Page 11

Madridban és Montreálban. Az év második felében a Frankfurti és a Szlovén Könyvvásárra készülünk irodalmi programokkal, valamint a pozsonyi Bibliotéka könyvvásár díszvendégeként egy erőteljesebb magyar irodalmi reprezentációban gondolkodunk. Mekkora standdal, milyen programokkal lesz jelen Magyarország a világ legnagyobb könyvmustráján, a Frankfurti Könyvvásáron? A Frankfurti Könyvvásár standját a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egysülése állítja és működteti, a

Koreában, Japánban és a Kínai Nép-

A Külgazdasági és Külügyminisztérium

Publishing Hungary az irodalmi prog-

köztársaságban vagyunk jelen, míg a

2017-ben alapított díjának célja, hogy a

ramokért felelős, amelyek a tavalyi évhez

közel-keleten éppen március közepén

magyar állam eképpen is elismerje a

hasonlóan a vásár pódiumain, német

nyitotta meg Szijjártó Péter külgazda-

kiemelkedő műfordítói teljesítménye-

kulturális újágírók közreműködésével

sági és külügyminiszter a magyar kul-

ket, amelyeknek köszönhetően a külföl-

zajlanak majd, és a német kiadók gondo-

turális évadot Izraelben.

di olvasók saját anyanyelvükön ismer-

zásában megjelent magyar könyvcímek-

Milyen kommunikációs stratégiával,

hetik meg a klasszikus és kortárs ma-

re épülnek.

milyen kiadványok megjelentetésével

gyar irodalom kiváló alkotásait. Ez az

Hol lesz idén Magyar Kulturális Évad,

kívánják a Publishing Hungary program

első magyar állami díj a szakterületen.

milyen könyves rendezvényekre kerül

minél sikeresebb megvalósulását elérni?

2017-ben Adan Kovacsics, a magyar iro-

Célunk, hogy elsősorban az adott nyelv-

dalom spanyol nyelvű tolmácsolója,

A 2019. esztendő igen gazdag kulturális

területen, abban az országban legyen

2018-ban Vickó Árpád szerbiai műfor-

évadokban. Már tavaly megkezdődtek a

médiamegjelenése a programjainknak,

dító vehette át a Balassi műfordítói

nyugat-balkáni országok közül Szerbi-

ahol a könyvvásár zajlik. Segítségünkre

nagydíjat.

ában a magyar kultúrát reprezentáló ren-

vannak a magyar irodalmat angolul,

A jövőben milyen nyelvterületek felé

dezvények. Idén továbbhaladunk a

franciául, németül és spanyolul népsze-

kíván nyitni a magyar kulturális diplo-

régióban, és magyar kulturális hetekre

rűsítő honlapok. A külföldön megvalósuló

mácia?

kerül sor Bosznia-Hercegovinában, Mon-

számtalan értékes és minőségi kulturális

A 2018-as évet értékelve úgy látom, a

tenegróban, Észak-Macedóniában, Ko-

program hazai kommunikációját véle-

spanyol, illetve portugál nyelvterületen

szovóban és Albániában is. Az észak-

ményem szerint érdemes javítani, ezen a

kevesebb magyar irodalommal kapcso-

macedóniai programsorozat keretében

közeljövőben egy kulturális diplomáciai

latos program, könyvmegjelenés volt,

standdal leszünk jelen a Szkopjei Könyv-

honlap fejlesztésével szeretnénk segíteni,

holott amellett, hogy két fontos európai

vásáron. Számos kötet jelenik meg ez

amely többek között a külföldi ren-

célországról van szó, ez a két nyelv a kulcs

alkalomból, például Bartis Attila Nyuga-

dezvényekről is hírt adna. A Publishing

Latin-Amerikához is, ahol diplomáciai és

lom, Kiss Noémi Sovány angyalok, vagy

Hungary program irodalomnépszerűsítő

gazdasági kapcsolataink is dinamikusan

Bagossy László A sötétben látó tündér című

munkáját a magyar irodalmat bemutató

fejlődnek, köszönhetően a déli nyitás

könyve, valamint egy Ady Endre verseiből

szóróanyagokkal, katalógusokkal, for-

külpolitikai stratégiájának. Ezt a fejlő-

válogatott antológia.

dításrészleteket közlő antológiákkal se-

dést érdemes kulturális diplomáciai esz-

A szomszédos régió mellett távolabbi,

gítjük.

közökkel is segíteni. Emellett továbbra is

sor?

ám külpolitikai, külgazdasági straté-

Idén 3. alkalommal adja át a külgaz-

nagy kihívásnak tekintjük az angol

giánk szempontjából hasonlóképpen

dasági és külügyminiszter a Balassi

nyelvterületet, amelyre a hatalmas ver-

fontos országokban szervezünk idén kul-

műfordítói nagydíjat. Mi volt a céljuk a

seny miatt nehéz betörnie a magyar

turális évadot: így a távol-keleten Dél-

díj megalapításával?

szerzőknek, hazai alkotásoknak. 2019/április új könyvpiac 11

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. I. szám  

2019. I. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement