__MAIN_TEXT__

Page 7

Legvégső kérdések Égre néző Isten jelenléte a magyar költészetben

Dr. Áder János köztársasági elnök könyvajánlója

Szent István Társulat, 2019, 172 oldal, 2900 Ft

Még csak 19 esztendős volt József

len: az Istenhez szóló, őt kereső, vele

művészi teljesítmény feltétele. Aki

Attila, amikor 1924-ben perbe fogták

perlekedő, hozzá menekülő, tőle meg-

folytonosan az életre és a világra kérdez

Lázadó Krisztus című verséért. Más idők

oldást remélő ember legbensőbb vívó-

rá, előbb-utóbb el kell, hogy jusson a

jártak, az eljárás indoka – vallásgyalá-

dásait, „égre néző” lelkét. Jogi és mű-

legvégső kérdésekig, hiszen intéz-

zás – akkortájt gyakori vádnak számí-

vészi jelentőségén túl miért érdekes

ményes keretek között gyakorolt vallá-

tott; az ifjú Babits Mihály is hasonló

számunkra ez a történet? Mert a hit, a

sosság nélkül, pusztán az esztétika

okból járta meg a bíróságot. A töb-

természetfölöttihez fűződő kapcsolat

révén is eljuthat addig az érzésig, hogy

biekéhez képest József Attila pere

minden ember életében személyes,

ő voltaképp egy Istenhez hanyatló ár-

másként, jog- és irodalomtörténeti

érzékeny, a kívülálló számára szinte

nyék. Ebben a kötetben sokféle a költői

értelemben is tanulságosan alakult.

elérhetetlen távlat. Az örökös, megvá-

világ és a spiritualitás. Ami közös: a pár-

Ügyvédje, Vámbéry Rusztem ugyanis

laszolhatatlan kérdés, hogy „mit akart

beszéd igénye azzal, aki „…korok törté-

elszántan igyekezett bebizonyítani,

itt mondani a költő”, istenes művekben

netét / szerezte mesés könyvedül, − s napba

hogy a verset félreértik. Minden lehet-

tovább bonyolódik: milyennek látta

mártotta ecsetét, / hogy kifesse lelkedet.”

séges jogorvoslati fórumot megjárt

Istenét? E gyűjtemény szerzői korban,

(Babits Mihály) Úgy hiszem, minden

védence érdekében, s az első kudarcok

stílusban, lelki alkatban − és igen, hit-

időben, de a Nemzetközi Eucharisztikus

után végül harmadfokon sikerült fel-

ben is − különfélék. Van köztük vissza-

Kongresszushoz kapcsolódóan kiváltkép-

mentetnie a költőt. A Kúria semmisségi

húzódó és prédikátorhajlamú, szellemi

pen jó együtt látni, együtt olvasni ezeket

ítélete kimondta: „a cím alatt a köl-

harcos és lélekbúvár, közösségi vallás-

a szövegeket, amelyek a magyar iro-

teményből kitűnőleg a földi igazságtalan-

gyakorló és különutas hívő, nyílt val-

dalom egyedi értékei, és gazdag forrást

ságok ellen lázadó embert kell érteni, aki az

lomástevő és félve kétkedő, hálaadó és

jelentenek minden olvasó embernek.

isteni igazságosság megvalósulását kéri az

számonkérő, világosan fogalmazó és

Annak is, aki a maga sorskérdé-

Istentől.” A per során tehát a jogelvek

mondandóját többszörös jelentés-

seire, érzéseire, imádságos lelkületére

mellett esztétikai érvek ütköztek. A

rétegbe rejtő, feleselő és nyugalmat

és gondolataira akad a sorok között. És

vitázók értelmezni, magyarázni próbál-

kereső ember. Sokszor még a magukat

annak is, aki a puszta művészi szépsé-

ták a szöveget: azt fejtegették, vajon

szkeptikusnak, távolságtartónak, egye-

get keresve valami váratlant fedez fel.

mit is gondolhatott, üzenhetett a

nesen ateistának valló költők és írók is

Mint József Attila egyik kései, e kötet-

verselő bizonyos szavak, metaforák

alkottak szép, felemelő istenes műve-

ben is szereplő versében: „Az Isten itt állt

használatával. Olyasmit igyekeztek ki-

ket – azzal az igazságkereső képesség-

a hátam mögött / s én megkerültem érte a

bontani, amit majdhogynem lehetet-

gel, amely minden komoly és hiteles

világot.” 2019/december új könyvpiac 7

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. IV. szám  

2019. IV. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement