__MAIN_TEXT__

Page 6

Ezerarcú egyszerűség Weiner Sennyey Tibor

Petneházi Gábor könyvajánlója

Hamvas Béla ezerarcú és egyszerű élete és műve. Esszék Magyar PEN Club, Budapest, 2019, 478 oldal

Ha azt mondjuk, hogy Hamvas Béla

műkiadás kritikai minősége olykor

Weiner Sennyey Tibor, második, át-

(1897–1968) életművének, irodalmi és

vitatható – immáron szinte teljes ter-

dolgozott kiadásban megjelent esszé-

filozófiai tevékenységének a megíté-

jedelmükben bárki kezébe veheti.

kötete e kettős feladat megvalósításához

lése még manapság is ellentmondásos

Ahhoz azonban, hogy e szövegek az

próbál lökést adni, oly módon, hogy

olykor, azzal nem árulunk el nagy

egyszerű és átlagosan tájékozatlan

egészen egyszerűen párbeszédbe kezd az

titkot, mint ahogyan azzal sem, hogy a

olvasó számára is kibogozhatók le-

olvasóval, ill. kedvesen karon fogja és

szélsőséges vélemények – alapból már

gyenek, a jelenlegi kiadások bizo-

elkíséri őt addig a pontig, ahonnan már

annak is köszönhetően, hogy egy élete

nyosan nem elegendők, mint ahogyan

kinek-kinek az egyéni igényeinek és ké-

utolsó két évtizedére a pártállami

azon fent említett beidegződések,

pességeinek megfelelő utat kell bejárnia

kultúrpolitika által tudatosan háttérbe

vagy szellemi attitűdök sem segítik elő,

a Hamvas-univerzum tájainak felfe-

tolt és a szellemi életből teljességgel

hogy Hamvast és életművét végre

dezésében. Nagyon vékony, nagyon sze-

kiszorított, segédmunkássá fokozott

objektívabban megítélhessük, amelyek

mélyes és tekervényes az ösvény, amit a

íróról beszélünk – elsősorban azon poli-

a szerzőt vagy felmagasztalják, ám

Hamvashoz hasonlóan Szentendrén élő

tikai lövészárkok mélyéről gomolyog-

közben időről-időre a szellemi háború

költő választott, és valójában nem is

nak föl, amelyek még mindig a magunk

frontvonalába citálják, vagy pedig

hosszú: ám mindenképpen jó előgya-

mögött hagyott évszázad háborúit

éppen ilyetén megidézettsége miatti

korlatot és kiindulási alapot jelent majd

vívják tovább kicsiben, mit se törődve a

ellenszenvük okán elzárkóznak tőle.

annak, aki az igazi kemény túra tel-

lanyhuló érdeklődéssel és a közben fel-

Magyarán: nem elég az életet és az

jesítésére vállalkozik. Ha pedig mégis úgy

növekedett modern kor totális idegen-

életművet különválasztanunk, ehhez

dönt, hogy nem lép tovább a járatlan

ségével mindezen tevékenységekkel

először attól a kultusztól is függet-

útra, akkor is lesz egy a szó igazi ér-

szemben. De talán nem is az a fontos,

leníteni kell magunkat, amely Kádár-

telmében vett szép könyve, amit akár

hogy Hamvas Béla középszerű vagy a

kori elfojtott örökségként – ha tetszik –

Szentendrén Hamvas egykori házánál,

20. század egyik legnagyobb magyar

(el)szigetelő burokként, ha tetszik sűrű

akár Korcula szigetén, Hamvas füge-

írója volt-e, vagy hogy az egyetemes és

tömjénfüstként – máig körülveszi a

fájánál, vagy akár Budapesten, a Lánchíd

magyar filozófiatörténetben hol kel-

szerzőt, aki, tegyük hozzá gyorsan,

Hamvas keménylemezen archivált hang-

lene a helyét kijelölnünk; erről az iro-

egyébként sem volt, és még akkor sem

ját egykoron rejtő szerelőaknája fölött

dalom-, eszme- és filozófiatörténészek

lett volna könnyű eset, ha a 20. századi

felütve elgondolkozhat azon, hogy mi-

bizonyosan még sokáig vitatkozni fog-

történelem nem bánik el vele úgy,

ért (volt) nehéz élni és nem szatírát írni

nak. Hamvas szövegeit – bár az élet-

ahogyan végül elbánt.

Magyarországon.

6 új könyvpiac 2019/december

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. IV. szám  

2019. IV. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement