Page 1

•З редакційної пошти

•Партнерство

У центрі уваги – дитячі права

•1 червня – День захисту дітей

Свято радості й надії

Марки розповідають

с. 2

с. 5

№21 (694)

с. 7

П’ЯТНИЦЯ, 6 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

•ОФІЦІЙНО

•НОВИНИ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ нями відбулося засідання оперативного штабу Мінінфраструктури з реагування на надзвичайні Д ситуації у транспортнодорожньому комплексі. У ро

бочій зустрічі взяли участь керівники, фахівці струк турних підрозділів Мінінфраструктури та галузевих підприємств, підпорядкованих відомству. Укрпошту на нараді представляли заступник начальника служ би поштової безпеки В’ячеслав Нагорний і началь ник відділу мобілізаційної підготовки цивільної обо рони та надзвичайних ситуацій Віталій Оксюченко. Головував на засіданні заступник Міністра інфрас труктури України – керівник апарату, начальник штабу Володимир Корнієнко. У ході робочої зустрічі її учасники вирішували пи тання організації та здійснення заходів, пов’язаних із мінімізацією ризиків у роботі працівників підпри ємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури й розташовані в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. *** травня в.о. директора Харківської дирекції Укр пошти Ваграм Гулян представив для обговорен ня у генеральній дирекції План заходів зі стабілізації фінансового стану філії. Усвідомлюючи нагальну необхідність нових підходів, Ваграм Генріхович націлив свій колектив на створення конкретної програми дій, яка в умовах дерегуляції пош тових ринків, зростання конкуренції з боку приватних операторів дала б змогу стабілізувати економічний стан дирекції, підвищити якість послуг, що надаються у ВПЗ, збільшити заробітну плату працівникам. Включені до Програми заходи передбачають, насам перед, використання внутрішніх резервів, що дасть реальну змогу подолати технічні й економічні трудно щі та поліпшити динаміку фінансових показників. Проте Ваграма Гуляна непокоїть не тільки комер ційний аспект питання. Дуже важливо, вважає він, зберегти соціальну спрямованість роботи національ ного поштового оператора, людяність як невід’ємну складову роботи кожного працівника Укрпошти, що покликана зберегти зв’язок між людьми. *** травня у Міністерстві інфраструктури України відбулася нарада за участю експертів Представ ництва ЄС в Україні та фахівців галузевих підприємств. УДППЗ «Укрпошта» представляла начальник відділу міжнародних зв’язків Лариса Стефаненко. Нараду зібрали з метою підготовки пропозицій щодо залучення допомоги Європейського Союзу та держав – членів ЄС, необхідної для імплементації по ложень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Учасники зібрання обговорювали деталізований пере лік потреб у фінансовій і технічній допомозі ЄС, а та кож відповідні пропозиції й проекти, які є актуальни ми та пріоритетними.

27

30 травня в Кабінеті Міністрів України відбувся пресбрифінг в.о. генерального директора Укрпошти Михайла Паньківа, під час якого він повідомив громадськість про стан справ національ ного оператора поштового зв’язку та майбутні зміни в діяльності підприємства. продовж останніх років підприємство систематич підвищення привабливості послуг для фізичних осіб і но витрачало більше коштів, ніж заробляло. В корпоративних клієнтів, а відтак – позитивно вплива умовах зростаючої конкуренції та значних обмежень у тимуть на фінансовий стан підприємства. «Ми маємо діяльності, пов’язаних зі статусом національного опера надавати послуги, яких від нас чекає споживач. Для цьо# тора, Укрпошта повинна водночас забезпечувати надан го створюється проект з ефективного управління ня послуг поштового зв’язку на всій території України. якістю. Ми плануємо відкрити всі канали доступу Аби розв’язати існуючі проблеми, підприємство має не інформації від споживача до нас: позитивної чи негатив# гайно впроваджувати низку заходів, спрямованих на ної, щоб знати, що він від нас хоче. Після цього ми транс# формуватимемо поштовий продукт таким чином, як оздоровлення його фінансового стану. Так, в Укрпошті передбачаються програми автомати того очікує споживач», – підкреслив Михайло Паньків. Насамкінець керівник поштового підприємства наго зації робочих місць у поштових відділеннях, упрова дження системи обліку фізичного потоку посилок, лосив, що, запроваджуючи в Укрпошті реформи, адмі істотного спрощення управлінської моделі та перефор ністрація підприємства докладе максимум зусиль, аби матування продуктів і послуг. В.о. генерального дирек зберегти найцінніше його надбання – колектив пошто тора Укрпошти зауважив, що в ринкових умовах під виків. «Ми навчатимемо і перекваліфіковуватимемо приємство має надавати послуги, яких потребує сучас наш персонал, аби люди не лише пристосовувалися до ний споживач, і працювати так, аби повністю відповіда змін і нововведень, а й вчилися мислити і працювати по# ти його вимогам. Усі зміни та реформи в роботі націона новому», – зауважив він. льного поштового оператора спрямовуватимуться на Інф. «ПВ»

У

•УВАГА!

Шановні передплатники! Нагадуємо вам, що 10 квітня об’єкти поштового зв’язку Укрпошти розпочали передплату на ви дання України за «Каталогом видань України на ІІ півріччя 2014 року», «Каталогом видань зарубіж них країн на ІІ півріччя 2014 року» та каталогами місцевих видань в областях. Доставка передпла чених видань здійснюватиметься з липня. ередплата приймається в усіх операційних залах поштамтів, центрів і відділень поштового зв’язку, у пунктах приймання передплати, а також безпосередньо листоношею на доставній дільниці. Терміни оформлення передплати в усіх населених пунктах України на видання, що включені до: «Каталогу видань України на ІІ півріччя 2014 року» – до 16 червня 2014 р. (включно); «Каталогу видань зарубіжних країн на ІІ півріччя 2014» – до 6 червня 2014 р.; каталогів місцевих видань відповідної області – до 25 червня 2014 р.

П

У каталогах для більшості видань зазначено їхню вартість з достав кою. Кінцева передплатна вартість таких видань складається з вартості видання з доставкою та вартості приймання. Вартість приймання пе редплати (за один абонемент) за лежно від терміну передплати ста новить: на 1 місяць – 0,90 грн; на 2 – 3 місяці – 2,10 грн; на 4 – 6 міся ців – 2,55 грн. Для видань, що мають у каталозі позначку «**», зазначено кінцеву передплатну вартість, визначену відповідно до Закону України «Про держав ну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів». Ознайомитися з електронними версіями каталогів на ІІ півріччя 2014 р. та оформити онлайнпередплату можна на офіційному сайті Укрпошти чи в будьякому відділенні поштового зв’язку України. Передплачуйте й отримуйте улюблені періодичні друковані видання через мережу Укрпошти! Продовження теми на с. 4

29

•НА ЧАСІ

До уваги клієнтів та працівників Укрпошти! зв’язку з напруженою ситуацією, що склалася на У території Донецької та Луганської областей і пов’язана із силовим захопленням будівель, блокуван

ням автомобільних доріг, загрозою для життя мешкан ців міст і селищ, Укрпошта повідомляє про можливе збільшення строків надання послуг поштового зв’язку та термінів пересилання поштових відправлень. Відтак Укрпошта рекомендує своїм клієнтам утри матися від пересилання на територію Донецької та Луганської областей поштових відправлень зі швид копсувними вкладеннями (продукти харчування, рос лини, бджоли тощо).

• УКРПОШТА НЕ МАЄ МЕЖІ – ЦЕ МІСТОК ВІД ДУШІ ДО ДУШІ! •


№21 (694)

2

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 6 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

Не важливо, що означають ваші ідея чи продукт. Успіх залежить від того, наскільки потужно «запрацює» ваша ідея на благо аудиторії.

•Події та коментарі

Том АСАКЕР

•ПАРТНЕРСТВО

•ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КОЛЕГ

Пошта Нової Зеландії скорочує кількість доставок

У центрі уваги – дитячі права

згоджуючи з урядом новий акт про розпорядження майном, Пош У та Нової Зеландії попередила, що

обсяги відправлень падають швидше, ніж очікувалося торік. Отож уряд до зволив поштовій службі скоротити кількість доставок до трьох днів на тиждень, починаючи з липня 2015 р. Протягом минулого фінансового року новозеланд ська пошта доставила на 63 млн листів менше, ніж за попередній рік: падіння обсягів виявилося набагато стрімкішим за прогнозоване. У своєму листі до зацікавлених міністерств компа нія зазначає, що зберігати рентабельність ставатиме дедалі важче, навіть за умови додаткової гнучкості, яку передбачає новий акт. Поштова компанія також розмірковує над майбут нім своєї послуги приймання платежів для третіх сто рін, наприклад, електроенергетичних організацій, оскільки все більше людей переходять на оплату ра хунків через Інтернет. За словами генерального директора Пошти Нової Зеландії Брайана Роша (Brian Roche), план здійснення доставки тричі на тиждень поки не змінюватиметься: «Ми це точно гарантуємо упродовж 2016 – 2017 рр. Однак, як і в багатьох інших галузях, наша позиція на ринку дуже нестійка. І хоча бізнес поштової кореспон# денції зазнає значного тиску від конкуренції, ми маємо два інші напрями діяльності: пакети та посилки». Лист до уряду ясно свідчить про те, що онлайнбіз нес сильно та швидко впливає на деякі традиційні урядові послуги. Незважаючи на те, що електронна комерція призве ла до стрімкого зростання кількості посилок, на думку пана Роша, це конкурентний ринок, який повністю не відшкодує збитки, спричинені зменшенням обсягів письмової кореспонденції. Лейбористська партія закликає уряд користувати ся послугами Пошти Нової Зеландії для доставки письмової кореспонденції, намагаючись запобігти по дальшим втратам компанії.

29 травня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей Укрпошта провела урочисте спецпогашення пош тової марки та художнього конверта «UNICEF», на яких зображено роботи переможців конкурсу «На малюй свої права», організованого Укрпоштою спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

DHL упровадила прибудинкові скриньки для посилок омпанія DHL (належить Пошті Німеччини) пропо К нує домовласникам країни

можливість мати власну окре мо встановлену скриньку, ку ди доставлятимуть посилки, коли клієнта немає вдома. Національний поштовий оператор Німеччини вва жає це найважливішою подією в поштовій галузі з ча су виникнення усім відомої поштової скриньки для листів. За свідченням компанії, тепер споживачі у будь якому куточку Німеччини можуть орендувати у пош ти скриньку для посилок за 1,99 євро на місяць або придбати її за ціною від 99 євро. Пошта Німеччини сподівається, що новий варіант доставки допоможе їй конкурувати у висококонку рентному середовищі доставки посилок у країні. Це означає, що споживачам, які купують товари че рез Інтернет, більше не потрібно забирати посилки в місцевому центрі видачі посилок, поштоматі або в су сідів. Пошта Німеччини інформує, що контейнер, який замикається, може бути встановлений біля будинку, де проживає одна чи дві сім’ї. Скриньки також можуть придбати мешканці квартир, якщо в них є місце, де їх встановити. Юрген Гердес, член ради директорів Пошти Німеччини, відповідальний за посилки й електронну комерцію, зазначає, що новий варіант доставки поси лок є гарним прикладом у сфері обслуговування клієнтів. За допомогою цього нововведення Пошта Німеччи ни намагається зберегти за собою найбільшу мережу доставки посилок у країні. Компанія вже має понад 10 тис. партнерських закладів для приймання поси лок, 2650 терміналів для їх отримання і 1 тис. посил кових скриньок. За інформацією поштової компанії, вона врахувала в пілотному проекті з упровадження посилкових скриньок побажання споживачів: різноманітні розмі ри, кольори та методи встановлення скриньок.

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

оботу головної переможниці конкурсу «Намалюй свої права» Р Анастасії Олійник з м. Львова «Дів чатка також хочуть бути пілотами!» Укрпошта зобразила на поштовій марці, випущеній тиражем 194 тис. примірників. Роботу ще однієї пере можниці – Анастасії Мороз із Кіро вограда – «Я маю право на щасливе життя» Укрпошта розмістила на ху дожньому конверті. Дівчинка нама лювала свою сестру на інвалідному візку та написала, що всі діти –

однакові, тому мають рівні права, основне з яких – право на щасливе життя. «Я хочу, щоб настав мир в Україні. Щоб усі українські діти мали можли# вість спокійно вчитися. Щоб і дівчат# ка, і хлопчики мали однакові права», – сказала Анастасія Олійник. В урочистому спецпогашенні, яке проходило на Лівобережному пош тамті Київської міської дирекції Укрпошти, взяли участь перший заступник генерального директора Укрпошти Роман Стасів та голова Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіе Мокуо. Привітавши гостей та учасників свята, Юкіе Мокуо зазначила: «Цьо# го року весь світ відзначає 25#річчя Конвенції ООН про права дитини. У цьому важливому документі записані

права дітей та обов’язки дорослих, зокрема й уряду, для того щоб права кожної дитини у кожній країні захи# щалися. Я дуже вдячна Укрпошті за наше партнерство, яке триває декілька років і допомагає привернути увагу суспільства до важливості захисту прав дітей. Для мене є дуже важливим, щоб усі діти в Україні добре знали свої права. Ми б хотіли, щоб ви відчували себе у безпеці, мали можливість по# стійно вивчати і дізнаватися про свої права. Я як представник дитячого фонду ЮНІСЕФ і мої колеги дуже пережи# ваємо з приводу тієї ситуації, що за# раз склалася. Але я сподіваюся на краще майбутнє для України». Усім дітям, присутнім на заході, було вручено подарунки від Укрпошти та ЮНІСЕФ з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, а також організовано захоплюючу екскурсію до Музею поштового зв’язку на Лівобережному поштамті. Роман Стасів відзначив, що це свято – найтепліше з усіх, які тільки можуть бути. «Початок літа симво# лізує початок життя, період рай# дужних мрій та очікувань. Це ще од# не нагадування нам, дорослим, що ве# селе і щасливе дитинство має бути у кожної дитини, – сказав Роман Ста сів. – Укрпошта як соціально відпові# дальне підприємство зі свого боку на# магається всіляко підтримувати дітей, організовуючи різноманітні заходи, серед яких і спільні проекти з ЮНІСЕФ». Насамкінець перший заступник генерального директора Укрпошти щиро подякував Юкіе Мокуо за плідну та цікаву співпра цю і висловив сподівання, що вона триватиме й надалі.

E%mail: postv@ukrposhta.com


І не сподівайтеся, що люди оцінять вас за ваші характер і особистість, не звернувши уваги на те, як ви виглядаєте. Браян ТРЕЙСІ

3

№21 (694)

•Тема дня

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 6 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

•ВЧИМОСЯ ПОВСЯКЧАС Ми всі прагнемо, щоб пошта змінилася на краще. Багато змін, звісно, вимагають від підприємства чимало часу, трудовитрат і вкладення кош тів. Але є прості речі, які можуть кардинально поліпшити репутацію Укрпошти в очах клієнта і впровадження яких не вимагає значних витрат. Серед них – зовнішній вигляд поштовиків і їхня поведінка з клієнтами. е, що листоноша – це обличчя всієї Укрпошти, – не просто слова. Як доводять численні зарубіжні дослідження, компанія заробляє реальні доходи, а відтак Т здатна платити працівникам гідну заробітну плату, лише якщо клієнт отри

06.06.2014

мує задоволення від спілкування з представниками компанії. Простіше кажучи, аби споживачі зверталися саме до нас по послуги і робили це все частіше, нам потрібно, щоб клієнт, почувши слово «Укрпошта» чи побачивши

рекламу, логотип нашої компанії, поштову машину, поштову скриньку тощо, асоці ював їх із доброзичливим, компетентним обслуговуванням, із організацією, якій можна довіряти. Є ціла наука про те, як добитися від клієнтів лояльності, тобто звички користува тися послугами конкретної організації. Наші фахівцімаркетологи на основі склад них теорій і практичного зарубіжного досвіду розробили дуже прості правила пове дінки для лінійного працівника пошти, тобто оператора чи листоноші. Ці правила нескладно запам’ятати. Основне – вони приноситимуть очікуваний результат, лише якщо їх постійно додержуватиме кожен працівник. У попередньому номері «ПВ» ми анонсували рубрику «Вчимося повсякчас», де публікуватимуться методичні рекомендація для листонош та операторів, начальників відділень поштового зв’язку. Сьогодні пропонуємо увазі читачів «ПВ» першу Пам’ятку для листонош. Успіху вам!

Нові тарифи на «комуналку» Із 1 травня зросли тарифи на комунальні послуги. Водночас громадяни, які належать до соціально вразливих верств населення, можуть отримати субсидії й компенсації.

Субсидія за сплату комунальних послуг

…призначається уповноваженому власникові (спів власникові) житла, наймачеві державного та громад ського житлового фонду, членові житловобудівельного (житлового) кооперативу, власникові (співвласникові) житлового приміщення, на якого відкрито особовий ра хунок за місцем реєстрації. Право на отримання субсидій мають домогосподар ства, у яких витрати на оплату житловокомунальних послуг у межах встановлених норм перевищують 10% се редньомісячного сукупного сімейного доходу (для сімей, які складаються з непрацездатних осіб, і родин, у складі яких є неповнолітні діти або інваліди І чи ІІ груп і дохо ди яких на одну особу на місяць не перевищують про житкового мінімуму) або 15% (для сімей, у складі яких є працездатні особи). Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

•АКТУАЛЬНО З питання призначення житлової субсидії слід звер нутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем вашої реєстрації. У сільській місцевості заяви з необхідними докумен тами для призначення субсидій приймають уповнова жені особи, яких визначають виконавчі органи сільських і селищних рад.

Перелік потрібних документів:

заява (за встановленою формою); декларація про дохо ди і майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому при міщенні (будинку, квартирі, кімнаті тощо) за встановленою формою; довідка про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (за встановленою формою, крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги).

Компенсація додаткових витрат

Право на призначення компенсації мають сім’ї, середньомісячний сукупний дохід яких (за попередні 6 місяців) не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї (тобто сумі прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї). Для призначення компенсації потрібно звернутися з відповідною заявою до органу соціального захисту насе лення за місцем реєстрації. У 10денний термін після по дання заяви людині надішлють повідомлення щодо

прийнятого рішення про призначення компенсації та її розмір.

Додаткові документи:

довідка про склад зареєстрованих у житловому примі щенні (будинку) осіб; довідка про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку).

Як виплачуватимуть компенсацію

Кошти, які держава компенсуватиме на оплату жит ловокомунальних послуг, не видаватимуться готівкою, а зараховуватимуться безпосередньо на особові рахун ки платника ЖКП. Це означає, що у платіжних доку ментах на комунальні послуги буде вказано суму з ура хуванням компенсації. Наприклад, до підвищення цін і тарифів на природний газ і теплову енергію (до 1 травня 2014 р.) сім’я сплачувала за ці послуги в межах встановлених норм 300 грн на мі сяць, а після підвищення – 400 грн. Таким чином, розмір щомісячної компенсації становить 100 грн. Це означає, що у «платіжці» за ЖКП так само буде вказано суму в 300 грн.

Сума компенсації коливатиметься залежно від сезону. Наприклад, в опалювальний період вона мо же бути більшою, тоді як літом, коли житлові бу динки не опалюються, сума компенсації буде мен шою.

E%mail: postv@ukrposhta.com


№21 (694)

4

•Панорама

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 6 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

Давно встановлено: для людей будь0яка подія стає вдесятеро важливішою, якщо висвітлюється пресою. Борис АКУНІН

•ЗУСТРІЧ

Ветерани%поштовики за децентралізацію галузі

с. 1

•НА ЧАСІ

Передплатна кампанія в розпалі

Майже два роки при Сумській дирекції Укрпошти існує рада ветеранів. Нещодавно відбулося черго ве розширене засідання цієї ради. У конференц залі дирекції зібралися ветеранипоштовики, кот рі по сорок років пропрацювали у галузі. Вони згадували колишні часи, говорили про сьогодення пошти і намагалися зазирнути в майбутнє. – Ми дуже цінуємо наших ветеранів, – сказав дирек тор дирекції Володимир Криштоп. – Вони у нас актив# ні, бойові, оптимістичні. Наприклад, заслужений праців# ник сфери послуг Лідія Василенко, хоч і пішла на пенсію, а депутатом Конотопської міськради залишилась і до# сить успішно працює на громадській ниві. Почесний зв’яз# ківець України, ветеран праці Григорій Воробйов є за# ступником голови ради ветеранів Ковпаківського району обласного центру. Тетяна Фірст стала членом домового комітету своєї багатоповерхівки. Окрім цього, наші ве# терани нині ростять онуків, працюють на дачах, а го# ловне – вони жваво цікавляться справами пошти. – Величезна несправедливість, що поштовики за рівнем пенсійного забезпечення не прирівняні до бюджетників, – сказала член ради ветеранів Ніна Корольова. – Я 41 рік віддала пошті. Тривалий час була начальником одного з міських ВПЗ. Ми працювали, як кажуть, без вихідних і прохідних. І моя сьогоднішня пенсія становить 1200 грн. Але ж УДППЗ «Укрпошта» – державне підприємство, во# но виконує соціальну функцію. Це, по суті, один з інститу# тів держави. То чому ж таке ставлення до пенсійного за# безпечення поштовиків?.. Йшлося про нинішнє функціонування галузі. У Сум ській дирекції нині багато нових керівників у районах. Во ни прагнуть працювати поновому, але, на жаль, від їх енергії залежить далеко не все. Ветерани дійшли висновку, що галузі для подальшого розвитку вкрай необхідна децент ралізація – надання більших прав дирекціям на місцях роз поряджатися заробленими фінансами. Якщо це станеться, то Сумська дирекція зможе більше заощаджувати на закуп ках обладнання та матеріалів, а головне – це дасть зелену ву лицю процесу реального збільшення зарплат нині працюю чим поштовикам і активніших вкладень у ремонти пошто вих приміщень. А ще у сумських ветеранів поштової сфери болить душа за те, що на рівні держави держпідприємство «Укрпошта» якось загубилося. Пошта повинна бути скрізь – від аеропорту, куди, приміром, прилітають іноземці, до будь якої держустанови чи жеку. Має бути загальнодержавна по літика активного просування пошти… Є плани обладнати в Сумах учбовий клас, у виробни чому корпусі – актовий зал, облаштувати фотогалерею зі світлинами про життя поштовиків області. Голова Сумської облорганізації профспілки працівни ків поштового зв’язку Тетяна Євдокимова подякувала керівникові ради ветеранів Аллі Горбатенко та її заступ никові Тетяні Фірст за активну роботу, і, зокрема, за по новлення списків тих поштовиків, котрі вийшли на пен сію у різні роки: «Рада ветеранів, – це наша опора. Ми дякуємо їй за ентузіазм і бажання працювати на громад# ських засадах. Ветерани завжди були і залишаються пат# ріотами своєї справи». Інф. Сумської дирекції Укрпошти

•АНОНС

Випуски Укрпошти в червні Знаки поштової оплати Марка художня «Літак «Ілля Муромець». Орієнтовна дата введення – 16.06.2014 р. Тираж – 186 тис. прим. Конверти «Львівський електричний трамвай. 120 років» (МХК, С6). Тираж – 442 тис. прим. «СвятоГеоргіївська церква м. Любомль» (МХК, С6). Тираж – 450 тис. прим. «Павло Дубинда» (МХК, С6). Тираж – 400 тис. прим. «Марко Черемшина» (КОМ, С6). Тираж – 400 тис. прим. «Свято полтавської галушки» (МХК, С6). Тираж – 485 тис. прим. «60і роковини Кінгірського повстання» (МХК, С6). Тираж – 400 тис. прим. «100 років перельоту СанктПетербург – Київ» (КПД, С6). Тираж – 2500 прим. Точні дати введення знаків поштової оплати в обіг повідомлятимуться додатково. Слідкуйте за новинами на сайті УДППЗ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua та в газеті «Поштовий вісник».

•СПЕЦПОГАШЕННЯ 6 червня – спецпогашення «Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна», 54030, Миколаїв; 8 червня – спецпогашення «FELDMAN ecopark», 61052, Харків. Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Поштовик кіт Матроскін, весела музика та при вітні оператори поштового зв’язку привертають увагу перехожих вінничан і нагадують про передплату улюблених друкованих видань на ІІ півріччя 2014 р.

Вінниччина. Чудового весняного дня на Він ниччині відбувалися Дні передплатника. Команда поштовиків створила ціле свято для місцевих жителів. Не обійшовся захід і без славнозвісного символу пе редплати – кота Матроскіна. Він пропонував відвідати поштове відділення, передплатити будьяке періодич не видання та скористатись усім спектром поштових послуг. Найбільше він полюбився дітворі, яка з радіс тю з ним бавилася, фотографувалася та слухала розпо відь про нелегку, але таку соціально важливу працю поштовиків. Багато пенсіонерів завітало на захід та оформили передплату на улюблені видання. Адже так приємно, зручно вмостившись у кріслі, перечитувати шпальту за шпальтою, насичені різноманітними новинами, акту альними подіями та порадами. Вони завжди з радістю чекають листоношу, яка привітно посміхнеться, розпо вість щось цікаве та порадує їх пенсією, газетою і чи мось смачненьким з торгової сумки. Сумщина. Повним ходом іде чергова перед платна кампанія на ІІ півріччя 2014 р. – Нинішня передплатна кампанія, – зазначив ди ректор Сумської дирекції Володимир Криштоп, – для поштовиків області традиційна. Отож роботу ведемо за встановленим планом. А це, передусім, масові заходи, такі, як Дні передплатника. Вони активно проводять# ся у райцентрах, а найближчим часом відбудуться в обласному центрі. У Лебедині поштове свято масової передплати про вели спільно з редакцією місцевої газети «Життя Лебе динщини». Безпрограшна лотерея викликала жвавий інтерес в учасників дійства. Оплесками вітали присут ні лебединського пенсіонера Василя Пучкова, який став володарем суперпризу – безкоштовної передпла ти на вищеназвану газету та 100 грн. ЦОС оголосив

У цей день було на диво багато малят, що з батьками обирали барвисте видання. «Так цікаво спостерігати, – з усмішкою розповідає мати малого Андрійка, – як він че# кає свій журнал, по декілька разів на день перепитуючи, коли вже його принесуть. А потім бавиться з ним, розгля# даючи та вирізаючи цікавинки». Мати Артема розповіла, що передплачує йому ознайомчоенциклопедичні ви дання, адже він хоче бути дослідником, тому невпинно шукає для себе відомості про якісь нові факти та події. Також на Днях передплатника були присутні пред ставники місцевих газет: «33й канал», «Молодіжна га зета», «Вінниччина», «Вінницька газета», «RIA», «Га зета поукраїнськи», «Вінницькі реалії», «Подільська радниця», «Здоров’я. Події. Час» та «Місто», які пре зентували свої видання, дарували газети і журнали. Перехожі із задоволенням зупинялися біля відділень зв’язку, цікавилися виданнями з «Каталогу видань України ІІ півріччя 2014 рік», «Каталогу видань зару біжних країн на ІІ півріччя 2014 року», спілкувалися з представниками редакцій газет, знайомилися зі зраз ками газет і журналів, оформляли передплату. Дні передплатника пройшли досить продуктивно. Було передплачено майже 280 прим. різноманітних га зет і журналів. Ірина БЕРЕЖАНСЬКА, інженер ВОРМ Вінницької дирекції Укрпошти

конкурс серед листонош на найбільшу кількість перед плаченої періодики. Переможницями у ньому стали Наталія Жосан та Наталія Агаркова. Їм від керівництва ЦОСу вручено призи. На День передплатника в Охтирці були запрошені представники районної газети «Прапор перемоги», а також учні місцевого ліцею, ветерани поштової галузі, листоноші усіх міських ВПЗ і споживачі. Поштовики розповідали про передплату, запрошували взяти участь у безпрограшній лотереї. У Білопіллі День пе редплатника традиційно святкували разом з редакцією газети «Білопільщина», кожному учаснику безпро грашної лотереї вручили виграш. Були на цьому Дні передплатника і незвичайні гості – вихованці місцево го дитсадка «Зірочка». Поки вихователі оформляли передплату, дітей пригощали солодощами.

Кіровоград. Уже традиційно протягом ба гатьох років Кіровоградська дирекція Укрпошти спільно з редакторами обласних і районних видань проводить Дні передплатника у м. Кіровограді та рай центрах області. У Кіровограді біля центрального відділення пош тового зв’язку Кіровоград6 відбувся День передплат ника, на якому були присутні представники редакцій обласних газет «Народне слово», «Українацентр», «Кіровоградська правда», «Утренний город», «Газета для жінок». На заході презентовано нове щотижневе видання «Точка доступу». Для мотивації зацікавленості передплати праців ники відділу розповсюдження періодичних видань дирекції та редакцій підготували подарунки (календа рі відривні та кишенькові, брошури, газети), які дару вали гостям заходу. Поштовики знайомили потенційних передплатни ків і мешканців міста з періодикою, допомагали запов нити абонементи. Всі охочі мали змогу оформити передплату на видання, навіть не заходячи до примі щення поштамту. Робоче місце з приймання передпла ти влаштували просто під відкритим небом. Це стало ще одним кроком назустріч нашим споживачам. E%mail: postv@ukrposhta.com


Одна з найкращих якостей молоді – це те, що вона задає запитання. Її глибоко хвилює справедливість, і її розум – відкритий. Зак де ла РОЧА

•З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Марки розповідають Філателія як вид колекціонування марок – за няття цікаве, приємне і досить навіть корисне. Заспокоює нервову систему, вчить акуратності, охайності, дисциплінує, виховує, нагадує, попе реджає і застерігає. Та, напевно, основна прина да – заклик до пошуку. Поштова марка – це мі ніатюрна скриня, по вінця заповнена цікавою пізнавальною інформацією, що розповідає чи то про видатного діяча, чи про історичну подію. Знайомство з новою придбаною поштівкою, ні би чергова експедиція в чарівну країну знань, це нові відкриття і знахідки. Бажання і наполегли вий пошук – ось основні інструменти, що допо можуть відкрити жадану скарбничку. очу поділитися з іншими колекціонерами тими зна хідками, які спромігся відшукати під час розробки нової теми, пов’язаної з досягненнями львівських спорт сменів. Отже, знайомтеся з радянськими марками, на яких зображені конкретні спортовці міста Лева. 1954 – серія марок «Спорт в СРСР». На марці номі налом 40 коп. зображено масовий заплив у відкритій воді, переднім планом у стилі батерфляй пливе студент ІV курсу Львівського інституту фізкультури, Микола Каверджи. Малюнок зроблено з фото, надрукованого в газеті «Советский спорт», №4, 1952. 1957 – «ІІІ міжнародні ігри молоді». Марка 25 коп., малюнок світлини, зробленої під час проведення занять зі студентами Львівського інфізу. Показовий поєдинок заслуженого майстра спорту з боротьби, неодноразово го чемпіона країни Сергія Спиридонова (газета «Совет ский спорт», №4, 1952). 1957 – серія «ХVІ Олімпіада в Мельбурні». На марці 25 коп., що зображує фотографію змагань на іграх, семиразовий олімпійський чемпіон Віктор Чука рін завершує вправи на брусах. 1963 – серія «ІІІ Спартакіада народів СРСР». На марці 4 коп. (зубцева та б/з) зображено стрибок у довжину

Х

Ігоря ТерОванесяна. Йо го легко впізнати за специ фічністю рухів у повітрі під час виконання стрибка способом так званих «нож ниць». Учасник і призер чотирьох Олімпіад, ексре кордсмен світу, неоднора зовий чемпіон Європи, СРСР і багатьох міжна родних змагань, Ігор Арамович почав займатися та досяг пер ших вершин у спорті під час проживання у Львові та навчан ня у Львівському інфізі. 1964 – серія ХVІІІ Олімпі! ада в Токіо. На марці 6 коп. зображено стрибок у висоту ле гендарного Валерія Брумеля. Стилізований малюнок, вико наний художниками П. Бенде лем і І. Шаненковим на основі багатьох світлин «космічного» стрибуна зображує знаменитий перекидний «кувирок» через планку олімпійського чемпіона з таким харак терним лише йому, перегином зап’ястя. 1988 – «ХV зимова Олімпіада в Калгарі». Завер шує галерею портретів відомих львівських спортсме нів на радянських марках мініатюра номіналом 30 коп., на якій зображено стрибуна з трампліну. Ма люнок художника І. Козлова, виконано за мотивами фото чемпіона «ХV зимової Спартакіади», що відбува лася в Красноярську, львів’янина Валерія Савіна. Ця фотографія була надрукована в журналі «Фізкультура і спорт», №5, 1982. Цікаво впізнавати на марках різних років славних краян, приємно згадати їх видатні досягнення. Змінюють ся чемпіони та рекорди, а мить перемоги, зображена на марці, збережеться назавжди.

5

№21 (694)

•Філателія

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 6 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

•В ОБ’ЄКТИВІ – ЗАПОРІЖЖЯ

Я

Дві події в один день!

скраво і святково провели на минулому тижні одра зу два свята на Запоріжжі. Працівники Запорізької дирекції Укрпошти з нагоди Дня захисту дітей запроси ли до себе вихованців Хортицького навчальнореабілі таційного центру, влаштувавши традиційні командні змагання з малюнку на асфальті, святковий сніданок і екскурсію запорізьким поштамтом.

У другій частині святкових заходів відбулося пога шення марки і конверта з нагоди 75річчя Запорізької області. Цікаво, що творчий підхід запоріжців відзна чився ще й кількома випусками «Власної марки», серед яких особливим попитом користувалася марка із зобра женням автомобіля ЗАЗ965, що в народі просто нази вають «горбатим». Без пам’ятних сувенірів того дня не пішов ніхто.

Василь ПРУХНИЦЬКИЙ, м. Львів

Фоторепортаж Ігоря ПАВЛЕНКА та Олександра ПРИЛЕПИ

Малюки дізнавалися секрети пошти

•ЕКСКУРСІЯ

Закарпаття.

З нагоди святкування дня народження пошто вої марки відділення поштового зв’язку ЦПЗ №1 Закарпатської ди рекції Укрпошти радо приймало юних гостей – учнів 2А класу Мукачів ської ЗОШ І – ІІІ ст. №20. Знайомство учнів, юних користувачів пош тових послуг, з історією виникнення першої пош тової марки та різнома нітним світом філателії викликало великий інте рес. У своїй розповіді поштовики згадали і про

Чернігів. Вихованці ДНЗ №1 зазирнули за лаштунки роботи Чер нігівського поштамту та дізналися секрети справжньої поштової магії: як листам, бандеролям і посилкам вдається подорожувати цілим сві том. Ірина Кошова, начальник ВПЗ Чернігів, провела для малюків за хоплюючу екскурсію та познайоми ла їх з листоношами й операторами. Як з’ясувалося, навіть п’ятирічна дітвора про пошту знає багато. На приклад, малеча розуміє, щоб подо лати величезні відстані, відправлен ням потрібен спеціальний «одяг»: листам – конверти, бандеролям – Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

паперові обгортки, посилкам – ящики. Процесами загортання, зважу вання, пакування маленькі гості пошти зацікавилися неабияк. Дітям розповіли, що знайти дорогу можуть тільки ті відправлення, на яких пра вильно заповнено адресу. Ще біль ший інтерес викликали поштові штемпелі, які проставляти можна і вручну, і за допомогою спеціального обладнання. Малюки погодилися, що машини справляються швидше. Насамкінець подорожі у країну пошти вихованців садочка пригости ли солодощами та подарували суве ніри із символікою Укрпошти.

поштових голубів, і про робо ту та функції самої пошти. Діти із великим захопленням роздивлялися цікаві кольо рові зображення поштових марок, різнобарвність кон вертів і листівок. Особливу зацікавленість у маленьких оченятах викликали великі жовті «чудодійні» поштові автомобілі, які розвозять ко респонденцію. На цій цікавій екскурсії учні мали змогу отримати перший досвід у пересиланні листів. Вони власноруч виго товляли листівки для своїх матерів, адресували конверти і клеїли на них марки. E%mail: postv@ukrposhta.com


№21 (694)

6

•Абітурієнту

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 6 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча зовні він і здається бездіяльним. Григорій СКОВОРОДА

•ІНТЕРВ’Ю З КЕРІВНИКОМ

Навчайтеся у нас, буде цікаво!

Розвиток ринку послуг поштового зв’язку, інтеграція підприємства в конкурентне бізнес середовище, впровадження нових технологій висувають високі вимоги до працівників УДППЗ «Укрпошта», які повинні мати достатній рівень підготовки за різними напрямами ді ді яльності підприємства. Саме про підготовку майбутніх зв’язківців ідеться в інтерв’ю з рек рек тором Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова ПЕТРОМ ВОРОБІЄНКОМ ВОРОБІЄНКОМ.. – Петре Петровичу, скажіть, за якими напрямами академія зв’язку веде підготовку майбутніх фахівців? – Одеська національна академія зв’язку готує фахів ців для галузі зв’язку та сфери інформатизації за 9 ос вітньокваліфікаційними напрямами, 22 спеціальностя ми та спеціалізаціями. За останні роки ми відкрили під готовку фахівців із захисту інформації, переглянули навчальні плани підготовки бакалаврів за всіма напря мами з метою покращення практичної підготовки ви пускників. У 2014 р. планується випустити понад 750 фахівців, у тому числі для галузі поштового зв’язку – 82 спеціа лісти та 12 магістрів. – Чим особливий навчальний процес за напрямом «Мережі та системи поштового зв’язку»? – В ОНАЗ ведеться ступнева підготовка таких фа хівців. Так, за напрямом «Мережі та системи поштового зв’язку» підготовка молодших спеціалістів здійснюєть ся в нашому коледжі, а бакалаврів за програмами: тех нологічні процеси поштового зв’язку; автоматизація та механізація в поштовому зв’язку; інформаційне забез печення поштового зв’язку – в ННІ КТАтаЛ. Підготовка спеціалістів і магістрів за спеціальностями «Обладнан ня та технології поштового зв’язку» й «Автоматизовані системи управління та контролю поштового зв’язку» ве деться в академії з 2011 р. Діюча довгострокова Програма підготовки фахівців для Укрпошти в ОНАЗ ім. О.С. Попова дає змогу своє часно реагувати на зміни у вимогах до випускників, зокрема готувати фахівців на конкретні місця роботи, формувати у студента адаптаційні можливості до змін умов своєї діяльності. Навчальні плани підготовки фахівців для поштового зв’язку коригуються залежно від вимог УДППЗ «Укр пошта». За останні роки введено нові дисципліни, які дають змогу молодим фахівцям легше адаптуватися до робочих місць. Серед таких дисциплін: банківська спра ва, логістика поштового зв’язку, транспортні засоби поштового зв’язку, проектування систем і мереж пош тового зв’язку. – Що нового слід очікувати студентам від ОНАЗ у 2014 – 2015 навчальному році? – Цьогоріч академія відкриває набір на новий напрям підготовки «Програмна інженерія», який є основною складовою ITтехнологій. Такі фахівці над звичайно затребувані на ринку праці. Зі свого боку, ака демія має всі необхідні кадрові та матеріальні ресурси, щоб забезпечити їх підготовку на високому рівні. Укр пошта зацікавлена у таких фахівцях. – Студентам дуже важливо закріплювати тео ретичні знання на практиці. Як організовуєте прак тику студентів? – Важливою у підготовці фахівців є практична скла дова. Академія є оператором з надання послуг телефон ного зв’язку та Інтернетпослуг, тому широко залучає до надання послуг студентів, що є доброю базою практики. Магістри академії проходять практику в школах, де нада ють послуги з упровадження новітніх технологій у на вчальний процес. У Навчальнонауковому інституті комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики, по чинаючи з другого курсу, студенти отримують робітничу спеціальність «Оператор поштового зв’язку», що дає їм можливість на третьому курсі, під час технологічної практики, працювати безпосередньо в об’єктах поштово го зв’язку. Плідні стосунки має академія з Укрпоштою, де створено філії кафедри «Мереж та систем поштового зв’язку» в містах Львові та Одесі. Вони дають можли вість організовувати практичну підготовку на високому

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

професійному рівні. Активну участь у навчальному про цесі академії беруть провідні фахівці галузі зв’язку. На базі одного з ВПЗ м. Одеси створено студентське відділення поштового зв’язку. У ньому студенти нада ють послуги клієнтам у повному обсязі упродовж усьо го робочого дня. УДППЗ «Укрпошта» разом з акаде мією створили спільний навчальний клас на кафедрі «Мереж та систем поштового зв’язку», обладнаний су часним устаткуванням. Там діють автоматизовані робо чі місця операторів поштового зв’язку, а в лабораторії автоматизації технологічних процесів поштового зв’яз ку змонтовано автоматизований склад для посилок. Підготовка студентів спрямована на отримання практичних навичок, передусім пов’язаних із першим робочим місцем. Значна частина студентів старших курсів поєднують своє навчання з роботою в Одеській дирекції УДППЗ «Укрпошта». – Скільки «коштує» на ринку праці випускник ОНАЗ? – Працевлаштуванню студентів в академії приділя ється значна увага, починаючи з формування плану на бору. Враховуються потреби регіонів у відповідних фа хівцях, а в регіонах, де не вистачає спеціалістів, прово диться активна агітаційна робота з абітурієнтами, аби потім випускників академії направляли за місцем їх проживання. Академія укладає угоди з підприємствами й організаціями, які потребують фахівців; регулярно проводить зустрічі випускників із потенційними робо тодавцями. – Розкажіть про успіхи навчального закладу за останні роки. – Серед здобутків у навчальній діяльності можна відзначити створення виробничих підрозділів з надан ня телекомунікаційних послуг (операторська діяль ність) та проектування телекомунікаційних мереж, на що були отримані державні ліцензії. Таким чином, академія стала на шлях трансформації у навчальнонаукововиробничий комплекс. Також ос нащено навчальні лабораторії надсучасним телекомуні каційним обладнанням (цифровими АТС, системами Softswitch, базовими станціями мобільного та транкін гового зв’язку, апаратними маршрутизаторами, L3 кому таторами, потужними багатопроцесорними серверами, мультимедійними дошками, обладнанням для організа ції відеоконференцій тощо). Розпочато процес реалізації проекту «Хмарна лабораторія», що базується на вико ристанні надсучасних технологій для організації на вчального процесу без прив’язки до конкретного місця.

Одним із найбільших досягнень академії є активний розвиток її корпоративної обчислювальної мережі, що охоплює всі навчальні корпуси та гуртожитки вузу. Ядро корпоративної мережі становлять волоконно оптичні канали пропускною здатністю 1 Гбіт/с із вико ристанням надсучасного обладнання мереж з комута цією пакетів. На території ОНАЗ розміщується один із вузлових центрів Української науковоосвітньої теле комунікаційної мережі УРАН. На базі гуртожитків функціонує локальна комп’ютерна мережа з можливістю доступу до Інтерне ту. Студентам і співробітникам, які мешкають у гурто житках, надається цілодобовий доступ до мережі на бе зоплатній основі. В головному навчальному корпусі академії організовано безкоштовний доступ до інфор маційних ресурсів Інтернету за допомогою WiFi. Сукупна пропускна здатність каналів доступу – понад 400 Мбіт/с. Швидкісний доступ до Інтернету, а також наявність потужних внутрішніх інформаційних ресур сів забезпечують постійне зростання кількості користу вачів і надають можливість викладачам і студентам Академії проходити виробничу практику, забезпечуючи надання телекомунікаційних послуг. В академії успішно працює система перепідготовки та підвищення кваліфікації на базі факультету підви щення кваліфікації та Навчального центру сучасних за собів зв’язку, заснованих за програмою EC Tacis. Сучас ні дисципліни викладають провідні викладачі академії, які пройшли підготовку в університетах і навчальних центрах Великої Британії, Німеччини, США, Нідерлан дів, Швейцарії, Словенії. – З якими закордонними навчальними закладами співпрацюєте? Які маєте здобутки і перспективи? – Академія здійснює значну міжнародну діяльність і досягла вагомих результатів. Так, для об’єднання по тенціалу університетів, вирішення проблем навчання та науки в галузі телекомунікацій академія створила по стійно діючу Міжнародну конференцію ректорів теле комунікаційних університетів (IRCTU International Rectors Conference of Telecommunication Universities). Крім того, навчальний заклад є членом сектора роз витку Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) і бе ре активну участь у захисті інтересів України в галузі телекомунікацій. За роки незалежності академія від імені України внесла в МСЕ близько 300 наукових на працювань, частина з яких стала міжнародними стан дартами. Академія постійно проводить наукові заходи (фору ми, симпозіуми, конференції, семінари, круглі столи тощо) міжнародного та всеукраїнського рівня. – Розкажіть про зв’язок науки з виробництвом, зокрема співпрацю з УДППЗ «Укрпошта». Які пер спективи і напрями співпраці? – Для підвищення ефективності науководослідних робіт в ОНАЗ створено науководослідний центр пош тового зв’язку «Індекс». Науковий керівник робіт – за служений діяч науки і техніки України, доктор техніч них наук, професор Леонід Ящук. У центрі працюють висококваліфіковані науковці, які виконують низку науководослідних робіт, спрямо ваних на істотне підвищення ефективності поштового зв’язку України, створення передумов широкого впро вадження сучасних інформаційних технологій пошто вого зв’язку, переходу до автоматизованого оброблення пошти, скорочення строків пересилання пошти і періо дичних видань в Україні. Науководослідна робота академії спрямована на ви рішення комплексу проблем поштового зв’язку Украї ни. Наприклад, щодо скорочення строків пересилання пошти і періодичних видань в Україні. – Завершуючи розмову, хочу звернутися до майбут# ніх абітурієнтів. Приходьте вчитися до нас в ака# демію та здобуватиме дійсно затребувану професію. Від себе особисто та викладацького колективу обіцяю, що вчитися буде нелегко, але дуже цікаво. Ласкаво про# симо до нас. Підготував Карен СІМОНЯН

E%mail: postv@ukrposhta.com


Людина має поважати своє покликання, бути гідною цього покликання та вимагати від інших людей поваги до нього. Чарльз ДІКЕНС

Зразковий керівник А

дміністрація ЦПЗ №3 м. Коломия ІваноФранківської дирекції Укр пошти, профспілковий комітет і весь колектив висловлюють щиру подяку за віддану та сумлінну працю началь нику МВПЗ Коломия3 Ганні ВОЙ ТИШИН. Свій шлях на пошті Ганна Федо рівна почала ще 5 серпня 1968 р. на посаді листоноші дільниці доставки. За довгі роки працювала оператором поштового зв’язку, заступником начальника дільниці з прийому, видачі й обробки відправлень і страхової пошти, начальником МВПЗ Коломия3. Зразковий керівник, добрий порадник, завжди на дасть допомогу та підтримає добрим словом, привітна до клієнтів і вимоглива до колективу – так відгукуються про Ганну Федорівну колеги та відвідувачі відділення. Хочемо побажати Вам сімейного щастя, здійснення задумів, сподівань і мрій.

Вірність професії

травня відсвяткувала день наро дження оператор 153 ВПЗ м. Хар 29 кова Любов КОСТІНА, яка розпочала

свій трудовий шлях одразу після закін чення професійного училища зв’язку в 1983 р. Завжди усміхнена, енергійна, привітна, відповідальна, чуйна, вправна господиня та турботлива матуся виховала двох синів. Усе життя вона віддала улюбленій справі, працювала оператором поштового зв’язку в різ них відділеннях м. Харкова. За період роботи виявила себе працьовитою, відповідальною та щирою людиною, навчила не один десяток молодих працівників і переда ла їм любов до своєї професії, завоювала авторитет і по вагу у своєму колективі і серед споживачів, які довіря ють їй, тягнуться до неї як до професіонала. Колектив поштамту – ЦПЗ №1 Харківської дирекції Укрпошти щиро вітає Любов Іванівну з днем народжен ня. Хай сонце дарує Вам ласку й тепло, а ніжна усмішка осяє чоло, хай горе обходить завжди стороною, а щастя приходить і ллється рікою.

Ні цвяха, ні жезла червня відзначив золотий ювілей во дій IV колони дирекції «Автотранс 1 пошта» Віктор ПЕТРЕНКО. Майже

20 років свого життя Віктор Петрович віддав УДППЗ «Укрпошта». Водій ський колектив дирекції «Автотран спошта» вітає доброзичливу, веселу і компетентну у своїй професії людину. Йому притаманні особливі якості від повідальності, справедливості та водійського братер ства. Його знають і поважають колеги по всій Україні. Шановний Вікторе Петровичу! Бажаємо Вам гарного настрою, міцного здоров’я і фізичної витривалості. Не хай Вас завжди супроводжує удача на всіх дорогах. Ні цвяха, ні жезла!

Відчуває себе потрібною 10

червня відзначає ювілей Людмила КАРАВАНСЬКА – листоноша ВПЗ Костянтинівка Краснокутського рну поштамту – ЦПЗ №1 Харківської дирекції Укрпошти. 48 років присвятила Людмила Ми хайлівна поштовій справі. Жити в рідно му селі та мати улюблену справу, відчу вати себе потрібною – велика радість для Людмили Михайлівни. Та найбіль шим щастям у житті є діти й онуки – її втіха та розрада. Колеги щиро вітають Людмилу Михайлівну зі свя том і зичать їй міцного здоров’я, безмежного людського щастя і сімейного затишку, добра і достатку на довгі та щасливі літа.

•ТВОЇ ЛЮДИ, УКРПОШТО!

•1 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

Гарний керівник і талановитий організатор

Свято радості й надії

червня святкує 55річчя началь ник ЦПЗ №3 Волинської дирекції 10 Укрпошти Сергій ОСТАПУК.

Шановний Сергію Омеляновичу! Ко лектив і профспілковий комітет Волин ської дирекції щиро вітає Вас із днем на родження. У цей святковий день вислов люємо Вам найтепліші слова глибокої вдячності та поваги! Багаторічна плідна діяльність, та лант керівника й організатора забезпечили Вам повагу серед колег і підлеглих. Ваш життєвий і професійний шлях – понад 30 років – невід’ємна частина становлен ня і розвитку української пошти. З нагоди свята бажаємо Вам і Вашій родині міцного здо ров’я, добра та злагоди, яскравих успіхів і здійснення найза повітніших мрій. Нехай кожен день буде осяяний високим злетом душі, а гарний настрій стане запорукою процвітання. Миру, злагоди, шани, любові та достатку у Вашому домі! 

45%річний поштовий шлях

ещодавно відсвяткувала свій день на родження Світлана АМУЛЕНКО – Н начальник ВПЗ №9 Харківської дирекції

Укрпошти. 45річний трудовий шлях пройшла Світлана Петрівна в галузі зв’язку. Родом із Казахстану, іноді приїздила погостюва ти до дядька в Харків. Їй так сподобалося місто, що вирішила залишитися назавжди. На пошту пішла працювати тільки тому, що надавався гуртожиток. Завоювала тут авторитет у керівництва та споживачів. Вимоглива до себе й підлеглих, щира й усміхнена, енер гійна й привітна, Світлана Петрівна 25 років очолює від ділення зв’язку. Завжди зразково виконує покладені на неї обов’язки, досягає високих результатів у реалізації планових завдань. Для неї немає недосяжних мрій. Свій багатий життєвий і професійний досвід вона пе редає молоді. За це її поважають, шанують, люблять. Вдома єдиною втіхою і помічницею є онучка Даринка, яка любить свою бабусю понад усе на світі. Адміністрація та профспілковий комітет поштамту – ЦПЗ №1 щиро вітають Світлану Петрівну з днем наро дження, бажають бадьорого настрою, оптимізму, добра та злагоди.

К

Вітаємо колег!

Адреса редакції: Хрещатик, 22, Київ, 01001, тел.: 323%20%27; факс 279%24%71 E%mail: postv@ukrposhta.com Видається на замовлення УДППЗ «Укрпошта» Друк ТОВ «Мега%Поліграф» (вул. Марка Вовчка, 12/14, м. Київ)

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Щороку в перший день літа відзначається Між народний день захисту дітей – прекрасне свято радості й надії. Адже саме в дітях ми хочемо ба чити здійснення своїх мрій і сподівань, прагне мо, щоб вони росли здоровими та радісними, прославляли свої родини і рідний край. Це одне з найдавніших міжнародних свят. а однією з версій, у 1925 р. Генеральний консул Ки таю в СанФранциско зібрав групу китайських ді тейсиріт і влаштував для них святкування Дуаньу Цзе (Фестивалю човнівдраконів), дата якого якраз припала на 1 червня і збіглася в часі з проведенням «дитячої» конференції в Женеві. Рішення про відзначення Міжнародного дня захис ту дітей 1 червня прийняла Міжнародна демократична федерація жінок у листопаді 1949 р. Перший Міжна родний день захисту дітей було відзначено в 1950 р. ООН підтримала ініціативу федерації й оголосила за хист прав, здоров’я і життя дитини одним із пріорите тів своєї діяльності. В Україні цей день відзначають з 1998 р. З 27 вересня 1991 р. для України набула чин ності Конвенція Організації Об’єднаних Націй про права дитини, згідно з якою кожна держава зо бов’язана поважати та заохочувати права дитини на всебічну участь у культурному і творчому житті, забез печувати їй повноцінне дозвілля та відпочинок, спри яти наданню їй відповідних можливостей для цього. Конвенцією також чітко визначено, що дитина має право на захист від фізичного та психічного насиль ства. Проте не завжди деклароване стає реальним.

З

олектив ІваноФранківської дирекції Укрпошти щиро вітає з ювілеєм Марію СВИЩУК, Миколу БАЗИЛІВ, Світлану ДЗУНДЗУ, Ольгу ШЕВЧУК, Олександру ГНИП’ЮК та Галину ПАРАНИЧ. Нехай літа не стануть тягарем, нехай душі не вигасне зірниця, хай повниться до краю день за днем добра і щастя золота криниця. 4 червня відсвяткував своє 25річчя заступник началь ника ЦРПВ Київської міської дирекції Укрпошти Воло димир ВАСИЛЬЄВ. Колектив вітає Володимира Сергі йовича з ювілеєм і бажає світлої долі, міцного здоров’я, земних радощів, кохання, добробуту, професійних успіхів, особистих творчих досягнень, невичерпної енергії та Бо жого благословення.

«Резиденція Діда Мороза», коли маленькі дописувачі отри мують подарунки від Діда Мороза. У малечі оченята сві тяться яскравими промінцями, рученята тремтять від щас тя. Мій онук недавно отримав подарунок – радості без меж. Дякую працівникам Укрпошти, що влаштували такий проект для дітей. Хочеться, щоб дитячі мрії здійснювали ся, раділи життю, а тим, хто має вади зі здоров’ям, щиро ві рити, що будуть здоровими, бо на світі є Дід Мороз. Всім вам здоров’я, наснаги на довгий вік.

У Міжнародного дня дітей є прапор. На зеленому тлі, який символізує зростання та гармонію, навколо знаку Землі розміщені людські фігурки – червона, жовта, синя, біла і чорна, які символізують різноманіт ність і терпимість. Знак Землі, розміщений у центрі, – це символ нашого спільного дому. День захисту дітей – це нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, щоб усі діти росли щасливими, вчилися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали хорошими батьками і громадянами своєї країни. ІваноФранківська дирекція Укрпошти від усього серця вітає всіх діток, бажає, щоб кожна дитина мала теплу сім’ю і почувалася щасливою.

Ніна СТРЕТОВИЧ, м. Київ

Яна ШПЕТ, Івано%Франківська дирекція Укрпошти

•ПОДЯКА ьогодні, працюючи на МСП 680 Київської міської ди С рекції Укрпошти, радію листам, які пишуть дітки на адресу Діда Мороза, а ще більше радує проект Укрпошти

Засновник: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» Редакційна рада:

Редакція не завжди поділяє погляди авторів публікацій. Листування з читачами тільки на сторінках газети.

Михайло Паньків, Людмила Кузнецова, Олена Нікольська, Володимир Мороз, Леонід Ненько, Павло Богданов, Світлана Ткаченко

За достовірність фактів, цифр, точність імен і прізвищ відповідають автори статей, а за зміст реклами — рекламодавці. Усі права заcтережені. Передрук можливий лише з відома редакції. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Газету набрано і зверстано у редакції газети «Поштовий вісник» УДППЗ «Укрпошта»

Головний редактор Газета зареєстрована Державним комітетом інформаційної політики України 30.11.1999 р. Реєстраційне свідоцтво: КВ № 3839

7

№21 (694)

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 6 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

•Поштова спільнота

Заступник головного редактора Відповідальний секретар Зав. відділу

Тетяна Мартинюк 323%20%27 Дарина Плотнікова 323%21%35 Ірина Красько Катерина Зубарева 323%21%36

Літературний редактор

Людмила Бацай

Кореспонденти:

Карен Сімонян, Борис Грищенко, Анна Трофімова

Комп’ютерна верстка

Юрій Міщенко

Тираж номера: 77 033 Загальний тираж червня: 308132 Зам. № 30 002

Передплатний індекс: 22220

E%mail: postv@ukrposhta.com


№21 (694)

8

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 6 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

•Калейдоскоп

Між землею і небом знайдуться речі, незбагненні ні для філософа, ні для простака. Генріх ГЕЙНЕ

•РЕЛІГІЙНІ СВЯТА Християни східного обряду 8 червня відзначають День Святої Трійці (День Зіслання Святого Духа) – одне з головних церковних свят, що належить до числа дванадесятих, а після Великодня і Різдва є одним із найбільших для вірян. Трійця завершує Пасхальний цикл, і з цього дня йде новий відлік тижнів церковного календаря. У Католицькій церкві свято Трійці відзначають наступної неділі після свята П’ятидесятниці, коли святкують сходження Святого Духа на апостолів. Крім того, День Святої Трійці у християн перегукується із давньоєврейським святом Шавуот, яке також відзначається на 50й день після Песаха. Тож поговоримо про різні традиції, пов’язані із цим днем. явлена їм видимо: шумом із неба, вітром, вогняними язиками полум’я.

День народження церкви вято Трійці вважають також і днем народження цер кви, оскільки саме в цей день апостоли, сповнені С Святим Духом, почали свою проповідь «про великі діла

Н

Батьківська субота

апередодні свята Трійці у церкві відзначають Троїць ку вселенську батьківську суботу, поминаючи людей, які з якихось причин не отримали християнського похо вання: наприклад, пропали безвісти або загинули у воді.

Сходження Святого Духа вою першу назву свято отримало на честь сходжен ня Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус С Христос перед своїм вознесінням на небеса. Це свято

нагадує про Святу Трійцю, три відомі прояви, лики (іпостасі) Всевишнього у вигляді БогаОтця, БогаСи на і БогаСвятого Духа. Як оповідає книга Діянь святих апостолів, після воз несіння Ісуса Христа настав десятий день: це був п’ят десятий день після Воскресіння Христового. У євреїв тоді було велике свято П’ятидесятниці в пам’ять Си найського законодавства. Всі апостоли разом із Божою Матір’ю та іншими учнями Христовими перебували ра зом у Єрусалимі. Тоді Третя Особа Святої Трійці була

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Божі». Кожен із них отримав за жеребом свій уділ і по чав апостольське служіння. Саме так починається істо рія створення святої Вселенської апостольської церкви, від якої ведуть своє походження всі сучасні християн ські громади на нашій планеті. У християнській традиції свято П’ятидесятниці поча ли широко відзначати з IV ст., після прийняття церквою догмату про Трійцю – визнання існування єдиного Бога з одночасним визнанням трьох його проявів (ликів, іпостасей): «Ідіть, научайте всі народи, хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Духа Святого» (Матвія, 28, 19), – так наставляв своїх учнів Христос невдовзі після свого воскресіння.

Зелене свято к чудово, коли все навколо зеленіє. Удосвіта люди поспішають до церкви, щоб побувати на святій Я службі Божій. У народі свято Трійці називають «Зелена

неділя», «зелене», літнє свято. Саме ця назва і традиція прикрашати помешкання зеленню запам’яталася ба гатьом ще із дитинства. Цього дня у православних хра мах виконується одна з найурочистіших і найвеличні ших служб року. На Трійцю прийнято прикрашати по мешкання гілками клена, бузку, беріз, верб, луговими травами, квітами. Окрім осель, у цей день приміщення храмів і церков також прикрашають гілками дерев, різ нотрав’ям і квітами, а підлогу устеляють свіжоскоше ною травою. З’явилася ця традиція невипадково. Так люди висловлюють свою радість і вдячність Богу за те, що Він відродив їх через хрещення до нового життя.

Святковий стіл радиційно, страви, приготовані з першої зелені або прикрашені з її допомогою, у цей день стають апе Т титною окрасою святкового столу та привабливими ла

сощами для виснаженого весняним авітамінозом орга нізму. Що може бути кращим за салат зі свіжої капусти, редису чи кульбаби? Чудово смакуватимуть до святко вого столу і млинці.

Духів день Наступного дня, у понеділок, що настає після свята Святої Трійці, відзначають День Святого Духа або Духів день, присвячений третій іпостасі Пресвятої Трійці – Святому Духу.

Шавуот гідно зі Святим Писанням у день єврейського свята Шавуот – П’ятидесятниці зійшов на апостолів з не З ба Дух Святий, і пішли вони між народи, «говорячи

іншими мовами, як Дух їм провіщав» (Діяння, 2, 1–4). П’ятидесятниця (Шавуот) – свято в юдаїзмі та христи янстві, що відзначається 6 сівана (дев’ятий місяць у єв рейському цивільному та третій у релігійному календа рі), на 50й день омера (відлік Омера в юдаїзмі – усний відлік 49 днів між святами Песах і Шавуот), який почи нається на другий день Песаха і закінчується у день пе ред святом Шавуот – «п’ятдесятим днем»). Основний релігійний зміст свята – дарування євреям Тори на горі Синай після виходу з Єгипту. На 50й день після виходу з Єгипту євреї наближаються до гори Синай і отримують від Бога Тору, цим самим укладаю чи з Ним договір бути йому «царством священиків і на родом святим», тобто виконувати всім серцем нові за повіді, які Бог дає єврейському народові, і поширювати знання про Бога по всьому світу. Анна ТРОФІМОВА

E%mail: postv@ukrposhta.com

Pw 21 2014  
Pw 21 2014  
Advertisement