali? Gdje je rupa za cvije}e? – pita `ena. Drugi dan policajac poka`e vazu zapovjedniku,a ovaj se za~udi: – Koji je glupan napravio ovakvu vazu? Ne samo da nema rupu za cvije}e, nego nema ni dno da zadr`i vodu!

☺ LJETOVANJE (1) Hoda policajac pustinjom u kupa}im ga}ama i s ru~nikom preko ramena. Oko podne prolazi pored njega karavana i policajac upita jednog beduina: – Oprostite, molim vas, u kojem je pravcu more? – Prema sjeveroistoku – jo{ deset dana hoda. – Auu, pla`a vam je odli~na, ali more je stvarno daleko!

☺ LJETOVANJE (2) Ulazi policajac u restoran i sjeda za stol. – Ne mo`ete tu sjediti, to je {vedski stol! –8–


Policajci

– Nema problema, kad [ve|ani do|u ja }u se maknuti.

☺ LJETOVANJE (3) Zavr{ilo policajcu ljetovanje i pla}a smje{taj u hotelu. Recepcioner sastavlja ra~un: – Kori{tenje bazena – 300 kuna. – Ali ja uop}e nisam koristio bazen. – Mogli ste; zatim kori{tenje saune – 200 kuna. – Sauna? A {to vam je to? – To je ono: para, ru~nik, znoj... – Ali ja nisam koristio saunu! – E, pa mogli ste; teniski teren – 100 kuna. – Tenis? Ja nikad nisam ni probao igrati tenis! – E, pa mogli ste! Sve zajedno iznosi 5.600 kuna. – Evo vam 5.000 kuna, jer ste mi spavali sa `enom. – [to vam je, ~ovje~e, nisam spavao s va{om `enom. – E, pa mogli ste!

☺ –9–


Vicevi

SUMNJIVA VOZA^KA Policajac zaustavi crnca i ~ita ime iz voza~ke dozvole – “Leonardo DiCaprio.” Ime mu zazvu~i malo sumnjivo, uzme toki-voki i nazove centralu: – Centrala, ovdje policajac 375. Trebam jednu provjeru. – Reci, 375! – Recite mi, je li onaj “Titanic” potonuo ili je izgorio?!

☺ KLASI^AN RADNI DAN Televizijska ekipa dolazi u policijsku postaju napraviti prilog o jednom danu u `ivotu policajca. Odlu~e se za jednog iskusnog policajca, namjeste kameru i mikrofon i zapo~nu snimanje intervjua. – Molim vas, opi{ite nam jedan va{ radni dan! – Pa, ovako, ustanem u 6 sati. Pored kreveta mi stoji ~a{ica rakije koju popijem nata{te da se razbudim. Odem se u kupaonicu obrijati i popijem jo{ jednu kratku za bolju probavu. U kuhinji uz doru~ak popijem jednu… – 10 –


Policajci

– Stanite, stanite malo! Ovo }e ipak gledati i mla|i gledatelji, pa nije zgodno da se toliko spominje alkohol. Mo`ete pijenje zamijeniti s, na primjer, ~itanjem. – U redu, mo`e. Dakle, ovako: ustanem u 6 sati; pored kreveta mi stoji knjiga i ja je malo pro~itam nata{te da se razbudim. Odem se u kupaonicu obrijati i pro~itam jednu kratku pri~u dok obavljam nu`du. Dok mi `ena sprema doru~ak pro~itam ne{to iz ku}ne biblioteke. Poslije doru~ka jo{ malo ~itam ~ekaju}i kolegu iz ophodnje. Putem svratimo u obli`nju knji`nicu da u miru ne{to pro~itamo po preporuci Milke, na{e knji`ni~arke. Do{av{i u stanicu, javimo se zapovjedniku, koji je, usput, najna~itaniji od svih nas. On nam podijeli zadatke i krenemo u ophodnju. Po zadatku, naravno, svratimo u knji`aru kupiti koju knjigu za ~itati dok smo na du`nosti, {to je ina~e zabranjeno, pa ~itamo poskrive}ki. Ta zabrana je kriva {to ljudi nikad ne vide policajca koji ~ita i, normalno, misle da smo nepismeni. Nakon napornog posla `ena me do~eka s toplim ru~kom, nakon kojeg volim pro~itati dobru knjigu. Zatim malo prilegnem, da mi se misli razbistre od toliko ~itanja. Nave~er se na|em sa svojim prijateljima ~ita~ima u gradskoj ~itaonici. Mi tu ~itamo, dok se toliko – 11 –


Vicevi

ne na~itamo da nas izbace. Sva sre}a, Antin brat ima svoju privatnu tiskaru, a tiska ~ovjek stvarno dobre knjige, pa odemo k njemu. Tu ~itamo do kasno u no}. Naj~e{}e me `ena nazove oko 2.30: – Ti, knjigofilu jedan, sav si novac spiskao na knjige! [to ima{ od tolikog ~itanja? [to samo vidi{ u tim knjigama? Ne prestane{ li ~itati, me|u nama je svr{eno…! Naravno da poslije tih rije~i na brzinu pro~itam svoju knjigu do kraja, pozdravim svoje prijatelje, i krenem ku}i razmi{ljaju}i {to }u sve sutra pro~itati.

☺ NAJ^E[]A PITANJA O POLICAJCIMA – Kako policajac ubija pticu? Baci je kroz prozor! – Kako policajac ubija ribu? Utopi je! – Koja je razlika izme|u zga`ene zmije i zga`enog policajca? Pred zmijom se vide tragovi ko~enja. – 12 –


Policajci

– Zbog ~ega se ~etiri policajca sva|aju u autu? Tko }e sjediti do prozora. – Kako se ugu{io policajac? Pojeo je `umanjak kinder-jaja. – Za{to policajci patroliraju u paru? Zato {to jedan zna ~itati, a drugi pisati! – Za{to su pro{li mjesec patrolirala trojica? Jedan zna i ~itati i pisati, a druga dvojica ~uvaju genija. – Za{to na policijskim autima pi{e POLICIJA na vratima? Da policajci ne ulaze kroz prtlja`nik. – Kako policajac lovi zeca? Sakrije se iza grma i zvi`di kao kupus. – Koji je `ivotni san svakog prometnika? Da kupi raskr{}e i radi privatno. – Za{to policajac kupuje hladnjak s rupom na vratima? Da vidi je li se ugasilo svjetlo. – 13 –


Vicevi

– Kako policajac peca? Uhvati jednu ribu i tu~e je dok ne prizna gdje su ostale. – Za{to se policajac nikada ne kupa? ^eka da se na bojleru upali zeleno svjetlo! – Kako policajac pravi tintu? Tu~e vodu pendrekom dok ne poplavi.

☺ U KAZALI[TU Sretne policajac kolegu u kazali{tu. – Za{to si u kazali{te do{ao u trenirci? – Zato {to na zidu pi{e: NO SMOKING.

☺ POVREDA Ulazi `ena u stan i ugleda mu`a policajca kako nama~e zid krpom. – [to to radi{, svu si boju skinuo?! – Doktor mi je rekao da stavljam obloge na mjesto gdje sam se udario.

☺ – 14 –


Profile for Naklada Uliks

Vicevi - Policajci  

Ako je smijeh lijek, onda je dobar vic tableta koja će vam pomoći da živite duže i veselije. U našem izboru viceva podijeljenih u knjige Mal...

Vicevi - Policajci  

Ako je smijeh lijek, onda je dobar vic tableta koja će vam pomoći da živite duže i veselije. U našem izboru viceva podijeljenih u knjige Mal...

Profile for uliks
Advertisement