Page 7

fontosabb programjait az Ünnepi

sehajókra pedig

Könyvhét sajtótájékoztatóján közösen

hátrányos helyze-

jelentjük be.

tű, nevelőintézeti

Nem okoz problémát a két rendezvény

gyerekeket is sze-

egyidejű bonyolítása?

retnénk meghívni,

Nagyon gondosan, egymásra figyelve

akik játék-, zene-

állítottuk össze a programjainkat, hogy

és mesehallgatás

elkerüljük a szerzői dedikálások, szín-

élménye után, egy-

padra lépések időbeli ütközését. Mivel

egy ajándék mese-

ezt sikerült megoldanunk, a két ren-

könyvvel távoznak

dezvény inkább erősíteni fogja a

majd a hajóról.

könyvhét, a kortárs irodalmi ünnep

Milyen reklámokat, figyelemfelkeltő

felületeiken ugyancsak hirdetni fogják a

látogatottságát. Véleményem szerint

eseményeket tervez az egyesülés az

rendezvényt a programjaikkal együtt.

osztozni kell a közös szellemi „vagyo-

Ünnepi Könyvhét népszerűsítésére?

Úgy tudom, hogy a standok díjai idén

A már említett könyvheti sajtótájékoz-

jelentősen megemelkedtek, miért volt

Tavaly „könyves” villamoson is utaz-

tatónk mellett elsőként az újdonságok

erre szükség, nem okozott ez nehéz-

hattak Budapesten az emberek, ahol

listáját tartalmazó, 20 000 példányban

séget a standok bérbeadásakor?

ismert írók részvételével beszél-

megjelenő könyvheti prospektusunkat

Természetesen okozott feszültséget a

getések, felolvasások, könyvbemu-

említhetem. A kiadványban több mint

standok bérleti díjának megemelése.

tatók zajlottak, idén milyen újszerű

300 új könyv lát napvilágot, köztük ver-

Azonban rákényszerültünk, hogy meg-

programok, események fogják nép-

ses és prózakötetek, mesék, esszé-

lépjük, mert megemelkedtek a standál-

szerűsíteni a magyar irodalmat?

gyűjtemények, filozófiai, vallási, iro-

lítás költségei, valamint a rendezvény

Mivel a Dunakorzó ad helyet a ren-

dalomtudományi és történelmi mun-

lebonyolításához szükséges anyagi for-

dezvényünknek, magától értetődik,

kák. Az újság nem csak a könyvheti

rásaink megcsappantak. Az történt

hogy kihasználjuk a Duna nyújtotta

helyszíneken, hanem az ország könyves-

ugyanis, hogy a könyvhét megren-

különleges lehetőséget. A könyvhét

boltjaiban is megtalálható lesz. A

dezésére benyújtott pályázatunkat

szombat és vasárnap délutánján sze-

könyvhetet számos nagypéldányszámú

megvétózták. Reménykedünk benne,

retnénk két-két járat mese és irodalom

lapban fogjuk meghirdetni, de lesznek

hogy utóbb mégis elfogadják, de pil-

hajót indítani. Az egy-egy órásra ter-

reklámjaink rádiókban és televíziókban

lanatnyilag nem számolhatunk ezzel az

vezett irodalmi hajóutakon különféle

is. Azt pedig talán mondanom sem kell,

összeggel. Ezért nem tudtunk ingyene-

könyvbemutatókra, felolvasásokra, be-

hogy az egyesülés a honlapján, face-

sen pavilonokat biztosítani a határon

szélgetésekre kerül majd sor neves

book oldalán, a hazai könyvkiadók és

túli magyar kiadóknak sem. Örömmel

szerzők közreműködésével. A me-

nagy könyvterjesztőhálózatok az online

mondhatom, hogy az MMA-val folyta-

non”, semmint veszekedni rajta.

tott eredményes pavilontámogatási tárgyalásainknak köszönhetően erre mégis lehetőségünk lesz. Mindent egybevetve, a megemelt pavilondíjak mellett is sikerült mind a 145 pavilont bérbe adnunk, mi több, a pavilonok bérbeadási határidejének lejárta után is folyamatos az érdeklődés irántuk. Ha nem áll elő valami váratlan, előre nem látott nagy nehézség, akkor minden remény megvan arra, hogy sikeresen, vesztesség nélkül lebonyolítsuk a könyvheti rendezvényünket. 2019/június új könyvpiac 7

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. II. szám  

2019. II. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement