__MAIN_TEXT__

Page 16

Történelem újragondolva PACSKOVSZKY ZSOLT

Pacskovszky Zsolt szerkesztőt, Molnár Réka–Haász János nyertes szerzőpárost Ayhan Gökhan kérdezi

A 48 másképp című, ifjúsági novellák a

kamaszok életét pár évtized múlva. A

meglepő személyt jelöl ki utódjául – a

múltból alcímmel ellátott antológia

jelen és a jövő tematikája után szinte ter-

szerzők sok-sok izgalmas ötlettel játszot-

összeállításakor milyen döntő szempon-

mészetesnek tűnt, hogy a múlt felé for-

tak el.

tokat tartottak fontosnak?

duljunk: a harmadik pályázat kiírásához, a

A meghirdetett pályázaton Haász János

A legfontosabb szempont az volt, hogy

harmadik kötet megjelentetéséhez jó

és Molnár Réka: Hát hol van itt megszál-

színvonalas, irodalmilag igényes novellák

apropónak tűnt az 1948-49-es forradalom

lás? című munkája nyert. Ennek a szö-

kerüljenek a kötetbe. Némi dilemmát

és szabadságharc kettős évfordulója. A

vegnek mi a különlegessége?

inkább a formailag sokszor eltérő írások

pályázatra beérkezett novellákat négy-

A novella egy olyan történelmi helyzetet

sorrendjének a meghatározása okozott:

tagú zsűri bírálta el (Böszörményi Gyula,

teremt, ami különös, pikáns felhangot kap

felmerült például, hogy tematikus vagy

Dávid Ádám, Dóka Péter, Vásári Melinda),

20. századi történelmünk felől nézve.

kronologikus blokkokba rendezzük a no-

majd felkértünk négy jeles kortárs szer-

Általánosságban érdemes megjegyezni:

vellákat, de végül a változatosság lett a fő

zőt is (Benedek Szabolcsot, Kalapos Éva

egy múltban vagy jövőben játszódó

rendező elv. Az olvasó persze tetszés sze-

Veronikát, Majoros Nórát és Mészöly

történet akkor igazán érdekes, ha a

rinti sorrendben is olvashatja az írásokat.

Ágnest), hogy képzeljék el másképp 48-at,

jelenünkről, rólunk (is) szól.

Az antológia megszületésének hátte-

így állt össze az antológia végleges anya-

Hogy látja, az ifjúsági novella műfaja új

rében egy pályázat áll. Beszéljünk kicsit

ga.

korszakát éli, nyitott rá a közönség?

az előzményekről, honnan indult az

Kiemelne egy-egy meghökkentő/humo-

Maga a műfaj talán nem bír olyan vonz-

egész?

ros részt, elemet a novellákból, ami

erővel, mint az ifjúsági regény, de úgy

A Móra Kiadó a József Attila Körrel

nagyon csavar egyet a ’48-as képünkön?

tűnik, a sokszerzős tematikus antológiák

közösen, 2015-ben kiírt Jelen! pályázattal,

Mi történik, ha a március 15-re virradó

felkeltik a megcélzott olvasóközönség

majd az azonos című antológia megjelen-

éjszakán a márciusi ifjak megismerked-

érdeklődését: az olvasókat izgatja a

tetésével élesztette újra az ifjúsági novella

nek az abszinttal, ha egy sértett tudós a

kérdés, hogy eltérő gondolkodású, külön-

műfaját. A sikeren felbuzdulva (a kötet

Tyrannosaurus rex helyett Petőfi Sándort

böző hangú, stílusú szerzők vajon mit hoz-

ifjúsági kategóriában elnyerte a legjobb

teremti újra, ha egy időutazó visszamegy

nak ki az adott témából.

gyerekkönyvnek járó HUBBY-díjat) a

1848-ba, és aztán időhurokba kerül, ha

A Móra Kiadó jövőbeli tervei közt szere-

kiadó újabb pályázatot írt ki a JAK-kal

Rózsa Sándor és betyárserege részt vesz a

pel a mostanihoz hasonló kezdeménye-

közösen, és ebből született meg 2018-ban

szabadságharcban, ha Kossuth kénytelen

zés? Gondolkodnak folytatásban?

a 2050 című antológia. Ott arra voltunk

levágatni a szakállát, ha ugyanő az

A mostani kötettel lezárult a „jelen”,

kíváncsiak, hogyan képzelik el a szerzők a

Osztrák-Magyar Respublika vezetőjeként

„jövő”, „múlt” hívószavakkal jellemezhető

16 új könyvpiac 2019/december

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. IV. szám  

2019. IV. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement