Page 8

Élni, szike alatt FOTÓ: SAM BARKER

Koncz Tamás könyvajánlója

Ha az életemre, mint egészre próbálok

bemutatásának belső kényszere is:

kettejük gyerekkorát meghatározták –

nagy hirtelen visszatekinteni, csak ho-

Knausgård jól tudja, ha az ember ma-

még élő nagyanyjuk visszaemlékezé-

mály néz vissza rám. Mintha egy tó

gáról beszél, akkor akarva-akaratlanul

seiből pedig olyan momentumokat is-

víztükrét kérdeznék a mederben szuny-

hazudik vagy téved, és önjellemzésével

mernek meg, amik a kanonizált család-

nyadó vastag iszaprétegről. Legfeljebb

legfeljebb körülírni tudja azt a személyt,

történetet és emlékezetet is felülírják.

néhány emlékezetesebb kép vagy han-

ami egyébként saját maga és hallgatósá-

Karl Ove túlzott neurotikus – de végig

gulat suhan át rajtam a megélt több

ga számára is mást-mást jelent. Ha

élesen megfigyelt – érzékenységgel,

millióból, amivel elvileg egylényegű

azonban minden tettét szépítés nélkül

Yngve tárgyilagosan próbálja feldol-

vagyok. Tetteim és tapasztalataim ösz-

bemutatjuk, az érdektelent és a sors-

gozni az inkább rettegett, mint szeretett

szességét élet-műként még kevésbé

fordítót, az undorítót és a meghatót is –

személy halálát.

tudnám leképezni.

véli a szerző – akkor nincs mód a hazug-

A halál folyamatáról, annak megta-

Pont ezért hatott rám felemásan –

ságra. Az ember a tények fényében,

pasztalásáról Knausgård olyan szép

nyűgözött le és töltött el kétkedéssel –

árnyékolás nélkül áll közönsége előtt;

egyszerűséggel ír, hogy az semlegesíti a

amikor Karl Ove Knausgård Harcom-

az ítéletet már a néző hozza meg, de az

kötetcím komorságát is. „A szív számára

köteteit kezdtem olvasni: Knausgard

paradox módon inkább szól az ítélet-

az élet egyszerű: ver, ameddig bír.

éppen erre, az énnek nevezett tapaszta-

alkotóról, mint a döntés tárgyáról.

Azután megáll. Előbb-utóbb egy szép

lathalmaz leírására tett grandiózus kí-

A Harcom-hexalógia darabjai egy-

napon magától felhagy lüktető moz-

sérletet. A hatkötetes önéletrajzi soro-

mástól függetlenül is olvashatóak, de így

gásával, és a vér a test legmélyebben

zatból itthon a Halál-Szerelem-Játék című

is ezer szállal kötődnek egymáshoz, szá-

fekvő pontja felé áramlik, hogy ott egy

könyvek jelentek meg (az idei könyvfesz-

mos történetük ismétlődik meg vagy

kis medencébe gyűlve kívülről sötét és

tiválra jelenik meg a 4., Élet című kötet –

utal a sorozat más köteteiben szereplő

nyirkos tapintású foltot hagyjon az egyre

a szerk.), és ezek is bő 1300 oldalt tesznek

jelenetekre; először azonban a Halál al-

fehéredő bőrön, miközben a testhőmér-

ki együtt. Knausgård azonban összesen

címet viselő kötet jelent meg, ami sok

séklet csökken, a végtagok megmere-

3500 oldalt szánt arra, hogy szó szerint

egyéb mellett az apa elvesztéséről és a

vednek, és a belek kiürülnek. (...) Abban

megírja (ezzel szövegtestként tartósít-

veszteség feldolgozásáról szó. Az író, és

a másodpercben, amikor az élet elhagyja

sa) magát, és olyan részletes képet adjon

bátyja, Yngve együtt takarítják ki a

a testet, az már a halálhoz tartozik. A

életéről, mint a PET CT a vizsgált szöve-

nagyszülői házat, ahova zsarnoki, idővel

lámpák, a bőröndök, a szőnyegek, a ki-

tekről. Írói ambíciója elképesztő, már-

alkoholistává váló apjuk visszavonult. A

lincsek, az ablakok. A földek, a lápok, a

már mániás aprólékosságra utal. A „tel-

gyászmunka egyben megtisztulás, a

patakok, a hegyek, a felhők,az ég. Egyik

jesség igénye” számára nem csak szófor-

lakásból felkapart koszrétegekkel együtt

sem idegen számunkra. Szakadatlanul a

dulat, hanem kötelezettség, a valóság

szakadnak fel azok az események, amik

halott világ tárgyai és jelenségei vesznek

8 új könyvpiac 2019/április

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. I. szám  

2019. I. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement