Page 30

Szonettekbe zárt lírai napló Borcsa János könyvajánlója Markó Béla

Amit az ördög jóváhagy

Kalligram Kiadó, 2019, 157 oldal, 3000 Ft

Hogy haszna lenne a költészetnek? Különben

ugyancsak a magyar költészet történetében tett

dolgok értelmezése, illetve a létre vonatkozó

miért beszélne mai költő annak használatáról?

„kalandja”, A vándor-líra című esszésorozata

reflexió sajátos és egyéni, s ebből adódóan

Tóth Árpád viszont nem mással, mint a művészi

1971–73-ból.

érdeklődésre tarthat számot. Maga a választott

munka hiábavalóságával számolt majd’ száz

A Markó-kötet címadó esszéje aztán tisz-

műforma pedig értékválasztó gesztusként

évvel ezelőtt, feltéve a szónoki kérdést: „Minek a

tázza a mindennapi tevékenység és a művészi

fogható fel, a szonett ugyanis – amelynek év-

lélek balga fényűzése?” (Jó éjszakát)

alkotó munka közötti fő-fő különbséget, kiemeli

tizedek óta talán ő a legelkötelezettebb magyar

Ha közelítenők egymáshoz e kétféle felvetést,

például, hogy ugyanazt a dolgot az előbbi során

művelője – a legsajátosabb (és legnagyobb

előbbre jutnánk a válaszkeresésben, s azt mond-

rendeltetésszerűen, utóbbiban éppen hogy nem

kötöttségű) európai versfajta, s ma már ebben a

hatnók, bizonyára a lélek épülésében lenne a

rendeltetésszerűen használjuk, az olvasók pedig

„képletben” jól megfér a szerelmi tematika és a

költészet „haszna”, továbblépve pedig tán azt is,

akkor olvassák rendeltetése szerint a szépirodal-

bölcseleti tartalom, a lírai énben lakozó érzelem

hogy – egy régi képletes kifejezést választva – a

mi szöveget, ha képesek – úgymond – elgyönyör-

és értelem.

nemzet csinosodásában...

ködni vagy elszörnyedni az író rendhagyó

Indokolt hát a költészet használatáról gon-

nyelvhasználatának következményein.

Ha az elmélkedés tárgya egy érzés, adott esetben például időnk múlásába való bele-

dolkozni, kihívás lehet ez az irodalom mibenlétét

Kétségtelen, Markó Béla költőként, ama

nyugvás, azt egy őszi kert szemlélteti, olyan,

meghatározó mindkét szubjektív tényező, az író

„fölösleg” létrehozójaként a szellem és a lélek

amely „semmit soha többé el nem raktároz (...)

és az olvasó számára. Ezúttal éppen Markó Béla

épülése érdekében kezd újabb és újabb kul-

csupán belülről él.” Ugyanakkor hangsúlyt kap

egyik írása szólított meg, amely új esszéköte-

turális „hódításokba”, s vet fel szinte nap mint

egy felismerés, hogy van értelme az időskornak,

tének (A költészet rendeltetésszerű használatáról.

nap élet- és létkérdéseket, bölcseleti gondola-

az ember ekkor sugározza magából, amit egy

Csíkszereda, Bookart, 2019) címadó darabja. Ma-

tokat. Az ő esetében – legalábbis az utóbbi

kiteljesedett élet során nyert, sőt – a verset idéz-

ga a kötet – a kiadó ajánlása szerint – „a magyar

három évtizedben – szinte magától értendő,

ve – „ami jön, csak onnan jön, a nyárból.” (Csak

vers szubjektív, izgalmas útikönyveként is

hogy verseit keltezi, s így akár naplóként is

onnan jön)

olvasható”, s ilyen tekintetben nem előzmény

olvasható egy-egy verseskötete, követhető tehát,

Markó szonettekbe zárt lírai naplójának

nélküli Markó pályáján, ugyanis az Igaz Szó

mi foglalkoztatja adott helyszínen és időpont-

legújabb „bejegyzéseit” – száznegyvenöt, több-

(1953–1989) szerkesztőjeként az 1980-as évek-

ban a szerzőt. Kiderül ezekből, hogy megállásra

ségében egymondatos darabot – olvasva is

ben rendszeresen közölt a folyóiratban vers-

és elmélkedésre készteti az otthon és az ember

érvényesnek tartom, amit egy korábbi szonett-

elemzéseket, s ezeket, a magyar líra emblema-

által művelt kert, továbbá a nagyvilág, főleg

kötetét elemezve állapítottam meg, éspedig azt,

tikus alkotásairól készült „versmagyarázatait”

Európa kultúrtörténeti öröksége, remekművei és

hogy az elvonatkoztatás iránti hajlama igen

kötetbe is gyűjtötte, és Olvassuk együtt címmel

hírneves helyszínei, a magyar és az egyetemes

erőteljes, ugyanakkor az intenzív képi látásmód

1989-ben kiadta az Albatrosz Könyvkiadónál.

(képző)művészet örökbecsű alkotásai...

is nagy erénye költőnknek. Így megfogalmazott

Irodalomtörténeti perspektívából nézve ehhez

De bármilyen széles ölelésű is Markó

az új esszékötethez fogható Páskándi Gézának

látószöge, érezni, hogy a választott nézőpont és a

30 új könyvpiac 2019/június

üzenetei hitelt érdemlőek. Fogadjuk be őket a magunk épülésére!

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. II. szám  

2019. II. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement