Page 1

Ювелірне

Постійний

мистецтво

вплив

різних

тварин.

Їх

України

технологічної форми на

домінування

належить до тієї сфери

всі види декоративного

скіфському мистецтві є

декоративної творчості,

мистецтва

настільки

яка

можливості виражальних

що

засобів:

по-новому

дослідниками

виявив

властивості

безпосередньо

пов’язана

і

традиційністю,

з певною

консервативністю сталістю

форм,

та і

з

ультрамодними напрямами

та

матеріалу,

масштаб,

кожному

вже

термін

для

стиль‖. Коло тварин, що

жанрову

самодостатність.

відтворювалися скіфському

території

але

сучасної

все

ж

тисячоліть, адже звичай

хижакам.

цього

декорувати людське тіло

загалом

виник

близько

руслі

у

декоративно-

прикладного

мистецтва

ювелірство

―звіриному

стилі‖, досить широке,

становлення та розвитку

Розвиваючись

у

ювелірного мистецтва на

здебільшого

мав певні особливості.

його

фактуру,

України налічує кілька

мистецтва

було

запропоновано умовний

історичному етапі процес виду

здавна

позначення – ―звіриний

Історія

пошуками.

характерним,

пропорції, ритм, колорит,

новаторськими На

розширив

у

на

формування

зорі

перевага надавалася Хижаки складають

30%

всіх

людського

зображень, при тому, що

суспільства як один з

олені – близько 15%,

перших

інші

проявів

його

копитні

20%,

було

культури. В історії досі

птахи

його

залишається

чимало

Відтворювалися хижаки

художні закономірності

малодосліджених тем і

різних видів: леопарди,

та

напрямків.

з

леви,

є

ведмеді

зорієнтоване

на

стильові

Наділене

напрями. здатністю

реагувати

на

досить

Однією цікавих

20%.

тигри,

вовки, тощо.

проблема виникнення і

Зображення звірів

технологічні досягнення,

розвитку

окремих

воно

звіриного стилю.

постійно

оновлювалося, зберігаючи

при

скіфського

частин

розташовувалися скрізь:

Серед цьому

їх

або

на

найважливіших

зброї,

уборах, і

складових

скіфської

прикрасах

цінностям, які визначили

культури

і

її

влади,

його приналежність до

визначальних

є

кінській

мистецтва.

специфічні

зображення

одязі

головних

вірність жанру, нормам і

рис

на

а

і на

символах також

на

вузді.

Семантика цього образу,


яка тісно пов’язана із

Ареал

його

в

категоріями вищої влади,

розповсюдження

набула

особливого

величезним – від Китаю

переважно служили для

значення

за

на

до

обрамлення

ранньокласових

придунайських земель на

військового

суспільств.

заході.

спорядження,

доби

був

Вироби

сході Для

звіриного

стилі одягу а

і

також

Поява і розвиток

стилю

звіриного стилю

зображення

в ювелірному

птахів

мистецтві скіфів

істот – цілих фігур або

їх

та сарматів

окремих частин (голів,

бачать в образах звірів

ніг, лап, кігтів, рогів,

зображення

очей і тому подібне).

мають

важливою віхою в історії

Складні

подібність,

ювелірного мистецтва на

наприклад,

території

був

тварин в геральдичних

пов'язані з уявленнями

скіфський період (8-3 ст.

позах або сцени боротьби

про їх зовнішній вигляд.

до

звірів,

На думку третіх, образи

Надзвичайно

України

н.е.).

Завдяки

розвиненому

характерне

звіриному

і

тварин, фантастичних

композиції,

свідчать

високий

похоронному

культу з

скіфських

часів

збереглася

величезна

фігури

про

професійний

рівень

скіфських

художників.

Серед

скіфських

художніх

зброї

коней.

Дискусійним

на сьогодні залишається зміст.

бронзових

і

міфології,

курганах

менше

срібних

і

не

звіриного

були

магією.

лише

з

Зображення

предмети,

ремісниками з грецьких

кістки. Золоті, бронзові,

їх

міст

срібні і залізні речі в

зіркість

причорномор’я. Саме з

більшості

випадків

Саме тому в зображенні

ювелірним

ідентичні.

Металеві

підкреслювалося те, що

скіфів зв'язаний

мистецтвом безпосередньо так

званий

―звіриний стиль‖.[1, 23]

з

вони

самими скіфами, так і Північного

вирізані

і

скіфської

стилю

вироби,

поширені

богів

семантику

пов’язують

дуже

мають до

до

залізних. У ранній період

як

не

пантеону

скіфської знаті знайдені створені

богів,

скіфського

справжні

які

інші

відношення

яких

У

богів,

безпосереднього

взагалі

шедеври.

учені

звірину

тварин

виробів особливо багато золотих,

Одні

символи

кількість речей, багато з –

питанням

звірів повинні були дати власникові і

вироби виготовлялися за

вбивало

допомогою

кігті, роги),

литва,

штампування, чеканки.

силу,

спритність.

жертву (лапи, і те, що

допомагало відшукати її.


У IV-III ст. до н.е.

зображення лосів. Набір

середньосарматський

відбувається

видозміна

рогових пластинок, які

ст.

скіфського

звіриного

прикрашали

половина

стилю.

Військова

кургану VІІ-VI ст. до н.е.

пізньосарматський (друга

аристократія скіфського

біля Жаботина, так звані

половина II-IVст. н.е.), з

царства

жаботинські

яких

почала

зброю

з

пластини

до

н.е.

II

перша

ст.

три

н.е.),

останніх

цікавитися

гравіровані зображенням

стосуються

зображеннями

групи лосів, які ведуть

безпосередньо території

боротьбу із зграєю хижих

України. Починаючи з

релігійних сцен, епізодів

птахів,

савроматського

з

Б.Рибакова,

антропоморфних місцевих

богів,

легенд

і

які,

на думку є

(ще

до

переселення

епічних творів і тому

символічним

сармат

подібне

віддзеркаленням перших

сучасної

скіфських

закінчуючи

Створені,

швидше

за

майстрами

з

міст

все, грецьких

Боспорського

царства, були

вони,

проте,

виконані

традиціях

в

грецького

праслов’янські (наліт

Звіриний був багатьом

землі

територію

України)

мистецтво сарматів, яке,

птахів) і боротьби з ними

завдяки своїй переважно

землевласників-

утилітарній

прасловян (лосів). [2, 11]

легко

на

функції,

сприймало

сарматів

впливи,

випробувало

території

України

значні зміни, наслідком яких

притаманний

до н.е. по IV ст. н.е.

поліхромно-

Мистецтво сарматів, які

інкрустаційний

будучи

який

до

складу

нові

Період

охоплює період з III ст.

які

і

пізньосарматським,

стиль

народам,

входили

на

на

степових хижих

мистецтва переделіністичного часу.

набігів

періоду

східними

став

увібрав

новий, стиль, в

себе

Великої Скіфії, у тому

сусідами скіфів, з часом

особливості

числі і праслов’янським

витіснили

з

стилю скіфського часу.

землеробським

причорноморських можна

Прохорівський

чотири

етап розвитку

племенам.

Проте

степів,

мистецтво останніх має

поділити

специфічні

періоди:

Наприклад, лісостеповій

риси. саме

умовно на

савроматський

в

(VІ – сірий. IV ст. до

зоні

н.е.), ранноьсарматський

зустрічаються маловідомі

їх

кочівникам

ювелірної справи Прохорівський

або прохорівський (IV-II

етап

ст.

розвитком

до

н.е.),

звіриного

характеризується локальних


особливостей стилю

звіриного

сарматів

і

задньою

частиною

фігури,

що

вивернута,

емаль,

типова

багатьох

для народів

характеризується

мотив священного дерева

раннього Середньовіччя.

розповсюдженням

і

[3, 65]

геометричної стилізації,

тварин хижаками.

сцени

що вело до перетворення зображень

тварин

У ІІІ-ІV ст. н.е.

Ювелірне

звіриний стиль сарматів

мистецтво антів, зокрема

символи. Новий звіриний

поступово

полян (VI-/ІІ ст. н.е.),

поліхромно-

трансформується

інкрустаційний

на

розривання

стиль

в

поліхромний

пов’язане з місцевими традиціями,

органічно

остаточно сформувався в

геометричний.

Вироби

доповнювалося

середньосарматський

ювелірного

ремесла

зовнішніми

період.

зустрічаються також і в

Надзвичайно

ранньослов’янських

зразками

звіриного стилю сарматів

поселеннях

мистецтва є фібули з

є розміщення на фігурах

Придніпров’я

срібла

тваринних інкрустацій з

зарубинецької епохи (ІІ-І

стилізованими

кольорових каменів, скла

ст. до н.е.). Це, перш за

зображеннями

і паст, внаслідок чого

все,

і

плазунів, птахів і людей,

кольором виділялися очі,

пряжки,

що

які утворюють химерні

вуха,

орнаментуються

Особливістю

м’язи

стегна

плечей

тварин,

додавало

і що

образам

Середнього

фібули-застібки

прямими

і

скісними

впливами. цікавими ювелірного

і

бронзи

із

тварин,

композиції

(VII

ст.).

Ритуальна

роль

цих

насічками. У черняхівску

предметів безперечна. На

орнаментального

епоху

н.е.)

деяких з них ми бачимо

характеру.

ювелірна справу отримав

цікаву і складну модель

подальший

світу давніх слов’ян з

Основними

композиційними мотивами, прикрашали

які предмети

(ІІ-І

ст.

розвиток.

Черняхівські володіли

майстри

небесним,

технікою

підземним

земним

і

ярусами.

кінської зброї (фалари,

кування, литва з втратою

Заслуговує уваги скарб

бляшки, псалії) і інші

воскової

срібних

вироби (діадеми, гривни,

використовували

браслети, золоті флакони

грубувату

зернь,

Мартинівка

і тому подібне), були:

складаючи

прості

Черкащині (VI ст). Є

хижий яр, який згорнувся

геометричні узори. Була

припущення,

кільцем,

їм відома і виїмчаста

прикрашали

тварина

із

моделі,

з

легкою

позолотою бляшок з села на що

ними сідло.


Зображення танцюючих

Чорна

чоловічків,

ймовірно,

Чернігова,

ідолів,

оберігали

відчеканене

модель, для других –

багатофігурне

кам’яні форми.

вершника

під

подорожі,

а

час фігурки

Могила

біля

на

застосовували

воскову

розкриває

В цей час набули

фантастичних коней на

легенду про викрадання

розповсюдження срібні і

бічних

Кощієм

про

золоті вироби, виконані в

ним

різноманітній

частинах

сідла

зображення

якому

вживання. Для перших

жінки

і

символізували біг коня.

перемогу

[5, 24]

світлих сил. Продумана у

Завдяки

використанню

всіх деталях композиція

техніки

скан і

вишуканого

ілюструє давній міф про

створювався

геометричного стилю в

вічну боротьбу в природі

динамічний

ювелірному

двох начал – життя і

орнамент. Серед таких

смерті.

узорів

перевага

віддавалася

мотивам

VIII-X ст. – епоха

слов’ян.

мистецтві Це

період

надзвичайно зв’язків

над

тісних Сходом.

легкий, рельєфний

Розвиток

ромба,

Проте, наприклад, одна і

ювелірного

круга.

та

мистецтва в

досконалістю

епоху Київської

відрізнялася

Русі

зерні. Прикладом можуть

ж

зі

техніці.

зернь

(металеві

кульки

якими

прикрашався

предмет),

можливо, запозичена зі сходу,

утворює

мотиви орнаменту,

а

місцеві

Фантастичною

бути

не

східного

трикутника,

Епоха Русі розквітом

Київської

ознаменувалася художніх

колти

у

вигляді зірки з сімома, а іноді

і

шістьма

променями, майже вся

ремесел,

зерні,

широко

провідне місце зайняла

надзвичайно

дрібною

чернь,

обробка металів, зокрема

зернью

5

скань, чеканка. Складний

ювелірна

кульок).

геометричний

центром якої став Київ.

орнамент

яких

великі

геометричні узори. Окрім застосовувалися

серед

техніка

справа,

поверхня яких покрита (до

У XII ст., коли

не був єдиним в цей

Основи

металевих

період.

виробів

виконувалися

речей

технікою

литва,

яку

споживання,

існував

Поряд і

з

ним

рослинний.

тис.

зросло

виробництво широкого одними

з

Одним з шедеврів того

використовували

для

найбільш

поширеними

часу є срібна оправа рогу

створення як унікальних,

техніками

стали

тура з княжого кургану

так і виробів масового

гравірування і чорніння


по

сріблу.

зокрема,

Черню,

прикрашали

при дворі.

невеликі зірчасті колти, іноді

браслети.

У

великокняжому

локальних,

квітів.

Переважають З часів Київської

сині,

непрозорі

червоні,

зелені.

Русі до нас дійшло понад

Набагато активніше, ніж

останніх затемнявся фон,

150

у

а зображення залишали

перегородчастою

світлим.

емаллю:

Безперечним

з

використовується

колти,

рясна,

біла

емаль. Напівтони майже відсутні.

Характер

староруське

пластини, образи і тому

малюнка

більш

мистецтва

подібне. Причому більше

узагальнений

Проте

половини з них є схожою

спрощений. Перегородки

староруські майстри не

з Києва і Київщини. (У

не подрібнюють форми,

обмежувалися

Києві

нагадуючи

на

ювелірне візантійського.

прямим

діадеми,

Візантії,

нашивні

вплив

був

прикрас

простежується

і

легку

запозиченням досягнень

творчість ювелірів двох

павутину, як у Візантії, а

візантійців,

майстерень – княжої і

розподіляють її на досить

лаврської.)

великі площини.

а

завжди

творчо

їх

переосмислювали, створюючи

Основою

Про

ювелірне

золото,

мистецтво

українських

оригінальні

емалей

речі. Прикладом можуть

срібло,

бути

дивлячись на стійкість

Русі

стилю

недоліком

двоступінчаті

браслети-наручі,

які

були

для

мідь. емалей

Не в

часі,

земель з часів Київської до

XVI

ст.

за

матеріалів

жінки носили понад довгі

помітна

еволюція

важко

скласти

рукави. На Русі вони

виробів від складного до

певне

уявлення.

стали, як це не дивно,

спрощеного, а потім – від

починаючи з XVI ст.

ритуальним

спрощеного

маємо

язичницького

предметом культу,

пов’язаним з так званими ―русаліями‖,

ігрищами-

моління про дощ. [7, 97] Проте,

до

складного.

докладні

і

ряд

досить історичні

візантійським емалям у

відомості про ювелірну

вишуканості

і

справу, яка розвивалася і

виконання,

як народний промисел, і

старанності

найцікавішою є техніка

староруські вигравали у

як

перегородчастих емалей,

виразності,

виробництво.

якою

стриманіший,

київські ювеліри

Але

вже цілий

пам’яток

Поступаючись

якесь

навчилися від грецьких

варіаціями

художників в майстерень

головних,

їх

колорит з декілька

найчастіше

міське

цехове


Барокове

Головним

надавала

ювелірне

центром

мистецтво

золотарства в цей час стає

Часи

бароко

українського Київ.

ще

більшої декоративності. [10, 156]

Вироби

численних

творам

Епоха

київських

українського бароко була

(друга пів. ХVII- кінець

ювелірів

відрізняються

часом останнього зльоту

XVIII

високим

рівнем,

ювелірного мистецтва на

ст.)

ознаменувалися

нерідко

небувалим

розквітом

хоча

тернах

України.

виразних індивідуальних

Звичайно,

майстри-

золотарства на східних

ознак. Вони не стільки

ювеліри працювали тут і

землях.

демонструють

пізніше,

Починаючи

XVII ст.,

з

такі центри

майстрів,

Київ,

свідчать

Глухів, осередки

Ніжин,

творчі

досягнення

художнього ремесла, як Чернігів,

позбавлені

окремих скільки

існування

про власної

професійної

ювелірної

розвиток

школи говорити вже не

заміняють

ювелірної справи взагалі.

доводиться. Проте в XIX

ювелірного

Лише твори Іван Равича,

ст.

Михайла

надзвичайно

виробництва

на

про

хоча

Юревича,

західноукраїнських

Петра

землях.

Завадовського,

Широко

використовуючи

Волоха,

Івана

Ясинського,

декоративні

Ієремії

працювали цікаві

ювеліри:

Самсон

і

Олександр

Стрельбіцкі,

Федір Коробкін, Герасим

форми

Білецького мають певні

Проценко,

західного

бароко,

ознаки власного стилю.

Арендаревський, Максим

українські

ювеліри

Працюючи

для

Бішевський та інші. На

для

кінець. ХIX – початок

вкладали

в

них

зміст.

свій

Надмірна

церкви,

як так

і

світських

замовників

XX

(козацької

старшини),

діяльність

ювеліри чудово зважали

видатного

напруженість, властивий

на

специфіку

підприємця, як Йосипа

західному

призначення

речі.

Маршака, чия ювелірна

Потири,

оклади

книг,

фабрика

зовсім чужі. Для нього

панагії,

окрім

іншої

конкурувала з фірмами

характерні

техніки,

прикрашалися

блискучість

форм,

підкреслений

динамізм, бароко,

українському

спокійні,

були живі,

позбавлені

екзальтованості [8, 4]

але

форми.

також

фініфтю,

акцентуючи головних

яка,

увагу

на

місцях,

ст.

Петро

Фаберже, Овчиннікова.

припадає такого ювеліра

і

успішно Хлєбнікова, Твори

майстрів підприємства з великим

успіхом


демонструвалися

виконані в так званому

―скіфо-сарматський‖

численних всеросійських

―звіриному

стилі‖.

стиль простежується в

і усесвітніх виставках.

Звіриний стиль є однією

орнаментиці романських

з

характерних

соборів і білокам’яному

можна вважати народне

особливостей культури і

різьбленні володимиро-

ювелірне

мистецтва

суздальської

Цікавим

гуцулів

на

явищем мистецтво

цього

періоду

періоду,

скіфського і

не

степових,

тільки

але

і

Взагалі

школи. ж

―звіриного

сліди

стилю‖

в

лісостепових і лісових

євразійській

культур,

з

хай і в десакралізованому

скіфської

вигляді, можна зустріти

одним

доданків

культурі,

тріади. Звіриний стиль,

практично

крім чисто естетичною,

повсюдно. [12, 302]

несе в собі величезне

Коли ми говоримо

смислове навантаження.

про яку-небудь культуру,

, чиї мосяжн і (відлиті з

Це

то

латуні) вироби досягають

віддзеркалення

користуємося

своїми

світогляду

інформацією,

архаїчними

формами

своєрідне кочівників,

зазвичай зібраною

періоду

осмислення свого місця

або

Київської Русі і навіть

на навколишньому світі і

відношенню

давніших

багатообразних зв’язків з

спостерігачем,

або

ним.

інформацією,

що

часів,

вражаючи надзвичайною життєвою силою.

Зооморфний

код

зовнішнім

склалася в

до

по неї

середовищі

―часу

скіфо-

самих

Особливості

сарматського‖

зробив

культури. Але і те й інше

зображення

величезний

звірів на

середньовічний

проявити

культурний

ювелірних

бестіарій,

феномен

достатньо

виробах скіфів

орнамент і, відповідно,

повно,

на

євразійське

зовнішній

образотворче мистецтво і

схильний стереотипів

Майже предмети

всі

вплив

геральдику,

все

з

колекції

систему

центрального

кургану

європейській

за

архітектурній

Філіпповського, рідкісним

винятком,

найчіткіше

на

символів.

У

носіїв

джерела

не

даної здатні

оскільки спостерігач до

впливу своєї

культури, через які він традиції

розглядає іншу культуру,

зооморфний

а її носій може і не


враховувати

якісь

важливі складові своєї культури

через

повсякденність

Тому,

розглядаючи

уявлення

про

північно іранський світ.

їх для

нього.

наукове

словесно

У описах картин скіфського дійшли

життя, до

нас,

називаємо міфом, тільки виражена

розповідь.

Насправді,

що

таким же міфом служать

і

і дійства, і річ, і мова, і

культурні

виявлених

археологами

феномени, нам необхідно

унікальних

артефактах

людини, тобто вся його

брати

простежується наявність

свідомість і все те, на що

сукупність всіх текстів, в

у

направлена

ця

яких

структурованого

свідомість‖.

Тому

міфологічного,

міфологічні

до

уваги

дана

культура

розкривається

і

самореалізується.

скіфів

добре

світоглядного

Якщо про життя і

пласту,

―побут‖

первісної

тексти

образотворчій

на мові

фіксованого текстами як

можна виявити в системі декору різних предметів

світогляд

жителів

усної

традиції,

Центрального

Кавказу

візуальної

так

і

інформації.

скіфської

культури:

кінця II - почала I тис. до

Оскільки писемність у

посуду,

н.е. ми судимо тільки по

скіфів була відсутня, то

ритуальних

залишених в похованнях

важлива

кінської упряжі. [13, 15]

артефактах їх культури,

сюжетного

то про північноіранські

скіфської

народи

відображалася

скіфи,

-

частина фонду

предметами

скіфської

маємо письмові джерела,

матеріальної

культури.

виявлені в основному в

Мова

античних, персидських і

образотворчого

китайських

оповідання

предметів,

Багаті

такого може

Крім того, ще з часів

розглядатися

Петра I в музейні збори

мова скіфської культури,

поховання

почали

поступати

що служила для передачі

вождів

побуту,

міфологічній інформації,

Царських

тобто

приголомшують

предмети озброєння знайдені

і в

одяг,

скіфських

як

параметрів

стародавньої

друга

їх

картини

скіфських

в

Золото,

так

лита

миру. За словами О.М.

майстерно

і дозволило створити до

Фрейденберг, ―це чиста

зброя,

сьогоднішнього

умовність,

Дослідники

що

ми

званих курганах

похоронних курганах, що дня

одягу,

міфології

савромати (сармати) - ми

хроніках.

зброї,

уяву. бронза,

прикрашена

кінська

збруя.

повсюдно


відзначають своєрідність

відображення

скіфської

культури.

культури,

об’єктивні

так

―звіриний

породили

цьому

втілення

стиль‖.

При

науковому

в

середовищі

яка розглядала з’єднання

ж

―того, що є, і того, що

причини

немає‖, ―життя, змішане

Коли

візитною карткою якої є званий

своєї

необхідність цієї

з

не

життям‖

як

субстанцію

і

стародавньої моделі світу

божественний

спори

в образотворчих образах,

ув’язнений

про те, звідки і під чиїм

найбільш придатним для

крузі народжень. [27, 42]

впливом він з’явився, як

цього

трансформувався

в

зооморфний код.

скіфське середовище

і

Ще

продовжуються

опинився

саме

сенс,

у

вічному

Але якщо антична філософська

в

фіксувала

свою

що позначав. Провідні

індоєвропейську

фахівці

був закладений етичний

північноіранська

дуалізм

зла,

культура зашифровувала

Раєвський, Е.Е.Кузьміна,

заснований на природних

свої світоглядні тексти у

С.С.Безсонова і ін.) не

контрастах між світлом і

візуальних

тільки

нам

тьмою, теплом і холодом,

зооморфного,

або,

таємниці

більшості

дощем і засухою, між

завжди

говорять,

сюжетів

звіриного

життям

смертю,

звіриного стилю. У них

стилю, що дійшли до нас,

чоловіком і жінкою. Весь

відбився актуальний для

дозволивши заглянути в

процес всесвіту і буття в

міфологічної свідомості

стародавню

нім

погляд на природний і

з

скіфської

культури

(Д.С.

відкрили

духовну

добра

і

епоху

думка

і

розглядався

як

космологію письмово, то

образах

ідеологію, що впливала

результат взаємодії цих

соціальний

на всі сторони життя

бінарних опозицій, що

його

скіфського

складали

своїми

але

і

суспільства,

визначили,

зооморфні

що

образи

для

космос,

етичні

суспільства,

одне

упорядковують

що

не

розділялося,

моделювання

світу

якого прагнули один до

образотворчих

культурі

праскіфів

одного,

звіриного

повторюючи

Творці

життя.

символічних текстів

стилю

не

задовго до формування

нескінченно

мистецтва

звіриного

процес космічної смерті і

завданням

стилю,

не

мали

космічного відродження.

сюжетів

образотворчого втілення

Подібна ідея, наприклад,

скіфської

унаслідок

виявляється в античності,

служили для створення

але

іншого

(вічно)

норми, що

функціонували як засіб в

половинки

на

законами

стародавньої свідомості тіло,

як

обтяжували себе вузьким втілення і

персонажів міфології,

а


важливіших,

загальних

могли

процесів

священної

певних частин (органів)

(переважно олень, потім

свого

тіла

гірський козел, баран і

моделі світу. До того ж в

співвідноситися з певним

кінь), хижі звірі – 103

образотворчій

елементом стародавнього

рази

всесвіту

переважанням

структури

стародавньої

зооморфний

сфері код

став

символікою

(олень).

З

рази

абсолютним тварин

оптимальнішим за ін ші,

подібним

наприклад,

символічним кодом ми

переважній

зустрічалися

хижі) – 162 рази, що в

коду

рослинного,

оскільки

зіставлення

тварин

ознакою

за

сфери

зооморфним

представлені 573

в

сукупності

культурі.

близько 90 % загального

Трохи в стороні опис

більшості

кобансько-тлійській

проживання полегшувало

котячої породи), птахи (у

від цього

тричленного

складає

числа досліджених. [24, 96]

просторово-

структурованого

космологічних структур

зооморфного коду стоїть

зооморфної

засобами

образ хижої тварини. І

системи впродовж всього

хоча

періоду життєдіяльності

саме

символічної

цієї мови,

забезпечуючи прозорість

достатню

виникаючих

асоціацій.

скіфська

міфологічна віддавала образу

Як

ми

знакової

свідомість

скіфської

перевагу

говорить

про

рівень

інформаційної

травоїдної,

культури високий

копитної тварини, образ

функціональності

відзначали,

хижака

зооморфних текстів, що

зооморфними маркерами

звіриного стилю був не

дозволяли

міфологічній

у вертикальній структурі

менш

свідомості

скіфського

світу

палеоліту

співвідносившись

виступали

нижнім,

ще

з

зазвичай

вже

Існування

в

системі актуальним, як з

хтонічним

суспільства всесторонньо описувати

з

їх

птахи (верх), травоїдні

світом, зоною смерті, так

допомогою навколишню

(середина) і плазуючі,

і з простором енергій

реальність.

риби (нижня зона світу).

стародавнього

переважання зооморфних

При

Серед

цьому

зооморфні

символи

певної

зони

могли

переміщатися

космосу.

пам’ятників

звіриного

стилю

образів

в

Абсолютне скіфському

мистецтві VI-V ст. до н.е.

лісостепової зони, з 843

дозволяє,

уздовж всієї вертикалі,

зображень,

що

поставити питання, чи не

будучи

медіатором

відносяться до VII – VI

був зооморфний код (і

птахи),

ст.

його реалізація у сфері

її

(водоплавні

а

до

н.е.,

копитні

можливо,


образотворчого мистецтва стиль)

могла звіриний

універсальним

знаковим

комплексом

впродовж

достатнього

терзання

області

протиставленні цих двох

образотворчого

періоду.

способом

В.Н.

сцена

травоїдного хижаком. У

мистецтва

визначенням

залишалася

періоду задовольнятися в

скіфської культури цього За

довгого

сторіччя

лише

цим

моделювання

світу.

видів

тварин

тварини

і

(іноді

людини)

насильстві одного

і

над

Топорова,

Ми вже описували

іншим виявляється цілий

знакові

окремо зображене тіло

ряд основних міфологем

комплекси

оленя, як символічний

космогонії

характеризуються

зооморфний образ моделі

свідомості. У священних

оптимальними

світу, співвідношуваний

сценах

можливостями

з універсальним чином

сходяться два світи –

співвідношення зі всіма

Світового

хижак,

іншими,

скіфській

універсальні

властивими

древа.

У

традиції

скіфської терзання

як

уособлення

хтонічної сили

смерті,

даній культурі, засобами

зазвичай олень (або інше

пекла,

опису

травоїдне)

зображався

травоїдне – як образ сили

внутрішньосеміотичному

лежачим, підібгавши під

життя, Світового древа,

перекладі

себе

світла.

світу, їм

і

―при

зазвичай

ноги,

що

темноти,

і

відповідають самі різні

символізувало в світовій

знакові

моделі основні процеси

звіриний стиль створила

навпаки, різні і цілком

космогонії –

особлива

незалежні

верху

системи,

і,

знакові

(життя),

системи однієї традиції

статиці низу

переводяться

Але

в

динаміку при

(смерть).

деколи

тіло

Скіфський символічна

мова, що передавала нам дихання

живої

моделі

стародавнього

космосу. художнє

універсальний знаковий

травоїдного зображалося

Як

комплекс, якщо в даній

перекрученим, при цьому

явище

традиції він існує‖. До їх

відзначаючи ті ж фази

стародавнього світу, він

числа може бути, мабуть,

буття всесвіту: передня

вплинув

віднесений і скіфський

частина тварини - життя

етнічних

звіриний

(літо); задня частина -

передавши їм не тільки

смерть (зима).

свою іконографію, але і

Тлумачення

стиль. його,

як

універсального знакового комплексу,

добре

пояснило б, чому Скіфія

Але динамічним звіриного

особливе

основним

закладену

сюжетом

формула,

стилю

довгі

в

космогонію.

культурі на

багато культур,

в

неї,

як

стародавню


витвір

Найвідомішою

“Золота

скіфського

скіфською прикрасою є

пектораль” – як

мистецтва

так

найвідоміший на

початку

звана

―золота

пектораль‖. IV

попередні

знахідки

Створена

Дніпропетровської

століття до нашої ери: (її

такого

роду

являли

області, в кургані Товста

вага

собою

прості

золоті

Могила Б. Мозолевським

1150

грамів)

виготовлена практично з

пластини, то пектораль з

була

чистого золота.

Товстої Могили

Пектораль

Поняття

розкопок пірамід.

це

-

Золота нагрудна

складний

прикраса скіфського царя

високомистецький твір, у

IV століття до н.е. –

час

якому біля 50 персонажів

вагою 1148 грамів, 30, 6

єгипетських

- фігурок людей, тварин,

см в діаметрі, виконана із

птахів,

-

золота

техніці

техніці

―пектораль‖ французи

-

знайдена

узвичаїли під

Так

назвали

комах,

проби

виконаних

прикрасу,

високого рельєфу, майже

застосуванням

повної скульптури.

карбування, зерні, скані і

розповсюджену

на

Давньому Сході. У скіфів

21 червня в 1971

вона зустрічалася досить

року,

рідко.

Орджонікідзе

Але

якщо

поблизу

литва

в

велику золоту нагрудну широко

у

958

із

паяння,

емалі.[10, 172]

м.

Поряд із скарбами Тутанхамона Пектораль стала головною археологічною

знахідкою ХХ с

т. Майже відразу після

виявлення за особистим розпорядженням В.В. Щербицького Золота Пектораль, як безцінна

археологічна

знахідка,

була

перевезена

до

Києва,


де зберігається в

них представлені сцени

з’єднані

історичних

боротьби тварин: напад

скрученими

України

грифонів на коня; лева і

―ланцюжками‖

Національного

леопарда - на дикого

порожніх трубочок. На

музею історії України).

кабана й оленя; гонитва

кінцях - крихітні литі

Латинське

слово

собаки за зайцем. Навіть

голівки

означає

стрибунці показані так,

тримають в пащах кільця

―нагрудний‖. Проте не

немовби

сидять проти

для

кожну

нагрудну

один

одного

допомогою

прикрасу

називали

загрозливій позі.

музеї коштовностей (філія

―пекторалі‖

пектораллю, а лише ті,

у

між

собою золотих

левів.

Леви

шнурка,

за

якого

цар

вішав прикрасу на шию.

Середній

ярус

які мали право носити,

перекритий

скажімо,

єгипетські

пластиною, на тлі якої

травоїдних

тварин

фараони,

римські

поміщені

хижаками.

Особливим

імператори,

високі

сановники стародавнього

рослинні

пагони,

розкидані

фігурки птахів.

світу.

І Надзвичайна

краса

і

пекторалі

з

на

ярусі

-

домашніх тварини скіфів -

кінь,

корова,

вівця,

Товстої Могили свідчать

коза. Серед них і чотири

про

людські

могутність

-

жорстока

фігурки.

боротьба із

драматизмом наповнена боротьба

нарешті,

верхньому

виняткова

цінність

золотою

У нижньому ярусі

коней

з

кровожерливими грифонами. А от лев і леопард

напали

на

дикого кабана і оленя, пси женуться за зайцем.

У

А

у

верхньому

Скіфського

царства.

центрі двоє скіфів шиють

ярусі пекторалі – спокій і

Археологи

пов’язують

сорочку з овечої шкіри, в

лад.

скарби Товстої Могили з

руках у них голки. Над

чоловіків

IV століттям до н.е. і,

ними висить футляр з

Справа

зокрема,

луком

-

лошам, корова із телям,

горит. Ось юний скіф

вівця, коза із козеням і

доїть вівцю, а ось він

злітаючий птах. Хлопець,

складають

сидить з амфорою, у яку,

підібравши під себе ноги

кручених

мабуть, злив молоко, і

(по

пустотілих джгути, які

збирається закупорити її.

доїть вівцю. Ліворуч – ті

із

часом

правління Скіфією Атея. Основу - каркас добутку чотири

-

поділяють поле пекторалі

та

стрілами

Композиційно

на три місяцеподібних

Пектораль

яруси. На нижньому з

рогоподібні

це

У

центрі

двоє

шиють одяг. –

кобила

східному

із

звичаю)

ж тварини з молодим три

приплодом (але в іншій

яруси,

композиції), а юний скіф,


подоївши вівцю, затикає

біжать тіні, і здається, що

відбувається

амфору

з

у жилах тварин пульсує

спокійному,

зірваною

травою:

так

кров.

неквапливому ритмі. І ця

зберігали

молоко

від

з'являються вони перед

різниця

нами в таких природних,

врівноважується

красивих,

середнім

молоком

швидкого скисання. Обличчя людей на пекторалі

вельми

Немов

живі,

граційних

в

настроїв ярусом

-

рухах і позах. Кожна

пластиною з рослинними

Не

фігурка

мотивами, що створює

це

окремо, потім дороблена

гармонічну,

портрети замовників. За

вручну чеканом, потім їх

ритмічну

висновком антропологів,

прикрутили

золотим

що

дротом

каркасу

індивідуальні. виключено,

що

вивчали

останки

була

відлита

до

царського поховання з

(шматочки його так і

Товстої Могили, ця ще

залишилися

не стара людина була

пекторалі)

важко

На

Склалася цільна, вдало

з

побудована композиція.

сліди

Паяли, мабуть, ртутним

хворою.

обличчі

одного

бороданів

-

захворювання.

Взагалі,

й

спаяли.

розчином

золота,

припоєм дуже гарним:

золота скульптурка, - і,

незважаючи на те, що

очевидно,

пектораль

з

довгий

час

натури. Навіть амфора,

знаходилася у вологому

куди

збирає

молоко

ґрунті, під величезною

дояр,

цілком

масою глини, яка на неї

юний

конкретна. посудини

Такі виготовляли

тільки в Криму.[18, 174] Всі

деталі

виконані з надзвичайною художньою

впала,

вона

тільки

місцями

трохи

деформувалася,

але

жодна деталь не відпала. Нижній і верхній

силою.

яруси виконані у зовсім

Майстер на диво вміло

різних манерах. Якщо на

використовував матеріал:

нижньому все у русі,

від найлегшого дотику

експресії,

до

верхньому, навпаки, дія

пекторалі

золотом

картину.

на

точна і довершена кожна створена

завершену

то

на

Проте,

як

узгоджується

ця

антропологічна, анатомічна, етнографічна точність

із

кількістю

великою міфічних

персонажів, із сюжетами просто неможливими в природі,

ці

розквіту

сцени природи,

зображені в середньому ярусі, спокій верхнього ярусу

із

позбавленою

усяких емоцій, і від того ще страшнішою, смертю, що

не дає

надію

на


спасіння

та

Причорномор'я.

Внизу – боротьба

всіма

коней з фантастичними

всепоглинаючим жахом

чудово

її жертв? І чому такі різні

(часом загадковими для

грифонами,

сюжети

нас)

тонкощами

можливо, це образ світу

античного

ювелірного

стихій,

мистецтва.

Пектораль

потрапили

царську

в

нагрудну

прикрасу? Золота пектораль є шедевром стародавніх майстрів.

Складність

сплетення

фігур,

їх

ракурси

говорять

про

високий

рівень

майстерності. золотого

дива

володів

Він

виконана

з

великою

майстерністю.

світу

демонів,

світу, чиє коріння йде в підземне

царство,

у

володіння смерті.

Кожна вражає

дикі звірі:

деталь

закінченістю,

філігранністю.

Ідеальні

заповнений

ярус

великими,

прикрашеними

їхньої

пропорції

Автор

тварин у спокої і в русі,

квітками, зображеннями

способи

гілок і птахів. Він може

був,

зображених

Середній

―вписування‖

блакитною

емаллю

можливо,

фігур у фоновий простір,

символізувати

причорноморським

роблять

творіння

життя,

-

елліном

близьким

витворів

скіфської

богині-матері

нащадком

-

переселенців

із

Середземномор'я,

що

це до

грецького мистецтва тієї пори,

зокрема,

дерево атрибут

Табіті.

до

Верхній, основний

осіли на берегах Понта

барельєфної скульптури

ярус

Евксинського в VII-VI ст.

на фронтонах грецьких

неймовірно

до н.е.

язичницьких

храмів,

«документальними»

навіть

такого

сценами

Проте,

деякі

до

зайнятий виразними, життя

дослідники вважають, що

всесвітньо відомого, як

кочовища.

він міг бути і етнічним

Парфенон. [7, 97]

напіводягнені бородані,

скіфом

(адже

майстер

зміст

відклавши сагайдаки з

досконало знав скіфську

зображень на пекторалі

луками, шиють одяг з

міфологію,

сперечаються

баранячої шкури; поряд

скіфські

Про

Два

вже

звичаї і обряди), та, поза

десятки

сумнівом, що довгий час

перша. Модель Всесвіту.

вівцю,

він прожив і вчився в

Триярусна

будова

корови, злітають птахи.

Пантікапеї

столиці

пекторалі,

мабуть,

Є думка, що це не просто

ремесла

відображає

уявлення

ювелірного північного

років.

три

Версія

скіфів про Всесвіт.

молодий

по

скіф ходять

доїть коні

і


бутові замаль овки,

а

образ

Вважалося,

що

корені, стовбур і крона

вищого світу, де творять

набирається

цілющих

Світового Древа, вони ж

урочистий

новорічний

сил не тільки все живе в

царства мерців (демонів),

обряд. І не прості скіфи

природі, але і сам цар

живих людей і вищих,

возяться із овчиною, а

наповнюється

божественних

два легендарних володарі

силою

в

оскільки

Світі

Горішньому

і

свіжою мудрістю,

істот

були основою космогонії

символічно

багатьох

племен.

Зображення

тварин

також

носять

шиють магічне вбрання

вступає

в

священний

із золотого руна... Чи не

шлюб

із

богинею

того, за яким плавали

родючості. Більш того,

символічний

аргонавти?..

скіфи

в

Так, заєць в скіфській

рік

новорічне свято їх царі

міфології – уособлював

у

давали поштовх цілому

щастя (таке ж невловиме

весняне рівнодення - в

річному

і полохливе, таке, що

кінці березня, коли все

життєдайним

оживає

природи.[24, 111]

Новий починався у скіфів

дихає

весною.

Новорічне свято було у скіфів

що

циклу, силам

боїться

Вся композиція,

нового

святом.

значення. Три світи –

племені

полювання

ентомологів – це парочка, цебто самець і символізували

продовження роду.

на

зайця. Версія

Два

коники

друга.

Карта володінь скіфів. На

знаменитій

Під

святкування

безумовно, має релігійне

ритуальне

щонайменшого

шереху).

найзначнішим

культовим

самиця)

вірили,

характер.

за

час

скіфського

року

чоловіки

здійснювали твердженнями

карта

стародавніх

володінь (―скіфського

скіфів квадрата‖,

пекторалі Мозолевського

за

Геродотом),

Чорне

відображена символічна

море і прилеглі до нього


землі.

Добре

помітна

лінія

морського

скіфських Пал

і

царя

Нап,

брати

нащадки

персонам, царям,

жерцям,

воєначальникам.

узбережжя від Босфору

легендарного Скіфа, що,

Володар завжди носив із

до

певне,

собою

Кавказу.

На

карті

означає

немає Азовського моря.

двовладдя.

Але,

перевернути

за

даними

Якщо

схему

своїх

володінь!

пектораль

Версія

третя.

українських археологів-

нижнім, опуклим краєм

Календар.

підводників, в давнину

догори (а саме такою

дослідника С. Паукова, в

рівень азовських вод був

постає прикраса, коли її

скіфському

нижчий теперішнього на

піднімають з грудей до

місяців

9-12 метрів. Керченська

очей), на овечій шкурі

кожному, оскільки його

протока також ще не

можна

побачити

структура розрахована на

існувала. Фактично, було

Кримський

півострів,

368 днів (16 х 23 = 368).

наявне

характерні

контури

Але, скіфи вже в ті часи

півдня України! А рука

знали, що в році 365 днів.

Меотіда. Так от, - воно

того

стоїть

Для корекції відліку часу

на пекторалі є!..

навколішки

ліворуч,

за своїм календарем вони

лише

вузьке

прісноводне

озеро

Важливо підкреслити, фігури

царя,

вказує що

пекторалі,

на

всі

околицях

по

[15, 62]

своїх контурах схожі на

що

точку

гори

входили

глибокі лінії -

н.е.),

дні в

дні (21,22,23 червня) в

земель, які свого часу

Можна

23

Мелітополя...

Опуклості

Великої Скіфії (6 ст. до

по

16

просто не враховували 3

пекторалі

складу

році

період

і

думку

в

16 особливих територій до

На

на

літнього

сонцестояння

(368-

позначають

3=365). У високосний рік

підвищення,

не враховували 2 дні -

річки. в

Час також обчислювали і

золотому

плетінні

великими періодами по

легендарні ―благі землі‖,

частини

територій

16 років - т.з. скіфськими

що розміщені від Алтая

теперішніх

до

Молдавії, Грузії, Румунії,

такі ж як і у місяців року.

Болгарії, Туреччини...

(Грецький індикт колись

це

Іспанії.

так

звані

У

центрі

головна земля – Скіфія (нині

Україна).

пекторалі зображена баранячої яку

у

Росії,

індиктами,

назви

На

Очевидно, вся ця

вона

географічна премудрість

Скіфи

вигляді

2500 років тому була

язичниками,

зрозуміла

кожного

шкури-егіди,

тримають

розібрати

22,23 червня (368-2=366).

два

спеціально

лише навченим

яких

дорівнював 15 рокам.)

дня,

були тому

у

місяця,

року, індикту, і так далі


були свої божества часу

день

у

домашніх

рівнодення, при цьому

цього

були

відлік часу починали з 1

зображені

розташовані на пекторалі

січня,

каптанах,

по колу. Всього їх було

григоріанським

16. Зодіак – це ―коло

календарем,

тварин‖.

зараз користуємося.

вигляді

тварин,

які

Новий

весняного

як

за

вересня. На пекторалі до періоду в а

скіфи теплих

в

літній

період вони зображені

яким

ми

рік

Скіфське літо – це

святкували 21 березня в

період з 3 квітня по 30

напіводягненими,

що вказує на спеку. До речі, пектораль - це ще і точний астрономічний прилад – стародавній сонячний годинник. Таємницю

собою в могилу. Можна

знахідки

пекторалі

припустити, що це був не

предметом

знали тільки царі і жерці,

просто цар, а цар-жрець

наукового дослідженні.

інші представники еліти

(про те, що такі були

скіфського

серед скіфів, що вони

Продовження

що допомагало їм, на

приносили

жертви

звіриного стилю

основі знань, управляти

час

говорить

народом

Геродот). Тому знахідка

мистецтві

пекторалі

сарматами

календаря

суспільства,

Річ

ця

свят,

в

під і

Товстій

культового характеру, її

Могилі може вказувати

призначення

на те, що курган цей

повинне

було відповідати певній

належав

посади

Однак

людини,

що

носила її й забрала з

царю-жерцю. суперечки

призначення

про цієї

ще не

будуть одного

в ювелірному

Розглянемо знахідки

Філіпівського

кургану.

Перше місце


серед

тварин,

що

зображаються

, належить благородному оленеві - найшанобливішій тварині в пантеоні південноуральських номадів. Фігури оленів зображен і на оковуваннях і ручках дерев’яного посуду, на накладках парадного килимка, на зброї. В цілому одна або дві фігури

оленів

або

більш ніж на 170 предметах колекції. Унікальні

його

головою;

тулуб

непропорційно і

не

голова

сильно

коротке,

стилізовано,

Філіпівського

кургану

характерний

особливий

акцент

на

зображення

рогів

тварини.

мають навіть віддалених

своєрідно

аналогів

світовому

закинуту за спину задню

відноситься

мистецтві

епохи

ногу. Основна увага у

―горбоносоти‖

старовини

дерев’яні

цих фігур зосереджена на

Нерідко

оббиті золотом і сріблом,

зображенні

визначити,

скульптурні

рогів.

оленів

в

фігури

з

розкішними

гіллястими

рогами.

переходить в

зображено

голови

і

також

до

оленів. скрутно хто

ж

зображений на тому або Рідкісними

іншому предметі - олень,

екземплярами

лось,

Всього таких фігур в

представлені оковування

косуля.[18, 101]

кургані - 26 одиниць.

із зображеннями оленів з

Пози і зображення

Це

поверненою

назад

сайгак

або

Помітне місце у Філіпові

займають

оленів різноманітні. Так,

головою, зафіксовані у

предмети із зображенням

всі

момент

двогорбого верблюда. Це

дерев'яні,

оббиті

сріблом і золотом фігури

стрибка.

стоять в спокійній позі з піднятою головою.

стрімкого

абсолютно не властиво

Оригінально

для

причорноморських

виконана ручка однієї з

скіфів, і складає досить

На

бляшках-

посудин у вигляді фігури

рідкісне явище у племен

накладках

тварини

―запряженого‖ оленя з

савромато-сарматських

підігнутими

Урало-Поволжжя.

показані

лежачи

підігнутими голова

на

ногах.

багатьох

Для

оковувань

характерне оленя

ногами;

покоїться

передніх

з

з

зображення гордовито

вигнутою

шиєю,

опущеною

на

Досить

часто

оковуваннях

на

Фігура

парні

тільки

верблюда його

зображення

оленів:

зображені

голова

голови,

оковуваннях

до

або

голова на і

ручках

головами в протилежні

дерев’яних посудинах, на

сторони, один за одним.

бронзових навершшях з

з

груди

ногами.

В цілому для всіх фігур

оленів

з

насипу

кургану

предметах.

і

ін.


Для

всіх

без

ручка судини у вигляді

одному

випадку

це

виключення

зображень

двох

скульптурних

об’ємна ручка у вигляді

верблюдів

характерна

фігурок

архарів,

голови коня. У іншому -

своєрідна ―агресивність‖.

стоять

Так,

одного.

на

штампованих

золотих

бляшках-

накладках

або

на

бронзовій

попружній

один

що

супроти

зображення

тварин

оковуваннях

Тваринний

на

посудини,

світ

на яких показана сцена

Філіповки представлений

полювання. Умовно як

також

голова

зображеннями

коня

можна 4

блясі тварини зображені

кабана. Це - три однакові

інтерпретувати

кусаючими один-одного,

оковування,

підвіски, знайдені на дні

з роззявленою пащею і

показана добре виражена

похоронної

кирпатим чубком.

фігура тварини, декілька

Філіповського кургану.

Помітне

місце

на

займає

зображення

козел

яких

ручок судин. Слід мати

серед зображень тварин гірський

на

увазі,

що

часто досить

камери

Багато із

предметів

стилізованим

зображенням

або баран - архар. Це 20

стилізовані і їх можна

Умовно

масивних напівоб’ємних

одночасно

розділити на дві групи:

накладок

інтерпретувати

у

вигляді

лежачої фігури тварин

і

як

вовка, як і ведмедя.

їх

хижаків.

хижаки котячої породи і хижаки

Одиничними

можна

псової

породи.[19, 37]

екземплярами

Останні

представлені оковування

представлені численними

и, ручка судини з двома

із зображеннями сайгака

об’ємними

скульптурними

або косулі. Цих тварин

вертикальними ручками

фігурками архара.

можна побачити на двох

дерев’яних

ці

парах

що

Хижаки котячої породи

на

колись

прикрашали

переважно зображені на

Прекрасно тварини

показані

оковувань,

фігурами, посудин.

глека.

велику дерев'яну чашу з

плоских

Фігури баранів відлили у

двома горизонтальними

посудин іноді у вигляді

вигляді

ручками-вушками.

вирізаної фігури; частіше

ручках золотого

фігурок

з назад

Оковування

досить

головами, як би у момент

реалістично

показують

стрімкого стрибка.

сцену полювання.

поверненими

З ретельністю

великою

Зображення коней

виконана

зустрічаються рідко. У

оковуваннях

виконані

способом

чеканки або гравіювання. Голова

хижака

вискаленою зображена

з

пащею на

дрібних


штампованих

бляшках-

накладках. У вигляді голови хижака,

найімовірніше

ведмедя

або

виконано

око.

Часто

ручках-вушках

головки

грифона

дерев’яних

вінчають

завитки

глибоким

оленячих рогів.

лева,

оковування

подібні

Є

чаш, рельєфом

показується

предмети,

на

якій

сцена,

хижак

яких грифони виконані з

породи

на

котячої

(тигр)

ковтає

великої

дерев’яної

більшою

часткою

голову оленя. По манері

посудини.

До

реалістичності. На них

до них близька ручкавушко

цієї

посудини

відноситься

можна

також

оковування

розкритий дзьоб хижака,

тримає в пащі голову

трикутної форми, в якій

виражений

барана. До цього ж типу,

можна

пір'я,

угледіти

хвіст

хижака і чотири масивні

угледіти гребінець, що

пропрацювало.[15, 40]

лапи.

На Велике

місце

в

чітко

на

мабуть,

якій

слід

вовк

віднести

сцену

терзання

декількох

зображену на великому

оковуваннях

судин

плоскому

з

оковуванні:

―звіриному‖

мистецтві

великим

реалізмом

хижак котячої породи з

Філіповки

займають

зображені риби. Ручка

непропорційно великою

зображення грифонів. У

однієї судини, ймовірно

головою,

переважній більшості це

ковша,

частиною

- стилізовані зображення

вигляді змії.

голови хижого птаха на численних для

оковуваннях

судин.

Повністю

фігура

птаха

представлена

на

предметах

-

витончених

двох на ручках

судин-ковшів. різним

ступенем

стилізованості

тулуба,

особливістю

голову

оленя.

звіриного

зображений

ювелірному

підігнутими

мистецтві ранніх сармат

поверненою

є

відомий

головою.

Вся

фахівцям під терміном

виконана

з

стилю

в

мотив,

терзання"

"сцена

хижака

копитних

на

тварин.

Подібних сцен не менше

тонкого дуже

випадках

сюжети:

трактувати

лише зігнутий дзьоб і

предметів, в основному

і

назад сцена великою

опрацьовуванням ліній. терзання

а) На одній групі

ногами

ретельним

виділяються два основні

намічені

з

гравіювання з

реалістичності. У одних схемні,

В

Олень

витонченістю, способом

б)

зображення

двадцять.

що

вивернута, тримає в пащі

цілому,

дуже

або

у

Примітною

напад

Грифони виконані з

виконана

задньою

невеликих

Як

сцену можна

сюжети

на

чашах

(кухлях) з вертикальною


ручкою.

Ручки,

правило,

виконані

вигляді

як у

об’єм

заходу (скіфів),

так

і

новаторськими

Це

в

пошуками. На кожному

персонажів

історичному етапі процес

виявляється

тварин

як

(олень,

архар,

цього

так далі), так і в манері і

мав певні особливості.

техніці

зображення

(поєднання

реалістичності

і

би

гіллясті

вгризається роги

орнаментація

та

за різних

завитків, спіралей, тощо).

УКРАЇНСЬКОМУ

Наділене

здатністю

реагувати

на

воно

ЮВЕЛІРНОМУ

зберігаючи

Південного

Уралу.

належить до тієї сфери

Коріння цього мистецтва

декоративної творчості,

йде в сиву старовину.

яка

Мистецтво

пов’язана

має з

України

безпосередньо і

традиційністю, сталістю

кочових

ультрамодними

як

з певною

консервативністю

мистецтвом стародавніх

при

цьому

вірність жанру, нормам і

Ювелірне мистецтво

звіриного

постійно

оновлювалося,

МИСТЕЦТВІ

сармат

культур

напрями.

ЗВІРИНОГО СТИЛЮ

мистецтва

загального

стильові

його

СКІФСЬКОГО

ранніх

багато

на

ЕЛЕМЕНТИ

слід

Філіповки

було

технологічні досягнення,

яскраву і представницьку

стилю

мистецтва

художні закономірності

розглядати як найбільш частину

прикладного

В СУЧАСНОМУ

В цілому звіриний Філіповки

декоративно-

окремих частин фігури,

оковуванні посудини. стиль

руслі

у

зорієнтоване

в на

Розвиваючись

гіперболізування

оленів,

зображених

мистецтва

ювелірство

схожого на вовка, який як

виду

стилізації,

допомогою хижака

становлення та розвитку

косуля, пантера, вовк і частково

фігури

та

сходу (саків і массагетів). наборі

ної

напрямами

форм,

та і

з

цінностям, які визначили його приналежність до мистецтва. Постійний

вплив

технологічної форми на всі види декоративного мистецтва

розширив

можливості виражальних засобів:

по-новому

виявив

властивості


матеріалу,

масштаб,

пропорції, ритм, колорит, фактуру,

вартості затрачених на її

традиційні матеріали, і

виготовлення матеріалів.

новітні

жанрову

самодостатність.

Другий напрям —

титан, пластмасу, гутне

ювелірне

мистецтво

сфери

народних

художніх

промислової масової та

промислів

свідомо

авторської

спеціалізувався

на

використання

Розподіл

форм

на

унікальної

торкнувся

і

ювелірної справи. У

виробів,

розвитку

ювелірства половини

ХХ

початку

ювелірних

спостерігалися

недорогих

три

Останній

авторське

напрями

промислове

вживаного

технік

і

металів. напрям

ювелірне

мистецтво

каменів

(складних одного

і

огранок). боку,

З

цьому

запобігала

державна

монополія на роботу з дорогоцінними металами

у

та каменями, а з другого

визначальним

мистецтво

народних

формуванні

художньо-

пластичних

і

і

срібла)

був

ювелірне

промислів

широко

коштовних

виробництво, художніх

дорогоцінних металів (за

з

традиційних

митці уникали

традиціях,

ст.

тощо.

Здебільшого

винятком

народних

ст.

магніт

у

використанням

скло,

виконаних

другої ХХІ

основних

випуску

платину,

у

цьому виявився

художній настрій часу, з

унікальне

авторське

стилістичних

його

мистецтво.

Ювелірна

особливостей ювелірних

стереотипних вирішень і

промисловість

виробів цього періоду,

засобів.

орієнтувалася на широке

адептом

формотворчих

вимогами

коло покупців з різними

пошуків,

сміливих

смаками та потребами й

новаторських рішень і

вироби

були

випускала

модернізованих

стилю

й

технологічних прийомів.

епохи.[9, 1]

масову

магазинну продукцію із золота,

ціна

чи якої

залежала не стільки від художнього виробу,

скільки

рівня від

часу

та

ознакою характеру досить

важко говорити про той

напівдорогоцінних каменів,

Продиктовані

Сьогодні

і

до

модними віяннями такі

срібла,

дорогоцінних

недовірою

інший

стиль

ювелірному Для

виготовлення

мистецьких

творів

художники-ювеліри використовували

як

в

мистецтві,

адже сучасні ювелірні вироби

горять

дорогоцінними каменями,

а

часом

у


деяких

прикрасах

зібраний

цілий

дорогоцінних

букет каменів.

Досить

часто

Львові, Одесі, Донецьку,

―Львівський

Дніпропетровську.

завод‖,

Найбільшою

ювелірний

ювелірних

виставкою виробів

є

ювелірний Одеський завод

―Аурум‖) та 2 гранильні

з’являються прикраси у

«ЮвелірЕкспоУкраїна»,

фабрики,

квітковому стилі, в яких

яка

підприємство

гармонійно

щороку у найбільшому

видобутку

лише червоне, жовте і

виставковому

бурштину.

біле золото, а й яскраві

України

Україна почала добувати

весняно-літні

фарби

«КиївЕкспоПлаза».

власне золото.

дорогоцінних

каменів,

зібрані

не

організовується центрі

Організатори

з

та

обробки Недавно

"Ювелір

виставки

смарагди,

«Київський міжнародний

професійна

контрактовий

ярмарок»

України

та

ювелірів

напряму, одна з лідерів у

аметисти, хризоліти. Художникиювеліри

мають

змогу

підвищити

свою

Асоціація

АТ

України

Україна"

Експо

таких як сапфіри, рубіни, топази,

державне

країнах Європи та СНД. Виставка

(http://www.unian.net/rus/ news/news-313731.html) –

ідеальною

вивчити

щороку

для

збирають

ринку, оцінити здобутки

одним

ювелірства на сучасному

ювелірної справи.

етапі

й

синтезувати

дахом

відбуваються

розвиток

міжнародні

виду

під

лідерів

В

уявлення про подальший цього

виставка ювелірного

професійну майстерність, кон’юнктуру

найбільша

-

Одесі щорічні ―Ювелірні

є

платформою

заяви

про

присутність

на

ринку

молодих

фірм

і

зміцнення

позитивного

іміджу

досвідчених

компаній.

Участь

у

мистецтва

на

салони‖, в рамках яких

виставці

міжнародних

та

проводиться конкурс «Є

компаніям

семінарах,

ідея» на кращий проект

заявити про свій статус

ювелірних виробів.

на

внутрішніх теоретичних конференціях

і

симпозіумах. Виставки ювелірних

виробів,

Слід

професійною

ювелірні заводи

аудиторією,

―Київський завод‖,

з

«‖Харківський

періодичністю у Києві,

(ВАТ

ювелірний ВАТ

ювелірний завод‖, ВАТ

можливість шляхом

прямого спілкування з

що в Україні є 4 державні

прикрас організовуються однаковою

зазначити,

ринку

забезпечує

дізнатися

про потреби споживачів, обмінятися досвідом. Кожна

виставка

«Ювелір Експо Україна»


привертає увагу своєю

на

особливою

дизайн,

атмосферою

вишуканості

і

стилю.

кращий

ювелірний в

якому

художники-ювеліри

та

своєї продукції. Здорова конкуренція

між

виробниками пішла на

Учасники відзначають не

студенти

кращих

тільки

художніх

навчальних

творчого

потенціалу

можуть

ювелірів.

Вироби,

високий

користь

розвитку

професіоналізм

закладів

організаторів, але і їх

реалізувати свої творчі

представлені в галереї,

добре, дбайливе, дружнє

задуми і проекти.

без

ставлен

Минулого

року

можна унікальними

було

неповторними.

розміщено

виробів»,

яка

представлена до

кожного

експонента. Виставка

назвати

(2009) в рамках виставки «Галерею ексклюзивних

ня

перебільшення

була окремою

і

Саме такі заходи, як

форуми,

виставки,

галереї,

сприяють

експозицією. В одному

розвитку

ювелірного

місці

мистецтва,

поширення

одночасно

були

зібрані

ексклюзивні

вироби

ювелірних

тенденцій

моди

серед

шанувальників

позиціонує себе на ринку

компаній, які дбають про

ювелірних

не тільки як надійний

свій

покупців, адже під час

захід, де зустрічаються

якомога

яскравіше

кожного такого заходу

продавці з покупцями,

продемонструвати свою

від його учасників можна

тут

продукцію.

дізнатися

концентруються

кращі ідеї, зароджуються творчі

плани,

відкриваються

таланти,

імідж і прагнуть

Кожен з виробів,

ювелірних виробів.

композиції

металів

в

дизайнерським

і

рішенням.

розвитку. Крім

того,

в

перспективні технології

відрізнявся

прикрас з дорогоцінних пошуку

нові

у

оригінальністю

постійному

про

представлених в галереї,

адже сфера виготовлення знаходиться

виробів,

виготовленні В рамках виставки

і

«Ювелір Експо Україна» також відбувається ряд

Компанії

спеціалізованих

продемонстрували

виставок,

широкій

«Салон

громадськості

рамках виставки щороку

свої шедеври, заявивши

проходить

при

Всеукраїнський конкурс

конкурентоспроможність

цьому

про

зокрема аксесуарів

і


колоритом

і

елегантністю.

модних

прикрас».

Оригінальність, глибина,

однією

досконалість – невід'ємні складові

справжнього

мистецтва

створення

аксесуарів,

а

високий

сучасний дизайн прикрас вражає уяву як звичайної людини,

так

і

шанувальників високоякісних виробів. Саме

виставки

демонструють

нові

тенденції моди у світі прикрас.

Аналізуючи

результати минулого,

виставок 2009

року,

слід зазначити, що и на піку

популярності

перебуває

флористика.

Домінантами дорогоцінні тепер

стали квіти,

які

прикрашають

сережки, брошки, кільця, кольє, підвіски, браслети. Такі

прикраси

відрізняються ефектними формами, оригінальністю композиційних

рішень,

моди

року стали комахи.

колекцію

UVELIROPT – компанії,

Ще тенденцією

останню

2009

тварини

Як

і

бачимо,

людина

що займається оптовими поставками ювелірних

тварин

і

прикрас

Асортимент пропонованої продукції

увічнюватиме їхні образи

відрізняється

у

модельним

дорогоцінних

в

Україні.

завжди

шануватиме

срібних

широким поряд,

від

прикрасах та виробах (це

класики до авангарду, а

відбувається

також

з

інтенсивністю скіфів

різною з

часів

та сарматів,

започаткуванням

по

в

стійкий попит у різних

скіфського

звіриного зараз

товару

всіх

групах

мистецтві

Отож

оновленням

із

ювелірному стилю).

швидким і

має

груп покупців. Флора і фауна нескороминущі

мотиви

досить актуальні кільця з

ювелірної

пантерами,

у

тому виробів зі срібла з

метеликів,

фігурками різних тварин

брошки

вигляді акуратні

підвіски

вигляді слоників

творчості,

у

велика кількість. Хтось

собачок,

схильний вкладати в ці

і

жучків

срібні

прикраси

якісь

сьогодні

прикрашають

магічні сенси, проте для

модниць

усього

світу

більшості

Ювелірна

мода

срібла з фігурками змій,

(Див.:

каблучки

зі

2009//

жаб, черепах та інших

http://www.ezoloto.com.ua

тварин

/JUvelirnaja- moda-2009-n-

оригінальні

30.html).

що зайвий раз нагадують

Такий висновок

же можемо

-

просто аксесуари,

про красу і різноманіття тваринного

світу.

зробити,

Каблучка

"Гюрза"

проаналізувавши

зроблена з блискучого


срібла 925 проби і є змійкою,

що

обвиває

палець (Додаток 11а).

Каблучка зі срібла "Пантера"

-

яскраве

підтвердження

шанування

світу

людиною

тварин.

майстерність дозволила

сріблі 925 проби

Незвичайна

срібна

Висока ювелірів

передати

від

в

купівельної

м'яку, гнучку пластику і

каблучка "Жаба" припаде

спроможності населення,

пружну

до смаку любителькам

від організації виставок

незвичайних аксесуарів,

ювелірних виробів тощо.

грацію

цієї

тварини (Додаток 11б). Срібна

каблучка

яким

подобається

"Жаба" - це цікава у всіх

привертати

відношеннях

дивувати що оточують.

ювелірна

прикраса. Незвичайна не тільки

її тема,

методи

її

сріблі

але і

втілення

925

в

проби

увагу

і

Унікальним виробом

в

колекції

Отже, технологічне і художнє освоєння ознаменувало

UVELIROPT є ланцюжок

поступ

«Око

людської

пантери»

металів великий

в

розвитку цивілізації.

(Додаток 11в). Для цього

(http://www.

Недаремно

було

uveliropt.com.ua/categoryI

епохи називають - епоха

використано

поєднання

дзеркально

D_843.html).

Ланцюжок

міді,

бронзи,

історичні заліза.

блискучих поверхонь з

складається з ланок, в

Однак

матовим

фактурним

яких петлі певним чином

територіальне

покриттям. В результаті

з'єднуються і створюють

поширення цих металів

такого

візуальний ефект - око

було

пантери.

залежно від природних

і

"синтезу"

прийомів обробки срібла жаба

вийшла

реалістичною привабливою.

вельми і

дуже

Інтенсивність розвитку

ювелірної

галузі в Україні залежить

хронологічне

і

нерівномірним,

умов і ступеня розвитку народів.


У

8-3

ст.

до

н.

е.

простори

нинішньої

України

(ст

еп і лісостеп) заселяли скіфські та сарматські племена. У художній обробці металу скіфські майстри досягли великої вправності. Саме

скіфи

почали

зображенням

виготовляти

коштовні

речі

із

смислове навантаження.

олені – близько 15%,

звірів, започаткувавши в

Це

інші

ювелірному

віддзеркалення

мистецтві

оригінальний

звіриний

стиль. Звіриний стиль є однією

з

характерних

особливостей культури і мистецтва періоду, степових,

світогляду

не

тільки

але

і

копитні

20%,

птахи – 20%.

кочівників,

Відтворювалися

осмислення свого місця

хижаки

на навколишньому світі і

леопарди,

багатообразних зв’язків з

вовки,

ним.

Зображення звірів

скіфського і

своєрідне

Коло тварин, що відтворювалися скіфському

у

―звіриному

різних

видів:

леви,

тигри,

ведмеді

тощо.

окремих

їх

частин

розташовувалися скрізь: на

зброї,

на

одязі

лісостепових і лісових

стилі‖, досить широке,

головних

уборах,

культур,

але

прикрасах

і

одним

доданків

з

скіфської

тріади.

все

здебільшого

ж

перевага надавалася

хижакам. Звіриний

Хижаки

стиль,

загалом

складають

крім чисто естетичною,

близько

несе в собі величезне

зображень, при тому, що

30%

всіх

або

влади,

а

і на

символах також

на

кінській вузді. Семантика образу,

яка

цього тісно

пов’язана із категоріями


вищої

влади,

набула

його реалізація у сфері

тенденції моди у світі

особливого значення за

образотворчого

прикрас.

доби

мистецтва

р

стиль)

звіриний

результати

універсальним

минулого,

-

знаковим

комплексом

Аналізуючи виставок 2009

року,

слід зазначити, що и на

скіфської культури цього

піку

періоду.

перебуває флористика.

Сьогодні

досить

популярності Домінантами

важко говорити про той

стали дорогоцінні квіти,

чи

в

які тепер прикрашають

мистецтві,

сережки, брошки, кільця,

анньокласових

адже сучасні ювелірні

кольє, підвіски, браслети.

суспільств.

вироби

Такі

інший

стиль

ювелірному

Існування зооморфної

горять

дорогоцінними знакової

каменями,

а

відрізняються ефектними часом

системи впродовж всього

деяких

періоду життєдіяльності

зібраний

скіфської

дорогоцінних каменів.

культури

говорить

про

високий

рівень

інформаційної

у

прикрасах цілий

букет

формами, оригінальністю композиційних

форуми,

Ще тенденцією

сприяють

року стали

зооморфних текстів, що

розвитку

ювелірного

комахи.

дозволяли

міфологічній

мистецтва,

поширення

людина

свідомості

скіфського

моди

шанувальників

описувати

ювелірних

з

їх

однією

виставки,

галереї,

суспільства всесторонньо

і

елегантністю.

функціональності

тенденцій

серед

рішень,

колоритом

Саме такі заходи, як

прикраси

моди

2009

тварини

Як

і

бачимо, завжди

шануватиме

тварин

і

увічнюватиме їхні образи виробів,

у

дорогоцінних

допомогою навколишню

покупців, адже під час

прикрасах та виробах (це

реальність.

кожного такого заходу

відбувається

від його учасників можна

інтенсивністю

переважання зооморфних

дізнатися

скіфів

образів

перспективні технології

започаткуванням

мистецтві VI-V ст. до н.е.

у

ювелірному

мистецтві

дозволяє,

ювелірних виробів.

скіфського

звіриного

Абсолютне в

скіфському можливо,

поставити питання, чи не був зооморфний код (і

про

нові

виготовленні Саме

демонструють

виставки нові

стилю).

з

різною з

часів

та сарматів,

із в

Скіфський звіриний стиль  

Скіфський звіриний стиль в сучасному українському ювелірному мистецтві

Advertisement