Page 26

A színmű és színház tudósa Bordás Győző könyvajánlója Gerold László

Színházi jövés-menés

Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2019, 176 oldal

Három hosszabb szövegekből kiragadott

nem láttak.” Gerold elvitte Varazsdra a szem-

olyan opusok elemzései, mint Eörsi István,

summás vélemény, milyennek látták a

le európai hírű szakértőit, megírta is vélemé-

Spiró György, Háy János…, vagy Deák Ferenc,

színikritikust és teátrológust, a vajdasági

nyét az előadásról, és azután a belgrádi szak-

Tolnai Ottó, Gobby Fehér Gyula, Végel

Gerold Lászlót (1940–2016) magyarországi

emberek „hisztérikusan követelték”, hogy a

László… drámáinak dramaturgiai boncol-

kortársai.

magyaroknál minden évben találjon egy-egy

gatása.

Nánay István: „Gerold egyszemélyes intézmény. Kivesző példány. Ma a szakoso-

olyan előadást, amely illeszkedik a belgrádi (világ)fesztivál profiljához.

Gerold László mostani kötetében mintha háttérbe szorult volna gazdag színikritikusi

dás embertelen és lélektelen – végső soron

Gerold László most megjelent posztu-

tapasztalata, mert benne az irodalom, főként

értelmetlen – túlhajtásának korában valaki

musz tanulmánykötete, a Színházi jövés-menés

pedig drámatörténet jó ismerője szólal meg,

vagy tudós, vagy kritikus. Ő mindkettő.”

azokból a tudományos tanácskozásokon

aki biztos kézzel tapint rá a drámákban fel-

Koltai Tamás: „És Te aztán tudtál

elhangzott szövegekről állt össze, amelyeket

merülő kérdésekre, mi és mit indokol, vagy

fölfedezni! Mindannyian Tőled tanultunk

a MTA Irodalomtudományi Intézete és az új-

éppenséggel a hatalom által mi a kifogásolt

egy kicsit. No jó, előnyben voltál velünk

vidéki bölcsészkar Magyar Tanszéke évi rend-

(veszélyes?). Szövegkönyvekből, rendezői

szemben, mert amíg mi komoly és általában

szerességgel tartott a hetvenes évek de-

példányokból indul, hogy rámutasson arra is,

sikertelen erőfeszítéseket tettünk, hogy

rekától, s amelyeken Gerold rendszeresen

miért vannak lappangó, még ma is bemu-

időként eljuthassunk a világszínházba, hoz-

magyar és vajdasági magyar drámairodalmi

tatásra váró kockázatos darabok. Tanulmá-

zád rendszeresen eljárt a világszínház. Ruc-

kérdésekben értekezett. Például olyasmiről,

nyainak erős művelődéstörténeti vonatkozá-

canásnyi távolságra, országhatáron belül. A

hogyan vonul végig a nyelv a drámában (és

sai is kimutathatók, hiszen a hagyomány, a

belgrádi BITEF… a kinyíló Európát jelentette

színpadon) Az ember tragédiájától, a Parti

színjátszás, a drámaírás egymásra hatásának

számunkra… Te közvetítetted nekünk első

Nagy Lajos Tisztújítás-átírásáig (Nagy Ignác

a szükségessége szólal meg tanulmányaiból.

kézből a színházi Európát.”

műve nyomán), vagy hogyan reflektálódik a

Az időszerűsítés pedig egyszerre felidézés is.

Spiró György: „Fölhívott 82 februárjában,

természet vagy a tudomány (drámai mo-

Kötete jelentősége többek között abban is

milyen magyar előadást javasolnék a BITEF-

tívumként) a magyar dramaturgiában, vagy

keresendő, hogy elfeledett vagy kevésbé

re, ahová magyarokat ritkán szoktak meg-

mit jelentenek a mítoszok a drámákban, de

ismert adatokat, tényeket tár fel a magyar és

hívni. Mondtam neki: föltétlenül menjen el

nem hagyta szó nélkül a diktatúra és a szín-

a vajdasági magyar drámaírás múltjából.

Varazsdra, ahol a kaposvári színház hama-

ház viszonyát sem. Foglalkoztatták „köny-

Gerold László kötetét a színházzal pro-

rosan a Mara/Sade előadását játssza ven-

nyedebb” témák is, mint például a sport, vagy

fesszionálisan foglalkozók, de színházláto-

dégként Ács János rendezésében, s valami-

az utazástoposz a drámában (és színházban)

gatók és drámát olvasók is haszonnal for-

vel bírja rá a BITEF vezérkarát, hogy megnéz-

Ottlik, Mándy, Esterházy, Darvas, Kukorelly,

gathatják, mert a tanulmányok megdöbben-

zék, mert ilyen fantasztikus előadást még

Egressy Zolán…darabjaiban. És sorjáznak az

tő darabismeretről tesznek tanulságot.

26 új könyvpiac 2019/június

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. II. szám  

2019. II. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement