__MAIN_TEXT__

Page 18

Mágus volt Kevin Lynch

Osman Péter könyvajánlója

Steve Jobs - Egy zseni életrajza

Kossuth Kiadó, 2019, 272 oldal, 5990 Ft

Ha valakit kell választani a politikán kívül,

Zen-ihlette, ultramerészen minimalista ’Jobs-

valamint a józan mértéktartást, kíméletet

mint a 21. század legemblematikusabb ala-

dizájn’ is.

gyakran nélkülöző kritikái nem bénították,

kítóját, alighanem Steve Jobs lenne az. Aki ezt

A legpontosabb értékelés talán, hogy

hanem ösztönözték őket. Mágusa volt a ma-

kétli, elég, ha körülnéz mai világunkban,

szent szörnyeteg volt, kíméletlen rohammun-

gával ragadó prezentációnak is – külön köny-

kivonja belőle, ami Jobs életművének köszön-

kák, világformáló nagy fejlesztések, sikerre

vet írtak erről is.

hető, és megnézi, mi marad. Ha valakire ráillik,

hajszolt vállalatok, más cégekkel folytatott

Szintúgy meghatározó része a Jobs-jelen-

hogy valóban korszakalkotó zseni, Jobs az.

nagy csaták szent szörnyetege, akinek nagy-

ségnek a gátlásokat nem ismerő, konvenció-

Eszközök, szolgáltatások, egész ágazatok

ságát az egymásra halmozott kimagasló sike-

kat még kevésbé harcmodora, amely a tárgya-

tűntek a semmibe a merész víziói és azokat

rei igazolták. Nélkülük csak egy köznapi ször-

lóasztalnál is hihetetlen győzelmekhez segítet-

tűzön-vízen át megvalósító, roppant követ-

nyeteg, vagy csak egy furcsa ember lett volna.

te a megnyerendő és/vagy legyőzendő üzleti

kezetes, célratörő újító tevékenysége nyomán.

A sikereit viszont nagyon nem a vakszerencse

partnerekkel és/vagy ellenfelekkel szemben.

Ugyanakkor új iparágak és korábban fantasz-

kedvezései teremtették meg, hanem a vezetői

Meg kellett harcolnia a saját cégével is,

tikumnak tűnő újdonságok szaporodnak kö-

képességei: nemcsak azt tudta nagyon pon-

ahol az első menetet elvesztette – kirúgták.

röttünk, és azok nagy és egyre több újdonság-

tosan és végtelenül merészen, hogy mit akar,

Újabb iparágat megújító győztesként állt fel

gal szolgáló része Jobs cégeinek innovációin

hanem képes volt megtörhetetlen kitartással

a padlóról, s tért vissza az Apple élére is. Csak

születik. Beláthatatlan, mi jön létre, és mi szo-

elérni, hogy az emberei gyakran messze ere-

a betegség gyűrhette le, nagy csatában.

rul ki a korábbi eszközökből Jobs új világának

jükön felül, és nemegyszer a saját szakmai

Könyvek sora szól már róla – nem könnyű

köszönhetően, s ez az új infokommunikációs

meggyőződésük ellenére is mindent megte-

ebben újat alkotni. Kevin Lynchnek ez megra-

univerzum szinte a Nagy Bumm módján gya-

gyenek ezért.

gadóan jól sikerült. A hagyományos életrajztól

rapszik. A bennünket ebben ma körülvevő

Mágus volt abban is, ahogyan a személyes

elszakadva, a változatos bemutatásra, gördü-

márkák nagy része pedig így-úgy Jobs köpe-

varázsával magához és az általa kitűzött célok

lékeny olvasmányosságra törekvő, nagyrészt

nyéből bújt ki, cégei innovációit viszi tovább.

eléréséhez láncolta az embereit, megkövetel-

képi láttatásra, infografikákra és dinamikus

Még zseninek is messze rendhagyó volt.

ve tőlük, hogy „gémlábú sasok, csodalények,

tagolásra építő, legmodernebb könyvi mód-

„A felhasználó addig nem tudja, mit is akar,

amilyen nem volt soha tán” legyenek, hogy a

szerrel mutatja be Jobs életútját és annak ha-

amíg mi meg nem tanítjuk erre” – ez az ars

lehetetlent azonnal tegyék meg, és a csodákra

tását. A nagyhírű Goodreads ajánlójából idéz-

poetica kissé túl merész alkotóra vallana, ám

is csak keveset várassák. És talán még inkább

ve: „Pompás vizuális bemutató, információk-

Jobs vállalatvezetőként valósította meg, rend-

abban, ahogy a nehéz helyzetekben (és mikor

ban igen gazdag grafikus életrajz Steve Jobs

re nagyon sikeresen. Így születhetett meg az

nincs a fejlesztésben nehéz helyzet??) szinte

élete és munkássága, rendkívüli tehetsége

Apple eszközök emblematikus jellemzője, a

napi rendszerességű, híres dühkitörései,

megismeréséhez.”

18 új könyvpiac 2019/december

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. IV. szám  

2019. IV. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement