Page 13

szűk köre, ahonnan szinte

módon beszélnek mindegyikről, egyként a

bizonyosan a nagy kiadók-

kultúra részének fogadva el ezeket, ugyana-

hoz vándorolnak a kézira-

zon (jellemzően számszerűsíthető) szempon-

tok. A szépirodalmi terüle-

tok alapján ítélik meg a műveket, és magától

ten ilyen a The Wylie Agen-

értetődő módon egyazon méltóság illeti meg

cy, amelynek alapító veze-

bármely könyvtípus szerzőjét, ügynökét,

tője, Andrew Wylie a leg-

kiadóját. Van ugyanakkor a tartalmak szár-

szeretetteljesebb vendég-

mazási helyének egy kimondatlan, de érzékel-

látónknak bizonyult, a női

hető bizalmi indexe. Ha valami Skandiná-

könyvek területén kiemel-

viából érkezik, azt könnyebben elfogadják,

kedő eredményeket ér el a

mert már számos skandi sikerre volt példa.

Wall Street szomszédságá-

Larsson, Nesbø, a többi regényíró, meg az

ban üzemelő Park Agency,

északi vendéglátást bemutató szakácsköny-

a virulens (gyorsan felfutó,

vek törték az utat, és ezek hátán aztán az

és hamar lecsengő) köny-

olyan, finomabb szerzők is beépültek a piacra,

vek piacán pedig vezető

mint Oksanen vagy Loe. Nincs értelme pró-

szereplő a The William

bálkozni sem, mert nem lehet ebbe a szisz-

Morris Endeavor, amely

témába kizárólag szépirodalommal bekerülni,

egy egész felhőkarcolót

mert a bizalom nem esztétikai, hanem üzleti

elfoglal, és amely nem is

természetű, és ezért a sokrétű, meggyőző piaci

csak irodalmi közvetítéssel

eredményekre épül. Ezért is van az, hogy a

foglalkozik, hanem az

NORLA vagy FILI (a norvég és finn kulturális

egyik legfontosabb szí-

támogatásokat bonyolító intézetek) könnyen

ami a dolga, mert létezik egy üzletág, aminek

nészügynökség is, ők voltak Charlie Chaplin és

és gyorsan adnak támogatást nemcsak szép-

pont ez a feladata. Ezek a közvetítők az irodal-

Marilyn Monroe ügynökei is, de ők képviselik

prózájuk külföldi kiadására, de a krimik és sza-

mi ügynökségek. A kiadók csak bennük bíz-

Paula Hawkins-t, aki A lány a vonaton című

kácskönyvek megjelentetésére is.

nak, ezért egy New York-i pályakezdő felada-

könyvével elsöprő sikert aratott pár éve, és

New York egy mákony az európai köny-

ta az, hogy jó ügynökséget találjon magának.

közvetítik Oprah Winfrey műveit, amelyek

vesnek. Az amerikaiakra jellemző felszínes,

Tudjuk, hogy Amerikában a kiadott könyvek

idehaza talán kevésbé ismertek, de Ame-

de nagyon erős udvariasság szinte azonnal

csupán három százaléka műfordítás, de ezek

rikában a legnagyobb könyvsikerek között

otthonossá teszi a szakmai munkát, és az,

is ugyanebben a struktúrában jönnek létre,

találhatók, mivel Oprah jelenleg a leg-

hogy döntéshozókkal tárgyalsz hamarosan

vagyis, ha egy magyar író amerikai kiadást

fontosabb tévés műsorvezető az Egyesült

megjelenő világszenzációkról, egy kicsit min-

szeretne a könyvéhez, nem műfordítóra van

Államokban.

denkivel elhiteti, hogy része a nagy folyama-

RANDOM HOUSE

szüksége, és nem is kiadókat kell megkeres-

Nagyon látványos, és mind a magyar

toknak, hogy számít, amit csinál. És tényleg

nie, mert ez ott nem így működik. Találnia kell

szerzők, mind a magyar kultúráért közösségi

számít, persze. Nekünk számít. Még ha a

egy jó ügynökséget, amelyik fantáziát lát a

szinten felelős döntéshozók számára fontos

folyamatok nélkülünk is alakulnak olyanná,

műveiben. Ha ez sikerül, onnantól kezdve az

jellemzője Amerika (és valójában a világ)

amilyenné. Annyi bizonyos, hogy Amerikába

ügynöke majd elintézi helyette a fordítások

könyvszakmájának, hogy nincs, nem létezik

(és a külföldi piacokra) nem betörni kell, ha-

elkészítését és a kiadókeresést, az alkudozást

önálló szépirodalmi intézményrendszere. Ezt

nem először is megismerni a működésüket,

és minden üzleti ügyet. A legjobb ügynök-

el kell felejteni. A szerző-ügynök-kiadó-

természetüket. Különben örökre turisták

ségekhez bekerülni szerzőként, persze,

kereskedő-recepció láncban az ügynökségi

maradunk.

ugyanolyan nehéz egy szerző számára, mint

szint az utolsó, ahol még előfordul specifiká-

Szabó Tibor Benjámin

idehaza bekerülni egy jó kiadóhoz. Minden

ció, de különben ugyanazok a könyvkiadók

könyvkiadó

könyvtípusnak megvannak a saját ügynök-

adják ki a szakácskönyvet, a bestsellereket és a

Athenaeum/Partvonal

ségei, és minden területen létezik a legjobbak

Nobel-díjas verseskönyveket, ugyanolyan

Líra Kiadói Csoport 2019/április új könyvpiac 13

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. I. szám  

2019. I. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement