Page 92

контролю за вірністю нарахування, повнотою та своєчасністю перерахування податків до відповідних бюджетів. Законодавчо сформульовані лише загальні принципи організації податкового обліку. Як його вести кожен бухгалтер має визначити самостійно. Якщо, наприклад, для ведення бухгалтерського обліку затверджені певні форми реєстрів обліку (журнали-ордери тощо), то в податковому обліку таких форм не існує. Головна задача податкового обліку – сформувати повну та достовірну інформацію про те, як врахована для цілей оподаткування господарська операція. Підтвердженням даних податкового обліку є: − первинні облікові документи; − аналітичні реєстри податкового обліку; − розрахунок податкової бази тощо. Податковий облік передбачає нову методологію обліку, повний обліковий цикл, незалежний від бухгалтерського обліку, який ведеться в реєстрах податкового обліку (реєстри господарських операцій, стану розрахунків, одиниці податкового обліку, декларації). Порядок ведення податкового обліку встановлюється наказом про облікову політику. Облікова політика для цілей оподаткування застосовується послідовно від одного періоду до іншого. Крім того, підприємство має право відобразити в податковій політиці питання, за якими існують протиріччя або рішення яких відсутнє на законодавчому рівні (віднесення до малоцінних та швидкодкозношуваних предметів або основних засобів, амортизація, метод списання запасів, обов›язкові доплати робітникам по підприємству тощо). Оскільки підприємство самостійно повинно розробляти систему податкового обліку, то ці питання мають бути висвітлені в наказі, а форми реєстрів податкового обліку та порядок відображення в них аналітичних даних потрібно навести в додатках до наказу. Багато фахівців вважають, що недоліком нинішньої системи ведення обліку на підприємствах є наявність паралельно ведуться бухгалтерського та податкового обліків: існує проблема в розрахунку фінансового результату, що виключає можливість створення податкової декларації про прибуток підприємства на основі бухгалтерських даних. Бухгалтерський облік регулюється Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

90

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...