Page 14

Brutálisan élünk Zalán Tibort kérdezi Koncz Tamás

Az átdolgozások a színház lelenc-

most eszembe jutott, hogy ezeket a

nak. Amúgy igyekeztem hű maradni a

gyerekei, de néha esélyt kapnak az

műveket még soha nem akartam kiadni.

szöveg frissítése közben, a jambikus

önálló megmutatkozásra: ez történt

Miért ne? Most akartam.

verselést is tartottam – a fölösleges

Zalán Tibor öt átiratával, adaptációjá-

Milyen szempontok alapján válogatta

val, melyek a Fekete Sas Kiadó gondo-

össze a kötetet alkotó öt átiratot és

„És aki száz meg százezret rabol, bírája

zásában jelentek meg. A szerzővel a

adaptációt (Bánk bán, Patt Lenn, Márió

lészen annak, akit a szükség garast ra-

könyv kapcsán beszélgettünk – többek

és a varázsló, Köpönyeg, Übü király)?

bolni kényszerített” – ezt a Bánk-idéze-

között arról is, hogy miért nincs már

A kiadóra bíztam a válogatást. Ha jól

tet grafitiként olvastam nemrég. Meny-

emlékszem, kilenc művet ajánlottam

nyire aktuális a darab üzenete? Elkép-

A kötet címével kezdeném: Ruhatárban

nekik megjelentetésre. Ők – nyilván ter-

zelhető olyan helyzet, amikor a Bánk

felejtett kabátok. Többértelmű üzenet –

jedelmi okokból is – ezt az ötöt válasz-

bán újra kínos lesz a hatalom számára?

utal a színházi közegre, de arra is,

tották ki. Nem érzek különösebb kap-

Mindenki azt az üzenetet olvassa ki egy

mintha kevésbé fontos, hátrahagyott

csolatot a darabok között. Elképzelhető,

darabból, amelyiket akarja. A Katona-

szövegtestekről lenne szó. Tényleg a

hogy a szerkesztő minél több színt akart

mű sokfenekű, ahány szereplője, annyi

maradékot, a fel- és elhasznált Zalán-

megmutatni a színházi munkáimból.

problémája, üzenete van. Engem job-

kedve nevetni és nevettetni.

irodalmat olvassuk?

kitérőket viszont elhagytam.

A Bánk bán aktualizált változatával

ban érdekelt a munka során Bánk

A ruhatár számomra valóban a színház

startol a kötet, Katona József darabját

vívódása, mint Tiborc panasza. Általá-

fogalmához kötődik, az utalás tehát

2016-ban „vezette át”, saját megfogal-

ban nem hoznak izgalomba az aktual-

egyértelmű a címben. Az ott felejtett

mazása szerint. Mire kellett figyelnie a

izált mondatok, főleg szövegkörnye-

kabátok valami olyasmit akar üzenni,

szöveg frissítése közben – mennyiben

zetükből kiragadva. Minden helyzetet el

hogy az adaptációk, átiratok vagy

adott ezzel új értelmezést az eredeti

tudok képzelni, még azt is, amit mond.

átvezetések valahogy a drámaírás-szín-

színműnek?

A darabot bemutatták, és nem tűnt fel

játszás lelencgyerekei. Megtörténik az

Semmiképpen sem akartam új értel-

úgy, hogy bárki számára is kínos lett

előadás, de a művek általában süly-

mezést adni az eredeti színműnek.

volna.

lyesztőbe kerülnek, és csak nagy ritkán a

Ellenkezőleg – úgy gondolom, hogy ha

A kötetben szerepel a Marió és a

drámaszerzői oeuvre-be. De lehet, hogy

valami jó, akkor minden korban aktu-

Varázsló című adaptáció is, amit

ebben tévedek. Esetemben tehát sem-

ális. Nem így van azonban a nyelvvel, a

Thomas Mannal társszerzőként je-

miképpen sem maradék- vagy fel- és

nyelv el tud fáradni, avulni, egyes szavak

gyez, hiszen Mann nem a dráma

elhasznált irodalomról van szó – csak

egyszerűen értelmezhetetlenekké vál-

műnemében írta művét. Miért éppen

14 új könyvpiac 2019/június

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. II. szám  

2019. II. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement