Page 27

Kastélyoktól kis lakásig Káli Király István könyvajánlója Olga Majeau

Elszórt morzsák a kék madárnak

Mentor Könyvek, 2019, 416 oldal, 3990 Ft

Az Osztrák–Magyar Monarchia az

fátum. Ez a látszólag lehangoló

így kényszerűségből a levéltárakban

1900-as évek elején – számtalan,

történet egyetlen emberben testesül

elfekvő anyagok kutatásába kezd,

hátráltató jellegzetessége ellenére –

meg ugyan, de több nemzedékre ter-

amelyek aztán új megvilágításba

a rohamosan fejlődő Európa egyik

jed ki, ezért tulajdonképpen azok

helyezik a történteket: kiderül ugya-

legerőteljesebb, legdinamikusabb és

leépülésének, mint egy hosszú, elke-

nis, hogy a folyamat maga nem új

egyben legreménykeltőbb kulturális

rülhetetlennek tűnő folyamatnak a

keletű, abból az időből indul, amikor

központja. Szászvárosi Eperjesy Ár-

története.

az Eperjesyek a neves, történelmi

pád ott él ekkor Budapesten, meg-

Ahogyan az általában lenni szo-

Andrássy-családnak nemcsak bará-

becsült, státusbéli emberként. Az I.

kott a családtörténetek kutatása-

tai, de Andrássy Gyulának, az egyko-

kor, a szerző rejté-

ri külügyminiszternek, majd minisz-

lyekbe, titkokba, tit-

terelnöknek a tanácsosai voltak.

Világháborút követően a dualista monarchia széte-

Ez a látszólag lehangoló történet egyetlen emberben testesül meg ugyan, de több nemzedékre terjed ki, ezért tulajdonk é p p e n az ok l e é p ü l é sének, mint egy hosszú, elkerülhetetlennek tűnő folyamatnak a története.

kolózásokba botlik,

Az egyszerű és tiszta szöveg a

ütközik, de minél

szerkezet átgondoltságáról tanús-

többet faggatózik a

kodik: egy fénykép – az egyetlen –,

néhai, jobb napo-

ami megmaradt, indítja el a snittek-

kat megélt nemesi

ből összerakott történetet, amely

családról, amelynek

néha élesen körvonalaz egy-egy

ő maga is leszárma-

kort, máskor meg játszi könnyed-

zottja, megpróbál-

séggel ugrál egyik idősíkból a másik-

dítja – sok más magyar családéval

ván a belső és külső érintetteket

ba, egy jól megkomponált forgató-

együtt – az Eperjesyek hanyatlását,

szóra bírni, annál kuszáltabbá, bo-

könyvre emlékeztetve az olvasót,

majd bukását is: az út a berlini, a

nyolultabbá válik a történet, és

ettől válik igazán egyedivé, érdek-

frankfurti, a dél-tiroli, a bécsi és a

szinte lehetetlenné egy esetleges

feszítővé, ugyanakkor elejétől a

budapesti kastélyoktól, kúriáktól,

családfa megrajzolása a maga tel-

végéig olvasmányossá.

rezidenciáktól és udvarházaktól a

jességében. Az idősebbek csak nehe-

Az eredetileg holland nyelven írt

magyar pusztán és gulágon keresz-

zen beszélnek az őket ért veszte-

és kiadott, időközben németre is

tül végül a hollandiai Leidschendam

ségekről, megaláztatásokról, a fiata-

lefordított regényt Mihály Emőke

egy szűk kis lakásába vezet, ahol a

labbakat, a tények teljes ismere-

ültette át nagy gonddal – a szöveg

család utolsó leszármazottját szá-

tének hiányában pedig az érdekte-

és a szerző iránti empátiával – ma-

nalmas körülmények közt éri a

lenség, már-már a közöny jellemzi,

gyarra.

sik, Magyarország megcsonkul és meggyengül, és ez a történelmi szempontból sok mindent meghatározó eseménysor elin-

2019/június új könyvpiac 27

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. II. szám  

2019. II. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement