__MAIN_TEXT__

Page 9

dulópont volt a Kitömött barbár megje-

lémájához és hasonló

lenése is.

problémával találkozunk

Kemény Zsófival, Závada Péterrel és

a nagy magyar regények

Lackfi Jánossal készítettem korábban

javában. Úgy látom te is

egy-egy interjút, ahol a magyar irodal-

ebben a nagy regény-pár-

mon belüli transzgenerációs transzmisz-

beszédbe szólsz bele köny-

szióról beszéltünk és arról is hogy milyen

veiddel. Ez a kijelentés szá-

érzés „író-családba” vagy „költő-család-

momra megfejtésnek is

ba” születni, ahol tehát már az elődök

bizonyult a te írásművé-

írtak ezt-azt, nevet szereztek, ismertek

szetedhez, de azzal kap-

lettek. Arról is kérdeztem őket, hogy

csolatban is, mintha ezt

szerintük vajon létezik a Pierre Bourdieu

látnád, vagy ezt láttatnád

által is megnevezett „kulturális tőke”.

abszolút problémaként a

Lássuk be, te is egy ilyen családból jössz

magyarsággal, velünk kap-

kétségtelenül, Jékely Zoltán és Áprily

csolatban. Mintha ez lenne

Lajos a családi emlékezet része. Szá-

szerinted a „pác, amiben

modra előny vagy hátrány volt ezeknek

mi mind benne vagyunk”.

az embereknek emlékét hordozni?

Így van ez szerinted, tény-

Iszonyú nagy teher volt. Feladat volt, hogy

leg nincs senki a helyén,

ebből valamit fel kell mutatni és közben

tényleg senki sem a saját

előre kell lépni, és el kell tudni viselni a

életét éli, és ha igen, akkor mi a meg-

csássa, amit gondol. Én sem feladatként

súlyát. Ebből a szituációból kellett oda

oldás?

csinálom, hanem egyszerűen nem tudok

Nem gondolom, hogy ez feltétlenül a lé-

mást csinálni, kijön belőlem, nem tudom

Befolyásolt ez a családi kondicionáltság

tezés alap problémája lenne és nem is látok

magamban tartani. Nem hiszem, hogy

abban, hogy végül az írói – és nem a ta-

arra olyan megoldást mint Hamvas Béla.

jobb világ lesz ettől, merthogy sokszor

nári, klasszika-filológusi – pályát válasz-

Az én regényeim nem beavató regények,

mindannyian csak a saját buborékhoz

tottad?

nem vagyok ideologikus szerző, tehát nem

beszélünk, ez teljesen nyilvánvaló. Na-

Tulajdonképpen nem, hiszen bármi lehet-

vagyok beavató sem, marxista sem, más

gyon nehéz elérni azokat az embereket,

tem volna, amihez affinitást érzek. Mond-

sem. Nincsenek ideológiai képleteim a

akik nem az én buborékomban vannak. A

juk, hogy költői vénám nincs, az kamaszko-

világ megfejtésére. De azt látom, hogy a

világnak ezt a polarizáltságát rezignáltan

romban pillanatok alatt kiderült. Nekem a

probléma létezik, csak én még annyival is

tudomásul veszem, tehát az ember azok-

sűrítés, a dichtung nem működött soha,

hátrébb lépek az ügyben, hogy nem is

hoz beszél, akik úgyis egyetértenek vele,

viszont a szálak szétszálazása, az anali-

tudok megfejtést vagy megoldást adni

nagyjából azt mondja, amit azok is gon-

tikus hozzáállás nagyon is. Egyértelmű

arra, hogy mégis mi a kilépés ebből. Engem

dolnak, legfeljebb nem olyan intenzíven,

volt tehát, hogy ez inkább prózai észjárás,

a szembesülés érdekel, a beavatást úgy

vagy nem olyan éles mondatokba fogal-

amiből fakadóan tökéletesen és teljesen

tudom elképzelni, hogy a hangsúly nálam a

mazzák meg.

más alkat vagyok, mint lirikus őseim.

szembesülésre, az epifaniára, a felisme-

Leányfalun Márai Sándor emlékműve és

Azt mondtad nem oly rég egy interjú-

résre helyeződik. Ha nem is tükröt tartunk

a Bibó István sétány mellett van ez a sza-

ban, hogy „Itt senki sincs a helyén és

a problémának, de reflektálunk rá.

unaház, ahová mindketten járunk és

fordítani a dolgot, hogy ki az a Péterfy?

senki sem azt csinálja, amit csinálnia

Szerinted feladata-e a magyar írónak

ahol most beszélgetünk. Mit jelent ne-

kellene.” – hozzátetted: „senki sem a sa-

közéleti kérdésekben megnyilvánulni?

ked Márai? És mit jelent Bibó?

ját életét éli” és ebből fakadnak a szen-

Szerintem nem, ez senkinek sem köte-

Márai a polgári tradíció, a szabadkőműves

vedéseink szerinted.

lezően a dolga. Az írónak semmi fajta fe-

bölcsesség, humanizmus és tolerancia

Nagyon hasonló gondolat ez Hamvas

ladata nincs azon kívül, hogy megírja és

szelleme. Bibó a demokrácia impera-

Béla Karneváljának egyik alapprob-

papírra vesse, és a nyilvánosság elé bo-

tivusza. 2019/december új könyvpiac 9

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. IV. szám  

2019. IV. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement