Page 24

Főhős, az olvasó A Napraforgó Kiadó könyvajánlója David Glover

A kalózok barlangja; Útvesztők háza Kalandos küldetés – Napraforgó Kiadó, 2019

Mostanában rengeteg szó esik arról,

ahol újra próbálkozhat. A kötetek

A Kalandos küldetés kötetei

hogy egyre nehezebb rávenni a

felépítésének köszönhetően eltéved-

2014 óta minden évben bővülnek,

gyerekeket az olvasásra. A könyv, az

ni nem lehet, a gyerekek a végén

eddig négy matematikai (A rejtélyek

olvasás passzív tevékenységként

garantáltan teljesíthetik a küldetést,

múzeuma, A talányok bolygója, Az

versenyzik más, aktívabb szórakoz-

így egy sikerélménnyel gazdagabban

útvesztők háza és A kalózok barlang-

tató tevékenységgel az egyre ke-

tehetik le a könyvet.

ja), négy történelmi (A titkok kam-

vesebb szabadidőért. Ezért a gyerekek

Ez a koncepció egyrészt érde-

rája, A római császár nyomában, A

gyakran vágynak olyan olvasmányra,

kessé teszi a könyvet, hiszen adott

Minótaurosz labirintusa és A lovagi

amelyben nem csak passzív befo-

egy alapvetően érdekes küldetés,

viadal), négy számítástechnikai Ru-

gadók, hanem aktív részesei is a cse-

amelynek az olvasó a végére akar

bik-küldetés (A kocka mentőakciója,

lekménynek.

járni (pl. ki lopta el a csokigyár tit-

A feltalálók futama, A robotok láza-

A Napraforgó Könyvkiadó gondo-

kos receptjét, vagy a főhős beke-

dása, Győzd le a programot), négy ter-

zásában megjelenő Kalandos külde-

rül egy számítógépes programba,

mészettudományos (Az Amazonas

tés-sorozat éppen arra épül, hogy

ahonnan ki kell jutnia), és ehhez fel

titka, Zűr az űrben, Hajsza a vidám-

maga az olvasó legyen a főhős, ő

kell használnia az eddig megszer-

parkban, A titkos recept) és négy föl-

hozza meg a döntést, amely előre-

zett tudását is. Így arra is rádöb-

drajzi (Veszélyben a hegyi folyó, A

viszi, vagy (rossz válasz esetén) hát-

benhet, hogy az iskolába sokszor

hegyvidéki rém nyomában, Irány a

ráltatja a küldetés teljesítésében.

nagyon száraznak tartott matema-

Föld mélye és Mélytengeri vészhelyzet)

A könyvek koncepciója az úgyne-

tikai, fizikai vagy kémiai ismeretek

kötet került a piacra.

vezett „lapozgatós könyvek” struk-

bizony rengeteg mindenre használ-

Ebben az öt témakörben megje-

túrájára épül: nem sorrendben kell

hatók az iskolán kívül, a valódi élet-

lent húsz kötet révén a gyerekek

olvasni az oldalakat, hanem minden

ben is. Ezen kívül azt is felfedez-

szélesebb körben is kipróbálhatják a

szócikk végén található választási

hetik, hogy logikus gondolkodással

tudásukat, miközben remekül szóra-

lehetőségeknek megfelelően oda kell

rengeteg mindent kitalálhatnak

koznak, és éppen ez a szabadidő

lapozni, amelyik választ az olvasó

maguk is. Ez a két felismerés nagy

hasznos eltöltésének egyik legjobb

helyesnek véli. Ha jól választott,

segítség lehet a motivált tanulásban

módja. Ezenkívül a kötetet az iskolák-

továbbléphet a történetben, ha

is, hiszen a gyermek ráérezhet arra,

ban is használhatják, jól beépíthető

rosszul, akkor a következő szócikk

hogy többet tud annál, mint gon-

az egyes tanagyagok mellé, élve-

rávilágít a tévedésre, és visszairányít-

dolta, és az iskolai erőfeszítései nem

zetessé, színessé tehetők vele a

ja az olvasót az eredeti kérdéshez,

hiábavalók.

tanórák is.

24 új könyvpiac 2019/április

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. I. szám  

2019. I. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement