Page 1

TH

22

REINECKER KARSTENS KOPP NAXOS-UNION KOEPFER LASER TEC ECM ELDEC


ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

2

VL 2

VL 4

รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้น งานสูงสุด: 100 มม. รองรับความสูงของชิ้นงาน สูงสุด: 150 มม.

รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้น งานสูงสุด: 200 มม. รองรับความสูงของชิ้นงาน สูงสุด: 200 มม.


EMAG NEWS 22

VT 2-4

VT 4-4

รองรับเส้นผ่าศูนย์กลาง ของชิ้นงานสูงสุด: 100 มม. รองรับความสูงของชิ้นงาน สูงสุด: 400 มม.

รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้น งานสูงสุด: 200 มม. รองรับความสูงของชิ้นงาน สูงสุด: 630 มม. / 1.050 มม.

VL 6

VL 8

รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้น งานสูงสุด: 300 มม. รองรับความสูงของชิ้นงาน สูงสุด: 200 มม.

รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้น งานสูงสุด: 400 มม. รองรับความสูงของชิ้นงาน สูงสุด: 300 มม.

3


ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

ส่วนประกอบที่มีความซับซ้อนมากกว่าจะตอบโจทย์การผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนมากกว่าด้วยหรือไม่? ไม่ใช่สำ�หรับที่ EMAG : ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้พัฒนาระบบการผลิตที่ให้ความสำ�คัญทั้งทางด้าน ง่ายในการ เชื่อมต่อข้อมูล ความเร็ว และความยืดหยุ่นในการทำ�งาน การันตีได้ถึงความสำ�เร็จของระบบที่ถูกออกแบบใหม่ล่าสุดของเครื่องกลึงชิ้นงานปิค-อัพ EMAGนี้ เครื่องนี้เป็นศูนย์กลาง "การสร้างสรรค์ชิ้นงาน" ในระบบการผลิตที่มั่นใจได้ถึงผล ประหยัดด้วย 3 คุณประโยชน์

1. 2. 3.

ไม่ว่าจะเป็นการกลึง การกัด หรือการเจาะ ก็สามารถทำ�งานได้ตามการออกแบบด้วยการกำ�หนดค่าต่างๆได้อย่างหลากหลายทุกประเภทเพื่อการผลิตที่สมบูรณ์แบบที่สุด ชิ้นงานจะถูกส่งไปยังบริเวณที่ผลิตชิ้นงานด้วยวิธีการปิค-อัพ สายการผลิตหรือระบบสายพานลำ�เลียงจะเป็นตัวขนส่งชิ้นงานไปยังเครื่องจักร ผลที่ได้ : อัตราส่วนของการควบคุม การผลิตจะลดลงอย่างอัตโนมัติ ระยะการขนส่งชิ้นงานเข้าเครื่องจักรสั้นลง ทำ�ให้ชิ้นงานถูกผลิตได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำ�งานได้ทุกประเภทและกำ�หนดระดับการควบคุมอัตโนมัติที่ปรับเปลี่ยนได้ ดังนั้นระบบการผลิตนี้สามารถปรับค่าต่างๆได้ ให้ปริมาณการผลิตสูงขึ้น หรือการเปลี่ยนส่วน ประกอบต่างๆได้ตามต้องการ

ในระยะสั้น:ประโยชน์ที่ได้จากระบบการผลิตของ EMAG นั่นคือ การออกแบบเครื่องจักรที่ไม่กินพื้นที่ใช้สอย,ระบบการควบคุมอัตโนมัติที่ทำ�งานง่ายและปรับเปลี่ยนได้

4


EMAG NEWS 22

ครบเครื่องในการผลิตหรือไม่?

ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ และการพัฒนากระบวนการผลิตทั้งหมดที่มา จากแหล่งเดียวกัน ในท้ายที่สุด รับประกันได้ว่าคุณจะพบคำ�ตอบที่ดีที่สุดนั่นคือ ช่วยย่นระยะเวลาตลอดกระบวนการผลิตให้สั้นลงและช่วยเพิ่มความเร็วในการเริ่ม เดินเครื่องอีกด้วย

เหมาะสมที่สุด?

เราประสานระบบการผลิต องค์ประกอบเครื่องจักรภายนอก และระบบควบคุม อัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ผลที่ได้จากการผลิต?

ระบบทีส ่ มบูรณ์แบบทีส ่ ด ุ ถูกพัฒนาขึน ้ โดย EMAG ทีพ ่ ร้อมสรรพด้วยคุณประโยชน์ ต่างๆทัง้ ทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัตพ ิ น ้ื ฐาน ระบบอินเตอร์เฟสทีเ่ หมาะสมทีส ่ ด ุ และระยะการขนส่งชิน ้ งานทีส ่ น ้ั ลง จึงมั่นใจได้ว่าสามารถทำ�งานได้เต็มกำ�ลังอย่าง รวมเร็วตั้งแต่เริ่มเดินเครื่อง และยังให้ผลประหยัดที่ดีในระยะยาว

การบำ�รุงรักษาง่าย?

ใช้อะไหล่ชนิดเดียวกันในการประกอบเครื่องจักร ระบบการผลิตนี้ยังให้ประโยชน์ ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเครื่องมือและระยะเวลาในการซ่อมบำ�รุงที่สั้นลง

แผนงานจำ�นวนมาก?

การประสานงานที่ EMAG จะรับคำ�สั่งจากหน่วยงานกลาง และทำ�ให้ง่ายต่อการ วางแผนการผลิตที่ครอบคลุมทั้งหมดด้วยระบบและทีมงานที่มีประสบการณ์

5


OP 50

OP 40

OP 30

OP 10 / OP 20

OP 10 / OP 20

ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

ระยะเวลาในแต่ ละรอบการผลิต

26

หน่วยการส่ง ผ่าน สต๊อปเปอร์ แผงกันความ ร้อน พาเลทเปล่า

6

ชิ้นงานเริ่มต้น

การผลิต OP 10 / OP 20

การผลิต  OP 30

การผลิต  OP 40

การผลิต OP 50 (ชิ้นงานสมบูรณ์)


EMAG NEWS 22

7


ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

1

8

2

3

4

ยืดหยุ่น ได้ดีกว่า

ความแม่นยำ� ที่ดีกว่า

เชื่อถึอ ได้ดีกว่า

รวดเร็วกว่า

ทั้งงานกลึงแ ข็งแรงสูง งานกลึงทั่วไป และงาน เจียร สามารถทำ�ได้ภายใน เครื่องเดียว

แผ่นเจียรถูกออกแบบมา เป็นพิเศษสำ�หรับชิ้นงานที่ ต้องการคุณภาพผิวสำ�เร็จ สูง

การกลึงชิ้นงานแข็งแรงสูง เสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นตอน แรก โดยจะผลิตชิ้นงานให้ มีความแม่นยำ�เพียงพอ และจึงทำ�การเจียรชิ้นงาน ต่อไป

เพราะเป็นการเจียรเศษ ส่วนเกินเพียงเล็กน้อย จึง ทำ�ให้การผลิตเป็นไปอย่าง รวดเร็ว อายุการใช้งาน และการบำ�รุงรักษา ยาวนานมากขึ้น


EMAG NEWS 22

VSC DS / DDS เส้นผ่าศูนย์กลางยึดจับสูงสุด:

250 / 400 mm

ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางการส่ายสูงสุด: 260 / 420 mm เส้นผ่าศูนย์กลางการผลิตสูงสุด.:

160 / 260 mm

ระยะแกน X:

680 / 850 mm

ระยะแกน Y:

315 mm (DDS)

ระยะแกน Z:

200 / 315 mm

ยอดเยี่ยม ที่สุด สำ�หรับการ เชือ ่ มต่อ

เส้นผ่าศูนย์กลางยึดจับสูงสุด:

160 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางยึดจับสูงสุด:

ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางการส่ายสูงสุด:

200 mm

ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางการส่ายสูงสุด:

100 – 190 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางการผลิตสูงสุด.:

100 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางการผลิตสูงสุด.:

ระยะแกน X:

900 mm

ระยะแกน X:

460 mm

ระยะแกน X:

1,400 / 1,600 mm

ระยะแกน Z:

375 mm

ระยะแกน Z:

225 mm

ระยะแกน Y:

± 100 mm

ระยะแกน Z:

300 mm

160 mm 85 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางยึดจับสูงสุด: ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางการส่ายสูงสุด: เส้นผ่าศูนย์กลางการผลิตสูงสุด.:

250 / 315 mm 350 mm 250 mm

9


ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

VTC 100 GT

VTC 315 DS

เส้นผ่าศูนย์กลางการจับยึดสูงสุด:

160 mm

เส้นผ่าศูนย์กลางการจับยึดสูงสุด:

315 mm

รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นงานสูงสุด:

100 mm

รองรับเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นงานสูงสุด:

240 mm

รองรับความยาวชิ้งานสูงสุด:

400 mm

รองรับความยาวชิ้นงานสูงสุด:

700 mm

ระยะแกน X:

340 mm

ระยะแกน X:

390 mm

ระยะแกน Z:

660 mm

ระยะแกน Z:

950 mm

10


EMAG NEWS 22

3

ข้อดีของ เครือ ่ งเจียรชิน ้ งาน สมมาตรจาก EMAG

แรงในแนวสัมผัส แรงตั้งฉาก กับผิวสัมผัส

แรงตัง้ ฉาก กับผิวสัมผัส (ไม่มีผลกระทบ กับระบบ)

(ไม่มีผลกระทบ กับระบบ)

ระบบรองรับการเคลื่อนที่ (ต้านแรงในแนวสัมผัส)

11


ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

12


03

7 130

0 7/2

13

de · Än

r un

ge

or nv

b eh

al t e

n/ M

o di

fica

ti

re o ns

s er

ve d

13


ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

14


EMAG NEWS 22

KOEPFER 160 ขนาดโมดูลสูงสุด

KOEPFER 200

KOEPFER 300

2.5

3

4

90 / 140

120 / 180

140 / 195

มม.

200 / 480

200

300

มม.

300 / 1.000

300

300 / 800

ช่วงความกว้างของการตัด

มม.

250

130 / 100

250

ระยะการเคลื่อนที

มม.

160

100 / 70

160

ความเร็วของหัวสปินเดลหลัก 1/นาที

4.000

450 / 1.000

800

ความเร็ว Hob

5.000

2.400 / 3.000 / 5.000

2.500 / 4.000

เส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นงาน

มม.

ระยะการกัด ความยาวชิ้นงาน

1/นาที

เครือ ่ งกัดเฟือง เกียร์

VLC 200 H ขนาดโมดูลสูงสุด

4

เส้นผ่าศูนย์กลางชิน ้ งาน

มม.

200

ระยะการกัด

มม.

180

ความยาวชิน ้ งาน

มม.

400

เส้นผ่าศูนย์การเครือ ่ งมือตัดสูงสุด

มม.

100

ระยะการเคลือ ่ นที

มม.

160

ความเร็วของหัวสปินเดลหลัก

1/นาที

2.000

ความเร็ว Hob

1/นาที

4.000

15


ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

100 % การตรวจสอบ ด้วยวิธี อัลตราโซนิค

16


EMAG NEWS 22

17


ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

เครื่องมือ

วงจรพัลส์

เครื่องมือ

ชิ้นงาน

เครื่องมือ สารละลายอิเล็กโทร ไลท์

วงจรพัลส์

เครื่องมือ สารละลายอิเล็ก โทรไลท์

Ra 0,2

(ขึน ้ อยูก ่ บ ั วัสดุ)

18


EMAG NEWS 22

1

2

3

ง่ายกว่า

เสถียร มั่นคงกว่า

รวดเร็วกว่า

ชิ้นงานเจาะที่ได้ไม่มีครีบหรือ เศษซึ่งหมายความว่าไม่ต้อง ผ่านขั้นตอนการลบครีบ ถือเป็น ข้อได้เปรียบที่สำ�คัญสำ�หรับ การผลิตชิ้นงานในส่วนที่ยาก จะเข้าถึง

ด้วยกระบวนการ ECM ทำ�ให้ วัสดุชิ้นงานไม่เกิดความร้อนใน ระหว่างการตัด ซึ่งนั่น หมายความว่าจะไม่มีผลกระทบ เชิงลบในการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างระดับไมโคร และการ แตกหักระดับไมโคร

สำ�หรับการเจาะรูจำ�นวนมาก ด้วยวิธี ECM (20 รูขึ้นไป) จะ สามารถทำ�ได้ในเวลาเดียวกัน ช่วงเวลาที่ใช้ในการผลิตแต่ละ รอบสั้นลง และลดขั้นตอนการ ผลิต และให้อัตราป้อนสูงถึง 5 มม./วินาที

4

ทำ�งานได้หลาก หลายกว่า สามารถผลิตชิ้นงานที่มี แข็งแรงต่ำ�ไปจนสูงไป ได้อย่าง เหมาะสม วัสดุชิ้นงานที่มีความ แข็งแรงสูงไม่มีผลต่ออัตราการ ป้อนอีกด้วย

5

ต้นทุนต่ำ�กว่า อายุการใช้งานและบำ�รุงรักษา ด้านแคโทดยาวนานมาก แม้ว่า นำ�มาใช้กับชิ้นงานแข็งแรงสูง ก็ตาม เครื่องมือเกิดการสึกหรอ ต่ำ�มากๆ

19


ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

บริษัทใหม่ล่าสุด eldec ของ EMAG

ผู้เชี่ยวชาญด้านการชุบแข็ง eldec เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท EMAG ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2013เป็นต้นมา มีความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการให้ความร้อนโดยการ เหนื่ยวนำ� เป็นกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์สูง อย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในการผลิตรถโดยสาร ชิ้นส่วนต่างๆในพวงมาลัยและตัวถึงรถยนต์

ในอนาคตอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน เครื่องจักรกล (รวมไปถึงการผลิตชิ้นส่วนงาน ซับซ้อนและแข็งแรงสูง) จะมาจากแหล่งผลิตแหล่ง เดียว EMAG จะรองรับในส่วนของงานกลึง งานกัด เกียร์ งานเจียร และงานเชื่อมด้วยเลเซอร์ ส่วน eldec จะรองรับในส่วนงานอบชุบแข็งและการ เชื่อมต่อที่ยอดเยี่ยมที่สุด ตอบโจทย์ความ ต้องการประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นได้ดี สำ�นักงานใหญ่ของบริษัทอยู่ในเมือง Dornstetten ใกล้กับเมือง Freudenstadt ประเทศเยอรมัน ผู้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีความร้อนโดยการ เหนี่ยวนำ�ในศตวรรษนี้ที่วิจัยตั้งแต่แหล่ง พลังงานแยกส่วนไปจนถึงระบบรวมทั้งหมด eldec มีพนักงานกว่า 140 คนทั่วโลก

1

3

eldec MIND

ยืดหยุ่นได้อย่างเหมาะสม ในทุกๆรายละเอียด

eldec MIND: ระบบการชุบแข็งโดยการเหนี่ยวนำ�แบบ โมดูล

เครื่องการชุบแข็งโดยการเหนี่ยวนำ�แบบโมดูล MIND จาก eldec สำ�หรับงานที่ต้องการความแม่นยำ�สูงสุด เชื่อถือได้สำ�หรับ กระบวนการผลิตที่ไม่ยืดหยุ่น และการลดต้นทุนการผลิตชิ้นงาน

พื้นฐานเครื่องจักร:

หลักการทำ�งานพื้นฐานของเครื่องรุ่นนี้นั่นคือเป็นทั้งเครื่องจักรและเครื่องเหนี่ยวนำ� มีระบบการหล่อเย็น และ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ร่วมกับเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าชนิดความถื่ระดับกลาง ระดับสูง หรือ SDF® ทำ�งานได้อย่าง สมบูรณ์แบบ คุณภาพทีร่ บ ั ประกันได้ในทุกชิน ้ งาน : องค์ประกอบต่างๆทีน ่ �ำ มาผลิตเครือ ่ งจักรมีความแข็งแรง ระบบขับเคลือ ่ นทีใ ่ ห้ความแม่นยำ�สูง และแหล่งจ่ายพลังงานใหม่ลา่ สุดทีใ ่ ช้ระบบการควบคุมไดนามิกแบบวน รอบทัง้ ปิดและเปิด

แหล่งพลังงาน:

รักษาเวลาการทำ�งานได้ดีที่สุด เมื่อสังเกตจากความยืดหยุ่นในการทำ�งาน จะพบว่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุด เครื่องชุบแข็งรุ่น MIND ตอบโจทย์การทำ�งานแบบเดี่ยวได้เป็นอย่างดี ด้วยระบบการอบชุบด้วยความร้อนที่ทำ�งานอย่างอัตโนมัติแยก กันในแต่ละเซลล์ของการชุบแข็ง อีกทั้งยังทำ�งานได้ครบวงจรในแต่ละรอบการผลิตซึ่งทำ�ให้สามารถทำ�งาน แบบต่อเนื่องตลอดกระบวนการผลิตได้ดีเช่นกัน ในระยะสั้น: ระบบ MING จาก eldec เป็นทางออกเพื่อการลดต้นทุนการผลิตสำ�หรับความต้องการเครื่องชุบ แข็งโดยการเหนี่ยวนำ�ที่ตอบสนองความต้องการการทำ�งานได้เป็นอย่างดี

20

รองรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นงานสูงสุด:

600 / 1.200 mm

รองรับความยาวชิ้นงานสูงสุด:

750 / 1.500 mm

รองรับรำ�หนักชิ้นงานสูงสุด:

500 kg

กำ�ลังที่ใช้ด้วยความถี่ระดับกลาง (Medium-Frequency,MF) :

5 kW – 1.500 kW

กำ�ลังที่ใช้ด้วยความถี่ระดับสูง (High-Frequency,HF) :

5 kW – 1.500 kW

กำ�ลังที่ใช้ด้วยความถี่ในระดับอุดมคติ (Simultaneous Dual Frequency,SDF®) :

15 kW – 3.000 kW

เครื่องมือ / ตัวเหนี่ยวนำ�: การจับคูร่ ว่ มกันเพือ ่ ให้ได้ชน ้ิ งานทีแ ่ ม่นยำ�สูงซึง่ หมายถึง ซอฟท์แวร์ CAD 3 มิติ และเครือ ่ งจักรซีเอ็นซี

ระบบการหล่อเย็น: ระยะความถูกต้องแม่นยำ�ขึน ้ อยูก ่ บ ั การตัง้ ค่าการทำ�งานของระบบ และ ความต้องการการใช้งานของลูกค้า


EMAG NEWS 22

มากกว่าการชุบแข็ง: ด้วยการใช้ ความร้อนจากการเหนี่ยวนำ�ของ eldec เป็นส่วนที่เพิ่มขีดความ สามารถในการทำ�งาน ระบบการชุดแข็งดังที่แสดง eldecนำ�เสนอทางออกใ ห้กับอุตสาหกรรมทางด้านการบัดกรี การเชื่อม การ หลอม การชุบแข็งคมตัดให้กับเครื่องมือ และการใช้ งานประเภทต่างๆอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกล ยานยนต์และเครื่องบิน

2

4 eldec MICO: การให้ความร้อนโดยการเหนีย ่ ว นำ�ขนาดเล็ก

การบัดกรีโดยใช้ลวดทองแดงเป็นตัวประสาน

eldec MIND-M: ตอบโจทย์การผลิตชิ้น งานขนาดเล็ก ตอบโจทย์การผลิตชิ้นงานขนาดเล็ก ต้นทุนต่ำ�สำ�หรับการชุบแข็ง โดยการเหนี่ยวนำ�และการอบชุบโลหะ (Heat-treatment) ที่มีปริมาณ ไม่มาก: eldec MIND-M »» กระบวนการอบชุบโดยทั่วไปจะทำ�งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพจะต้องใช้กำ�ลังโดยรวมที่ 30 กิโลวัตต์สำ�หรับการใช้งานที่ความถี่สูง (HF) หรือ 100 กิโลวัตต์สำ�หรับความถี่ปานกลาง »» แหล่งจ่ายพลังงาน ระบบหล่อเย็น และเซลล์ใน รายการผลิตแต่ละยูนิคจะช่วยในการประหยัด พื้นที่ใช้สอยได้ดี »» MIND-M 250 เหมาะสมอย่างยิ่งสำ�หรับงานที่ต้อง ยึดจับด้านบนที่ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง 350  มม. และการผลิตตามแนวแกนที่ความยาวชิ้นงาน สูงสุดที่ 250 มม. »» บนเครือ ่ งรุน ่ MIND-M 1000 สำ�หรับการผลิตชิน ้ งานเพลา (แนวยาว) ทีร่ องรับความยาวชิน ้ งาน สูงสุดที่ 1.000 มม.

21


ระบบการผลิตสำ�หรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

22


EMAG NEWS 22

23


Frankfurt Martin-Behaim-Strasse 12 63263 Neu-Isenburg Germany Phone: +49 6102 88245-0 Fax: +49 6102 88245-412 E-mail: info@frankfurt.emag.com Cologne Robert-Perthel-Strasse 79 50739 Köln Germany Phone: +49 7162 17-0 Fax: +49 7162 17-820 E-mail: info@koeln.emag.com Leipzig Pittlerstrasse 26 04159 Leipzig Germany Phone: +49 341 4666-0 Fax: +49 341 4666-014 E-mail: info@leipzig.emag.com Munich Zamdorferstrasse 100 81677 München Germany Phone: +49 89 99886-250 Fax: +49 89 99886-160 E-mail: info@muenchen.emag.com Denmark Horsvangen 31 7120 Vejle Ø Denmark Phone: +45 75 854854 Fax: +45 75 816276 E-mail: info@daenemark.emag.com

