Page 21

rájuk – hajadonokra és anyákra – kény-

dékosan lassítani akarja a cselekmény

ből férjhez ment Elzának – az Egy pesti

szerített sors, amelytől menekülni, sza-

sodrását.

leány története címszereplőjének –, aki

badulni próbálnak. Ezek a szövegek

Erős képiség, nyers élőbeszédszerű-

hűtlen feleségként próbál némi örömet

árnyalják azt a képet, amelyet a leg-

ség, illetve gyakran egészen modern

találni az életben.

többen A Pál utcai fiúk szigorúan masz-

poétikai megoldások jellemzik a szö-

Neked melyik a kedvenc kisregényed

kulin közege alapján Molnárról mint

vegeket. Melyik szöveget milyennek

a három kötetből? ÉS mi vitt közel, mi

íróról őriznek.

látod szerkesztői szemmel?

fogott meg leginkább a Molnár szöve-

Nemcsak a női-férfi viszonyokra ka-

A zenélő angyal az érett regényíró mű-

gekben?

punk erős reflexiót, hanem a kul-

ve, 1933-ban jelent meg először, mint

A hét regény közül, amelyet kiadunk, A

turális és antropológiai viszonyulások

ahogy A zöld huszár is kiforrott, viszony-

zöld huszár a kedvencem. Imádom,

is felszínre törnek. A zenélő angyal

lag késői szöveg 1937-ből. Az Egy pesti

ahogy ebben a töredezett, kihagyá-

című szövegben a korabeli Velence

leány története Molnár korai írása, még

sokkal teli szövegben Molnár mesteri

turistaparadicsommá válása, annak

A Pál utcai fiúk előtt született, s bár

szintre emeli a sejtetést. A Molnár-

minden visszáságával együtt, szintén

stilárisan talán kicsit egyenetlen, mégis

regények egyik fő erénye a már említett

a mai viszonyoknak mutat (metszően

jó olvasni ezt a szenvedélyesen áradó,

témaválasztáson és a szerző női sorsok

ismerős) görbe tükröt. „Ez az éjszaká-

monológszerű szöveget. Művészileg

iránti empátiáján túl a precízen műkö-

nak az az órája, mikor kinn a holdfényes

szerintem A zöld huszár a legerősebb a

dő dramaturgia. A könyvek felépítése

vízen lebegve az édes szerenádzenekar

hét regény közül, nekem már-már a

mindig jelenetező, Molnár korai szöve-

színes ruhában gitárral dalol nápolyi

háború utáni magyar prózát idézi vá-

gei még – ez igaz A Pál utcai fiúkra is –

műdalokat az idegeneknek. A művelt,

ratlanul naturalisztikus leírásaival, tö-

egy-egy terjengős, mesélős betéttől

ősvelencei bennszülöttnek, ha ezeket

redezettségével. Viszont ennek a mű-

eltekintve nagyon szikárak, a leírások

hallja, csak egy vágya támad: a partról

nek a narrátora a női sorsot kívülről,

néhol színpadi instrukciókat idéznek.

ágyúval lőni beléjük. Azt érzi velük szem-

messziről figyeli, s közben leginkább a

Ez később változik, a harmincas évek-

ben, amit mi, magyarok éreznénk, ha

saját férfibújának a lejegyzésén fára-

ben írt könyveiben már minden a

külföldi vendégekkel éjjel andalogva a

dozik – ez valamennyit levon a történet

helyére került.

holdvilágos Hortobágyon, ott a mező

frissességéből. A zenélő angyal – amely

Hogyan folytatódik a Móra Plusz

közepén egy emelvényen piros csizmás,

szerkezetében egy ügyes bestseller –

sorozat? Várhatjuk-e még elfeledett

huszártrikós női zenekar húzná a legú-

empatikusan és hitelesen mutatja meg

könyvek, kevésbé méltatott szerzők

jabb pesti népdalslágereket.„

a főszereplő lány, Irma lelki folya-

újrafelfedezését?

Ezt a részt én is nagyon kedvelem. A

matait, döntésének okait. Bár Molnár

Jövőre gyarapodik a Móra Plusz égisze

szatirikus felhang mind a hét regény-

előszeretettel használja könyveiben a

alatt megjelenő könyvek száma, Erich

ben helyet kap, Molnár – jobban mond-

„szerelem” szót, én azt figyeltem meg,

Kästner két regénye következik: az

va a szövegek narrátora – időről időre

hogy – kevés kivételtől eltekintve – a

újraszerkesztett Három ember a hóban,

szórakoztatóan gonoszkodó. Annak az

történetek női szereplőinek mozgató-

valamint Az eltűnt miniatűr. De terveink

olvasónak, aki leginkább a szerző sza-

rugója valójában a szexuális vágy. A

között szerepel – mint már említettem

tirikus énjére kíváncsi Az éhes város és

férfivágyak kielégítése nem volt nehéz

– Lázár Ervin és Fekete István felnőt-

Az aruvimi erdő titka című regényeket

akkoriban Budapesten: 1928-ig legáli-

teknek szóló műveinek megjelentetése

ajánlom. Utóbbi hőse, Tisztességes

san működtek nyilvánosházak, s a pros-

is. Munkatársaimmal arra törekszem,

Lajos megjárja a korrupció poklát, és

titúció azok bezárása után is virágzott.

hogy idővel az elfeledett klasszikusok

végül választania kell az egyenes és a

De ha egy nő csak kicsit is megpróbált

mellett kortárs irodalmat is adhassunk

göröngyös út között. Az egyenes út

úgy élni, mint egy férfi, vagyis követni a

az olvasók kezébe. Hiszünk abban,

ebben ez esetben a megvesztegetések

vágyait, akkor megvetés tárgyává vált.

hogy a Móra Kiadó neve belátható időn

elfogadását jelenti… Egyébként Molnár

Így aztán egyaránt nyomorult a helyze-

belül nemcsak a remek gyerek- és

még a legszerelmesebb történeteibe is

te A zöld huszár lenézett és kihasznált, a

ifjúsági irodalom, hanem a színvonalas

becsempészi a szatírát – többnyire

férfiakban anyagi támaszt, patrónust

felnőtteknek szóló irodalom védjegye

néhány bekezdés erejéig, amikor szán-

kereső Annusának és a szűzen, érdek-

is lesz.

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. III. szám  

2019. III. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement