Page 25

Ő általa és ő benne Osman Péter könyvajánlója F. S. Collins

Isten ábécéje. Egy tudós érvei a hit mellett Akadémiai Kiadó, 2018

„A természettudományok kelyhéből az

hogy törekedjék mindezek megértésére,

séges-e még, hogy elérjük a tudományos

első korty ateistává tesz, a pohár alján azon-

keresve a mögöttes értelmet, az irányítót,

és a spirituális világnézet mélyen meg-

ban Isten vár rád." (Werner Heisenberg)

mozgatót, s hogy ehhez megossza

nyugtató harmóniáját? Collins válasza az

másokkal a gondolatait, kérdéseit, vélt és

egyértelmű igen, és ennek bizonyítására

valós felfedezéseit?

törekszik az élettelen és az élő világ létre-

Hogyan lett a szingularitás különös, végtelenül sűrű, egynemű anyaga? Mi vezette abban, hogy táguló térré bon-

A sztereotip válaszokkal 'tele a

takozzék ki, megteremtve ezzel az időt is,

padlás', ám felfoghatókkal és érthetőkkel

és ismert világunk atomi részecskéivé dif-

már sokkal kevésbé, sokakat pedig az erős

Elmélete a teista evolúció, a „biologosz”,

ferenciálódjék? Mi vezette azokat, hogy

hitük támogat abban, hogy nekik világos

amelyet Isten indított az útjára, s amely-

atomokká, molekulákká álljanak össze? S

legyen a felelet. E könyv viszont új, 'intelli-

ben folyamatosan jelen is van azáltal,

hogy máig is folyamatosan fejlődő, vál-

gens', a hiteket és nézeteket integráló, s

hogy „benne élünk, mozgunk és vagyunk;

tozó, rekombinálódó kozmikus struk-

talán valósághűbb válaszok felé segít.

Isten a fizikai állandók, szabályok, evolú-

turákká szerveződjenek?

Egyik alaptétele: „A kétség nem a hit

ciós törvények és a tér-idő dimenzióiban

ellentéte, hanem egyik eleme.” (Idézetek

véletlennek érzékelt események for-

a könyvből, kiemelések tőlem – OP)

májában mindig velünk van, vagy inkább

Mi vezette az egyszerű molekulákat, hogy összetettebbekké fejlődjenek? S a

jöttét és alapvető működési szabályait vizsgáló elemzéseiben.

pajkos óriásmolekulák mi által 'jutottak

A kiadó ajánlója elmondja, hogy Collins

a világmindenség van őáltala és őbenne.”

az elhatározásra', hogy »gyerekek, álljunk

világhírű természettudós, az egyik leg-

Kulcstétele szerint a biologosz nem a

össze és csináljunk dinoszauruszt, aztán

fontosabb 20. századi tudományos vállalkozás,

világegyetemről alkotott ismereteink

meg iPhone-t, és vadonatúj fajokat

a humán genom projekt korábbi vezetője, aki

hiányosságait próbálja kitölteni Istennel,

mesterséges intelligenciával!«?

életének egy pontján a hit felé fordult, s

hanem válaszként kínálja Istent olyan

Mi teszi, hogy ősidők óta máig is nem

ennek a mélyreható átalakulásnak a le-

kérdésekre, amelyeket a tudomány fel sem

az ember alakítja a társadalmait, hanem a

nyomata ez az elgondolkodtató, közért-

tehet, és nem is tudna megválaszolni.

társadalmak az embereket? Mi adja azok-

hető, nagyon őszinte és izgalmas könyv.

nak az emberiség közös etikájának tűnő

Benne Collins el is mondja útját a hithez.

erkölcsi alapelveit, Collins szavával „a

S egy karakteres gondolatmenete: „Az ősrobbanás szinte isteni magyaráza-

„Ez a könyv amellett érvel, hogy Isten

tért kiált. Arra a következtetésre kell jut-

teljes mértékben racionális választás

nunk, hogy a természet egy meghatáro-

Honnan mindezen dolgok, folyama-

lehet, és hogy a hit alapelvei valójában

zott pontból indult ki. Nem látom, hogy a

tok rendje, s annak oly egységesnek és

kiegészítik a tudomány alapelveit.” Központi

természet hogyan teremthette volna meg

keménynek érződő belső logikája? S hon-

kérdése: a kozmológia, az evolúció és a

önmagát. Csak egy természetfölötti, időn és

nan az ember egyedülálló késztetése,

humán genom modern korában lehet-

téren kívül létező erő tehette meg.”

morális törvényt”?

2019/április új könyvpiac 25

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. I. szám  

2019. I. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement