Page 8

Szökés, szöktetés Tarján Tamás Orhan Pamuk két regényéről

Vajon posztmodern író lesz a XXIV.

két friss (a jelen évtizedben kelet-

fogható. Az újabb török történelem fél

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

kezett) darabjával találkozik.

évszázada, sőt ennél hosszabb fonala a

díszvendége? Vagy a dél-amerikai gyö-

Zsenialitás? Arra viszont – a nagy

háttérben gombolyodik: a tárgyi közeg-

kerű mágikus realizmus képviselője

írói formátumra – az is ráérez, aki eddig

ből, a vallási és világi hagyományok

látogat hozzánk a 2006-os irodalmi

nem volt híve Pamuknak, vagy nem

továbbéléséből és válságából, a futólag

Nobel-díj kitüntetettje, a hatvanöt

ismerte munkáit.

említett különféle konfliktusok soroza-

éves Orhan Pamuk személyében?

A szerző magyarul napvilágot látott

Mindkét állítás tartalmaz igazságot.

könyveinek majdnem felét más-más

Pamuk, akit támadtak a kurdokkal

A széltében-hosszában olvasható érté-

fordító ültette át nyelvünkre. 2007 óta

való szimpatizálásáért, az örmény

kelés szerint Pamuk íráművészetéhez

folyamatosan Tasnádi Editnek köszön-

holokausztról tett nyilatkozatáért,

Franz Kafka, Italo Calvino, Gabriel

hetjük a szuggesztív „magyar hangot”,

észak-amerikai iskolázottságának a

García Márquez, Umberto Eco szépírói

amely a törökül alig tudó érdeklődő

török, illetve iszlám tradíciótól eltérő

törekvései esnek legközelebb. Persze e

benyomása szerint is szinkronban lehet

elemeiért, nyílt társadalomkritikát

négyesből csupán egy kötődött a

az eredetivel. A felfűtött tárgyilagos-

általában nem gyakorol. Lényeges ese-

mágikus realizmushoz, egy szerzett

ság, a részletekbe menő – ugyanakkor

ményekre (katonai puccsokra, politikai

érdemeket a posztmodern terén,

sok részletet elhagyó, rejtő, késleltető,

perekre, súlyos összecsapásokra, kon-

a másik kettő eltérő irányokba terel-

utalásosan megszólaltató, újramondó

zervativizmus és modernitás megütkö-

gethette a manapság legnevesebb

– epikai építkezés uralja A piros hajú nő

zéseire, korrupciók garmadájára, vagy

török író törekvéseit. Miért vélte Eco,

és a Furcsaság a fejemben lapjait. Utóbbi

akár természeti katasztrófákra) csak

hogy „Pamuk őrültsége maga a zse-

komótos-régies alcíme rezüméként

utal mint az egyéni sorsot magába for-

nialitás”? Nem jöttem nyitjára. Eco bon-

szolgál: Mevlut Karataş bozaárus élete,

rasztó közösségi történésekre. Hűvös

mot-ja az alább ismertetendő művek

kalandjai és képzelődései, barátainak

mondatainak mögöttes tartalma még-

borítóján ott ékeskedik. Valószínű

története, valamint az isztambuli élet

sem téveszt célt. A katonai szolgálata

azonban, hogy e regények olvasója

1969–2012 között, ahogy azt sokan mások

alatt többször, durván megalázott

sem a posztmodern, sem a mágikus

látták. A másik regény cselekményideje

Mevlut például levelezőkönyvek sab-

realista, sem az őrült jelzőt nemigen

nagyjából, noha nem egybevágóan

lonjai alapján úgy fogalmazgatja

mérlegeli, amikor az író termésének

maga is az iménti két határdátum közé

fejében szerelmi vallomásait, „akár a

8 új könyvpiac 2017/április

tából bontakozik ki.

2017. I. szám  
2017. I. szám  
Advertisement