Page 27

Nujeen útja Szíriából Az Athenaeum Kiadó könyvajánlója Nujeen Mustafa – Khristina Lamb

Nujeen

Athenaeum Kiadó, 2017, 350 oldal, 3499 Ft

Christina Lamb, az Én vagyok Malala

rézissel, korai agyi bénulással él, mégis

„Boldog, meghitt és békés idők voltak

című könyv társszerzője segítségével

hatalmas, Szíriából Törökországon át

Szíriában, egészen sokáig – emlékszik

az egész világ megismeri a szíriai

Görögországba, majd Macedónián,

vissza. – Tizenkét éves lehettem, ami-

menekült lány, Nujeen Mustafa tör-

Szerbián és Magyarországon át, Szlo-

kor az ISIS megkezdte körülzárni a

ténetét. „Esélyt kaptam, hogy jót te-

vénián és Ausztrián keresztül Né-

várost. Onnantól fogva nem tudhat-

gyek. Mindig is azt kutattam, hogyan

metországba vezető utat tett meg

tam, megélem-e a holnapot. Azt vár-

tehetném kicsit jobbá a világot.” –

testvéreivel.

tuk, hogy éjjel arra jár egy helikopter,

mondja Nujeen Mustafa. A lány akkor

Musztafa történetét a Sunday Times

és bombát dob ránk álmunkban.”

látta életében először a tengert,

újságírója, Christina Lamb rögzítette, a

Nujeen ezt az állandó félelmet viselte

amikor útra keltek. Egy embercsem-

könyvet pedig a Harper Collins adta ki

a legnehezebben. „A szobáink fala

pész útmutatását követve jutott el a

kilenc nyelven: német, svéd, finn, dán,

néha beleremegett a közeli robbaná-

partig a húgával.

olasz, francia, holland, spanyol és por-

sokba.”

„A szokásos 1 000 dollár helyett

tugál változatban. Lamb, akit Malala

„Van, hogy őrizetbe vesznek. Be-

fejenként 1 500 dollárt fizettünk, hogy a

Juszufzai Én vagyok Malala című

visznek a rendőrségre, és kihallgatnak,

családunk külön hajót kapjon, de

könyvének társszerzőjeként is ismer-

te pedig úgy érzed magad, mintha fer-

amikor odaértünk, kiderült, hogy má-

hetünk, ebben a most magyarul is

tőző beteg lennél. Mintha tőled akarnák

sok is utaznak velünk. Összesen har-

megjelenő műben újra bebizonyítja,

megvédeni a népüket. A hozzáállás volt

mincnyolcan ültünk a gumicsónakban,

milyen erővel tudja tolmácsolni a fiatal

ilyen. Az emberek rosszat feltételeztek

huszonhét felnőtt és tizenegy gyerek. A

túlélők kitartását és eltökéltségét.

rólunk, pedig mi békével jöttünk, nem

helyszínen már nem volt más választá-

„Jót szoktam nevetni azon, hogyan

akarunk ártani senkinek sem.”

sunk: vissza nem indulhattunk, és az

reagálnak az emberek, amikor meg-

Nujeen már hosszabb ideje él Német-

embercsempészek állítólag tőrökkel és

látják, hogy tolószékben ülök” – vallja

országban, de az még mindig fel-

marhaösztökékkel győzték meg azt, aki

be a lány, akit többen csodálnak azért,

foghatatlan számára, hogy könyv szól

meggondolta magát.” Az Aleppóból

mert sikerült megszöknie Szíriából,

róla. Christina Lamb a BBC News

indult szíriai menekült lányról sokan

mint ahányan tisztában vannak egész-

csapatának közvetítésével vette fel

beszámoltak már, amióta döbbenetes,

ségi állapotával. Nujeen szerint még

vele a kapcsolatot Nujeennal a ma-

5 600 kilométeres útjának végén el-

mindig sikerül néha meglepnie azokat,

gyar-szerb határon. „Ezzel esélyt kap-

jutott a háborúból a biztonságos

akik az első találkozáson döbbennek

tam, hogy jót tegyek. Mindig is azt

Wesselingbe, Németországba – ke-

csak rá, hogy nem tud járni. „Néha én

kutattam, hogyan tehetném kicsit

rekesszékkel. Nujeen cerebrális pa-

magam is megfeledkezem erről.”

jobbá a világot.” 2017/április új könyvpiac 27

2017. I. szám  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you