Page 152

3.7.1. ɑɥɟɧ Ʉɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ Ʉɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ ɜ ɨɛɫɹɡɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ _____% ɪɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɣɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. 3.7.3. Облік (реєстрація) зобов’язань та використання технологічних послуг ведеться персоніфіковано в розрізі членів Кооперативу та розрізі видів послуг із зазначенням їх фізичних обсягів та вартості. 3.8. Право брати додаткові зобов’язання. Додатковими зобов’язаннями є використання технологічних послуг понад взятих зобов’язань. Заява про додаткові зобов’язання подається у письмовій формі на розгляд правління Кооперативу двічі на рік. Членів Кооперативу повідомляють про останній термін подання заяви за два тижні. Заяви розглядаються правлінням Кооперативу по кожній одиниці техніки. Члени Кооперативу, які подають заяву на додаткове використання технологічних послуг, мають перевагу перед тими, хто ще не прийняв зобов’язання щодо використання технологічних послуг. Якщо потужностей для надання технологічних послуг недостатньо, щоб задовольнити першу категорію членів Кооперативу, право на прийняття додаткових зобов’язань розподіляється між ними пропорційно зобов’язанням, що вже були прийняті. Члени Кооперативу, які вже взяли зобов’язання щодо використання додаткових технологічних послуг, мають перевагу перед новими членами Кооперативу. 3.9. Недотримання зобов’язань щодо участі у діяльності Кооперативу. До проведення загальних зборів після закінчення кожного фінансового року правління та ревізор Кооперативу перевіряють дотримання зобов’язань кожним членом Кооперативу у його господарській діяльності за минулий рік. У разі недотримання взятих зобов’язань член Кооперативу зобов’язаний надати Кооперативу письмове пояснення у _____ денний термін з дня отримання відповідного письмового запиту. Правління Кооперативу, враховуючи письмове пояснення члена Кооперативу, приймає рішення про санкції, що можуть бути застосовані до нього. За винятком випадку, коли правління і ревізор Кооперативу визнає пояснення члена Кооперативу поважними, останній повинен компенсувати Кооперативу суму постійних витрат у розмірі, яка враховувалась на обсяг прийнятих ним зобов’язань. Дані положення мають бути зазначені у договорі про участь у господарській діяльності Кооперативу. Санкції за недотримання зобов’язань щодо участі членів Кооперативу у діяльності Кооперативу передбачаються у договорі про участь у господарській діяльності Кооперативу.

150

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...