Sweden Glasgatan 19B 73130 Köping Sweden Phone: +46 221 40305 E-mail: info@sweden.emag.com Austria Glaneckerweg 1 5400 Hallein Austria Phone: +43 6245 76023-0 Fax: +43 6245 76023-20 E-mail: info@austria.emag.com Russia ul. Akademika Chelomeya 3/2 117630 Moskau Russia Phone: +7 495 2870960 Fax: +7 495 2870961 E-mail: info@russia.emag.com Poland ERALL Poland ul. Elektoralna 19b/m.11 00-137 Warsaw Poland Phone: +48 022 392 73 22 E-mail: j.tomczak@erall.pl Belarus ul. Timirjazeva, 65 B, Office 1101 220035 Minsk Belarus Phone: +375 17 2547730 Fax: +375 17 2547730 E-mail: info@emag.by

NoDiER EMAG iNDuStRiE 2, Parc des Fontenelles 78870 Bailly France Phone: +33 130 8047-70 Fax: +33 130 8047-69 E-mail: info@nodier.emag.com EMAG MAQuiNAS HERRAMiENtA S.L. Pasaje Arrahona, no 18 Polígono Industrial Santiga 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) Spain Phone: +34 93 7195080 Fax: +34 93 7297107 E-mail: info@emh.emag.com ZEtA EMAG SRL Viale Longarone 41/A 20080 Zibido S.Giacomo (MI) Italy Phone: +39 02 905942-1 Fax: +39 02 905942-22 E-mail: info@zeta.emag.com EMAG (uK) LtD. Chestnut House, Kingswood Business Park Holyhead Road Albrighton Wolverhampton WV7 3AU Great Britain Phone: +44 1902 37609-0 Fax: +44 1902 37609-1 E-mail: info@uk.emag.com EMAG L.L.C. uSA 38800 Grand River Avenue Farmington Hills, MI 48335 USA Phone: +1 248 477-7440 Fax: +1 248 477-7784 E-mail: info@usa.emag.com EMAG MEXiCo Colina de la Umbria 10 53140 Boulevares Naucalpan Edo. de Mèxico Mexico Phone: +52 55 5374266-5 Fax: +52 55 5374266-4 E-mail: info@mexico.emag.com

EMAG MACHiNE tooLS (tAiCANG) Co., LtD. Building 3, Cang Neng Europe & American Technology Park No. 8 Lou Jiang Rd. (N.) 215400 Taicang P.R. China Phone: +86 512 5367-6065 Fax: +86 512 5357-5399 E-mail: info@china.emag.com EMAG iNDiA Pvt. Ltd. Technology Centre No. 17/G/46-3, Industrial Suburb, 2nd Stage, Yeshwantpur, Bengaluru – 560 022. India Phone: +91 80 42544400 Fax: +91 80 42544440 E-mail: info@india.emag.com EMAG GRouP thailand office 19 Moo 1, Pong, Banglamung Chonburi 20150 Thailand Phone: +66 87 1468800 E-mail: ukaiser@emag.com EMAG KoREA LtD. Rm204, Biz center, SKn Technopark, 124 Sagimakgol-ro, Sangdaewon-dong, Joongwon-gu, Seongnam city, Gyeonggi-do, 462-721, South Korea Phone: +82 31 776-4415 Fax: +82 31 776-4419 E-mail: info@korea.emag.com tAKAMAZ EMAG LtD. 1-8 Asahigaoka Hakusan-City Ishikawa Japan, 924-0004 Japan Phone: +81 76 274-1409 Fax: +81 76 274-8530 E-mail: info@takamaz.emag.com EMAG Do BRASiL LtDA. Rua Schilling, 413 Vila Leopoldina 05302-001 São Paulo SP, Brazil Phone: +55 11 38370145 Fax: +55 11 38370145 E-mail: info@brasil.emag.com EMAG SoutH AFRiCA P.O. Box 2900 Kempton Park 1620 Rep. South Africa Phone: +27 11 39350-70 Fax: +27 11 39350-64 E-mail: info@southafrica.emag.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในอนาคต

Salach Austrasse 24 73084 Salach Germany Phone: +49 7162 17-0 Fax: +49 7162 17-820 E-mail: info@salach.emag.com

NEWS-TH/11.2013 · © Copyright EMAG · Printed in Germany

EMAG Gruppen-Vertriebs- und Service GmbH

EMAG NEWS No. 22 - Thai Language Version  

EMAG World Class Manufacturing Systems Newsletter - No. 22/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you