Page 28

Örök harc kilenc menetben Balogh István könyvajánlója Szögi Csaba

Kismadár a csontketrecbe Visszafejlődésregény

zEtna Kiadó, Zenta, 2018

Furcsa, keserédes ajánlással indítja

színpompás világ köröttem, s méhek

A regény két kibékíthetetlen el-

regényét Szögi Csaba. „Szerelmeim-

szálldogálnak virágról virágra. Mé-

lenpólusként érzékelteti a feminin-

nek, szeretteimnek és szeretőimnek;

hecske Szerzőnk, virágok közt vál-

masculin együttélést. A küzdős-

mindhárom kismadaramat tápláló és

tozik át bogárrá, szitakötővé, mérges

portok részmegjejölésével nevezi

éheztető nőimnek.” Szerzőnk szöve-

darázzsá; véletlen és kiprovokált, erő-

meg fejezeteit: így a könyv tizenegy

gében szeretné megfejteni a Nagy-

szakos metamorfózisok tanúi lehe-

része kilenc menetből, az Előjáték-

betűs Nő titkát. Kísérlete nem spe-

tünk, amely mindig szex miatt bo-

ból és a Kicsepeg (Befejezésből) áll.

kulatív, hanem valóságos alapokon

nyolódik. Sikeres és sántító coitusok

A menetek között átjárnak a szerep-

nyugvó: 40 évesen kezdett Könyve

egész sorát hív pontossággal kifejti

lők. Szögi idősíkokban és helyszí-

megírásához. Megnyilatkozásait a

Szögi nem tudományos orvosi nyelve-

nekben a szélrózsa minden irányba

megelőző évtizedekben történt nők-

zettel, hanem kellemes szépirodalmi

lép, olvasója előtt szinte összeha-

kel való kapcsolatai alapján fogal-

eszközökkel, így olvasóját nem hök-

sonlítja személyes szexuális sikereit

mazza meg. Így az ajánlásban fölem-

kenti meg vaskosságaival nem pol-

és kudarcait, rávetíti álmait és áb-

legetett három kismadár a testi, lelki

gárpukkasztást kíván egyetlen meg-

rándjait, végül „beledöglik a nyílt

és szellemi háromszög.

nyilatkozása sem, noha nevén nevez

színi robbanásokba magával rántva

Szögi Csaba visszafejlődésregény-

minden testrészt, cselekedetet, vál-

a másikat.” A Nagybetűs Nő titkát

nek határozza meg munkáját, létezik

tozatossággal használja ezek becé-

keresni pedig nem más, mint „az

is egy halvány visszafelé mutató

zett alakjait is, így éri el, hogy nem

ördög incselkedik veled, vagy te in-

vonulat e munkában, hiszen megin-

csusszan át véletlenül sem a pornóba;

cselkedsz az ördöggel?” „Mindig a

dul a betöltött negyven esztendő visz-

bizony szórakoztató, olvasmányos,

nő választ, és ő is csábít. Csak van

szafelé, hogy a legvégén eljusson a

egy-egy részletében rabul ejtő törté-

olyan ravasz, hogy a férfival elhiteti

születésig. Múltrendező attitűdjét

neteket mesél.

az ellenkezőjét.” Ez Szögi Csaba

naplórészletekkel erősíti az alkotó, s a

A nőkhöz fűződő eseményeket

konkrét dátumok, bejegyzések objek-

Szöginél határozottan befolyásolják

Hiánya a kötetnek: Illusztrációk

tivitást sugároznak. Ez különlegesen

a tudatmódosító szerek. Nem csak

nélkül nem teljes. Ízes gyümölccsé

összetartó ereje az önéletírásként

alkoholfogyasztásról szól, igaz erről a

akkor érne, ha egy tűzrőlpattant grafi-

ható szövegegésznek. Könyvműfaji

legtöbbet, de gyógyszerek, csattanó

kuslány sok-sok ábrával szerzőtársa

megnevezését különösségként elfo-

maszlag (tömény abszint),vadkender,

lehetne Szögi Csabának. De lesz re-

gadnám, csak úgy éreztem, tapasztal-

különböző gombák, hasis élvezetével

gényünknek újabb kiadása!

tam olvasásakor, tavaszi mezőn járok,

is megismerteti olvasóját.

28 új könyvpiac 2019/április

megszívlelendő maximája.

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. I. szám  

2019. I. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement