Page 18

Az igazi idő FOTÓ: MÁTÉ PÉTER / JELENKOR KIADÓ

Falcsik Marit kérdezi Szepesi Dóra

Hatodik versköteted, Az igazi idő

megjelent Az igazi idő. Az első Farkas

anyag akkor is ezt csinálja, mikor még

elmúlt tíz éved lírai termése, az

könyve lett volna, igazi gyászkönyv,

fejlődésben van, míg egyre gyönyö-

eddigieknél terjedelmesebb könyv.

csakhogy őróla még mindig alig tu-

rűbb lesz, egyre kiteljesedettebb.

Hogyan született?

dok írni. Amit mégis, az itt van a most

Vegyük csak tavasztól télig a virá-

Ezek mind új versek. Tíz éve nem

megjelent kötetben, azonos cikluscím

gokat. Sosem értettem, miért kéne

adtam ki alanyilíra-kötetet. Volt

alatt. Van egy tervem Haláltankönyv

külön az elmúlást figyelni egy kezdet-

közben két kísérleti könyvem: a

címmel, amiből fotós kísérleti-össz-

től az elmúláshoz vezető folyamat-

Scolarnál a Nőket néző képek (erről

művészeti album lesz majd, ennek a

ban. Nekem inkább a mementó rög-

meg is jelent egy hosszú interjúd

verseiből is belekerült néhány ebbe a

zítése a líra parancsa, a folyamat egy-

velem a tiszatajonline.hu-n), és a

kötetbe.

egy mozzanatának kinagyítása, ön-

MERSZ Könyvek sorozatban a Valami

A kötet nyitóversében írod, „ha

magában való szemlélése. A múlás

üvegen át, a formája miatt esedékvers-

volna ok Istenre öklöt rázni”, te ak-

fixen biztosítva van, minden pillanat-

nek elnevezett műfajban. A kísérletek

kor sem tennéd – miért?

ban, miért épp arra helyezzük a

célja az, hogy kipróbáljuk a jövőbe

Ha valamit, én a szabad akarattal ren-

fókuszt. Nézzük inkább, amit lépé-

nyíló, eddig nem járt utakat, amitől

delkező ember cselekedeteit kérem

seiben okoz, micsoda csodákkal megy

másképp alakul a jelenkor.

inkább számon.

végbe eleitől fogva.

És a kiadód ismét a Jelenkor.

Az „Ág a szembe” ciklust követő

Az „Időm” ciklusra mondhatjuk,

Igen, boldogságomra, és a kötetem

„Anyaghatár” is a halandóságról

hogy önéletrajzi?

szerkesztője megint Csordás Gábor.

szól?

Tíz év? Nem sok az?

Igen, ez az én személyes időm mú-

Igen, de másképp. Az anyag nagyon

lása, saját, szinte dátumozható élmé-

Óriási merítés, legalább három élet-

megadja a módját, az övé igazi

nyeimet írtam meg benne.

és költőkorszak lezajlott ezalatt. De

hosszú, lassú, látványos folyamat, ő a

Az ’Objektív’ című versben találtam

újra itt megjelenni maga a foly-

díva: cirkusz, hiszti, tragikomédia

rá a kötetcímre: „mi ez ha nem / a

tonosság. A sorsvadásznak is Gábor

után tragédia – ő aztán kifejti a

mi időnk az igazi idő”. Beszélnél a

volt a szerkesztője és kiadója 2010-

tevékenységét. Nagy primadonna,

címadásról?

ben. Aztán az első években Ág a szem-

igazán könnyű megírni, mit művel.

Az nagyon érdekes folyamat. Belőlem

be címmel terveztem kötetet, majd

Sokan hiszik, aki az anyagot nézi, az

mindeddig egy-két vers megszületése

Ballada a reményről címmel (ez szű-

elmúlást vizsgálja, de én nem emel-

után már kipattant a kötetcím, és

rődött ki leginkább mára), és most

ném ki külön a hanyatlást, hisz az

húzta magával a verseket. Ez ebben a

18 új könyvpiac 2019/április

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. I. szám  

2019. I. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement