__MAIN_TEXT__

Page 22

Város a versben Borcsa János könyvajánlója Fekete Vince

Vargaváros. Versek

Magvető Kiadó, 2019, 264 oldal, 3699 Ft

Mondhatni hozzászoktatott az elmúlt évszázad

kedőnek, a kétes közéleti szereplőnak, a sarlatán-

lecsupaszított, eszköztelenségében / teljesen le-

művészete, irodalma, hogy az alapkategóriákat is

nak úgymond szót adni vagy ezeket – hol együtt-

csupaszított, / közvetlen és nagyon tárgyilagos

újra kell definiálnunk mindig, ha jelentős művel

érző hangon, hol maró gúnnyal – megjeleníteni

nyelven nem énekelve, / nem dalolva, hanem az /

van találkozásunk. Egymást érték a művészeti for-

ugyancsak jellemző megoldásnak számít. Alkal-

olvasó előtt meztelenre vetkőzve, beszélve,

radalmak. Így számtalanszor felmerült, ugye, az a

mazza aztán a költő a montázstechnikát is ennek

mennydörögve, / káromkodva, ha kell, vagy / csak

kérdés, hogy mi a vers?

a versbeli világnak az újrateremtésében. A letűnt

mormolva, fohászkodva, imádkozva, emlékezve /

Azt gondolom, Fekete Vince új kötetét olvas-

diktatúra szabadság- és áruhiányos hétköznap-

mint aki tudja, hogy a költő / dolga a látszatok

va is helyénvaló felvetni ezt a kérdést, mivel a

jainak felidézésére például a mindennapok sivár

mögötti lényeg felfedezése, megnevezése, /

Vargavárosba foglalt versek java része kimondat-

életkörülményeit és látszattevékenységét „vázlat-

kimondása, a kimondás / megkísérlése, merthogy

lanul is erre szólítja fel az olvasót, aki különben az

pontokba” foglaló szószerkezeteket, továbbá rek-

lehetőségként benne van az / életben, az

élménynek átadva magát, megérezheti ama város

lámszövegeket, politikai tartalmú jelmondatokat,

életünkben a vers / is, mint a fában, a kőben a

hangulatát, találkozhat ama város talányos, teg-

közhelyeket, valamint azóta elfeledett márkane-

szobor, a költő dolga pedig / meglátni, észrevenni,

napi és mai alakjaival és történeteikkel, s mint

veket illeszt egymás mellé, egy riasztó létállapotot

/ s mintegy a fölösleget lebontva, kiszabadítani

mindenütt, az emberi természet vonzó és taszító

sejtetve ezáltal...

belőle” (Lassúág).

megnyilvánulásaival. S adódik ez a kérdésfelvetés

Nem tévedünk talán, ha azt állítjuk, hogy

Úgy vélem, aki az esetlegesben meglátja a

egy olyan verseskönyvnek köszönhetően, amely

poétikát és versarchitektúrát Szilágyi Domokos és

törvényt, a látszatok mögött az elgondolkoztató

egyes darabjai révén visszautal a szerző Udvartér

Kányádi, valamint Juhász Ferenc „egyetemén”

lényeget, az a mindennapi történésekből kiindul-

című kötetébe (Sepsiszentgyörgy, 2008) foglalt

tanult Fekete Vince. Saját szellemi és erkölcsi

va eljuthat a létre vonatkozó metafizikai kérdések

tárcanovellákra mint forrásokra. Egyesekből egye-

portréját pedig maga vázolta fel, mintegy

felvetéséig. Költőnk esetében erről tanúskodik

nesen verseket „szobort” a költő! De egy költői

közvetett módon, egyik idősebb költőtársát

többek között a Degenyeg, az Iszap című vers. Arra

gesztusnak köszönhetően verssé lesz egy-egy

megidézve. Róla ír, egy harmadik személyről, de

is találni példát, hogy a nagyon is személyes

„ántivilágbeli”, huszadik század eleji hírlapi beszá-

önmagát láttatja költőnk „a hamisság, a szabad-

tapasztalat, egy betegség okán kezd megrendítő

moló is – egy-egy talált tárgy, úgymond. Amint új

ság és kiszolgáltatottság, a sivárság / és lepusztult-

fohászba Fekete Vince (akárcsak a Balázsolást író

szövegkörnyezetbe emeli a költő az egykori újság-

ság díszletei / között a szépség, a hit és a közösség

Babits!), a transzcendens felé fordulva (A kőműves

cikket – verssorokba tördelve –, az olyan – például

megtartó erejével / a lelkében (...) gyermekkorá-

fia).

ironikus – felhangokat és többletjelentést kap,

nak kincsesbányájával / szívében-lelkében”.

A mai, de talán a mindenkori vers igazi

hogy az „ősszövegnek” immár biztos helye lesz

Fekete Vince ars poetikájában ugyancsak nagy

lehetőségeit példázza a Vargaváros verseinek java

ebben a sokszólamú verseskönyvben.

hangsúlyt kap mindaz a törekvés, amit az általa

része, s ezzel bizonyára – ahogy a régiek mon-

A költő lírai hősei közül a kisembernek vagy a

méltatott alkotó költészetét illetően kieme-

danák – ércnél maradandóbb emléket állított

„virágzó demokráciánk” alakjainak, az ügyes-

lendőnek vélt: „jött valami / nagyon személyes,

„védett vidékének” Fekete Vince.

22 új könyvpiac 2019/december

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. IV. szám  

2019. IV. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement