Page 1


VICEVI MUJO I HASO


Naslov djela VICEVI – MUJO I HASO CopyrightŠNaklada Uliks, 2008. Sva su prava pridr`ana. Nijedan dio ove knjige nije dopu{teno umna`ati i prenositi na bilo koji na~in bez prethodnog pismenog odobrenja nositelja prava.

Nakladnik NAKLADA ULIKS ^avalsko 17 51000 Rijeka Tel: 051/ 648068 051/ 648069 Za nakladnika Silvano Fran~i{kovi} Urednik Miro Bo`i} Ilustracija na naslovnoj strani Stjepan Luki} Priprema za tisak Naklada Uliks Tisak mtg-topgraf, Velika Gorica svibanj 2008. ISBN 978-953-7306-25-0 CIP zapis dostupan u ra~unalnom katalogu Sveu~ili{ne knji`nice Rijeka pod brojem 111202041.


VICEVI

MUJO I HASO

Rijeka, 2008.


Mujo i Haso

BOJANJE BRODA Na licitaciji za bojanje broda Queen Mary, posao dobije Mujo & co. iz Doboja. Nadzornik provjerava kvalitetu izvedenih radova, gleda kvalitetu boje, koliko slojeva je naneseno i s obale mu sve izgleda u redu. Sjedne u ~amac i obi{av{i brod utvrdi da druga strana uop}e nije obojana. – Jeste li vi, mr. Mujo, pro~itali ugovor? – Jesam. – Pa za{to ste obojali samo jednu stranu? – A jeste li vi pro~itali ugovor? U ugovoru lijepo pi{e: …bojanju broda pristupaju s jedne strane Mujo & co. iz Doboja, a s druge strane investitor… Ili bojite svoju stranu ili pi{ite aneks ugovora!

☺ PLJA^KA PO[TE Mujo i Haso oplja~kaju po{tu i pobjegnu s dvije vre}e plijena. Odlu~e se razdvojiti svatko sa svojom vre}om da ote`aju posao policiji. Nakon godinu dana nazove Mujo Hasu s Bahama: – Ej Haso, {to ima? –5–


Vicevi

– Pa eto, `ivi se! – Zar nisi zadovoljan? Meni je ovo pravi `ivot: seks, droga i rokenrol. – Mo`da je kod tebe tako, ali kod mene ba{ i nije! – [to je Haso? Potro{io si sve pare? – Kakve pare ~ovje~e? U mojoj su vre}i bili sami ra~uni. – A nesre}e ~ovje~e! I jesi li ih se rje{io! – Pa pola sam ih rije{io, a ostale pla}am kako stignem!

☺ AERODROM Na Sarajevskom aerodromu za~uje se {u{tanje na razglasu i oglasi se spiker: – Molimo putnike da ne bacaju pite i lepinje na pistu, metalna ptica }e sama sletjeti.

☺ NERVOZA Mujo i Fata legnu na spavanje, ali Mujo nikako ne mo`e zaspati. Stalno se prevr}e pa ga Fata upita: –6–


Mujo i Haso

– Mujo, za{to ne spava{? – Ne mogu Fato, `ivciram se kako vratiti Hasi dug od 500 maraka. – Ni{ta se ti ne brini – ka`e Fata, otvori prozor i povi~e: – Haso, Mujo ti ne}e vratiti 500 maraka – i zatvori prozor. – Eto, nek se sad Haso `ivcira, a ti mirno spavaj.

☺ CESTAR Haso dobije posao da povu~e bijelu crtu sredinom ceste. Prvi dan oboji Haso ~etiri kilometra. Gazda zadovoljan, dao bi mu povi{icu, ali malo je prerano prvi dan... Drugi dan Haso oboji jedan kilometar. Gazda malo zbunjen, misli da su Hasi ostali zaprijetili da ne pove}ava normu. Tre}eg dana Haso oboji svega 150 metara i gazda mu ka`e: – Mislio sam ti dati povi{icu, ali ti sa 4 km pao na 150 metara. – Eeee, gazda, jesam tre}i dan obojao najmanje, ali mi je tre}eg dana i kanta s bojom bila najdalje!

☺ –7–


Vicevi

UZROK – POSLJEDICA Mujica pita oca: – Tajo, za{to se Zemlja okre}e? – Kako okre}e? Da ti nisi na{ao moju rakiju?

☺ OPREMA Kupi Mujo novi motor i dolazi po Fatu: – Pobogu Mujo, za{to si u pid`ami? – Da bolje legnem u zavoju.

☺ PRIZNANJE Mujo priznaje Hasi: – Haso, spavao sam s tvojom `enom. – Kako si mogao, ja s tvojom nisam oka sklopio.

☺ DUH Sin budi Muju sav prestra{en: – Babo, u ormaru je duh! – Kakav duh, sine, duhovi ne postoje. –8–


Mujo i Haso

– Ali, ka`em ti, u ormaru je i mama ga je zaklju~ala. Pri|u oni ormaru, Mujo otvori i ugleda golog Hasu. – Pa, dobro, prijatelju, jesam li te podr`avao u svemu, posu|ivao ti pare, na{ao ti posao, pomogao ti kad ti je bilo najte`e, a ti, umjesto da mi zahvali{, dolazi{ mi u ku}u pla{iti dijete!

☺ PENZIJA Mujo dobije prvu penziju i pita ga Fata: – Mujo, kako se osje}a{ kao penzioner? Kakva ti je penzija? – Zna{ kako Fato: osje}am se kao da sam dobio menstruaciju. Znam da }e dolaziti jednom mjese~no, trajati ~etiri-pet dana i do sljede}e se mogu jebati.

☺ ZLATNA RIBICA Mujo, Fata i mali Mujica ulove zlatnu ribicu: – Ispunit }u svakom po jednu `elju ako me pustite. –9–


Vicevi

Mali Mujica se odmah javi: – Mogu li ja prvi? – Mo`e{ sine, ali po`eli{ li ne{to glupo razbit }u ti glavu. – Dobro, dobro..`elim je`a! – Ma, jeb’o ti je` mater – prodere se Mujo. – Vadi ga, vadi ga van – zavri{ti Fata.

☺ OTKAZALE KO^NICE Sudac pita Muju: – Kako ste mogli pregaziti 52 ljudi? – Otkazale mi ko~nice na nizbrdici! – Pa zar niste mogli negdje skrenuti? – Ma, jesam! Lijevo su bila 2 ~ovjeka, a desno, na autobusnoj stanici, njih 50! Pomislih, bolje pregaziti ovu dvojicu nego onih 50! I kad sam pregazio prvoga, ovaj drugi idiot potr~i me|u onih 50!

☺ OBROK Pita Mujo Hasu: – Haso, {to si danas ru~ao? – 10 –


Mujo i Haso

– Ni{ta! – A ve~erao? – Ono {to je ostalo od ru~ka.

☺ OBE]ANA ZEMLJA Mujo i Haso ~uli da u Americi ima dolara posvuda, samo ih treba pokupiti. Ukrcaju se na brod za obe}anu zemlju i tek {to su si{li s broda, ugleda Mujo 10 dolara na cesti. Sagne se da ih pokupi, kad ga Haso uhvati za ruku i re~e: – Ma, pusti, bolan Mujo, ne}emo valjda prvi dan po~eti raditi.

☺ BEZ PANIKE Mujo na te~aju za padobrance pita instruktora: – [to treba u~initi ako se padobran ne otvori? – Samo nemojte pani~ariti. Jo{ se nije desilo da se padobranac nije spustio na zemlju.

☺ – 11 –


Vicevi

EKSPERIMENT Haso do|e kod Muje, a on grije kurac na pe}i. – Pa {to to radi{, Mujo? – Eksperiment iz fizike. – Kakav je to eksperiment? – Ka`u da kad neko tijelo zagrije{ ono se {iri, a kada ga ohladi{ ono se skupi, pa ja, eto, eksperimentiram da provjerim je li istina. – Dobro, a gdje je Fata? – U fri`ideru! I ona eksperimentira!

☺ AUTOZNALAC Mujo govori Hasi: – Vidi{ li onaj crni Audi? – Da, za{to? – I ja }u kupiti takvu Ladu, samo bijelu.

☺ BUREK Mujo kupuje burek. – Ho}ete li ga ponijeti sa sobom? – pita ga prodava~ica. – Ne, ostavit }u ga tebi. – 12 –


Mujo i Haso

[KOLA Majka budi Muju: – Sine, ustaj, vrijeme je za odlazak u {kolu! – Ali, mama, ja ne `elim i}i u {kolu! – Za{to, sine? – Djeca me mrze, a nastavnici preziru. – Slu{aj, Mujo, postoje dva jaka razloga za{to mora{ i}i u {kolu: prvi je {to ima{ 45 godina, a drugi je {to si ravnatelj {kole!

☺ OTVARANJE O^IJU Fata slu{a predavanje o ravnopravnosti `ena. Na kraju predava~ica predlo`i `enama da kod ku}e prepuste mu`evima obavljanje ku}anskih poslova sljede}a tri tjedna. Na sljede}em predavanju predava~ica ih zamoli da opi{u svoja iskustva. – Moj mu` je prvi tjedan samo sjedio. Drugi je tjedan postao nemiran, a tre}i je tjedan po~eo pospremati. – Odli~no, da ~ujemo vas. – Moj mu` je prvi tjedan samo le`ao. Drugi je tjedan po~eo zanovijetati, ali je tre}i tjedan progledao i po~eo sam pospremati. – 13 –


Vicevi

– Odli~no, da ~ujemo tvoje iskustvo Fato. – Moj Mujo je prvi tjedan samo {utio. Drugi sam tjedan progledala na lijevo oko…

☺ MATEMATIKA U~itelj pita Muju u ve~ernjoj {koli: – Mujo, koliko je dva plus dva? Mujo malo razmisli pa pita: – Molim vas, mo`e potpitanje?

☺ NA ONOM SVIJETU Mujo i Haso se sretnu na onom svijetu: – Gdje si Haso, {to ima? Odakle ti ovdje? – Ja sam se smrznuo. A odakle ti, Mujo? – Ja sam ti umro od sre}e. – Kako od sre}e, crni Mujo? – Lijepo, do|em ti ja ku}i, kad ono moja Fata le`i na krevetu, gola i raskre~ena. Pogledam ja pod krevet, ono nikog; pogledam iza zavjese, ono nikog; pogledam u ormar, kad opet nikog. I tako ti ja sretan {to me moja Fata ne vara – umrem od sre}e. – Eeee, da si barem pogledao u fri`ider. – 14 –


Mujo i Haso

TRA@ENJE POSLA Mujo i Haso na Zavodu za zapo{ljavanje dolaze na razgovor za posao. Prvi ulazi Haso i referent ga pita: – Reci Haso, vidi{ li ne{to ~udno na meni? – Nemate u{i. – Kako mi mo`e{ re}i da nemam u{i! Mar{ van! Iza|e Haso van i ka`e Muji: – Mujo, ako te pita vidi{ li ne{to ~udno na njemu, nikako ne govori da nema u{i! U|e Mujo i referent ga pita: – Reci Mujo, vidi{ li ne{to ~udno na meni? – Nosite kontaktne le}e. – Odli~no! Kako si to primjetio? – Da imate u{i, nosili bi nao~ale!

☺ RIBOLOV Fata pita Muju: – Sje}a{ li se kad si prije {est mjeseci bio u ribolovu? – Naravno, kako se ne bih sje}ao. – E, vidi{, javila se jedna riba i ka`e da ~eka ribicu. – 15 –


Profile for Naklada Uliks

Vicevi - Mujo i Haso  

Ako je smijeh lijek, onda je dobar vic tableta koja će vam pomoći da živite duže i veselije. U našem izboru viceva podijeljenih u knjige Mal...

Vicevi - Mujo i Haso  

Ako je smijeh lijek, onda je dobar vic tableta koja će vam pomoći da živite duže i veselije. U našem izboru viceva podijeljenih u knjige Mal...

Profile for uliks
Advertisement