Page 23

mondás ősi lényege: a mesemondó

a gyerekek izgalmas mintákat is lát-

Enikő, mit gondol, a most megje-

és a mesehallgató ugyanazt a kalan-

hatnak maguk előtt, hiszen (elsősor-

lenő kötet Ende életművét milyen

dot éli át, és mindkettejük számára

ban a két címszereplő) kalandos útja

megvilágításba helyezi?

megnyugvást, katarzist eredményez.

során belsőleg is átalakul, érettebbé

P. E.: A fordítással párhuzamosan újra

És itt jön a második Freund-csavar:

és nyitottabbá válik.

elővettem A Végtelen Történetet. Ha

Szókratész Filkó eltűnésekor az ősrégi

Fordítóként feltűnt a nyelvi különb-

egy színdarabbal foglalkozom, akkor

mesekönyvhöz fordul segítségért,

ség, vagy Freund tökéletesen alkal-

is mindig összeköltözöm az éppen

hátha ki tudja olvasni belőle Filkó

mazkodott Ende nyelvéhez?

aktuális művel. Most a kilencéves

mesetípusát, és utolérheti a szöke-

P. E.: Freund mesterien szőtte to-

kisfiamnak, Fricinek olvastam fel

vényt. De Filkó meséje életre kel, és

vább a cselekményt. Egyrészt stilá-

esténként Bux Barnabás Boldizsár tör-

mindig egy lépéssel Szókratész előtt

risan folytatta Ende elbeszélő tech-

ténetét. Fantasztikus utazás volt. Ed-

jár – mígnem a papagáj rájön, hogy ki-

nikáját, ritmikusan ismétlődő szó-

dig azt gondoltam, hogy csak Michael

mondott szavának, vágyának teremtő

kapcsolatait, amitől az az érzése

Ende tudott így bolyongani egy már

ereje van, és ezzel oldja meg a bonyo-

támadhat az olvasónak, mintha egy

nem kicsi, de még nem is nagy fiú

dalmat.

archaikus szöveget olvasna, vagy egy

lelkének milliárdnyi apró zugában.

Endéhez méltó, hihetetlenül izgalmas

regélőt hallgatna. Megtartotta Ende

De Wieland Freund ugyanilyen isme-

és bonyolult történetszövés.

jelzős szerkezeteit, és azokat a sze-

rője az útkereső léleknek. Most épp

Sárkány, varázsló, hercegkisasz-

replőket szőtte bele a történetbe,

azt fantáziálom, hogy Rodrigó Filkó

szony, egy Szókratész névre hall-

akik az első fejezetben marionett-

alteregója, vagyis Filkó a vágyvilá-

gató papagáj miért izgathatja a mai

bábként himbálóznak a bábszín-

gában találkozik felnőtt énjével – de ki

gyerekeket, akik már egészen más

házas kocsiban.

tudja, a mesében pont az a jó, hogy

környezetben nőnek fel, mint a

Nyelvileg tartogatott kihívásokat,

ahány mesehallgató, annyi megfej-

korábbi nemzedékek?

meglepetéseket a kötet? Okozott

tés.

P. E.: A gyermeki lélek csöppet sem

valami nehézséget a fordítás során?

változott, környezetfüggetlen, ugyan-

P. E.: Részleteiben voltak kihívások, de

az volt dédszüleink gyermeki lelke, a

a nagy egészt tekintve úgy érzem,

mi gyermeki lelkünk, és ugyanaz a mi

rögtön rá tudtam hangolódni, remé-

gyermekeink gyermeki lelke is. Akár

lem, Ádám is így látja.

szalmazsákra, akár baldachinos ágyba

D. Á.: Abszolút. Már az első

fektetik, vagy kütyük közé száműzik, a

néhány fejezet, amelyeket

mesehallgató gyermek ugyanarra

átküldtél, egyből meggyő-

vágyik: a mesékben létező vágyvilág-

zött arról, hogy sikerült

ra, ami megoldásokat kínál az ő élet-

megtalálnod azt a hang-

helyzetére.

ütést, amitől az eredeti

A mesemondásnak több ezer éves

regény is annyira élő és

hagyománya van, és bár az élőszavas

szerethető. A szójátékokon

mesemondást szinte lemosta a föld

molyolni pedig a legjobb

színéről a modern média, de szeren-

mulatság fordítónak, szer-

csére a mese nem ment ki a divatból.

kesztőnek egyaránt.

D. Á.: És – mint minden jó mesében –

P. E.: Ádám rengeteget segí-

itt is archetipikus karaktereken ke-

tett, ihletet adott, ha kellett,

resztül jelenik meg a folklórra jellem-

szavakat alkotott nekem,

ző, jókra és gonoszokra osztható két-

úgy dolgoztunk együtt, mint-

pólusú világ, miközben a modern

ha az ősrégi mesekönyv ve-

műmesék árnyalt karakterábrázolása

zette volna a fantáziánkat.

és a főszereplők jellemfejlődése révén

Nagyon izgalmas volt!

Michael Ende–Wieland Freund

Rosszcsont Rodrigó és Filkó, a fegyverhordozója

Szerk.: Dávid Ádám, Ford.: Perczel Enikő Móra Könyvkiadó, 2019, 176 oldal, 2999 Ft

2019/április új könyvpiac 23

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. I. szám  

2019. I. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement