Page 1

Adana’ nı nE f s anev i Y üz mev eSut opuT ak ı mı Hent bol unDuay eni Y us uf Al i Kur t

Kadi rHasSporİ l et i ş i mi 201 1

Say ı 1

Sebas t i anVet t el Kanat l andı r ı r

E nBüy ükKi m? T eni s t eBi t mey en T ar t ı ş ma

E r s anGül üm

Ol y r oos ’ t an Kar t al l ı ğa Uz ananY ol

Öl ümc ül Rek abet

Pi r oni Vi l l eneuv e

Por t ek i z F ut bol un Y ük s el en Y ı l dı z ı

NBA

SporT ot oSüperL i g201 0201 1

Kül l er i ndendoğan

Şampi y on

Sez on201 0201 1

T opr akKr al l ı ğı Rol andGar r os201 1

y as et v eF ut bol Röpor Sporv eModanı nY ı l dı z l ar ı Si t aj : ÖmerAl i Şahi ner


R


.


9


Sezon 2010-2011


U Ç A NÇ A Y L A K “ B L A K EG RI F F I N ”

2009Dr af t ’ i nde1.Sı r adans eç i l enOkl ahomamez unu Bl akeGr i f f i n,Cl i pper s ’ l ı l ar ı nş ans s ı z l ı kl ar ı nabi ryeni s i nidahaekl eyer eks akat l ı knedeni yl ei l ks ez onunubi r maçbi l eoynayamadankapat t ı .Gr egOdendabenz erbi r dur um geç i r mi ş t i ,Gr i f f i ndeaynıs t at üyegi r diveç ayl ak ol ar aks ayı l dı .NBA’ dekii l kbas ket i nii nanı l mazbi r s maç l abul anGr i f f i n,buper f or mans ı nıdevam et t i r dive henüzç ayl aks enes i ndeykenl i gi nendi kkatç eken oyunc ul ar ı ndanbi r i s iol du.Aynız amandaAl l St ar s eç i l enGr i f f i n,YaoMi ng’ dens onr ai l kdef aç ayl aks ez onundaAl l St arol anoyunc uol du. ( Koç l ar ı noyl ar ı yl a s eç i l ens onç ayl akAl l St arTi m Dunc an)Sez onu22, 5s ayı 12, 1r i baund3, 8as i s tor t al amal ar ı yl abi t i r enGr i f f i n bel kiCl i pper s ’ ıpl ayof f l ar as okamadı ,anc akl i gi nen heyec anver i c ives evi l enoyunc ul ar ıar as ı nai s mi ni yaz dı r mayıbaş ar dıvebuper f or mans ı yl ayı l ı nç ayl ağı ödül ünel ayı kgör ül dü. 12


13


14


L e B ro n ’In C le v e la n d ’a D ö n ü s ü 5

15


16


17


19


Avust ral ya 23 YaşAl t ıMi l l iTakı mı( Ol yroos)kadrosundayken hocası Ege,Doğu Anadol u veAkdeni zt oprakl arı nda t op koşt urdukt an sonra umutbağl adı ğıoyuncul ardan bi rihal i negel diErsan Adem Gül üm.Ad da bi rşeyl eryazmasak ol mazdı … SerkanAkkoyun

20


sıt araf ı ndan “ büyük kal i t eyesahi p”ol arak ni t el endi ri l di .Türki ye’ de a gel di ğiİst anbul ’ da göst erdi ğiperf ormansl a da ül kef ut bol unun Adı nı nt ekrart ransf ergündemi ndeol duğu şu günl erde,onun hakkı n-

21


22


FETRETDEVRI “ ”


Son ol arak UEFA Avrupa Li gif i nal i st iBraga.Braga’ nı n geçmi şiraki pl erikadarparl ak deği l .Yeniyüzyı l da adı nıduyurmuşveadı m adı m başarı ya yürümüşbi reki p.Braga t ari hi niöğrenmek i çi n arşi vl erikarı şt ı rmaya gerek yok.Mazi si ndekien büyük başarı l arı 2000’ l erdekiAvrupa Kupasımücadel el erive20092010 yı l ı nda kazandı kl arıl i gi ki nci l i ği . Bu bağl amda,asl ı nda di ğerüçünden daha güzelbi rörnek ol arak değerl endi ri l ebi l i r. Braga’ nı n en doğru haml el eri ni nt ekni k di rekt örseçi miol duğunu söyl eyebi l i ri z.Braga t emsi l ci si ,Jesual doFerrei ra i l ebüyük bi rçı kı şyaşadıveFerrei ra yönet i mi ndegeçen 3 yı l ı n ardı ndan bambaşka bi rt akı m hal i negel mi şl erdi .Ferrei ra’ yıPort o’ ya kapt ı rdı kt an sonra bi rsürebocal adı l arvesonunda JorgeJesusi l et ekrari st i krarıyakal adı l ar.Bu bocal ama dönemi ndebaşarı sı zol dukl arıda söyl enemez.2 sezonl uk süreçt el i gdei st eni l en başarıyakal anamasa da Avrupa Kupası ’ nda bi rkezson 16,bi rkezdeson 32’ yigördül er.Bi rbakı ma l i gt akı mıol madan,Avrupa t akı mıol ma yol unda i l erl edi l er. Bu sezon da Avrupa Li gi ’ nde f ı rt ı na gi biest i l erveDubl i n’ dePort o’ nun raki biol mayıbaşardı l ar. Braga,di ğerraki pl eri negöre“ t akı m”ol gusunu daha f azl a ön pl ana çı karan bi reki p.Takı mda t anı dı ki si m ol dukça azancak ort ada bu i si ml eri n çok üzeri ndebi rbaşarıvar.Eski Roma’ l ıArt ur,Rodri guez,Kaka,Mossoro,HugoVi ana,Al an,Paul oCesarveHel derBarbosa t akı mı n öneçı kan oyuncul arı .Braga,al t yapı dan çok doğru t ransf erhaml el eri yl ebugünl eregel en bi reki p. Tabit akı mı n özeli nsanı ,hocası :Domi ngos.Port eki zl i l erson yı l l arda bi rçok oyuncunun yanısı ra,Mouri nho,Vi l l asBoas,Domi ngos,Jesual doFerrei ra veJorgeJesusgi bisağl am hocal arıdünya f ut bol una kazandı rdı .Üst el i k Domi ngos,BoasveMouri nho’ nun çok genç yaşl arda büyük başarı l arkazandı ğı nı n da al t ı nıçi zmek gereki r.Port eki z,deği şen gel i şen f ut bol unda bi zet ekni k di rekt öranl ayı şı nı n da deği şi p gel i şt i ği nigöst eri yor.Bu akı m,çok yakı nda t üm Avrupa’ yısaracakt ı r. Yeninesi lort a sahal arı yl a;Yet enekl iyı l dı zl arı yl a;gençt ekni k adaml arı yl a;Doğru t ransf erst rat ej i siuygul ayan,al t yapı ya önem veren,başarı l ıt akı ml arı yl a;gençvedi nami k mi l l i t akı mı yl a Port eki zAvrupa’ da yüksel i yor.Fut bolanl ayı şıbu kezAvrupa’ nı n bat ı sı ndan doğusuya doğru deği şecek gi bigörünüyor.

30


31


SEBASTI AN

VETTEL

KANATLANDI RI R!

İ st erçok hı r sl ıdeyi n,i st eracemi ,i st er seni z de “yeniSchumi . ” Sebast i an Vet t el , For mul a 1’ de umut vaat et me kı smı nıçokt an geçmi ş, son yı l l ar ı n par l ayan yı l dı zı .Bi rdol ur ekor un yanısı r a hat al ar ı yl a da şi mdi den haf ı zal ar a kazı nmı ş ol an bu genç pi l ot u, bi r az daha yakı ndan t anı yal ı m. .


1990’ l arı n ort ası nda bi rgün… Mi chaelSchumacheri zl edi ği bi rgokartyarı şı nda bi rçocuğun di ğerl eri nden daha f arkl ı ol duğunu f ark eder.Henüz yarı şdevam ederken t el ef onuna sarı l ı rveGerhard Berger’ i arar.“ Bunu görmel i si n, gokart ’ t akiVet t eli si ml i çocuk… O,çok hı zl ı ”der.Böyl eceSebast i an’ ı n Formul a1 kari yeri ni n başl aması na ön ayak ol ur. 3 Temmuz1987 doğuml u Sebast i an Vet t el ’ i n hı zt ut kusu, Formul a kari yeri ndedönüm nokt asıol an bu anı n çok öncesi ndebaşl arasl ı nda.Dörtyaşı ndayken babası nı n ona ve abl ası na hedi yeol arak gokart aracıal ması nı n ardı ndan aracı nt epesi nden i nmezvebu yüzden yemek saat l eri nibi l e kaçı rı r.Daha sonra Sebast i an’ ı n ai l esii st eği nikı ramazvebeşyaşı nda ona bi r yarı şaracıal ı rl ar.Kendideyi mi yl eokul da berbatbi röğrenciol an Vet t el ,büt ün vakt i ni bu yarı şaracı nda geçi ri r.Yedi yaşı nda bi rgokartyarı şması nda bi ri nciol an Vet t el ,seki z yaşı nda resmiyarı şl ara kat ı l -

Adam ol acak çocuk Vet t el ,2004 sezonunda i se20 yarı şt a 18 gal i bi yet ,14 pol e ve13 en hı zl ıt uru el deedi p, büt ün yarı şl arda da podyuma çı karve400 üzeri nden 387 puan al arak rekorkı rı p, gerçek sı çrayı şı nıyapmı ş ol ur.Hı zıveol gunl uğunun yanısı ra,yarı şl ardan saat l er öncepi st egi di pt el emet reveri l eri nii ncel eyen vemühendi sl erl et opl ant ıyapan Vet t el , prof esyonel l i ği yl ededi kkat l eriüzeri net opl ar.


başl ayan Vet t el ,bu sezonun i l k damal ıbayrağı nıİ st anbulPark’ t a görür.Al man pi l ot un bu sezonki rekoru i se,Monza’ da Cumart esi günü pol epozi syonu al masıve Pazargünü yarı şıbaşt an sona bi ri ncigöt ürüp kazanmasısonucunda,“ en gençpol epozi yonu gören pi l ot ”ünvanı nıal ması dı r.

Webber’ den i l kf ı rça Kubi ca kı sa bi rsüresonra ot omobi l i nedönsede,Vet t el yarı şl ardan çok uzak kal maz vepi l ot l arı yl a sorun yaşayan ToroRosso’ ya t ransf erol ur. Yenit akı mıi l ei l k yarı şı na Macari st an GP’ deçı kan Vet t el ,Japonya GP’ si ndeki güçsüzot omobi l i nerağmen göst erdi ğiı sl ak zemi n perf ormansı yl a di kkat l eriüst üne çeker.Bu yarı şsı rası nda üçüncüyken vegüvenl i k aracı pi st t eyken,kardeşt akı mıol an Red Bul lpi l ot u Mark Webber’ e çarpan veonu yarı şdı şıbı rakan Vet t el ,t akı m radyosunda ağl ayarak arkadaşl arı ndan özürdi l er,f akatyarı şsonrası Webber’ i n“ Tecrübesi zçocukl ar,öncei yii şl eryaparl arve sonra da bunu mahvederl er” t üründen sözl erl edal ga geçmesi nemaruzkal ı r.Ancak daha sora yapı l an i ncel emel erdekazanı n,Vet t el ’ i n önünde bul unan Lewi sHami l t on’ ı n hat asıyüzünden ol duğu anl a şı l ı r.Vet t elyi nede,bi rsonrakiÇi n GP’ si ndeyi neı sl ak zemi nde17. ’ l i kt en dördüncül üğe yüksel erek t akı mı na t ari hi n en i yiderecesi nikazandı rı rve kendi si nif azl ası yl a af f et t i ri r. 2008 yı l ı na i sekazal arveme kani k sorunl arnedeni yl eköt ü

“ Ondan daha hı zl ıol duğumu düşünüyordum,oyüzden degeçmek i st edi m,yi neol sa yi neyaparı m” t arzıbi raçı kl ama yapmı şol sa da,Webbersoğukkanl ı l ı ğı nı korurve“ Yarı şi çi ndeol abi l ecek sı radan bi rkaza”açı kl aması nı yapar.FakatWebbersonral arı “ Seb i l ebi rbi ri mi zi n çayı na şekerat mı yoruz,ama okyanust a İ l k zaf er boğul duğunu görürsem kurt arı rı m.Yaniokadarda nef retet mi Vet t el2009 yı l ı nda en büyük des- yorum”di yerek,aral arı ndakimet ekçi siol an vebel kidekari yeri n- saf eyit ari feder. deen f azl a emeğiol an Red Bul l t akı mı na,Davi d Coul t hard’ ı n Vet t el ’ i n yı l ı yeri nial arak t ransf erol ur. Sezona güçl ü bi rbaşl angı çyapsa Fakatsonuçt a;2010 Vet t el ’ i n da hat al arı yl a cezal aral an yı l ıol ur. Hem deDünya ŞamVet t el ,hem t akı mı na hem de pi yonu ol up bel kihayat ı nı n en kendikari yeri neyeni‘ i l k’ l erkaöneml ibaşarı sı nı ,en genç zandı rı r.2009 Çi n GP’ si ndekendi yaşt a şampi yon ol an pi l otunkari yeri ni ni ki nci ,t akı mı nı ni l k vanı nıkazandı ğıyı l .Sezon pol epozi syonunu kazanı rken, boyunca şanssı zl ı kl ar,kazal ar yarı şıkendi si ni n bi ri nci ,t akı m vet akı mi çi nt art ı şmal aryaarkadaşıWebber’ i ni ki ncibi t i r şansa dahiVet t elsezonun son mesi yl eRed Bul lRaci ngt akı mı GP’ siol an Abu Dhabi ’ debi ri nnı ni l k zaf erivei l k dubl esi nigeciol urveFormul at ari hi ni n t i ri rl er. en heyecanl ışampi yonl uk yarı şl arı ndan bi ri nikazanı r. Ve2010 sezonu… Sezon boyunca FernandoAl onso,Mark Red Bul l ’ dakii kipi l ot un sorunl aWebberveLewi sHami l t on rıgözl erönünesı kça gel i r.İ l k gi bii si ml erl eşampi yonl uk ol arak Bri t anya’ da Vet t el ’ i ni ki mücadel esi ndeol an Vet t el ’ i n yeniön kanat l arı ndan bi ri ne zaf eri nii l an edebi l mesii çi n hasarvermesisonucu,Webber’ i n son yarı şıkazanmasıve aracı ndakikanat l arı n sökül erek Al onso’ nun köt ü sonuçl ar Vet t el ’ i n aracı na t akı l ması al masıi çi n dua et mesigereWebber’ içi l eden çı karı r.Yarı şsoki r;ni t eki m Al onsoyarı şıyenunda t ecrübel ipi l ot ,t akı m ardi ncibi t i ri rveal t ı ncıPet rov kadaşı nı n ardı ndan i ki nciol dui çi n“ Sankişampi yon ol acak ğunda;“ İ kinumaral ıbi rpi l ot gi biyarı şı yordu! ”di yerek suçi çi n hi çdef ena bi rsonuçdeği l ! ” l uyu bel i rl emi şol ur. dervet akı mda yenibi rt art ı şma 2011 sezonunda i se,Adri an başl at mı şol ur.Webber, Neweyönderl i ği ndeRed Si l verst one’ dakiyarı şı n ardı ndan Bul l ’ un akı lal mazhı zıve da “ Böyl ebi rmuamel eyemaruz Vet t el ’ i n yet enekl eribi raraya kal acağı mıbi l sem asl ai mza at gel i r,vebu t akı m yi nehari ka mazdı m. ”di yerek kendi ncedurui şl eryapar.Hernekadar mun ci ddi yet i niort aya koyar, Vet t el ’ i n Ferrariya da f akatChri st i an HornerWebber’ i n Mercedes’ et ransf ersöyl ent i al ı nganl ı k yapt ı ğı nıvet akı mı n l eriçı kmı şol sa da Vet t el pi l ot l arıkayı rmadı ğı nısöyl erek Neweyi çi n bu t akı mda bu durumun çözül eceği nibel i rt i r. kal mak i st edi ği nisöyl er, Sonrası nda pi l ot l ararası nda üst ünebi rdeRed Bul li l e daha büyük bi rol ayi seİ st anbul 2014’ ekadarsözl eşmei mzaGP’ degerçekl eşi r.Webberbi ri nci , l ar. kendi sii ki nci yken,Vet t elt akı m Özel l i kl eAl manl arı n“ Bebek arkadaşı nıgeçmek i st er,f akat Schumi ”dedi ğiVet t el ,t akı mı hem Webber’ i n kendi si neazyer nı n veona güvenenl eri n bekbı rakmasıhem dearacıbi raz l ent i l eri niboşa çı karmayarak erken kı rmasınedeni yl eçarpı şı ryet enekl eri neçal ı şma vemül ar,böyl ecekendi siyarı şdı şıkacadel eazmi nideekl erve l ı rken Webber’ idemuht emelbi r büt ün Formul a 1 severl eronu bi ri nci l i kt en eder. Hernekadar art ı k daha yakı ndan i zl emeye yarı şsonrası nda Vet t el , başl ar.


W UNDERKIND’ İN REKORLARI Bi rGP or gani zasyonunda en küçük yaşt a l i derol an pi l ot :2006 Tür ki ye GP-Cuma günü i ki nciant r enman l i der l i ği .

En küçük yaşt a bi ryar ı şa l i derbaşl ayı p,en hı zl ı t ur u at ı p,üst üne onu kazanan pi l ot :2009 İ ngi l t er e GP.

En küçük yaşt a yar ı ş kazanan pi l ot :2008 İ t al ya GP.

2f ar kl ıt akı mda da en küçük yaşt a yar ı ş kazanan pi l ot :Scuder i at or or osso-Red Bul lRaci ng.

En küçük yaşt a podyuma çı kan pi l ot :2008 İ t al ya GP.

Aynıpi st t e2f ar kl ıyar ı şt a kazanan en genç pi l ot :2009-2010 Japonya GP.

En azı ndan bi rt ur da yar ı şa l i der l i k eden en genç pi l ot :2007 Japonya GP.

En genç yaşt a şampi yonl uk savaşı na dahi lol an pi l ot :2009 sezonu.

En küçük yaşt a yar ı şıbaşt an sona l i der göt ür en pi l ot :2008 İ t al ya GP.

VETTEL’ İN AZ BİLİNENLERİ Al manya’ da okuduğu l i seye adıver i l mi ş bu genç pi l ot un.Yani Al manya’ da bi radetSebast i an Vet t el Gymnasi um mevcut ! Vet t el ,ar açl ar ı na hep i si ml ert akı yor ve bu i si ml ergenel l i kl e kadı ni si ml er i ol uyor !İ si m seçme kr i t er ii se hem güzel ,hem de bi r az haf i fmeşr ep ol ması .Bugüne kadarseçt i ğii si ml er den bazı l ar ı :"Jul i a,Kat e,Kat e' i n edepsi z kı z kar deşi "ve son ol ar ak yeniar acı nı n adı“Enf es Li z! ” Vet t el ’ i n Hanna Pr at eradı nda okul zamanl ar ı ndan da ar kadaşıol an bi r sevgi l i sivarve i l i şki l er iüç yı l dı r devam edi yor .Çi f tbi rar a ayr ı l sa da, sür eyipek uzun t ut mamı şl argi bigör ünüyor . Vet t elkaskl ar ı nı n di zaynı na çok önem ver i yor .Kaskı nda hem Redbul l ar ması ,hem de doğum yer iol an Kr ei s Ber gst r asse böl gesi ni n ambl emi ni n yanısı r a,son İ st anbulGP’ de ekl enen bi rde nazarboncuğu var ! Vet t el ,çocukl uk kahr amanl ar ı nı“Üç Mi chael ”di ye t abi redi yor :Mi chael Schumacher ,Mi chaelJackson ve Mi chaelJor dan. Küçükl ük hayal ide kahr amanl ar ı ndan bi r iol an Mi chaelJackson gi bişar kı cı ol makmı ş,f akatsonr adan sesi ni ni yi ol madı ğı nıgör üp vazgeçmi ş. (Şükür l erol sun! ) Herİ st anbulPar k yar ı şıöncesidüzenl enen pi l ot l ar -şöhr et l erf ut bol maçl ar ı nda sahada gör meye al ı şt ı ğı mı z Vet t el ,aynızamanda i yide bi r seyi r cive Ei nt r achtFr ankf ur tt akı mı nı nf anı .

35


Rafael Nadal


ÖLÜMCÜL

REKABET

Ferraripi l ot l arıDi di erPi ronii l eGi l l es Vi l l eneuve’ ün 1982 sezonunda bi rbi rl eri nekarşı gi ri şt i kl eril i derl i k mücadel esi ni n öyküsü. . . AhmetÇol akoğl u

Bi ryanda EnzoFerrari ’ ni n prensi ,t üm t i f osi l eri n sevgi l i si Gi l l esVi l l eneuve,di ğeryanda Ferrarisponsorl arı n dest ekl edi ğiancak hı zıi l et üm t akı mı kendi nehayran bı rakan Di di er Pi roni . . . Gi l l es 1977 sezonunun son i ki yarı şı nda Ferrarikol t uğuna ot urarak Formul a 1 kari yeri ne başl adı .Pi ronii seFormul a1 kari yerl eri ne1978 sezonun başı nda Tyrel lkol t uğuna ot urarak başl adı . 1978 sezonunda Gi l l es17 puanl a dokuzuncu ol urken Pi roni7 puan t opl ayabi l diveon beşi nciol abi l di . Gi l l es1979 sezonunda t akı m arkadaşıJodyScheckt er’ ı n ardı ndan 47 puanl a şampi yona i ki nci siol du. Pi ronide14 puanl a onuncu ol abi l di .80 44

sezonu şampi yon Ferarii çi n hi ç i yigeçmedi .Gi l l es6 puanl a on dördüncü ol urken t akı m arkadaşı ,1979 sezonu Formul a 1 Şampi yonu JodyScheckt eri se sadece2 puan al arak on dokuzuncu ol abi l di .Pi ronii sesezon başı nda Tyrel l ’ dan Li gi er’ e geçt i ,sezonu da 32 puanl a beşi ncisı rada bi t i rdi . Köt ü geçen 80 sezonundan sonra FerrariJody’ igönderdi yeri nePi roni ’ yiget i rdi .Her zaman ol duğu gi biFerrari ’ debi ri ncipi l ot ,i ki ncipi l otuygul amasıozamanda vardı .Gi l l es’ i n Ferrarit ecrübesi ni n daha f azl a ol ması ndan veEnzo’ nun dest ekl emesi yl ebi ri nci l i k kol t uğunu kapt ı .Şampi yona beşi nci si Pi ronii sebu duruma çok i çerl emi şt i .Takı mı n sevgi l i siGi l l es

herdurumda Di di er’ den öndeydi .Şı mart ı l ı yordu.Şampi yon ol acak gözüyl ebakı l ı yordu ve şampi yon ol madan şampi yon haval arı na gi rmi şt i .Pi roni ’ ni n t ek amacıvardı ,oda Gi l l es’ i geçmek.81 sezonunda Gi l l es Vi l l eneuve25 puanl a yedi nci ol urken Di di erPi roni Ferrari ’ dekii l k sezonunda 9 puan al abi l diveon üçüncü ol du.Yenisezona Ferrari Gi l l es’ işampi yon yapmak i çi n başl adıdi yebi l i ri z.Ancak i l k üç yarı şt a Gi l l espuan al amazken Pi roni1 puan al dı .


KADER YARI ŞI :İ MOLA Yarı ş,Ul usl ararasıOt omobi l Sporl arıFederasyonu ( FI SA)i l e Formul a 1 Takı ml arBi rl i ği ( FOCA)arası ndakihusumetyüzünden yapı l amama nokt ası na gel di .Brabham,McLaren,Wi l l i ams,Lot us yarı şıboykotet t i . Favori l erden sadeceFerrarive Renaul tkal dı .Sadece14 pi l ot yarı şa başl ayacakt ı . Yarı şöncesiGi l l esveDi di er’ i n aral arı nda bi ranl aşma yapt ı kl arısöyl eni r.Ki mi l kt uru önde geçerse di ğert url arda arkadaki geçmet eşebbüsündebul unmayacakt ı veyarı şı zorl anmadan bi t i recekl erdi . Bu i ddi aya Pi roni herzaman karşıçı kt ı . Yarı şbaşl adı .İ l kt urun sonunda Renaul tpi l ot l arıi l ki kisı radaydıveGi l l es,Di di er’ i n önünde üçüncü sı radaydı .Renaul tpi l ot l arıAl ai n ProstveReneArnoux yarı şı ni l erl eyen t url arı nda yarı şdı şıkal dı l arveFerraripi l ot l arıraki psi zkal dı l ar. Pi roni rahatgi den Gi l l es’ eçok yakl aşt ı vegeçt i .Gi l l espozi syonunu geri al dı .Sonrakit url arda def al arca bi rbi rl eri nigeçt i l erancak son t urda Pi roniGi l l es’ igeçt ive yarı şıöndebi t i rdi . Yarı şsonrası nda podyumda Gi l l es’ i n surati f adesiçok köt üydü veDi di er’ i n yapt ı kl arı na çok kı zgı ndı .Yarı şsonrası sadecebi rşeysöyl edi :Hayat ı mda bi rdaha Pi ronii l ekonuşmayacağı m. Art ı kt akı m mekani kerl eride Pi roni ’ ni n yanı ndaydı .Bu durum Gi l l es’ i n canı nıçok sı kı yordu.Enzohari çki mseyl ekonuşmadı . İ kihaf t a sonra Bel çi ka Grand Pri x’ i neevsahi pl i ğiyapan Zol derPi st ibüyük bi rt raj edi ye sahneol du.Sı ral ama t url arı nı n bi t mesi ne8 daki ka vardı . Pi roni ’ ni n derecesiGi l l es’ den sadece0, 1 sani yedaha i yi ydi . Gi l l espi st t et urat maya devam edi yordu. Tek amacıvardı Pi roni ’ yigeçmek veal t ı ncı sı rayıondan al mak.O sı rada hı zl ıt urunu at an Jochen Mass pi t edönemek i çi n hı zı nıazal t mı şgi di yordu. Terl amenbocht vi raj ı na daha da yavaşl ayarak gi rdivehı zl ıt urunu at an Gi l l es Vi l l eneuve’ eyolvermek i st edi . Vi raj a hı zl ıgi ren Gi l l esaracı nı t opl ayamadıveJochen Mass’ e arkadan çarpt ı .Kı rmı zıFerrari havada t akl al arat arken Gi l l es

araçt an f ı rl adıveçi t l eri n di bi nedüşt ü. John Wat son veDerek Warwi ck araçl arı nıdurdurarak yardı ma koşt ul ar.Sadece35 sani ye sonra dokt orl argel di ği nde Gi l l esnef esal mı yordu ancak nabzıat ı yordu.Hel i kopt erl e hemen hast aneyegöt ürül mesi nerağmen akşam 21: 22’ deöl dü. Büyük yarı şçı nı n sonu çok hüzünl ü vef eciol du.Ferrariyarı şt an çeki l di Böyl ecePi roni deyarı şamamı şol du. Sonraki6 yarı şt a Pi roniyol una yi rmiseki zpuan al arak devam et t i .Şampi yonl uğa i nancı t amdıveşampi yon ol abi l ecek kadarhı zl ı ydı .Bi ri ncisı rada yeral ı rsa Fransa’ nı ni l k Formul a 1 şampi yonu ol acakt ı .Sezonun on i ki nciyarı şı Hockenhei m’ dakiAl manya Grand Pri x’ ydi .Yarı şöncesi Pi roni39 puanl a şampi yona l i deri ydi .En yakı n raki biJohn Wat son’ ı n 9 puan önüdeydi .

Ant reman t url arı nı n en hı zl ı i smiDi di erPi roniol du.Sı ral ama t url arı nda da l i derl i ği devam et t i .Yarı şsabahıson ant remanl arda sağanak yağmur yağı yordu. Sponsorl ar Lauda’ nı n başı nıçeki t i ğigrubu yarı şt ı rabi l mek i çi n çaba göst eri rken Pi ronison süratant reman t url arı na devam edi yordu. Derek Dal y’ ni n Wi l l i ams’ ı nı geçt i kt en sonra önüneAl ai n Prostçı kt ıyavaşl ayamadıve Renaul t ’ ya arkadan çarpt ı .Ka zanı n şi ddet i yl eayakl arısı kı şt ı .Pi roniyarı şa kat ı l amadı . Pol ePozi syonu boşol arak yarı ş başl adı .Pi ronikazadan sonra sezona devam edemedi .Şampi yonayıNi coRosberg’ i n babası Wi l l i amspi l ot u KekeRosberg kazandı .Pi roni ’ den sadece5 puan f azl asıvardıvePi ronison 4 yarı şa da kat ı l amamı şt ı . Yapı l an müdahal el ersonucu Pi roni ’ ni n ayağıkesi l medi . Ancak kokpi t eot uramayacak kadarvasatbi rayağa sahi pt i .

Sürat t en veyarı şl ardan kopamadı . 1987 yı l ı nda powerboat yarı şl arı na kat ı l dıve87’ ni n Ağust os’ unda I sl eofWi ght açı kl arı nda t eknesit ersdönüncet eknedeki l erl ebi rl i kt eO da öl dü.Hal i hazı rda dünya şam pi yonu ol mayıbaşaranl ardan ol uşan bi rkat egorimevcut .Ardı ndan ol ayl arf arkl ıgel i şseydi ,dünya şampi yonu ol abi l eceği nidüşündükl eri mi zgel i yor. St i rl i ngMoss,başl ıbaşı na bi r kat egori ,ama Carl osReut e mann,I cxx,Ronni ePet erson gi bi l eridevar. Hepsii nanı l mazyet enekl i ydi . Vebu kat egori dekesi nl i kl e Di di erdeyeral ı yor.ama Carl osReut emann,I cxx, Ronni ePet erson gi bi l eride var.Hepsii nanı l mazyet enekl i ydi .Vebu kat egori dekesi nl i kl eDi di erdeyeral ı yor.

45


46


47


Al t yapıhocal ı ğı

nsanyetştr mektr .

YusufAl iKurt ,U15 Mi l l iTakı mıant renörü veaynızamanda Beşi kt aş al t yapısoruml usu.Al t yapıgörevl eri neek ol arak Bahçeşehi rKol ej iSpor Kul übü Hent bolTakı mı ’ nı n ant renörü.Hent bol ,Türki ye’ yegi rdi ği nden beribu sporun i çi ndeol duğunu söyl eyen YusufHoca’ yl a hent bol ,al t yapı l arveyarat t ı ğıt akı ml arüzeri nekeyi f l ibi rsohbetyapt ı k. Oğuzcan Dozcan Deri n bi rnef esal dı m.Son provamıda yapt ı kt an sonra numarayıçevi rdi m.Heröğrenci ni n hayat ı nda saygı ,sevgivekorku arası nda gi di p gel di ğihocal ar vardı r.Beni mi çi n bunl arı n başı nda gel i rYusufAl iKurt .Cent Kol ej i ’ nde,dünya seki zi nci si ol an Hent bolTakı mı ’ nı n başı ndakief saneydi .Yakal anma korkusundan kol ai çemezdi k, düşük notal dı ğı mı zda en zoru ona söyl emek ol urdu.YusufAl i Kurt ,1957 yı l ı nda Gi resun’ da doğdu.Sporakademi si nekadar okuduğu Görel e’ def ut bolkal eci si ydi .SporAkademi si ’ ndet anı şt ı ğıhent bol da da kal eci ol arak devam et t i .Kendi si ne “ Al t yapımıA t akı m mı ?”sorusunu sorduğunuzda i seal dı ğı nı zcevap i l ham veri ci :“ Al t yapı hocal ı ğıt aşıyont up heykelyapmakt ı r,herşeyden öncei nsan yet i şt i rmekt i r” “ Al t yapımıA t akı m mı ?”sorusunu sorduğunuzda i seal dı ğı nı zcevap i l ham veri ci :“ Al t yapı hocal ı ğıt aşıyont up heykelyapmakt ı r,herşeyden öncei nsan yet i şt i rmekt i r” Hentbol ' un,Türki ye' dekigel i şi mive şu an bul unduğu yerl e başl ayal ı m.Hentbol neredeydi ,şu an nerede? Hent bol ,Türki ye' de19801981 yı l l arı nda f ut bol un ardı nda i ki ncibranşol ma yol undaydı . Hem pot ansi yelol arak hem deo an i t i bari yl eböyl ebi rgücümüz 48

vardı .85' t en sonraysa hent bol gerigi t meyebaşl adı .Bunda Federasyon' dan al t yapı l ara kadarherkesi n payıvarama esasol arak bi z,hent bol un i daresi nibeden eği t i miöğret menl eri ni n el i nden kurt aramadı k. Bi rkul übün ant renörü,hem i dareci sihem mal zemeci si ol arak görevyapt ı .Prof esyonel l eşmesağl anamadı ğıi çi n pazarl ama verekl am anl amı nda bekl enen adı m at ı l amadı .Bahset t i ği m yı l l arda Mi l l i yetgaze t esi ni ni l k sayf ası nda " Yeni l mezArmada Karakart al "di ye haberyapı l dı .Hergazet eni n bi rya da i kiköşeyazarıvardı . Bugün bı rakı n köşeyazarl ı ğı nı bi zçok öneml ibi rmaçıbi l e haberol arak göremi yoruz.Ka dı nl arda Murat paşa Bel edi yesi bi ri l kigerçekl eşt i ri yorama haberol arak göremi yoruz.Üst el i k çok güzelbi rhi kayeol ması na rağmen.Bunun yanı nda al t yapıhocal arı nı n kendi nigel i şt i rmemesiol ayıvar.Bi zşu anda SüperLi gsevi yesi ndeoynat acak oyuncu bul amı yoruz. Bunun yanı na t esi ssorununu ekl edi ği mi zdehent bol un di ğer branşl ardan gerikal masıkaçı nı l mazol du.Hent bol ' un di ğer sporl ardan ayrı l dı ğıbi ryönse sporl a okul un bi rl i kt eyürümesi .Ben CentKol ej i ' negel di ği mdebi rt espi tyapt ı m.Bi zon yı l sonra üni versi t emezunu basket bol cu bul amayı zdedi m ve gel di ği mi znokt a bunu doğrul uyor.Fut bol ,basket bolvevol ey bol da l i seyibi t i ren genci n

önüne" spormu okulmu?" sorusu kaçı nı l mazol arak gel i yor.Hent bolşu an bunun dı şı nda çünkü en üstdüzeybi ri ki oyuncu hari çhi çbi royuncu bu i şimesl ek ol arak yapmı yor. Ant renörl eri ki ncii şol arak ya pı yorl ar.Azönceant renörl eri n gel i şi mi nden bahsederken bu boyut unu at l amak doğru ol maz çünkü bi rant renörün kendi ni adayı p,gel i şmesii çi n karnı nı n doyuyorol masıgereki r.Al t yapı hocal arı na para veren sadeceüç kul üp var.Bu düzen hent bol un okul l arl a ol an i l i şki si ni n sı cak kal ması nısağl ı yor.


Bu nokta çok öneml ibence. Hentbol ' un gel i şmesive tabana yayı l masıi çi n okul l ara büyük bi rgörev düşüyor. Bunu da i ki ye ayı rmak l azı m.Rekl am amaçl ıbi rkul übün al tyapı sı nı n okul a al ı nı p onl arüzeri nden başarı yıkoval amak bi ryöntem ama bi rde bu sporl a okul da tanı şmı şöğrenci l erikazandı rma boyutu var.Si zce bunl ardan hangi sidoğru yöntem?CentKol ej iözel i nde başarı yınası lyakal adı nı z? Bi rkul üpl ei şbi rl i ğikurul ması bu i şi n başl angı cıi çi n çok öneml ineredeysekesi n ol arak gerekl i .Ama büt ün ol arak bi r kul übün al t yapı sı nıal mayı doğru bul muyorum çünkü bu yet enekl eri n keşf ianl amı nda t embel l i ğeyolaçı yor. 15 t aneyet enekl içocuk bul al ı m al t yapıdüzeyi ndeherşeyisürükl esi n nokt ası na gel i yor çünkü bu.Bi zCent ' t ef arkl ıbi r yönt em denedi k.Beşi ncisı nı f düzeyi nden al dı ğı mı zoyuncul ara l i seyegel i nceyekadarhi çdı şarı dan ekl emeyapmadı k.Li se yı l l arı nda da bi rya da i ki oyuncu get i rdi k.Türki yeşampi yonu ol arak Li sel erArası Dünya Şampi yonası ' na gi t meye hak kazanan t akı mdaki14 oyuncunun sadece2' sisporbur suyl a gel en öğrenci ydi . Onl arı n dı şı ndaki l erbeşi ncisı nı f t an beribi rl i kt eoynayan bi r t akı mdı .Adı m adı m pl anl adı k veobaşarıgel di .Bunun t ersi basket bolvevol eybol da hal a yapı l ı yor.Büt ün ol arak bi rkul übün al t yapı sıal ı nı yorve başarısağl anı yorama bu bunun ül kesporuna hi zmet i bencet art ı şmal ı .Bu si st emi n en acıörneği niyi neCent ' t e,i l k gel di ği m yı lyaşadı m.O sene okulbasket bolyat ı rı mıyapı p Ül ker,Daçka veGal at asaray' ı n al t yapı l arı ndan oyuncul arıt opl ayı nca oana kadarokult akı mı nda oynayan seki zöğrenci okul u bı rakt ı . Onl ari çi n okult akı mıçok öneml i ydiveoşansl arıort adan kaybol unca eği t i ml eri niri ske at ı p okuldeği şt i rdi l er.

Okul l arda beden eği ti miöğretmenl erivası tası yl a takı m kurup öğrenci l erihentbol a çekmek daha kol ay ama kul üpl eri n al tyapı l arı na i l gi yi nası larttı rabi l i ri z?Oyuncu sayı sı nı n arttı rı l ması nı n önemibüyük herspordal ı nda ol duğu gi bi … Bi ranne oğl unun ya da kı zı nı n hentbol cu ol ması nıni ye i ster? Bunun i çi n mi l l itakı ml arya da kul üp takı ml arıdüzeyi ndekibaşarı l arkazanı p bun l arıpazarl amak gereki rsanı rı m.

Oyuncu seçmekonusunda gerçekt en büyük sı kı nt ı l aryaşanı yor.4.sı nı föğrenci l eri nden oyuncu seçmeyekal ksan boyu di ğerl eri ni n 1 cm üzeri ndeol an oyuncu gel mek i st emi yorçünkü çokt an basket boli çi n seçi l mi ş ol uyor.Görselveyazı l ımedyada basket bolçok daha f azl a yer al dı ğı ndan çocukl arbu popül er sporun bi rparçasıol mak i st i yorl ar.Bu kararşüphesi zi ki t araf l ı ,ai l edeçoğunun maddi gel eceği nidüşünerek basket bol ya da f ut bol a yönl endi ri yor. Beşi kt aş' ı n en i yibi ri kioyun49


cusu 150200 bi n arasıyı l l ı k ücretal abi l i yorbasket bolve f ut bol da bu paral arı n çok daha üzeri ndeort al ama ücret l ervar. Bu i şi n Türki yeboyut u ancak hent bol ,Avrupa' nı n bi rçok ül kesi ndeçok t aki p edi l i yor.Örneği n Al manya' da i ki ncibranş maçl ar10. 00020. 000 arasıseyi rciçekebi l i yor,Kuzey Avrupa' da çok popül er. . . Macari st an' da neredeysef ut bol un önünde.Bunl arTürki ye' de gündem ol amı yor.Eurosport 2' deçok darbi rçevret aki p edebi l i yor.Bi zi ml i gmaçl arı mı z Cuma günl eriT. B. M. M görüşmel eri nekurban gi di yor.Bu şart l aral t ı nda da ai l el erehak vermekt en başka şansı mı zyok oysa hent bolbencebi zi mi nsa nı mı zı n yapı sı na çok uygun bi r spor. Pazarl ama eksi ğivardi yebi l i ri zsanı rı m. . . Azönc edes öyl edi ği m gi biger ekl ipr of es yonel l eş mes ağl anamadı ğı ndanbu nokt al ar adi kkatbi l eç eki l emi yorne yaz ı kki . . . CentKol ej i ' ni n başarıhi kayesi ne dönel i m bi raz.O takı m nası lkurul du nası l ol uştu?Ci ddibi rpl anl ama varsanı rı m. Bi zuzun vadel ibi rpl anl ama yapt ı k ot akı mıkurarken.Al t ı yı lönceden ot akı mıol uşt urduk vesadecei kioyuncu ekl edi k. Bi riEyüboğl u' ndan di ğeride Zongul dak' t an gel di .O t akı m l i sedüzeyi negel i nceyekadar da adı m adı m ara hedef l er koyduk.Küçük yaşgrupl arı nda Türki yeŞampi yonu da ol dul ar ama hedefoyı l kiDünya Şampi yonası ' na gi t mekt ivebu gerçekl eşt i .Bunun en güzel yanıi l köğret i mden beribi rl i kt e oynayan,bu spora bi rl i kt ebaşl ayan vet amamen okul un özkaynağı ndan gel en bi rt akı mdı bu.Anl at ı rken kol ayama yaşamasıgerçekt en zorbi ryol du bu öğrenci l eri çi n.Arkadaşl arıyaz t at i l i negi derken onl arokul a ant renman yapmaya gel di l erve koyduğumuzhedefdoğrul t usunda çal ı şmayıözveri yl esürdürdül er.Ama çok güzelbi rşey daha varot akı mı n 14 oyuncusundan 13' ü üni versi t eyikazandıvebunl arı n büyük çoğunl uğu 50


51


Tür ki ye' deİ t t i hatveTer akki ' dengünümüz ef ut bolpol i t i duğununner edeys eki ms eni numr undaol madı ğıbi rül dur umdanhayl ime Yus ufUt ma

52


i t i kac ı l ar ı nens evdi ğioyunc ağı .Fut bol unöz ündeoyunol ül kede,s i yas et ç i l erkadarkul üpl ervet ar af t ar l ardabu memnungöz üküyor .

53


Heri l i nmi l l et veki l ikendit akı mı nı n baş ar ı s ıi ç i nl obiyapı yor ,yukar ı dada deği ndi ği m gi bit akı ml arbunun s onuc ul i geç ı kı yor ,l i gdendüş üyor , üç ünc ül i gkur ul uyor du.Anadol ubu hal deykenüçbüyükl erdef ar kl ıdeği l di .Gal at as ar ay' ı nbaş ı naANAP' ı n İ ç i ş l er iBakanı ,Tur gutÖz al ' ı nbac anağıAl iTanr ı yar ,Beş i kt aş ' ı nbaş ı na Semr aÖz al ' ı nadayı ,Mİ Tç al ı ş anıSül eymanSebageç er .Fener bahç ei s e bi r azdahakar ı ş ı kt ı r .Tur gutÖz al ' ı n adayıKadı köyBel edi yeBaş kanı Os manHı z l ans eç i miTahs i nKaya' ya kaybeder .Tur gutÖz al“ Tahs i nKaya bui ş iyapamaz ”ş ekl i ndeaçı kl amal ar yaparanc akbi r kaçays onr agaz et el er eTahs i nKaya' nı nÖz al ' ı nel i niöpen f ot oğr af l ar ıyans ı r .Tahs i nKayagi bi ANAPdönemi ndeal dı ğıi hal el er l ebüyüyenbi rbaş kamüt eahhi tMet i n Aş ı kdabi rs onr akis eç i mi nkaz ananı ol ur .Kendi s ibus eç i mdenüçhaf t a önc eBaş bakanl ı kKupas ıt ör eni nde t ı pkıTahs i nKayagi biÖz al ' ı nel i ni öpmüş t ür .Budöneml ei l gi l is on ol ar akTFF' ni nöz er kl i ği nedeği nel i m. TFF' ni nöz er kl eş t i r i l mes iç abal ar ıs onuc undas eç i megi di l dianc akÖz al ' ı n adayıkaz anamadı ,bununüz er i ne kongr ei pt aledi l divehat t adahada i l er igi di l er ekTFFMi l l iEği t i m Bakanl ı ğı ' ndanal ı nar akBaş bakanl ı ğabağl andı ,budur um Spor danSor uml uDevl etBakanl ı ğı nıül kemi z e hedi yeet mi ş t i r .

54

müz deapaç ı kmüdahal el ergör mememi zdeenç okbundandı r .Anc akTFF s eç i ml er i ,s eç i ml er denönc eyapı l an aç ı kl amal ar ,Tür kTel ekom Ar ena St adı ' nı naç ı l ı ş ı ndayaş ananl arkul üpl er i ni kt i dar abağı ml ı l ı ğıkonus unda bi r azf i ki rver i yor .Sonker t ede s por unüz er i ndekidevl etbas kı s ı nı n es ki yegör edahaazyoğunol upol madı ğıt ar t ı ş ı l abi l i r .Anc ak1997' de mül kii dar eami r l er i ne,2004' t ebel edi yebaş kanl ar ı naget i r i l enkul üpyönet meyas ağı nakar ş ı nkul üpl erhal adevl et ebağı ml ı .Bugünekadaregot at mi ni ,mi l l ivel okals or unl ar ı nç öz ümü veyas adec eoydepos uol ar akkul l anı l dıf ut bol .Gör ünenoki ,devl etf ut bol u r ahatbı r akmadı kç at ünel i nuc ut amamenkar ar ac ak.

Devl et ,ül kedevarol anKür ts or ununuf ut bol l aç öz ebi l ec eği nebi rs ür eger ç ekt eni nandı .90' l ıve2000' l iyı l l ar Vans porveDi yar bakı r s por ' unhı z l ı yüks el i şveç öküş ünet anı kl ı ket t i . Gel enr apor l ar ,böl geni nhuz ur ui ç i n but akı ml ar ı nbi r i nc il i geç ı kmas ı nı n yer i ndeol ac ağı nıs öyl üyor du.Ni t eki m but akı ml arbi r i nc il i geadet ai t t i r i l di . Anc akDi yar bakı r s por ' undevl etve Kür thal kıar as ı ndas ı kı ş mı şbuhal i , aç ı kç akayı r ı l mayl aant i pat i yededönüş ünc edevl et i nKür ts or ununuf ut bol l aç öz meyeç al ı ş andevl et i nç ı l gı n pr oj es i nis ekt eyeuğr at t ı .Gi t t i kl er i yer de“ Kahr ol s unPKK”t ez ahür at l ar ı yl akar ş ı l anı yor ,maç l ar ı ndaol ayl ar ç ı kı yor du.Sonuçol ar aki kit ar af t ada pat l amayahaz ı rbombagi bibekl eyen t r i bünl erdevl et i nar z ul adı ğıs onuc u ver medi .Hemenhemenbaş kahi ç bi r adı mı nat ı l madı ğıbuor t amdaf ut bol danol dukç abüyükç apl ıbi rmuc i z e bekl endianc akbaş ar ı s ı zol undu. Sonuçol ar akger i yeVans por ,Di yar bakı r s porveyi nedevl et i ndes t eği yl e büyükç ı kı şyakal ayanbi r i nc il i gi nkı yı s ı ndandönenAğr ı s porve Hakkar i s por ' unenkaz l ar ıkal dı .


55


YENİ LMEZ ARMADA;ADANA Y

Adana’ nı n kurbağa “ vı rakl aması ”veyosun kokul uk rarak geçen,17 yı laral ı ksı zTürki yesut opu şampi yo kadı n sporcusuna sahi p,Adana Demi rspor’ un yüzücü Ser kanAkkoyun

56


YÜZME VE SU TOPU TAKI MI

kanal l arı ndan çı kı p ManşDeni zi ’ nidünya rekoru kı yonu ol an,ManşDeni zi ’ nigeçen i l k vet ek Türk cül eri ni n hi kayesi …

57


58


59


Profile for Ulaş Bayram

Espora  

571276 98829 979292

Espora  

571276 98829 979292

Advertisement