Page 1

ULF NILSEN

....... og alle blomster

BARONIET ROSENDAL


1

BARONIET

ROSENDAL


22

----- myself myself in in the the flower flower ----- the the flower flower within within me me ----aa network network of of endless endless structures, structures, signs signs and and codes codes ----perfumes perfumes unknown unknown ----- butterfly butterfly wings, wings, the the scents scents lift lift free free ----- light light and and darkness darkness ----- the the shadowplay shadowplay of of foliage foliage evolving evolving ----- the the sunflower’s sunflower’s tongue-tied tongue-tied gaze gaze ----- all all is is nature nature ----- the the winter winter sleep sleep ---springtime’s ---springtime’s delicate delicate ruptures ruptures and and teeming teeming joys joys ----- the the summer summer ----- autumn’s autumn’s golden golden dusk dusk----- all allinnocence innocence----- desire desire----- decay decay----- death deathand andrevival revival----nature’s nature’s unending unending good good faith faith ----- all all can can be be read read from from the the least least small small violet’s violet’s message message of of hope hope and and belief belief ----- meanwhile meanwhile ----- behind behind the the sun sun ----- the the asteroid asteroid waits waits ----that that suddenly suddenly can can reach reach us us ----- and and destroy destroy all all this this Ulf UlfNilsen Nilsen


3

---jeg i blomsten --- blomsten i meg--et uendelig nett av tegn og koder --- gjemte dufter ---sommerfuglens vingesus løfter d em frem --lys og mørke --- bladverkets skiftende skyggemønstre ---solsikkens

stumme

blikk---

alt er natur --- vinterens dvale --- vårens såre brist og yrende glede --- sommeren --- høstens gyldne ro --alt om uskyld --- lys t --- forråtnels e --død og oppstandelse --- naturens evige troskap --alt kan leses i den minste fiols budskap om tillit og tro --- imens --- bak solen --- venter asteroiden --som brått kan nå oss --- og legge alt øde Ulf Nilsen


44


5

ULF NILSEN M A L E R I E R

-

T E G N I N G E R

Tekst

Gunnar Danbolt

Baroniet Rosendal 1 3. mai - 30. juli 2 0 0 6

...... og alle blomster


66

Atlas Atlas- Natura - Natura 2005-06 2005-06

OilOil onon canvas 170 x 200 cmcm canvas 170 x 200


7

B l o m s t e r og n a t u r Flow e r s and n a t u r e

B l o m s t e r og n a t u r B l o m s t er og n a t u r

Anyone can make a poem

Et dikt kan lages av enhver

but only God can compose trees

men bare Gud kan dikte trær

Joyce Kilmer

Two brightly-coloured small butterflies, each on its own pink blossom at the bottom of the picture –and enormous grey shadow-images of them on the wall above. We see the connection, yet would not have recognised the butterflies had we only seen the shadows. («Butterfly´s Kiss», p. 15). Shadow-images are traces of something; but the traces are ambiguous when seen without context. So too with pictures: they too are clues, traces –of the artist’s hand, for example, or of his thoughts and experiences. Yet here, too, we cannot simply backtrack directly from these clues to the mind of the artist who has set them there. We are reminded of that elementary fact when we see Ulf Nilsen’s new paintings: of Nature and of flowers. For the subjects of these paintings surprise us –we would not have expected this particular range of motifs in work from Ulf Nilsen’s hand.True, Nature has never been wholly absent from the world of his art: water, in its variety of forms, has been a particularly frequent presence. But not «still life» – not leafy branches that come sailing in from the left («Nameless», s. 11), to meet a dark bird — not white or dark silhouettes of flowers, or naked women, set against dark or diffusely-lit backgrounds. To what then do these motifs – these clues or traces — point? One answer would of course be, to Nature. Nature both living (flower-beds, potted plants, goldfish and water-plants, and leafy bird-laden branches) and dead (cut flowers, strewn in their beauty over some unspecified

Joyce Kilmer

To små fargerike sommerfugler på hver sin lyserøde blomst nederst i bildet – og enorme grå skyggebilder av dem på veggen over. Vi ser sammenhengen, og likevel ville vi neppe ha kjent igjen sommerfuglene, om vi bare hadde sett skyggebildene («Butterfly´s Kiss», s. 15). Skyggebilder er spor av noe, men sporene er mangetydige, når de sees alene. Slik er det og med bilder. De har også karakter av spor – av for eksempel kunstnerens hånd eller hans tanker og opplevelser. Og likevel kan vi ikke uten videre slutte fra sporene tilbake til kunstneren som har satt dem der. Vi blir minnet om dette, når vi ser Ulf Nilsens nye malerier av natur og blomster. For motivene er overraskende – vi hadde ikke ventet en slik motivkrets fra Ulf Nilsens hånd. Naturen har riktignok aldri vært helt fraværende i hans billedverden, særlig har vann i ulike former vært hyppige. Men ikke stilleben – bladrike grener som seiler inn fra venstre («Nameless», s. 11) eller hvite og mørke silhuetter av blomster og nakne kvinner mot mørke eller lyst-diffuse flater. Hva er dette spor av? Ett svar er naturen, både den levende naturen (som blomster i bed, blomsterpotter, gullfisk og planter i vann, og grener med blad og fugl) og den døde (som avskårne blomster, vakkert strødd utover en flate, og liggende blomster på bord). Skjønnhet er felles for alle disse naturelementene, som Ulf Nilsen har valgt ut. Slik sett er det naturens skjønnhet bildene


8

surface, or lain on a table.) Beauty is the common factor in all these images, chosen by the painter: seen thus, it is not simply Nature, but the beauty of Nature on which they focus. And this is something that has been long neglected in art, not least because the prominence given to it in past times has encouraged a feeling that it must by now be exhausted and trivialised.

Of course these elements of Nature are not all that is to be found in these paintings, the background is also important. And, except in the silhouette pictures, this tends to be a little blurred or fluid. Sometimes it suggests a calm expanse of water, sometimes whirlpools — or a table-top in semi-shadow. It is out of such uncertain surroundings – which again can give associations with

er spor av. Og det er et aspekt ved naturen som var mye fremme i tidligere tider, men som i lang tid nå har vært neglisjert, fordi det har vært regnet for både oppbrukt og trivialisert. Nå er ikke disse naturelementene det eneste som finnes i maleriene, for de danner kun figurasjoner som sees mot en bakgrunn. Og denne bakgrunnen er – bortsett fra i silhuett-bildene – uskarp og flytende. Noen ganger kan den minne om rolige vannflater; andre ganger om strømvirvler eller halvt skyggelagte bordoverflater. Det er fra slike uklare omgivelser – som også kan gi assosiasjoner til naturen – at figurasjonene stiger frem og melder seg som konkrete og navngitte objekter. Og da kan bildene tolkes som spor av selve synsprosessen – for når vi retter konsentrasjon og oppmerksomhet mot et bestemt objekt i naturen, blir omgivelsene uklare og diffuse – som den grunn vi ser figurasjonene mot. Enda et moment kommer inn, for maleriene skal ikke, som på den modernistiske utstilling, sees alene og isolert. De skal spille sammen. Og det gjelder både de bildene som skal henge alene, og de som skal plasseres i klynger (i to vertikale rekker med tre bilder i hver). For tanken er at de skal sees som en installasjon. Og da blir resultatet en rekke brokker og isolerte elementer fra naturen, plassert om hverandre – tilsynelatende uten annet system enn det rent estetiske. For både koloristisk og formalt glir de vakkert sammen til en billedmessig enhet – men meningsmessig hører de ikke sammen. Bortsett fra at alle har noe med naturen å gjøre. Når vi betrakter et landskapsmaleri av Rubens, Constable eller Thaulow, er de enkelte naturelementer føyet sammen på en måte som mimer den store naturen. Og man tenkte seg da at virkeligheten fortsatte utenfor rammekantene, for maleriet var kun et utsnitt. Slik er det ikke på denne utstillingen. For her er det tale om en rekke små «utsnitt», som er satt sammen på en måte som aldri kan gjenfinnes ute i naturen. Sammenhengen


99

thenatural naturalworld—that world—thatthese theseimages imagesrise riseup uptotopresent present the themselvesasasconcrete, concrete,nameable nameableobjects. objects.And Andthen thenthe the themselves picturescan canbeberead readasasrecords recordsofofthe theprocess processofofperception perception pictures itself.For Forwhen whenwe wefully fullydirect directour ourconcentration concentrationand and itself. attentiontowards towardsany anyparticular particularobject objectininnature, nature,its its attention surroundingsdo dobecome becomeunclear unclearand anddiffuse diffuse–as –asininthese these surroundings paintings. paintings. Yetanother anotherfactor factorcomes comesininhere; here;for forthese thesepictures pictures Yet arenot notmeant meanttotobebeviewed viewedininthe theway waynormal normalfor forthe the are usualexhibition exhibitionofofmodernist modernistart: art:that thatis,is,asasaacollection collection usual purelyautonomous autonomousisolated isolatedworks. works.They Theyare aremeant meant ofofpurely interact.And Andthis thisapplies appliesno noless lesstotothose thoseworks worksthat that totointeract. arehung hungseparately, separately,than thantotothose thosethat thathave havebeen beengrouped grouped are twovertical verticalrows rowsofofthree threepictures pictureseach. each.They Theyare are inintwo intended,ininshort, short,totofunction functionasasan aninstallation: installation:aa intended, successionofoffragments fragmentsand andisolated isolatedelements elementsofofthe the succession naturalworld worldplaced placedininaamutual mutualrelationship relationshiptotoeach each natural other,seemingly seeminglyunder underthe theguidance guidanceofofno noprinciple principlebut but other, thepurely purelyæsthetic. æsthetic.For Foralthough althoughboth bothcoloristically coloristicallyand and the formallythey theycoalesce coalescebeautifully beautifullyasasone onesingle singlevisual visual formally entity,the thesignificance significanceofofall allthese thesevarious variousimages imagesisis entity, diverse.Except Exceptthat thatall allare aredrawn drawnfrom fromnature. nature. diverse. Whenwe wecontemplate contemplateaalandscape landscapebybyRubens, Rubens,Constable Constable When Thaulow,the thevarious variousnatural naturalelements elementsdepicted depictedare are ororThaulow, interwovenininaaway waythat thatmimics mimicsNature. Nature.So Sothat thatwe weare are interwoven ledtotofeel feelthat thatwhat whatisisshown shownisisnonomore morethan thanaakind kindofof led sample,ororselection, selection,from fromaaworld, world,aamimic mimicreality, reality,which which sample, continuesbeyond beyondthe theframe frameofofthe thepicture pictureitself. itself.But Butnot not continues here.Here, Here,however, however,ititisisaamatter matterofofaasuccession successionofof sosohere. smallglimpses glimpsesput puttogether togetherininaaway waywhich whichcan cannever neverbebe small duplicated duplicatedininthe thenatural naturalworld; world;here herethe thelinks linksare aremanmanmade, made,not notnatural, natural,but butthose thoseofofart. art.OfOfcourse coursesimilar similar links linksdo doreally reallyalso alsoexist existininlandscape landscapepaintings; paintings;but butthere there they theyare aregenerally generallyconcealed concealedfor forususbybyour ourhabitual habitualways ways ofofseeing. seeing.When WhenNature Natureisispresented presentedtotoususininwhat whatmight might bebecalled calledmicro-glimpses micro-glimpsesititisiseasier easiertotonotice noticethese thesethings, things, even evenififasasaageneral generalrule rulewe wewill willthen thensimply simplylump lumpthem them together togetherasas«just «justNature» Nature»––and andleave leaveititatatthat. that.

ereraltså altsåikke ikkenaturlig, naturlig,men menmenneskeskapt menneskeskapteller ellerkunstig. kunstig. Og Ogdet deterersammenhenger sammenhengeralltid, alltid,også ogsåi ilandskapslandskapsmalerier, malerier,men menvivioppdager oppdagerdet detbare bareikke, ikke,fordi fordi«vane «vaneog og konvensjon» konvensjon»skjuler skjulerdet detfor foross. oss.Men Mennår nårvivifår fårpresentert presentert naturen naturensom sommikroutsnitt mikroutsnittererdet detlettere lettereååfåfåøye øyepå pådette, dette, skjønt skjøntogså ogsåda davilvilvivilynkjapt lynkjaptsamle samlealle allebildene bildenesom som «natur»-utsnitt «natur»-utsnittog ogfalle falletiltilro. ro.

Men Mendet detlar larseg segikke ikkesåsålett lettgjøre gjørei idette dettetilfelle, tilfelle,fordi fordidet det finnes finnesenda endaetetmoment moment––monokrome monokromeflater flatermed medord ord–– som somforhindrer forhindrerdet. det.På Påett ettavavdisse dissebildene bildenestår stårdet: det: PRIDE PRIDE PURITY PURITY

FERTILITY FERTILITY SUN SUN

YOUTH YOUTH MODESTY MODESTY


10 10

But that that isis not not so so easy easy with with these these paintings, paintings,however, however, But because they they also also include include yet yet another another element element –– because monochrome surfaces with words—that hinder such aa monochrome surfaces with words—that hinder such faciledismissal. dismissal. On Onone oneof ofthese thesepictures pictureswe wefind find facile PRIDE PRIDE PURITY PURITY

FERTILITY FERTILITY SUN SUN

YOUTH YOUTH MODESTY MODESTY

Whatisisthe thepoint pointof ofthis? this?IsIsititmeant meantas asaacomment commenton on What the five five pictures pictures inin this this particular particular series? series? Is Is itit an an the assemblage of of their their titles? titles? Or Or isis itit aa kind kind of of poem, poem, assemblage where pride is to be linked with purity, fertility with sun, where pride is to be linked with purity, fertility with sun, and youth youth with with modesty? modesty? Or Or the the upper upper row row with with the the and lower? Regardless of how we read or combine them, lower? Regardless of how we read or combine them, theycreate createaarelationship relationshipbetween betweenword wordand andimage imagewhich which they movesfrom fromthe thenatural naturalto tothe thecultural. cultural. moves Is there perhaps an implicit appeal or or longing longing here here Is there perhaps an implicit appeal for the the discovery discovery of of some some principal principal or or other other that that can can for order the relationship between word and image? order the relationship between word and image? For when when we we are are given given aa collection collection of of words words and and aa For corresponding collection collection of of pictures, pictures,itit isis only only natural natural corresponding to ask which belongs to which. But here no word clearly to ask which belongs to which. But here no word clearly belongs just just to to one one particular particular picture, picture,unless unless we we look look belongs for allegorical interpretations – as we do when we come for allegorical interpretations – as we do when we come upon tropes tropes and and figures figures inin poetry. poetry. In In this this way way the the upon paintings challenge challenge both both our our instinct instinct for for order order and and paintings system, and our interpretative skills. system, and our interpretative skills. So itit isis not not just just aa collection collection of of flower flower pictures pictures we we So have here, even if we can also take pleasure in them as have here, even if we can also take pleasure in them as examplesof ofthe thebeauties beautiesof ofNature. Nature. examples GunnarDanbolt Danbolt Gunnar

Hvaer erpoenget poengetmed meddet? det?Er Erdette detteen enkommentar kommentartil tilde de Hva fem bildene bildene ii serien? serien? Eller Eller er er det det titlene titlene samlet samlet på på etet fem pride skal kobles brett? Eller er det et slags dikt hvor brett? Eller er det et slags dikt hvor pride skal kobles med purity, purity,fertility fertility med med sun, sun, og og youth youth med med modesty? modesty? med Eller den øverste rekken med den nederste? Eller den øverste rekken med den nederste? Uansett hvordan hvordan vivi leser leser og og kombinerer kombinerer dem, dem, Uansett introdusererde deetetforhold forholdmellom mellomord ordog ogbilde bildesom somgår går introduserer ut over naturens elementer og inn i kulturens. I dette ut over naturens elementer og inn i kulturens. I dette tilfelleligger liggerdet detkan kanhende hendeen eninnebygget innebyggetappell appellom omåå tilfelle finne ett eller annet prinsipp som kan skape orden finne ett eller annet prinsipp som kan skape orden mellombilde bildeog ogord? ord? mellom For når når vivi får får en en bunke bunke med med ord ord og og en en tilsvarende tilsvarende For bunke med bilder, er det naturlig å undersøke hva som som bunke med bilder, er det naturlig å undersøke hva svarertil tilhva. hva.Men Menher herer erdet detingen ingenord ordsom somuten utenvidere videre svarer svarer til et bilde, med mindre vi tolker ordene allegorisk. svarer til et bilde, med mindre vi tolker ordene allegorisk. Somvivigjør, gjør,når nårvivistøter støterpå påfigurer figurerog ogtroper troperiipoesien. poesien. Som Slik utfordrer utfordrer maleriene maleriene både både vår vår hang hang til til orden orden og og Slik system, og våre tolkningsferdigheter. system, og våre tolkningsferdigheter. Såenkle enkleblomsterbilder blomsterbilderer erikke ikkedette dettepå pånoen noenmåte, måte, Så selv om vi også kan ha glede av dem som utsnitt aven en selv om vi også kan ha glede av dem som utsnitt av vakkernatur. natur. vakker GunnarDanbolt Danbolt Gunnar


11

Nameless (a hymn) 2005-06

Oil on canvas 170 x 200 cm


12 12

TheFace Face(a(arose) rose)2005-06 2005-06 The

TheDream Dream2005-06 2005-06 The

Inkononpaper paper54 54x x70 70cm cm Ink

Inkononpaper paper54 54x x70 70cm cm Ink


13

Sorrow and Joy 2005-06

Oil on canvas 170 x 200 cm


14 14

Moonwalk 2005-06 2005-06 Moonwalk

Acrylicononplexiglass plexiglass54 54x x70 70cm cm Acrylic


15

Butterfly´s Kiss 2005-06

Oil on canvas 170 x 105 cm


16 16

Sunflowers 2005-06 2005-06 Sunflowers

Acrylicononplexiglass plexiglass54 54x x70 70cm cm Acrylic

RecliningSunflower Sunflower 2005-06 2005-06 Reclining

Acrylicononplexiglass plexiglass54 54x x70 70cm cm Acrylic


17

Alpines´ Song 2005-06

Oil on canvas 150 x 200 cm


18 18

NaturaMorte Morte 2005-06 2005-06 Natura

Inkononpaper paper54 54x x70 70cm cm Ink


19 19

NaturaMorte Morte 2005-06 2005-06 Natura

Oilononcanvas canvas170 170x x105 105cm cm Oil


20 20

ST. SEBASTIAN´S ROSE


21 21

APHRODITE´S SMILE


22 22

WhisperingGarden Garden 2005-06 2005-06 Whispering

Acrylicononplexiglass plexiglass54 54x x70 70cm cm Acrylic


23 23

Tropical 2005-06 2005-06 Tropical

Acrylicononplexiglass plexiglass54 54x x70 70cm cm Acrylic


24 24

A B UN D A N C E


25 25

Blackand andWhite WhiteI I 2005-06 2005-06 Black

Inkononpaper paper54 54x x70 70cm cm Ink


26 26

POWER BLOOD

FRIENDSHIP


27 27

Blackand andWhite WhiteIIII 2005-06 2005-06 Black

Inkononpaper paper54 54x x70 70cm cm Ink


28 28

Blackand andWhite WhiteIII III 2005-06 2005-06 Black

Inkononpaper paper54 54x x70 70cm cm Ink


29 29

Blackand andWhite WhiteIV IV 2005-06 2005-06 Black

Inkononpaper paper54 54x x70 70cm cm Ink


30 30

Blackand andWhite WhiteVV 2005-06 2005-06 Black

Inkononpaper paper54 54x x70 70cm cm Ink


31

Black and White VI 2005-06

Ink on paper 54 x 70 cm


32 32

PASSION

PAIN

HOLINESS


33 33

Blackand andWhite WhiteVII VII 2005-06 2005-06 Black

Inkononpaper paper54 54x x70 70cm cm Ink


34 34

MyGarden GardenI-VI I-VI 2005-06 2005-06 My

Inkononpaper paper24 24x x32 32cm cm/ each / each Ink


35 35

Memoryofofthe thePoet PoetSeisei Seisei 2005-06 2005-06 InInMemory

Oilononcanvas canvas170 170x x80 80cm cm Oil


36 36

RainI-II I-II 2005-06 2005-06 Rain

Inkononpaper paper24 24x x32 32cm cm/ each / each Ink


37

An Endless Story 2005-06 Oil on canvas 170 x 140 cm


38 38

WinterGarden GardenI-VI I-VI 2005-06 2005-06 Winter

Inkononpaper paper24 24x x32 32cm cm/ each / each Ink


39

Ice Flower - To The Poet Ekelรถf 2005-06

Ink on paper 24 x 32 cm


40 40

Obsession 2005-06 2005-06 Obsession

Acrylicononplexiglass plexiglass54 54x x70 70cm cm Acrylic


41

Sad Story 2005-06

Acrylic on plexiglass 54 x 70 cm


42 42

Conversation 2005-06 2005-06 Conversation

Acrylicononplexiglass plexiglass54 54x x70 70cm cm Acrylic


43

You and Me 2005-06

Acrylic on plexiglass 54 x 70 cm


44 44

Autumn 2005-06 2005-06 Autumn

Inkononpaper paper54 54x x70 70cm cm Ink


45

Solitary 2005-06

Ink on paper 54 x 70 cm


46 46

Flowersand andShadows Shadows 2005-06 2005-06 Flowers

Acrylicononplexiglass plexiglass54 54x x70 70cm cm Acrylic


47

Rain Storm 2005-06

Ink on paper 54 x 70 cm


48 48

SmellofofAugust AugustI-IV I-IV 2005-06 2005-06 Smell

Inkononpaper paper54 54x x70 70cm cm/ each / each Ink


49

From a Dream 2005-06

Ink on paper 54 x 70 cm


50 50

Hypnosis 2005-06 2005-06 Hypnosis

Inkononpaper paper28 28x x32 32cm cm Ink


51

About Seeing I-IV 2005-06

Ink on paper 28 x 32 cm / each


52 52

ST. CHRISTOPHER´S WILL


53

FLORA´ S E C STA S Y


56 56

Echo 2005-06 2005-06 Echo

Inkand andacrylic acrylicononpaper paper28 28x x34 34cm cm Ink

Imprint 2005-06 2005-06 Imprint

Inkand andacrylic acrylicononpaper paper28 28x x34 34cm cm Ink


57

Surrealistic Garden 2005-06

Acrylic on plexiglass 54 x 70 cm


58 58

Oh,allallthe theFlowers FlowersI-VIII I-VIII 2005-06 2005-06 Oh,

Inkand andacrylic acrylicononpaper paper28 28x x34 34cm cm/ each / each Ink


59


60 60

PRIDE PURITY

FERTILITY SUN

YOUTH MODESTY


61

The Kiss 2005-06

Acrylic on plexiglass 54 x 70 cm


62 62

Green 2005-06 2005-06 Acrylic Acrylicononplexiglass plexiglass54 54x x70 70cm cm Green


63

Autumn Breeze 2005-06

Acrylic on plexiglass 54 x 70 cm


64 64

Mystery 2005-06 2005-06 Mystery

Acrylicononplexiglass plexiglass54 54x x70 70cm cm Acrylic


65

The Rose 2005-06

Acrylic on plexiglass 54 x 70 cm


66 66

BrokenFlowers Flowers 2005-06 2005-06 Broken

Acrylicononplexiglass plexiglass54 54x x70 70cm cm Acrylic


67

Beauty 2005-06

Acrylic on plexiglass 54 x 70 cm


68 68

Perfume 2005-06 2005-06 Perfume

Acrylicononplexiglass plexiglass54 54x x70 70cm cm Acrylic


69

June 2005-06

Acrylic on plexiglass 54 x 70 cm


70 70

UlfNilsen Nilsener erfødt fødtiiTrondheim Trondheim1950. 1950. Ulf Borpå påNesøya NesøyaiiOslofjorden. Oslofjorden. Bor Utdannelse (Education) (Education) Utdannelse 1973-78 Statens Statens Kunstakademi, Kunstakademi,Oslo. Oslo. 1973-78 Separatutstillinger (Solo (Solo exhibitions) exhibitions) Separatutstillinger 1980 Galleri Haaken, Haaken,Oslo Oslo (malerier) (malerier) 1980 Galleri 1980 Galleri Haaken, Haaken,Oslo Oslo (tegninger) (tegninger) 1980 Galleri 1985 Kunstnerforbundet,Oslo Oslo 1985 Kunstnerforbundet, 1987 Art Now Now Gallery, Gallery,Göteborg Göteborg 1987 Art 1988 Galleri Haaken, Haaken,Oslo Oslo 1988 Galleri 1989 Galleri Lagnegaarden, Lagnegaarden,Bergen Bergen 1989 Galleri 1990 Galleri Haaken, Haaken,Oslo Oslo 1990 Galleri 1992 Galleri Haaken, Haaken,Oslo Oslo 1992 Galleri 1992 ISONANZE,,Galleria Galleria IlIl Politico, Politico,Roma Roma 1992 RRISONANZE ITRATTO DI DI UN UN PAESE PAESE,,Museo Museo di di Arte Arte 1993 1993 RRITRATTO Moderna,Anticoli Anticoli Corrado, Corrado,Roma Roma Moderna, 1994 Hjadlande Galleri, Galleri,Ulvik, Ulvik,Hardanger Hardanger 1994 Hjadlande 1994 Det italienske italienske kulturinstitutt, kulturinstitutt,Oslo Oslo 1994 Det 1994 QUA-T -TERRA ERRA,,Norabakken, Norabakken,Oslo Oslo 1994 AAQUA 1995 LEMENTS,,Gallery Gallery Dieu Dieu Donné Donné 1995 EELEMENTS Papermill,New NewYork, York,NY NY Papermill, LODENES ALFABET ALFABET,,Galleri GalleriWang, Wang,Oslo Oslo 1997 1997 FFLODENES 1997 MARIAS ARIAS ANSIKT ANSIKT,,Kapittelhuset, Kapittelhuset, 1997 M Nidarosdomen,Trondheim Trondheim Nidarosdomen, 1997 ILGRIMENS LANDSKAP LANDSKAP,,Vekthuset, Vekthuset, 1997 PPILGRIMENS Erkebispegården,Trondheim Trondheim Erkebispegården, ASSASJER,,Rogaland RogalandKunstmuseum, Kunstmuseum, 1998 1998 PPASSASJER Stavanger Stavanger 1999 AMILIÆRESYN SYN,,Galleri GalleriBouhlou, Bouhlou,Bergen Bergen 1999 FFAMILIÆRE 2003 ENTIMENTODEL DELTEMPO TEMPO--E ENNFORNEMMELSE FORNEMMELSE 2003 SSENTIMENTO AVTID TID,,Henie HenieOnstad OnstadKunstsenter, Kunstsenter,Bærum Bærum AV

