Page 1


İ ÇERİ KLER CONTENTS 01 İ NOVASYONVEGENÇLİ KMERKEZİ

03

UZUNDERECEMEVİYARI ŞMASI

08

İ ZMİ RSPORVADİ Sİ

12

MAHALLEM BAKI RKÖYFİ Kİ RYARI ŞMASI

16

RÖNESANS-SÜRDÜRÜLEBİ Lİ RGELECEĞİTASARLAFİ Kİ RYARI ŞMASI

18

I NOVATI ON&YOUTHCENTER

UZUNDERECEM HOUSECOMPETI TI ON

SPORTSVALLEYOFI ZMI R

NEI GHBORHOODOFBAKI RKOYARCHI TECTURALI DEASCOMP .

RONESANS-I DEASFORSUSTAI NABLEFUTURECOMP ATI TI ON


02


06

07


08

uzunderecemevi mimari fikir yarı şması

09

TASARIMCI EKİ P: Dİ DEM AKYOL ALTUN - FEYZAL AVCI ÖZBAKAN - ULAŞ TARHAN - NUSRET UŞUN PROJE ALANI: 12.OOO m2 Nİ N SAKLANAN TARAFINA ELEŞTİGETİ Rİ LMİ Ş VE CEM OLGUSUNUN PROJE RAPORU: PROJEDE CEM EVİ DAHA GÜNDELİ K DAHA AÇIK Bİ R ŞEKİ LDE SERGİ LENMESİGEREKTİ ĞİDÜŞÜNÜLMÜŞTÜR. ANCAK BU GELİ Şİ M VE DÖNÜŞÜM Bİ R ANDA OLMAYACAĞI İ Çİ N PROJEDE HEM SAKLANAN HEM DE AÇIK Bİ R CEM EVİ DÜŞÜLMÜŞTÜR. BÖYLELİ KLE GELİ ŞEN YILLAR İ ÇERİ Sİ NDE KENDİ Lİ Ğİ NDEN DAHA NORMALLEŞECEK OLAN CEM EVİORGANİ ZASYONU KENDİ NİSOSYAL HAYATTADA CESARETLE BELLİEDEBİ LECEKTİ R.

Araziye ye rl eş im de önce l ik l e top ografyadak i e ğ im ak s ı ve m e vcutağ aç dok us u dik k ate al ı nm ı ş tı r. Arazinin ortas ı nda ye r al an s ı k çam dok us u m ü mkü n ol duğ unca k orunm uş ;bunun yanı sı ra arazinin doğ us unda yoğ un bir ağ aç dok us u öne ril m iş tir. Proje nin ana fik ri, ce m ibade tinin özü nde var ol an “ birl ik te ol m a” te m as ı çe rçe ve s inde , ü s tte k i yolk otundan al ttak i yolk otuna doğ ru, s uyun ve ye ş il in birl ik te l iğ inde ak an bir yaş antı , bir m e k ans an/k ü tl e s e lörü ntük urgul am ak tı r. Ö ne ri p roje de Ce m M e ydanı , tü m yaş antı nı n vve m ak ans alk urgunun odağ ı nda ye r al m ak tadı r. Diğ e r tü miş l e vl e r M e ydan Evi’ ni s ararak top oğ rafyaya yayı l m ak ta ve ce m ritü el inin birl eş tirici p otans iye l i, arazinin top oğ rafyas ı boyuncak ade m e k ade m e aş ağ o doğ ru ine n bir m e k ans alk urguyu organize e tm e k te dir.Parçal ı bir k ü tl e organizas yonun e ğ im l e dah a iyi bul uş acağ u dü ş ü nce s inde n h are k e tl e, dik bir e ğ im e s ah ip arazide , fark l ı k oyl ara yayı l an bir yaş antı h e de fl e nm e k te dir. Al e vi k ü l tü rü nü n öne m ve rdiğ i doğ ayl a il iş k i, m e k ans alörü ntü nü n içine al m ak ü ze re Ce m M e ydanı , m e vcut ağ aç dok us uyl a il iş k il e ne bil e ce k bir nok tada k onum l anm ak tadı r.Dol ayı sı yl a doğ alöğ el e rl e il iş k il e ndiril e n m e k ans alk urgu, eğ im boyunca aş ağ ı ya ak an ara boş l uk l ar ol uş turm ak tadı r. Yap ı nı n yal ı n ve s ade tas arı m dil i is e ge re k k ü l tü rü n özü nde k i mü te vazı k arak te ri, ge re k s e doğ alçe vre yl e bü tü n öze l l ik l e re re fe rans il e k urul an yal ı n m im ari dil , m al ze m e öl çe ğ inde de doğ al l ı k ve yal ı nl ı k arayı ş ı nı ge tirm işbu ne de nl e yap ı bü tü nü nde brü tbe ton ve m as ir ah ş ap k ul l anı mı nı be nim s e m iş tir


10

11


ZMİ RSPORVADİ Sİ 12 İ TASARIM EKİ Bİ : ULAŞ TARHAN TOPLAM ALAN: 26.800 m2 PROJE RAPORU: FORUM BORNOVA’ NIN YANINDA BULUNAN ARAZİYENİGELİ ŞMEKTE OLAN Bİ R BÖLGE OLDUĞU İ Çİ N BÖLGEDE KENTLEŞMENİ Nİ ZLERİHENÜZ GÖRÜLMEMEKTEDİ R. ANCAK Mİ MARLIĞIN GÜNÜMÜZ İ Çİ N DEĞİ L DE GELECEK İ Çİ N DE Bİ R ETKEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEK Mİ MARLIĞI GELECEK SENERYOLARA DA DAHİ L ETMELİ Yİ Z. BU BAĞLAMDA BÖLGENİ N GELECEK YILLARA Aİ T KENTLEŞME SÜRECİ NİÖNGÖREREK BU L OLAN Bİ R PROJE TASARIMI UYGUN SÜRECE DAHİ GÖRÜLMÜŞTÜR.

13


14

15


16

mahallem bakı rköy fikir yarı şması TASARIMCI EKİ P: ULAŞ TARHAN - KEREM BOSTAN NUSRET UŞUN PROJE ALANI: 24.000 m2 PROJE RAPORU: KOMŞULUK İ Lİ ŞKİ SİVE MAHALLELERİ N SÜRDÜRÜLEBİ Lİ R ÖĞELERİELE ALINDIĞINDA KAPALI APARTMANLAR ARDINA SAKLANAN KOMŞULUK OLGUSU ELEŞTİ Rİ LMİ Ş, BU OLGU DAHA DIŞA DÖNÜK Bİ R Bİ Çİ MDE ELE ALINMIŞTIR.

17


18 rönesans sürdürülebilir geleceğitasarla TASARIM EKİ Bİ :ULAŞ TARHAN- KEREM BOSTAN proje alanı : 14.000m2 proje raporu: YAPILAN PROJEDE SÜRDÜRÜLEBİ Lİ R OLGUSU TEK Bİ R AÇIDAN ELE ALINMAMIŞ OLUP Bİ REYİ N HEM SOSYAL YAŞANTISINI EKOLOJİ K ÇEVRESİ NİBÜTÜNLEHEMDE E YECEK Bİ R Bİ Çİ MDE DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR. BU SEBEPLE PROJEDE SOSYAL MEKLANLAR ARASI GEÇİ ŞLERE ÖNEM VERİ LMİ Ş OLUP KAMUSALLIĞIN PROJENİ N DAMARLARIYLA Bİ RLİ KTE İ ÇERİTAŞMASINA ÖNEM VERİ LMİ ŞTİ R.

19

Ulaş tarhan cv portfolyo  
Ulaş tarhan cv portfolyo  
Advertisement