Page 9

toll és papír nélkül börtönbe zárt politikai foglyok a költeményeiket”. „A véget nem érő futások” közben tervezi életét, házasságát, családeszményét. S ki kapja a leveleket? A menyaszszonyjelöltek közül ki lesz a jámbor, halogató főhős asszonya? Samiha? Rayiha? Avagy…? Ezt beszéli el a mű. A boza kölesből készített, enyhén alkoholos sűrű ital. A gecekondu hitvány anyagokból átmeneti hajléknak szánt, általában mégis tartósabban szolgáló épület. A török mindennapok élményteli, felkavaró megismerése során ilyen, legtöbbünknek új kifejezésekre lelhetünk. A sorsrajzok mel-

Orhan Pamuk

Orhan Pamuk

lett mestermű a város, Isztambul

Fordította: Tasnádi Edit Helikon Kiadó, 2016, 218 oldal, 3499 Ft

Fordította: Tasnádi Edit Helikon Kiadó, 2016, 533 oldal, 3999 Ft

szélsebes változásának, növekedésé-

A piros hajú nő

Furcsaság a fejemben

nek leírása. A metropolisz mintha

diákéveitől pályája zenitjéig? E dilem-

helyen hibás. De a nemzetségtábla

maga teremné, szülné, emelné és

mára a Harmadik rész küszöbén ébre-

maga is regény. A dacosan külön veze-

pusztítaná sokasodó (főleg vidékről,

dünk rá. A Furcsaság… enyhe furcsasá-

téknevet választó testvérek, Hasan

faluról beáramló), egymással szövet-

ga, hogy a mesélést (mintha a szerep-

Aktaş és Mustafa Karataş ezen az

ségben vagy perben levő gyermekeit.

lők felváltva diskurálnának az olvasók

oldalpáron, dátumok, nevek és egy-egy

Öregeket és fiatalokat, nőket és férfi-

karával) alkalmanként piktogram

mondat társaságában majdnem any-

akat, rakiivókat és antialkoholistákat,

(Mevlut szólamának bozaárust ábrá-

nyit mutatnak viszonyukból, mint a

bűnösöket és ártatlanokat, „fasisztá-

zoló jele), máskor a szót magához

főszöveg.)

kat” és „liberálisokat”.

ragadó szereplő nevének előre bo-

Pamuk régebbi könyvei egy-egy

csátása segíti (kissé úgy, mint a drámai

motívumát, helyszínét is sokszor visz-

művek esetében).

szajátszatja. Kiviláglik, hogy nagy vál-

* A Furcsaság a fejemben egy szerény kisemberi vágyálom töredékes (bár

Ha marad is kérdőjel, nem az egyik

tozatosságában is összefont, asszoci-

kétszeri) beteljesülésének, örökösen

szöveg tömbösödése (majd korántsem

atív, céltudatos oeuvre-rel van dol-

érzett

fájdalmainak

toldalékszerű epilógusa), a másik

gunk. Szökés, szöktetés, világváros,

krónikája; A piros hajú nő egy kamasz-

szándékolt töredezettsége kér figyel-

apa-fiú konfliktus, menekülés, hon-

kortól induló karrier tragikus históriá-

met. Sokkal inkább szökés és szöktetés

foglalás, vagyon, életmentés, gyilkos-

ja, bizonyos tetőpontig (a regény külső,

szituációi. Ezek az életpillanatok nem

ság, titkok… Múltból és jelenből,

motivikus mozgatója az Oidipusz-

teszik lehetővé, hogy az érintett(ek)

tényekből és sejtelmekből, (tév)hitek-

mítosz, valamint Szuhráb és Rusztem

döntésük, akaratuk, erkölcsük teljes

ből és érzelmekből szőtt, kavargó, sok-

története: „Az egyikben a fiú lesz

birtokában cselekedjen(ek). A szökés-

szor talányos valóság.

apagyilkos, a másikban az apa fiú-

és szöktetés-drámákat (a tetthely

Apai (örmény) nagyapám a mind-

gyilkos”. A gyilkosság mindig centrális

vétkes elhagyását; a sorsdöntő tettek

két regény említette isztambuli város-

témája Pamuknak). Fogas kérdés,

következményeit) Pamuk oly komp-

részben, Kartalban (az egykori Kon-

írástechnikai probléma, A piros hajú nő

lexen festi, hogy abban nemegyszer a

stantinápolyban) élt, míg másik hazát

írónak készülő, ám vállalkozóvá lett,

fonák humor is megfér. (A Furcsaság…

nem keresett. Még a születésem előtt

egyes szám első személyű mesélője

kronológián kívül családfával is értel-

elhunyt. Így legalább abban biztos

mikor, miként mondhatja el életét

mezi a történetet. Kár, hogy ez két

vagyok, hogy nem én öltem meg őt.

hiányainak,

2017/április új könyvpiac 9

2017. I. szám  
2017. I. szám  
Advertisement