{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1


OVA KNJIGA PRIPADA:


NAJLJEP[E

BASNE

SVIJETA S engleskog prevela Katarina Trava{i}


Naslov izvornika MY LIBRARY OF FAVOURITE FABLES Copyright © 2006, Kohwai & Young Publications (M) Sdn. Bhd. Copyright za Hrvatsku © Naklada Uliks, 2007. Sva su prava pridr`ana. Nijedan dio ove knjige nije dopu{teno umna`ati i prenositi na bilo koji na~in bez prethodnog pismenog odobrenja nositelja prava.

Nakladnik NAKLADA ULIKS ^avalsko 17 51000 Rijeka Tel: 051/ 648068 051/ 648069 Za nakladnika Silvano Fran~i{kovi} Urednik Miro Bo`i} Prijevod Katarina Trava{i} Lektura Meri Farac Jemri} Priprema za tisak Naklada Uliks, Rijeka Tiskano u Maleziji lipanj, 2007.

ISBN 978-953-7306-11-3 CIP – Katalogizacija u publikaciji SVEU^ILI[NA KNJI@NICA – RIJEKA UDK 821-93-34=163.42 NAJLJEP[E basne svijeta /; <prevoditeljica Katarina Trava{i}>. - Rijeka : Naklada Uliks, 2007. ISBN 978-953-7306-11-3 110926062


• SADR@AJ • MRAV I GOLUBICA

1-16

GRADSKI I SEOSKI MI[

17-32

ZEC I KORNJA^A

33-48

PASTIR KOJI JE ZVAO UPOMO]

49-64

LAV I MI[

65-80

POHLEPAN PAS

81-96


• SADR@AJ • MLJEKARICA I VR^ MLIJEKA

97-112

LISICA I RODA

113-128

@EDNA VRANA

129-144

DVA PRIJATELJA I MEDVJED

145-160

LISICA I GRO@\E

161-176

BOLESTAN LAV

177-192

LIKOVI

193-200


MRAV I GOLUBICA

1


JEDNOG JE DANA MALI MRAV BIO JAKO @EDAN. OTI[AO JE NA OBALU RIJEKE NAPITI SE VODE.

2


DOK JE PIO, IZNENADA JE ZAPUHAO JAK VJETAR I NAPRAVIO VELIK VAL KOJI GA JE POVUKAO U RIJEKU.

3


JADNI SE MRAV SVOM SNAGOM BORIO I POKU[AVAO DO]I DO OBALE, ALI BIO JE PRESLAB. POMISLIO JE DA ]E SIGURNO UMRIJETI.

4


NJEGOVU JE NEVOLJU VIDJELA GOLUBICA KOJA JE SJEDILA NA GRANI OBLI@NJEG STABLA VISOKO IZNAD VODE.

5


GOLUBICA ODLU^I POMO]I MRAVU PA OTRGNE LIST S GRANE NA KOJOJ JE SJEDILA TE GA BACI U VODU BLIZU MRAVA.

6


MRAV SE BRZO POPNE NA LIST. MOKROG I UMORNOG, LIST GA ODNESE NA SIGURNOST RIJE^NE OBALE.

7


TADA POGLEDA PREMA GOLUBICI I RE^E: »HVALA TI, PRIJATELJICE. ODU@IT ]U TI SE I POMO]I JEDNOG DANA KADA SE NA\E[ U NEVOLJI.«

8


NEKOLIKO DANA KASNIJE JEDAN JE LOVAC DO[AO U [UMU. NOSIO JE LUK I STRIJELE I NAMJERAVAO LOVITI PTICE.

9


HODAO JE [UMOM I UGLEDAO GOLUBICU KAKO SJEDI NA GRANI. TIHO JE IZVUKAO LUK I STRIJELU.

10


ZATEGAO JE LUK, NACILJAO STRIJELOM GOLUBICU I VE] SE U MISLIMA NASLA\IVAO UKUSNIM OBROKOM.

11


ISTIM JE PUTEM UPRAVO PROLAZIO MRAV I KADA JE VIDIO [TO ]E SE DOGODITI BRZO JE POTR^AO PREMA LOVCU.

12


KADA JE DO[AO DO LOVCA, UGRIZAO GA JE ZA NO@NI PRST. LOVAC JE JAUKNUO I POSKO^IO, A STRIJELA JE ODLETJELA PORED GOLUBICE.

13


KADA JE GOLUBICA ^ULA NJEGOV BOLAN KRIK, RA[IRILA JE KRILA I BRZO ODLETJELA DALEKO OD LOVCA I NJEGOVE OPASNE STRIJELE.

14


»HVALA TI MRAVE«, RE^E MU KASNIJE GOLUBICA, »UISTINU SI POMOGAO I SPASIO MI @IVOT.«

15
KLJU^NE RIJE^I: MRAV

LIST

RIJEKA

LOVAC

VJETAR

LUK

GOLUBICA

STRIJELA

STABLO

NO@NI PRST

POUKA: POMA@ITE

DRUGIMA JER SE DOBRO DOBRIM VRA]A.

16


Profile for Naklada Uliks

Najljepše basne svijeta  

Knjiga donosi dvanaest omiljenih basni u kojima mogu uživati čitatelji svih uzrasta. Svaka je basna prepričana na jednostavan način, jezikom...

Najljepše basne svijeta  

Knjiga donosi dvanaest omiljenih basni u kojima mogu uživati čitatelji svih uzrasta. Svaka je basna prepričana na jednostavan način, jezikom...

Profile for uliks
Advertisement