2005 2005 2006 2006

ONTEMPLATION ON ON OUR OUR AWARENESS AWARENESS OF OF CCONTEMPLATION THE MOON MOON,, Galleri Galleri Bouhlou, Bouhlou,Bergen Bergen THE .... OOGGALLE ALLEBLOMSTER BLOMSTER,,Baroniet BaronietRosendal Rosendal ....

Kollektivutstillinger -- et et utvalg utvalg Kollektivutstillinger (Selected group group exhibitions exhibitions )) (Selected 1979 STENSJØBIENNALEN,, Rostock, Rostock,Tyskland Tyskland 1979 ØØSTENSJØBIENNALEN 1983 RUPPE Z ZINK INK,,Festspillene Festspillene ii Bergen Bergen 1983 GGRUPPE RUPPE Z ZINK INK,,Kunstnerforbundet, Kunstnerforbundet,Oslo Oslo 1983 1983 GGRUPPE 1984 NORSKE KUNSTNERE KUNSTNERE,,Galleri Galleri Asbæk, Asbæk, 1984 55 NORSKE København København RUPPE Z ZINK INK,,Kunstnernes Kunstnernes Hus, Hus,Oslo Oslo 1985 1985 GGRUPPE 1986 RUPPEZ ZINK INK,,Trondheim TrondheimKunstforening Kunstforening 1986 GGRUPPE NORSKE MALERE MALERE,, Rouen, Rouen,Frankrike Frankrike 1992 1992 55 NORSKE 1993 IENNALEE EUROPA UROPAA ARTE RTE,,Marsala, Marsala,Italia Italia 1993 BBIENNALE 1994 VESTENFOR MÅNE MÅNE,, 13 13norske norske 1994 --OOGGVESTENFOR malere,Astrup Astrup Fearnley Fearnley Museet Museet for for malere, Moderne Kunst, Kunst,Oslo Oslo Moderne EER G GYNT YNT,,Trondheim Trondheim Kunstforening Kunstforening 1997 1997 PPEER 1998 RT IINN B BETWEEN ETWEEN,,Bomuldsfabrikken, Bomuldsfabrikken, 1998 AART Arendal Arendal 1999 ISIONS,,Laing Laing Art Art Gallery, Gallery,Newcastle Newcastle 1999 VVISIONS SLOSKOLEN,,Astrup Astrup Fearnley Fearnley Museet Museet 2000 2000 OOSLOSKOLEN for Moderne Moderne Kunst, Kunst,Oslo Oslo for 2000 RV,,Kristiansand Kristiansand Kunstforening Kunstforening 2000 AARV 2000 ERITAGE,,International International Peace Peace 2000 HHERITAGE Centre,Betlehem Betlehem Centre, BSEN 2006, 2006,Oslo, Oslo,Longyearbyen, Longyearbyen, 2006 2006 IIBSEN London,Moskva, Moskva,Berlin, Berlin,Seattle, Seattle, London, New York, York,Housten, Housten,Washington Washington New D.C.,Minneapolis Minneapolis D.C., 2006 EGNEBIENNALEN,, Stenersenmuseet, Stenersenmuseet, 2006 TTEGNEBIENNALEN Oslo Oslo


71

Offentlige samlinger (Public Collections) Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Oslo Dronning Sonjas samling Bergen Kunstmuseum Trondheim Kunstmuseum Rogaland Kunstmuseum Sørlandets Kunstmuseum Riksgalleriet Norsk Kulturråd Oslo Skolestyre Oslo Kommune Asker Kommune Norges Bank Den norske Bank Statoil, Stavanger Kreditkassen, Luxembourg Hochschule St. Gallen, Sveits New York Public Library, New York Canadian National Museum Utsmyklinger (Public commissions) KPMG House, Oslo Teleplan, Bærum Hurtigruten - Polarlys Cruiseship S/S Norway Cruiseship S/S Renaissance Cruiseships Sea Dream I-II Oppsal Samfunnshus Jern & Metall, Oslo Bjørnsletta skole, Oslo

Bøker og kataloger (Books and catalogues) Arnaldo Romani Brizzi: THE COSMOGNICAL RESONANCE «THE ORGINAL TOLL», «RESONANZE», Il politico, Roma, 1992 Bruno Mantura / Alessandro Pontecorvo: RITRATTO DI UN PEASE (PORTRETT AV EN LANDSBY), Museo Communale di Arte Moderna, Anticoli Corrado, Italia, 1993 Ulf Nilsen: AQUA-TERRA, Norabakken, 1994 Einar Børresen: PASSASJER, Rogaland Kunstmuseum, 1994 Einar Børresen: ART IN BETWEEN, Bomuldsfabrikken, Arendal, 1998 Johannes Rød: DE FIRE ELEMENTENE I TYNNE STRØK, KUNSTNEREN I ATELIERET, Gyldendal, 1998 Gunnar Danbolt: FAMILIÆRE Bouhlou, Bergen, 1999

SYN,

Galleri

Gunnar Danbolt: PASSASJER 1977-99, Labyrinth Press, Oslo, 2000 Selene Wendt: VISUAL POETRY, SENTIMENTO DEL TEMPO, Henie Onstad Kunstsenter, 2003 Scenografi Juni Dahrs teaterturné I SKYGGEN AV MARIA 1997


72 72

Jeg har lenge vært fascinert av blomstens syklu til liv da jeg første gang opplevde Baroniet Rosend Rosen Nå virkeliggjort gjennom utstillingen ...... og alle Reidar Nedrebø som har gitt meg mer e Takk også til Gunnar Danbolt for


us – skjønnhet og død. Denne drømmen våknet ndal, med sin vidunderlige natur og blomsterprakt. e blomster. Jeg vil takke Anne Grete Honerød og enn full støtte for å få dette vel i havn. r et tankefullt essay til katalogen. Ulf Nilsen


jeg i blomsten ... blomsten i meg

Profile for Ulf Nilsen

...... og alle blomster  

ULF NILSEN, malerier - tegninger fra utstillingen på Baroniet Rosendal, 13, mai - 30. juli 2006

...... og alle blomster  

ULF NILSEN, malerier - tegninger fra utstillingen på Baroniet Rosendal, 13, mai - 30. juli 2006

Profile for ulfkunst