Page 11

Milyen forrásokból működik a fórum? Teljes mértékben magunk finanszírozzuk a fórumot. Indulásképpen egy magánszemély és két cég nyújtott nagylelkű támogatást. A számlánk vezetését a Summa Artium Kultúratámogató Magánalap vállalta. Ki dönt arról, hogy a rendelkezésre álló anyagi forrásokat mire fordítja a fórum? Ez a három ügyvivő önkéntes vállalása, feladata, de ha bármilyen ötlet, javaslat kérés felmerül valamelyik összejövetelünkön, akkor arra messzemenőkig figyelemmel leszünk. Ha minden igaz, akkor a következő összejövetelünk al-

sokaságát alkotjuk meg, megrendezve

Úgy gondolom, hogy másfél-két havonta

kalmával beszélni fogok egy elképzelésről,

ezáltal a saját „filmünket”. A könyvolvasás

fogunk találkozni egymással. Ezeken az

amelynek a homlokterében a könyv, az

az egyik megalapozója a kreatív gondol-

összejöveteleken beszéljük meg és dön-

olvasás, az olvasás népszerűsítése fog

kodásnak. Ezért a könyvolvasás nélkü-

tünk arról, hogy milyen programokat sze-

szerepelni.

lözhetetlen része az informatikával mind

retnénk szervezni. Érdekes volt tapasz-

gazdagabban megáldott világunknak.

talni például az alakuló ülésen, hogy

Miért tartod fontosnak könyv, az olvasás

A könyvolvasás mennyire tudja felvenni a

Szkárosi Endre író, a Szépírók Társasá-

Nagyon sok olyan változás történt az

versenyt manapság a mobiltelefonok,

gának az elnöke mennyire meglepő-

elmúlt évtizedekben, ami a könyvkiadást, a

számítógépek, televíziók nyújtotta irdat-

dött néhány nyomdaipari kérdésen. Szá-

könyvolvasást veszélyezteti. Pontosan

lan mennyiségű képi és filmes kommu-

mára egészen biztosan tanulságos lesz a

tudjuk, hogy egy papír, vagy a papírt

nikációjával?

következő találkozónk, amikor Magyar-

népszerűsítését?

megelőző papirusz a historikus időkben

Nem látjuk az előttünk álló időtáv távolab-

ország egyik legkorszerűbb nyomdájába

mit bírt ki. De hogy egy floppy vagy CD élet-

bi évtizedeit. Hogy a könyv kannibalizáció-

látogatunk és nyomdákkal kapcsolatos

tartama, a rajtuk tárolt információ meddig

ja milyen ütemű lesz, nem tudhatjuk, de

kérések kerülnek majd terítékre. Egészen

releváns, még nem tudhatjuk. Arról lehet

úgy vélem, hogy a még belátható idősíkban

bizonyos, hogy hamarosan a fordításra is

fogalmunk, hogy az anyagnak milyen élet-

kitart a könyv. Az ekönyvek és az elektro-

szánunk egy napot, de az is nagyon ér-

ciklusa van, de hogy a rajta tárolt infor-

nikus olvasók száma két évvel ezelőttig

dekes lesz, ha megvizsgáljuk, hogy mint

máció meddig őrződik meg, már nem.

hihetetlen dinamikával növekedett, azon-

jelent az informatika, a számítógépek

Növekvő problémát okoz a szövegér-

ban ez a tempó mostanra lefékeződött.

nyújtotta segítség a könyvek világában.

telmezés is. Nem csak Magyarországon,

Tehát közvetlen veszély nem fenyeget, de

Végezetül szeretném elmondani,

hanem az egész világon nagyon jelentős a

ha az eróziós folyamat, a mindennapi vilá-

hogy a fórum felkarolta Kukorelly Endre

funkcionális analfabéták száma, ami any-

gunk gyorsulása, a digitális eszközök rob-

ügyvivőnk kezdeményezését, amely a haj-

nyit jelent, hogy egy szöveget ugyan el

banásszerű fejlődése tovább folytatódik,

dani Baumgarten-díj életre keltésére

tudnak olvasni, de az értelmét már nem

akkor idővel eltűnik egy olyan zseniális

irányul. A kezdeményezés célja, hogy a díj

tudják felfogni.

kultúra hordozó eszköz, amit könyvnek

odaítélése mindenfajta állami szerve-

A könyv nem egyszerűen egy fizikai

hívunk és vele együtt persze a könyvolvasás

zettől függetlenül történjék, és az ki-

tárgy, az egy életérzés, amely betölti a

is. Nostradamusi képességekkel kellene

zárólag a magyar írók irodalmi teljesít-

terünket, amelynek teste van, színe van,

rendelkeznem, hogy bizonyosat mondjak,

ményének az elismerésére irányuljon.

illata van, otthonunk része. A könyvolva-

nagyon bízom benne, hogy még hosszú

Lehetőségeink szabta mértékig gyűjtés-

sás minden esetben aktivizálja az agymű-

ideig szükség lesz könyvre.

sel, kommunikációval, lobbizással pró-

ködést, arcot adunk a szereplőinknek, tu-

Milyen gyakorisággal várhatóak össze-

báljuk segíteni a kezdeményezés meg-

lajdonságokkal ruházzuk fel őket, felépít-

jövetelek, milyen programokat kíván

valósulását.

jük és berendezzük a teret, azaz képek

szervezni a fórum a közeljövőben?

Lafferton Kálmán 2019/június új könyvpiac 11

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. II. szám  

2019. II. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement