__MAIN_TEXT__

Page 4

Könyves város Káli Király Istvánt kérdezi Lafferton Kálmán

Idén huszonöt éves a Marosvásárhelyi

eláshatjuk magunkat. Úgy döntöttünk,

tetben igyekeztük utánozni a budapesti

Nemzetközi Könyvvásár. Ebből az alka-

idehozzuk az „európai” könyvet, hogy min-

könyvfesztivál szervezését, azonban nem

lomból, tekintettel az évszázados előz-

denki láthassa, megtapogathassa, mihez

lehetett ugyanazt csinálni, mert az egy más

ményekre is, Markó Béla erdélyi magyar

kell felzárkóznunk. Mivel Marosvásárhely

jellegű rendezvény.

költő, író legszívesebben azt ajánlaná,

volt akkoriban a legtöbb magyar lelket

Milyennek látod az elmúlt huszonöt év

neveztessék a város egyszerűen csak

számláló erdélyi város, úgy döntöttünk, itt

vásártörténetét, folyamatos sikertörténet,

„könyves városnak”. A kerek évforduló

rendezünk könyvvásárt. Tíz év kemény

vagy olykor némi visszaesés is mutatkozott?

kapcsán a könyvvásár helyszínén faggat-

munka után éreztem úgy, hogy akármelyik

Persze, hogy volt visszaesés. Az első nyolc-tíz

tuk Káli Király Istvánt, a rendezvény igaz-

erdélyi kiadó könyve feltehető bármelyik

évben folyamatos fejlődés volt megfigyelhető,

gatóját az elmúlt huszonöt és az idei év

magyar vagy európai kiadó polcára, mert

azonban ezt követően a romániai kiadók

emlékezetesebb pillanatairól.

azok már nem, vagy alig különböznének az

elkezdtek kivonulni a vásárról, mert nem érte

ő könyveiktől.

meg nekik itt kiállítani. Nem tudták eladni a

Fel tudod idézni a huszonöt évvel ezelőtti indulást?

Az induláskor kik támogatták a könyvvásárt?

könyveiket, nem érte meg nekik standbért,

Fel, mert nagyon emlékezetes volt. Ugya-

Nem voltak sokan. A magyar kulturális mi-

szállást fizetni. Ekkor egy ideig megpróbálkoz-

nis 1995-ben, amikor elhatároztuk, hogy

nisztérium mellett a Nemzeti Kulturális

tunk mi magunk a román könyvek eladásával,

könyvvásárt rendezünk, kaptam egy ge-

Alap részesített támogatásban bennünket.

de rá kellett jönnünk, hogy fölösleges erőlköd-

rincsérvet, és bénult ballábbal csináltam

Ezekből a támogatásokból és a standbérek-

nünk, mert nekünk sem sikerülhet. Hét-nyolc

végig az egészet. Akkoriban az erdélyi ma-

ből fedeztük a könyvvásár szervezésének

évvel ezelőtt a tapasztalt hanyatlás válaszút

gyar könyvkiadást óriási káosz jellemezte.

költségeit.

elé állított bennünket. Sokak véleményét ki-

Nagyon sokan azt hitték, ha a papírra

A helyi önkormányzattól nem kaptatok

kértem ekkor, amelyekből kiderült, hogy nem

nyomtatott betűnek valamiféle könyv for-

támogatást?

a vásárral vagy a szervezéssel van a baj, ha-

mát adnak, akkor az már maga a könyv. És

Ahogy itt mondják „meg se parittyáztak”

nem azzal, hogy nincs arculata a könyvvásár-

mivel úgy gondolták, hogy az előző korszak

bennünket. El se tudták gondolni, hogy egy

nak, nincsenek olyan rendezvényeink, ame-

betűéhségét fel lehet használni meggazda-

nemzetközi könyvvásár kulturális és üzleti

lyek idecsalogatnák az embereket. Ezért a

godásra, boldog-boldogtalan könyvet adott

szempontból mennyire megemelheti a

tizennyolcadik vásártól igénybe vettük a

ki. A Romániai Magyar Könyves Céhbe fris-

város ázsióját. Nagyon sok szakmai segít-

Marosvásárhelyi Kulturális Központ fiatal-

sen tömörült kiadók szakembereiként pusz-

séget kaptam ugyanakkor Zentai Pétertől, a

jainak a véleményét, segítségükkel egy

tultunk el szégyenünkben, tudtuk, ha nem

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők

kolozsvári dizájn cég ötleteit felhasználva

teszünk valamit ez ellen, akkor örökre

Egyesülése akkori igazgatójától. Sok tekin-

átgondolt arculatot adtunk a vásárnak és

4 új könyvpiac 2019/december

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. IV. szám  

2019. IV. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement