__MAIN_TEXT__

Page 8

Senki sincs a helyén Péterfy Gergelyt kérdezi Weiner Sennyey Tibor

Péterfy Gergelyt az olvasó közönségnek

A negyedik decemberre jön.

dekelni fog. Amikor elkezdem, akkor nem

nem kell bemutatni. Sikeres, ismert író,

Remek, tehát, mire ez a beszélgetés

tudom, hogy egyáltalán meg tudom e

akinek könyvei több kiadást élnek meg.

megjelenik kijön az új kiadás.

csinálni, közben derül ki.

Ő Kisorosziban él, én Szentendrén a

Igen.

„Lendületből írsz”?

Kada-csúcson, kettőnk otthona között a

Szerinted ki tudnál emelni az elmúlt

Nem. Nem igazán lendületből, hanem

Duna partján található Leányfalu, ami

pályafutásodból azt a pár művet és azt

valamilyen legyőzhetetlennek érzett

híres nagyszerű termálfürdőjéről és sza-

a pár fontosabb fordulópontot, mond-

problémát állítok magam elé, amiről azt

unaházáról, s ahová mindketten rend-

juk hármat-hármat, amit te meghatáro-

gondolom, hogy ezt nem tudom megcsi-

szeresen járunk. Itt szoktunk találkozni,

zónak, sarokpontnak, fontosabbnak tar-

nálni és akkor a nehezebb ellenállás felé

leginkább véletlenszerűen. Ezt a beszél-

tasz?

megyek. 26-27 évesen nem tudom, hogy

getést is a szaunaház sóbarlangjában

Igazából ez nem egy dramaturgia, hanem

volt-e egyáltalán bármilyen fogalmam

vettük fel, a félhomályban, a forróság-

egy előrehaladó folyamat. A kis hatásfok-

vagy képem a saját létezésemről, vagy az

ban, úgy hogy közben neki is, nekem is ez

ból az egyre nagyobb hatásfok fele men-

addig eltelt időről és akkor megjelent a

a kis idő volt a pillanatnyi csend és nyu-

tek a dolgok. Nagy fordulópont nincs,

B oldal című regényem, amiben nagyon

galom a könyvbemutatókkal és szerep-

olyan mintha minden csak egy-egy kis

erősen önéletrajzi szálak vannak. Ebből a

lésekkel sűrűn tűzdelt időszakban. El-

előrelépés lett volna az előzőhöz képest.

kíváncsiságból jött az is, hogy ennek a

kezdtem kérdezgetni, beszéltetni, és

Engem mindig az érdekelt, hogy olyat

létezés tapasztalatnak valamilyen kon-

mint mindig, most is nagyon sokat tanul-

írjak, amiben bizonytalan vagyok, hogy

zisztenciája kell legyen.

tam tőle. Ennek a beszélgetésnek ez egy

meg tudom-e írni.

Ne kerüld meg a kérdést: tehát mi volt

rövidített változata. Nem csak legújabb

A következőre pedig mindig valami

az fontos néhány fordulópont az életed-

könyvéről beszélt, hanem pályájáról, a

mást kerestél?

ben?

fontosabb pillanatokról, az írói étoszról,

Igen, mert nagyon nagyon rossz termé-

Nem tudom. Talán az első gyermekem

arról, hogy milyen teher lehet az ősök

szetű vagyok, nagyon hamar, pillanatok

születése. Igen, az egy ilyen abszolút for-

hagyatéka, s hogy vajon feladata-e ma

alatt kiég az érdeklődésem, és olyankor

dulópont, 27 éves voltam. Nagyon fiatal,

egy magyar írónak közéleti kérdésekben

éhes vagyok az új impulzusokra. Talán

aztán meg nyilván az első kötet, ez szintén

véleményt alkotnia?

azért mert gyorsan elvesztem az érdek-

ugyanaz az év. Fordulópont volt az Évával

Most jelent meg A golyó, amely megölte

lődésemet bármi iránt, mindig olyan dol-

(Péterfy Novák Éva, Péterfy Gergely szin-

Puskint című regényed harmadik kia-

gokat kerestem, amelyekről úgy gondol-

tén író felesége. – Megj. wst) való megis-

dása…

tam, hogy legalább addig amíg írom ér-

merkedés. Volt két válásom előtte. For-

8 új könyvpiac 2019/december

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. IV. szám  

2019. IV. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement