Page 6

Bart István 1944–2019 A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők

percemberektől, s a könyvszakma fontos

fonig érő, hatalmas könyvszekrénye polcain

Egyesülése (MKKE) a rendszerváltás hajna-

ügyeinek elrendezéséhez a döntéshozó poli-

ott sorakozik egy fél évszázad hihetetlen lép-

lán közfelkiáltással választotta elnökéül a

tikusok közül is a legműveltebbeket, legolva-

tékű fordítói életműve, többszáz angol,

Corvina Kiadót igazgató Bart Istvánt. 46 éves

sottabbakat igyekezett szövetségesnek meg-

amerikai, ír remekmű. Fordította Agatha

volt mindössze, s máris lenyűgöző életmű állt

nyerni. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesz-

Christiet, Jack Londont, Arthur Koestlert,

mögötte. Művelt volt, okos, sziporkázó szel-

tivál elindításakor ezért számíthattunk a

Malamudot, Philip Roth-ot, Fitzgeraldot,

lemű, tekintélyes kultúrdiplomáciai tapaszta-

nemzetközi rangú tudós, az akkori kulturális

Norman Mailert, A. E. Poe-t, Bret Easton Ellist,

lattal. Kitűnően beszélt angolul, így néhány

miniszter, Mädl Ferenc támogatására, külföl-

s a nagy kedvenceket, Cormac McCarthyt és

évnyi nyelvtanári működés után a legendás

dön a minden könyvvásárok „pápájára”, a

Jonathan Franzent.

Európa Könyvkiadó munkatársa lehetett. Az

frankfurti könyvvásár igazgatójára, Peter

Európa akkortájt itthon a szabadság kis

Weidhaas segítségére.

Jelképes volt, hogy amikor a kortárs amerikai próza egyik legjobbja, Jonathan

szigete volt, az egyetlen magyar könyvkiadó,

Tíz éven keresztül az egymást váltó kor-

Franzen a könyvfesztiválon átvette a Buda-

amelyet a művelt világban is jól ismertek és

mányokkal reménytelennek tűnő küzdelmet

pest Nagydíjat, a pódiumon őt ünneplő kö-

respektáltak.

folytatott az MKKE, hogy a könyveket sújtó,

zönség előtt magasba emelte fordítója, Bart

Bart István a későbbiekben is csak olyan

brutálisan magas forgalmi adót legalább az

István kezét, mindenki előtt világossá téve,

munkahelyen vállalt feladatot, ahol szabad-

Európai Unió átlagára mérsékeljék. Meghatá-

magyarországi sikerében legalább akkora az

nak érezhette magát. Dolgozott a korszak

rozó része van abban, hogy az erőfeszítésein-

ő érdeme, mint neki, az írónak.

legigényesebb társadalomtudományi folyó-

ket végül siker koronázta.

Bart István három nappal 75. születés-

iratának, a Valóságnak a szerkesztőségében,

A Szerzői Jogi Törvény módosításakor az

napja előtt hunyta le örökre a szemét. Még

s kultúrdiplomáciai tehetségét a PEN ma-

ő javaslatára került be az új szabályzásba a

kézbe vehette az Ünnepi Könyvhétre a gyer-

gyarországi filiáléjában kamatoztatta, egy

reprográfia jogintézménye, azaz, hogy a

mekkorát, s az ötvenes évek szűk levegőjét

évtizeden keresztül. 1984-ben választották

riasztó léptékű illegális fénymásolások miatt

felidéző nagysikerű regénye, az Elemér utca

meg a Corvina Kiadó igazgatójának, amely-

egzisztenciális veszteséget elszenvedő írók, s

három új, kibővített kiadását, de arra, hogy

nek kissé lelassult hajóját sok új műfajú

a kieső bevételektől megroppanó könyvki-

dedikálja is, már nem maradt ereje.

könyv profilba emelésével sikeresen ő kor-

adók kompenzációt kapjanak. Az őáltala

Olvasói sajnos többé nem várhatnak

mányozta át a privatizáció zavaros vizein.

életre hívott MASZRE, a Magyar Szak- és

Tőle csodálatos új fordításokat, s mi, akik

Négy évtizedes könyvkiadói karrierjét a CEU

Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai

vele dolgozhattunk, nem kapunk már több

publikációs tevékenységének megerősíté-

Egyesülete, melynek haláláig elnöke volt,

bölcs tanácsot, nem élvezhetjük sziporkázó

sével zárta.

2002-es fennállása óta több mint 2 milliárd

szellemét, fanyar humorát, remek anekdo-

forinttal enyhítette az alkotók és könyves

táit.

Könyvkultúránk kivételes szerencséje, hogy a piacgazdasági átmenet időszakában

műhelyek gondját.

Drága Pista, nagyon fogsz hiányozni!

Bart István volt az MKKE irányítója, hisz

A magyar könyvkultúra érdekében tett

közülünk ő ismerte legjobban a könyvkiadás

felbecsülhetetlen szolgálata mellett alkotó

Zentai Péter László

sikeres nyugaterurópai modelljét.

élete középpontjában mindvégig a fordítási

Bart István temetésén elmondott búcsúztató

munkája maradt. Dolgozószobájában pla-

beszédének szerkesztett, rövidített változata

Pista mindig idegenkedett az üresfejű 6 új könyvpiac 2019/szeptember

Nyugodj békében!

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. III. szám  

2019. III. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement