Page 20

Újrahasznos irodalom Dóka Pétert kérdezi Szekeres Nikoletta

MOLNÁR FERENC ÚJRAFELFEDEZÉSE A MÓRA

szerzői leginkább gyerek- és ifjúsági

ezért különös, hogy a manapság talán

KIADÓ JÓVOLTÁBÓL

íróként ismertek, de jelentős és értékes

legfrissebbnek ható kisregényről, A

A Móra Kiadó gondozásában három

a felnőtteknek szóló munkásságuk is.

zöld huszárról egy korabeli kritikában

kötetbe (A zenélő angyal és más tör-

Közéjük tartozik többek között Fekete

Hevesi András azt írta, hogy a szerző „a

ténetek, Egy pesti leány története és más

István, Erich Kästner, Lázár Ervin és

szavakat mérlegelés nélkül hajigálja

kisregények, Az éhes város) rendezve

Molnár Ferenc – bár utóbbi szerző sike-

el”, és őt lehangolja ez a „hányaveti

jelennek meg Molnár Ferenc részben

res drámaíróként némileg kilóg a sor-

lomposság”. Számomra üdítően nyer-

elfeledett kisregényei. Ha nem is tel-

ból. Az említett új irányvonalunk a

sek ezek a szövegek, amelyek aztán

jesen új a kiadótól, de mindenkép-

Móra Plusz nevet viseli, ez áll majd a

egy-egy mondat, bekezdés erejéig

pen felkapja a fejét az olvasó arra,

könyvek borítóján is.

váratlanul giccsessé és hatásvadásszá

hogy a Móra, aminek neve összefo-

Miért éppen Molnár Ferenc könyvei-

válnak. Szerencsére Molnárnál a giccs

nódott a gyerekkönyv kiadással, igen

vel kezdődik a Móra Plusz?

mindig „jó helyen” van – szívszorító alá-

különleges felnőtt regények kiadá-

Párhuzamosan dolgoztunk a Kästner-

festő zeneként tesz érzelmessé egy-egy

sához nyúl. Dóka Péterrel, a könyvek

és a Molnár-könyvek újrakiadásán –

pillanatot –, s szinte rögtön ellenpon-

felelős szerkesztőjével beszélget-

mindkét szerző könyveinek én vagyok a

tozódik is szarkazmussal, iróniával.

tünk.

felelős szerkesztője –, ám egy idő után

A finom szarkazmus mögött komoly

Mintha alakulna a Móra kiadónál egy

világos lett számomra, hogy a Käst-

drámák húzódnak meg, a középpont-

új irány, és a gyerekirodalom mellett

ner-regények fordításai színvonalasak

ban női sorsokkal, mindenféle elke-

– az irodalmi kánonban különös he-

ugyan, de nagyon avíttak, ezért időt

nés, szépelgés és pátosz nélkül. Mi-

lyet elfoglaló –, felnőtt szerzők felé is

igénylő kontrollszerkesztésnek kell

lyen e regények nő- és férfiképe?

fordulnátok; valódi koncepció is van e

alávetni őket. Molnár Ferenc regényei-

Engem meglepett, mennyi mondani-

mögött, vagy csak véletlen műve?

nek esetében elégséges volt egy lazább

valója van Molnárnak a korabeli nők

Valóban alakul egy új irányvonal. A

frissítő szerkesztés, amelyet végül a

küzdelmeiről. Némi túlzással: a férfi

Móra Kiadó azt tervezi, hogy felnőt-

kiadó megbízásából Rácz I. Péter vég-

szereplők többnyire csak abból a szem-

teknek szóló könyvekkel is a piacra lép,

zett el. Amikor összeállítottam a há-

pontból érdekesek, hogy miképpen

ám egy ilyen döntést alaposan elő kel-

rom könyvet – hat kisregényt jelente-

bonyolítják meg a főszereplő lányok,

lett készíteni, mert a kiadó neve az

tünk meg két kötetben, valamint ön-

asszonyok sorsát. Abban is modernek

utóbbi hetven év alatt összeforrt a

álló kötetként egy hosszabb regényt –,

ezek a könyvek, hogy a nők számára

gyerekkönyvkiadással. Olyan műveket

meglepett, mennyire kevéssé fakult

nem a „Férfi” az élet nagy témája és

szeretnénk megjelentetni, amelyek

meg a Molnár Ferenc-i nyelv. Éppen

problémaforrása, hanem inkább a

20 új könyvpiac 2019/szeptember

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. III. szám  

2019. III. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement