Page 7

alapította meg a Budapest Nagydíjat,

Breen, Bjørn Ber-

amely azóta a Magyarországon kül-

ge, Tomas Espedal,

földi írónak adható legrangosabb

Åsmund H. Eike-

elismeréssé vált, mindenekelőtt an-

nes, Thomas Hyl-

nak köszönhetően, hogy világirodalmi

land Eriksen és

rangú alkotók vették át. Az idei

Bjarte

díszvendégíró a napjaink északi iro-

norvég szerzők-

dalmának nemzetközileg elismert

kel találkozhat a

norvég alkotója, Karl Ove Knausgård.

közönség.

Breiteig

A könyvfesztivál nyitónapján az író-

Tizenkilence-

val Bősze Ádám beszélget, majd Tóth

dik alkalommal

Krisztina laudációja után a világhí-

adunk otthont Európa legtehetsége-

budapesti hivatalos intézménye, az

res író Budapest humán területért

sebb pályakezdő prózaírói nemzetközi

ugyancsak a Millenáris parkjában ta-

felelős főpolgármester-helyettesétől,

bemutatkozásának. Az Európai Első-

lálható Európa Pont munkatársaival

Szalay-Bobrovniczky Alexandrától és

könyvesek Fesztiváljára idén 22 ország-

együttműködve – a könyvfesztiválra

az Egyesülés elnökétől, dr. Gál Kata-

ból jönnek el fiatal írók. A rendezvény

látogató külföldi írók részvételével az

lintól veszi át a 2019-es Budapest Nagy-

sikerét mutatja, hogy a hazánkba láto-

Európai Írótalálkozó sorozat is foly-

díjat.

gató szerzők egyharmadának azóta

tatódik számos európai díjas alkotó

Az elmúlt két és fél évtizedben

van magyar nyelvű kötete, néme-

részvételével. A 8. Kis Könyves Éjen

Budapesten üdvözölhettük Európa

lyiküknek nem is egy, annál is inkább,

közel 30 budapesti és vidéki könyves-

szinte minden meghatározó orszá-

mert az elmúlt két évtizedben iro-

bolt szervez saját stílusához illő kul-

gának, nyelvi régiójának kultúráját,

dalmuk reprezentánsaivá emelked-

turális programot április 26-án, bő-

de vendégünk volt a tengerentúlról

tek. Hogy ez a rendezvény milyen so-

vebb információk megtalálhatók a

Kanada vagy a Föld legnépesebb orszá-

kat segít egy-egy sikeres írói pálya

kiskonyves.blog.hu-n.

ga, Kína. Áprilisban a norvég dísz-

elindításában, jól példázza, hogy

Bármennyire büszkék is vagyunk

vendég stand megvalósulása lehe-

hazánkat olyan fiatal írók képviselték

rendezvényünk nemzetközi rangjára, a

tőséget kínál arra, hogy minél több

korábban, mint Dragomán György,

Könyvfesztivál természetesen a ma-

norvég író, műfordító, könyves szak-

Grecsó Krisztián, Szvoren Edina, vagy az

gyar könyvkiadás bemutatkozásának

ember látogasson el Közép-Kelet-

azóta Európai Irodalmi Díjjal is elis-

legfontosabb terepe is, amit mi sem

Európa e rangos könyves eseményére,

mert Horváth Viktor. Az idei magyar

jellemez jobban, mint az, hogy

elősegítve a norvég irodalom megis-

elsőkötetes író Mécs Anna. A könyv-

könyvkultúránk minden tematikai

merését. Karl Ove Knausgård mellett

tárosok szakmai fóruma, a Könyvtá-

ágazatából több újdonság megje-

Klara Hveberg, Vigdis Hjorth, Marta

ros Klub, valamint – az Európai Unió

lenését részben az áprilisi rendezvényre időzítik a magyar kiadók. Többek között Bodor Ádám, Eszterhai Katalin, Háy János, Nógrádi Gábor, Spiró György, Száraz Miklós György, Turczi István vagy Vámos Miklós új kötetének bemutatóján is részt vehet a közönség. Rengetek új ismeretet, élményt, képet és érzelmet kínálunk – elhozzuk a világot Neked! Szabó Eszter fesztiválmenedzser Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 2019/április új könyvpiac 7

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. I. szám  

2019. I. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement