__MAIN_TEXT__

Page 5

közönségcsalogató fesztiváli programokat

Tibor, Fekete Vince, Markó Béla és Grecsó

szerveztünk.

Krisztián új könyvének a bemutatására

Idén milyen programok várják a könyv-

kerül sor az Irodalmi Kávéházban. S ha már

vásár látogatóit, kiemelnél néhány fon-

színházban vagyunk, ma este a Kövek a

tosabb eseményt?

zsebben című egyfelvonásos színházi dara-

A könyvvásár három és fél napja alatt 107

bot is megtekinthetik az érdeklődők két

programra kerül sor. A „nulladik” napon Dar-

bravúrszínész, Rudolf Péter és Kálloy Mol-

vasi László író Karády zárkája című mono-

nár Péter előadásában. Újdonság, hogy

drámáját mutatta be a Gyulai Várszínház, a

vasárnap délelőtt is lesz újabb zenés pro-

Az idei évben Teresa Worowska lengyel

nyitó napon pedig a 60 esztendős Kovács

gram, Jack Cole dalaival Kovács András

műfordító vehette át szeptember 26-án a

András Ferencet köszöntöttük a Sebő Együt-

Ferencet fogjuk köszönteni.

Külgazdasági és Külügyminisztérium által

Balassi Műfordítói Nagydíj

tes közreműködésével. Tavaly Versajándék

Hogyan tovább, milyen tervekkel ké-

2017-ben alapított, 3500 euró pénzju-

Vásárhelynek elnevezéssel neves magyaror-

szültök a jövő évi vásárokra, amikor vár-

talommal járó Balassi Műfordítói Nagy-

szági és erdélyi költők részvételével olyan

hatóan még erőteljesebb lesz a digitális

díjat, amelyet Schőberl Márton kulturális

programot rendeztünk, hogy a színház kis-

világ kihívása?

diplomáciáért felelős helyettes államtitkár

terme nem csak hogy zsúfolásig megtelt, de

Huszonöt év után az ember úgy érzi, hogy

adott át a Magyar Tudományos Akadé-

több mint nyolcvan ember sajnos kívül re-

határtalanok a lehetőségek, ezért is lett az

mián. A lengyel műfordító munkásságát

kedt. A sikeren felbuzdulva tegnap Próza-

idei könyvvásár mottója: Határtalanul.

Pálfalvi Lajos irodalomtörténész, műfor-

ajándék Vásárhelynek címmel folytattuk a

Egyelőre magam is érzek elég erőt, hogy

dító méltatta.

programot, amelyet ezúttal a színház nagy-

folytassam a munkát. A nagy titok, ha sze-

Teresa Worowska több mint 30 kötet-

termében rendeztünk meg Darvasi László,

retettel csinálod, s ha sikerül felkeltened az

nyi szépirodalmi művet ültetett át lengyel

Grecsó Krisztián, Láng Zsolt, Németh Gábor

érdeklődést a könyv iránt, akkor működik a

nyelvre. Munkásságából kiemelkednek

és Vida Gábor részvételével nagy érdeklő-

dolog. Nekem volt egy rögeszmém: a könyv-

Balassi Bálint, Krúdy Gyula, Csáth Géza,

dés mellett. Makkai Kinga, a gyermek- és

re szoktatást a bilire szoktatással egyidőben

Márai Sándor, Szerb Antal, Kosztolányi

ifjúsági programok szervezője, odaadó és

kell kezdeni. Az új arculatunk kialakításakor

Dezső és Esterházy Péter műveinek fordí-

szenvedélyes munkával ugyancsak felpezs-

erről készítettük az első reklám filmünket is.

tásai. Fordítói munkásságáért többek kö-

dítette a könyvvásár látogatottságát, fo-

Mint alkotó ember, hogy tudod megoszta-

zött a lengyel irodalmi folyóiratok, illetve a

lyamatosan jönnek kisgyermekeikkel a

ni magad a vásárszervezés és az írás között?

lengyel Pen Club különdíjában részesült.

szülők, s ma már egy kamasznak sem ciki

Több mint két évtizedig nem volt lehe-

2009-ben Angelus Közép-európai Irodalmi

eljönni a könyvvásárba. Ma délelőtt például

tőségem arra, hogy írjak, mert a vásár-

Díjat kapott Esterházy Péter Harmonia

megzenésített versekkel igyekszik majd

szervezés és a Mentor Kiadó ügyeinek

Caelestis című regényének fordításáért.

lebilincseli hallgatóságát a Sebő Együttes,

intézése, minden energiámat felemész-

A Balassi Műfordítói Nagydíj adomá-

amely gyerekkoncertet ad a színház nagy-

tette. Azonban hosszú gyakorlat után képes

nyozásának célja, hogy magyar állam ezzel

termében. Délután mások mellett Elek

lettem rá, hogy a napi közmunka után húz-

a díjjal is kifejezze elismerését azokért a

zak egy vonalat

műfordítói teljesítményekért, amelyeknek

és utána csak ön-

köszönhetően a külföldi olvasók saját

magamnak éljek.

anyanyelvükön megismerhetik a klasszi-

Most élem ezt az

kus és kortárs magyar irodalom kiváló

időszakot. Alig

alkotásait. A Balassi Műfordítói Nagydíj-

várom, hogy el-

ban az a külföldi műfordító részesülhet, aki

jöjjön a hat óra,

teljesítményével, a lefordított művek mi-

hogy a közmun-

nőségével és mennyiségével hírnevet

ka után a gépem

szerzett a magyar irodalomnak, és szakmai

elé ülhessek és

tevékenysége széles körben ismert, hiány-

írhassak.

pótló.

A FOTÓN AZ OLVASÁS FÁJA, AMELYNEK DARABJAIT VASÁRNAP INGYEN ELVIHETTÉK A VÁSÁRLÁTOGATÓK

2019/december új könyvpiac 5

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. IV. szám  

2019. IV. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement