Page 10

Publishing Hungary Schőberl Márton kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkárt Lafferton Kálmán kérdezi

Idén hány millió forintot biztosít a

Idén 14 könyvvásáron mutatkozik be a

adó reprezentálja a legfrissebb könyv-

Külgazdasági és Külügyminisztérium a

magyar irodalom, és ebből két helyen –

termését. A standot magyar népme-

Publishing Hungary program számára,

Szöulban és Pozsonyban – díszvendég-

séket illusztráló kortárs grafikák díszítik.

hogy népszerűsítse a magyar könyv-

ként leszünk jelen. A Londoni Könyvvásár

Május folyamán Prágában és Varsóban,

kultúrát külföldön?

és a Párizsi Könyvszalon magyar standja

valamint Szkopjéban népszerűsítjük

2019-ben 160 millió forint keretösszegből

szakmai megjelenésnek adott otthont

könyvvásárokon a magyar irodalmat, és

gazdálkodik a Publishing Hungary prog-

márciusban, a Lipcsei Könyvvásárra prog-

mindhárom esetben az adott nyelven

ram, amelynek nagyobb részét, 140 millió

rammal készültünk, amelynek fókuszá-

frissen megjelent magyar művek szer-

forintot fordít a külföldi könyvvásárok

ban a kortárs magyar líra állt. Kemény

zőit hívjuk meg, például a macedón

magyar jelenlétének megszervezésére,

István Ich übergebe das Zeitalter című

fővárosba mások mellett Szvoren Edi-

illetve a külföldi magyar kulturális inté-

kötetével, illetve Kalász Orsolya és Peter

nát és Majoros Sándort. Júniusban a

zetek és a külképviseletek által szervezett

Holland válogatásában fiatal költők

Szöuli Könyvvásáron 6 magyar szerző

irodalmi programok támogatására.

verseivel ismerkedhetett meg a lipcsei

és 5 könyvkiadói szakember képviseli

Milyen szakmai szervezetek segítik a

közönség. Ugyancsak itt volt a bemu-

hazánkat. Idén két új könyvvásári hely-

Publishing Hungary program munkáját?

tatója Forgách András Élő kötet nem

színen is tervezünk magyar jelenlétet:

Szoros kapcsolatban vagyunk a Petőfi

marad című könyve

Irodalmi Múzeummal, velük együttmű-

német fordításának a

ködésben dolgozzuk ki a külföldi könyv-

szerző jelenlétében.

vásári megjelenéseinket. Együttműkö-

Áprilisban a HUBBY

dünk továbbá a Magyar Könyvkiadók és

és a Magyar Gyerek-

Könyvterjesztők Egyesülésével, a balaton-

irodalmi Intézet, va-

füredi Magyar Fordítóház Alapítvánnyal,

lamint a Mesemú-

illetve azokkal a könyvkiadókkal, ügynök-

zeum együttműkö-

ségekkel, amelyek a magyar irodalmi mű-

désével készülünk a

vek külföldi eladásával foglalkoznak.

Bolognai Gyerekkönyv-

Mely nemzetközi könyvvásárokon mu-

vásárra egy magyar

tatkozik be a magyar könyvkultúra, hol

nemzeti standdal, a-

leszünk díszvendég ország, kik fogják

melyen közel 15 ma-

képviselni hazánkat?

gyar gyerekkönyvki-

10 új könyvpiac 2019/április

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. I. szám  

2019. I. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement