Page 30

Katartikus erejű „mesék” Borcsa János könyvajánlója Ferenczes István

Veszedelmekről álmodom

Hargita Kiadóhivatal–Kortárs Kiadó, 2018

Nehéz meghatározni, hogy miben is áll az irodal-

indításánal megjelenik. A nyitó álomjelenet

közben az új rendszer emberének, a „bodegás-

mi mű hatása avagy utánja. Ideális esetben ugye

szerint a szülőföldjét elhagyni kényszerült, ván-

nak”, hogy Sztálin „pofázmányát” le kell venni a

az ember életvalóságát célozza meg, amit a

dorbotot fogott apa szólt kisfiához eképpen:

falról!), kisgyermekeit, feleségét s szülőföldjét

„Változtasd meg élted!” jegyében foghatunk fel.

„Aztán vigyázz a házra!” A gyermek tudakozó

elhagyva. Következik aztán 1944 ősze, amikor a

De az is említést érdemel, hogy amit olvasunk, az

kérdésére viszont már nem jött válasz, az apa

szovjet támadás előli menekülés során egy balul

oly mélyen épül belénk, hogy akár álom elindító-

megfordult, s elkezdődött – ahogy majd az

végződő találkozás a „felszabadítókkal” az első

ja is lehet. Hajnali álmunk meghatározói lesznek

elbeszélésből kiderül – mintegy másfél évig tartó

gyermekét váró férjnek majdnem az életébe

például olyan vészterhes helyzetek elbeszélései,

bujdosása Moldvában. Életrajzi ihletettségű

kerül. Újabb emléktartomány felidézésére ad

amelyeken egy irodalmi hős keresztülmegy. Sivár

művet írt tehát Ferenczes István, akárcsa fél-

alkalmat egy temetőlátogatás az 1990-es évek

és riasztó országhatár, senkiföldje osztja ketté

századdal korábban Sütő András, aki ugyancsak

közepén, illetve a felmenők sírjainak rendezése.

szülővárosodat, bolyongsz a szétszabdalt,

emlékezetes mozzanattal indítja egykor nagysi-

És így tovább...

ismeretlenné lett városodban, s nem találsz kiu-

kerű, az Anyám könnyű álmot ígér című munkáját.

A hét részre tagolódó mű mindenik egysége

tat lerobbant épületei között...

Az anyai felvetés, hogy író fia írhatna igaz könyvet

azt igazolja, hogy valóban minden ember élete –

Ferenczes István, egyik idei Kossuth-díja-

a családjukról, meghallgatásra talált, hiszen a

Ady szavait idézve – „millió gyökerű”. Ferenczes új

sunk Veszedelmekről álmodom címmel írta meg

válaszból kiderül, hogy ez neki is gondja.

munkája mindenképpen ezt támasztja alá,

összegző művét, amelynek utolsó részében fő

„Hallgass arra a gondra, s az álmod könnyebb

minthogy műfajilag is egyszerre tekinthető

helyet foglal el egyik középiskolás társának

lesz!” – szól erre fiához biztatólag az anya.

memoárnak, valamint történelmi dimenzióba

bemutatása, akinek előéletét környezete előtt

A Veszedelmekről álmodom elbeszélője élete

helyezett család- és dokumentumregénynek. Így

homály fedte. A visszaemlékezésre az ötvenéves

egy-egy fejezetének előadásába úgy kezd bele,

lehetett ugyanis megfelő keretet és formát biz-

érettségi találkozó ad alkalmat, amelyen a

hogy kiemel és felidéz a valós életből vagy – amint

tosítani az író széles ölelésű merítésének, ami

Németországba sodródott Oláh Juci nem vehe-

utaltunk rá előbb – az álmában látottakból

által végső soron a székely-magyarság sorsának

tett részt, de az elbeszélő és az egykori osztálytárs

valamely apró részletet. Ezek, az események

bemutatása végezhető el az elbeszélő- és

közötti levélváltásból levelezés lett, ennek során

tömkelegét, illetve az elmélkedéseket elindító

értekező próza által adott lehetőségek között.

pedig fény derült a kisgyermekkorban árvaságra

mozzanatok általában az elbeszélő szüleihez

Bujdosások, menekülések, szabadság- és

jutott, s így az emberi létezés alá süllyedt hős tel-

kapcsolódnak, életük egy-egy sorsfordító pil-

osztályharcok, keresztutak története a székely-

jes életútjára. Különösen arra az időszakra, ame-

lanatához: magánéleti és kortörténeti – hogy a

magyarságé – sugallja már fejezetcímeivel is a

lyről hetvenéves koráig senkinek sem beszélt.

címet idézzem – veszedelmeikhez. A regény-

mű. Magának a teljes könyvnek a summája és

Katartikus erejű „mesék”, azaz levelek indítják

történet nem követi az időrendet. Kezdődik 1952-

végső üzenete különben a 650 oldalas opus

meg az olvasót: hatásuk még álmainkat is

ben, amikor a politikai üldözötté lett apának

egyetlen félmondatában is – mint cseppben a

meghatározzák...

hirtelen el kell tűnnie falujából, Csíkpálfalvából

tenger – megtalálható, miszerint „hazát nem áru-

(azt találta „indítványozni” egy esti poharazgatás

lunk el, ezt a kishazát pláne soha, semmi áron.”

Az álom motívum különben már a mű 30 új könyvpiac 2019/április

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. I. szám  

2019. I. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement