Page 22

Egy kovásznai példa Kőrösi Csoma Sándor – Tegnapi és mai magyarság

Borcsa János könyvajánlója

Szerk.: Szőcs Éva és Gazda József

Kőrösi Csoma Sándor Közm. E., 2019, 576 oldal

A székelyekről 1941-ben közölt lenyűgöző

tudományosság élvonalába emelte. A ki a

mel adta ki a tudós nevét viselő kovásznai

esszéjében Cs. Szabó László arra is kitért,

magyar? kérdésre adandó válaszkeresésben

székhelyű közművelődési egyesület Ferencz-

hogy mivel járult hozzá a magyarság kul-

Illyés a nyelvet, a származást és a jellemet –

né Szőcs Éva és Gazda József szerkesztésé-

túrájához az a nép, amelyhez apai ágon –

ahogy fogalmazott –, a lelki magatartást vizs-

ben.

nevében Csekefalvára utal a Cs. – ő maga is

gálta, megállapítván, hogy „egy-egy népet

Úgy vélem, felnyitni s áttekinteni az új

tartozik? Mint mindig, tárgyára vonatkozó

nem a testi hasonlóság, hanem a közös múlt,

kötetet csak elismeréssel és elégtétellel lehet.

meglátásai élesek, kitekintése széleskörű,

a hasonló gond, az egy haza levegője egyesít,

Elismeréssel azok iránt, akik eleget tettek a

magyar és európai horizontokat fog át. „A

s választ el egy más múltú és más jellemű

szervezők felkérésének, s akiket egyszer-

székelység fényes páros csillaga nem két

néptől.”

smind „megszólított” a tudós életműve és

költő, hanem két matematikus – írta. – S ki

Kétség nem fér a Cs. Szabó által felsorolt

hagyatéka, és mondandójukat megosztották

az enyedi kollégium legnagyobb büszkesé-

alkotók nagyságához, jelentőségéhez, bárkit

a magyarság- és Kelet-kutatás háromszéki

ge? Benkő, a természettudós. Mikor Apáczai

könnyen meggyőzhetnénk erről, ha csak

fórumán résztvevőkkel a 2018-as Csoma-

Csere a harisnyát talárra cseréli, e talárral a

egyet is emelnénk ki közülük. Ezúttal például

napokon. A kötet nyilvánosságra kerülése

legjózanabb korabeli filozófiát, Descartes

Kőrösi Csoma Sándort (1784–1842), akinek

ugyanakkor elégtételt szerezhet a szerkesz-

rendszerét ölti magára. Ő is, Bod Péter is

nagyságát és jelentőségét az is félreérthe-

tőknek, a támogatóknak s általában az

szenvedélyes gyűjtő. Magasabbrendű gyűj-

tetlenül mutatja, hogy az ő munkássága

olvasóknak, de mindenekelőtt a szakmai

tés az is, amit Kőrösi Csoma végez Indiában,

valóban ösztönző hatású, illetve hogy való-

befogadó közönségnek. Ez utóbbi részéről

a tibeti filológia megalapításával.”

ban intenzívek az ő vonzáskörében és örök-

várható, nyilván, a kötet érdemi tárgyalása,

Nemrég, amikor magam is egy másik,

sége jegyében folytatott kutatások – halála

és esetenként a vita is a Csoma-kutatást,

úgymond magasabbrendű gyűjtést végző

után több mint százhetven évvel is. Jól

valamint ezzel összefüggésben a történel-

nyelvtudósunk, Szentkatolnai Bálint Gábor

példázza mindezt egy nemrég megjelent

mi, régészeti, néprajzi, nyelvtudományi

(1844–1913) munkáiból állítottam össze fel-

vaskos, 576 oldalas tanulmánykötet.

kérdéseket illetően. Negyvennégy, több-

kérésre egy kötetet, ennek utószavában Illyés

A tudós szűkebb hazájában, a kovász-

ségében anyaországi és erdélyi, a legkülön-

Gyulának 1939-ben írt esszéjéből idéztem,

nai–kőrösi Csoma-napok keretében immár

bözőbb szakterületeket művelő szerző

rávilágítva ezáltal, hogy végső soron a ma-

hagyományos módon évente kerül bemu-

ugyanennyi közleménye megannyi szem-

gyarság önismeretét szolgálta munkásságá-

tatásra egy-egy olyan gyűjteményes kötet,

pontból tárgyalja a tudós életútját és mun-

val ez a székely nyelvzseni és Kelet-kutató is,

amely az előző évi, Csomának szentelt

kásságát, valamint a magyarság kérdését,

sőt, ezen túlmenően – ahogy egy mai értéke-

tudományos konferencia előadásait tartal-

végső soron azt, hogy – amint Gazda József

lője fogalmazott – munkáival a magyar ori-

mazza. Az idei kötet a sorban a 25., és Kőrösi

fogalmaz a kötet előszavában –: kik vagyuk,

entalisztikát a 19. században a nemzetközi

Csoma Sándor – tegnapi és mai magyarság cím-

honnan jöttünk?

22 új könyvpiac 2019/szeptember

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. III. szám  

2019. III. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement