Page 25

A műfajmegjelölés (pszichoprózák)

Látsz esélyt rá, hogy ez a helyzet

ismétlődéseink. Részben természete-

jelzi, hogy a szövegek szorongása-

megváltozzon?

sen a káros társadalmi elvárások is

inkról, traumáinkról, emberi kapcso-

Azt hiszem, a szakma stigmatizált volta

felelőssé tehetőek, ha szenvedünk, de

latainkról szólnak. Rövidek és tö-

egyre inkább eltűnőfélben van, az önre-

egyéni szinten is felfedezhetőek mér-

mények, némelyikük inkább próza-

flexió és a lelki életről való párbeszéd,

gező örökségek. Mennyire szimmet-

vers – szerinted milyen és mekkora

éppen akár az ilyen könyvek vagy inter-

rikusak a kapcsolataink, fellelhető-e

közönséghez juthat el egy ilyen ve-

júk hatására egyre inkább beépül a

bennük elnyomás, dominancia –

gyes műfajú kötet?

kultúránkba. A karaktereim vívódnak,

megannyi fontos kérdés. Hogyan állunk

Ez egy új műfaj, amely a pszichológia és

kérdéseket vetnek fel, sokszor a saját

a konfliktusainkkal, az elengedéssel, a

az irodalom határán mozog, s mint min-

mintáikba zárva, és ezért szükségét

gyásszal, a sérüléseink feldolgozásával.

den új vállalásnak, ennek is megvan a

éreztem annak, hogy megszólaljon a

Valóban a saját igényeinknek megfele-

kockázata. Különös tekintettel arra,

tudománynak egy kissé hidegebb, jó-

lően élünk, vagy javarészt kompro-

hogy az elmúlt tíz évet irodalmi publiká-

zanabb hangja is, de ő is ember, téved-

misszumokat kötünk? Ilyen értelemben

ció szempontjából kihagytam. Így aztán

het, mint ahogyan maga a szakma is

ez egy interaktív kötet, behozza az

eléggé szorongok a fogadtatás miatt,

több iskolát képvisel. Én a kritikai pszi-

életút kritikus csomópontjait, amelyek

bár, engem leginkább mindig a közön-

chológia és kritikai szociálpszichológia

a saját tudományos kutatásaimból ki-

ség szeretett, és azt hiszem, ha most

keretei közt gondolkodom, és úgy

rajzolódtak: születés, halál, házasság,

nem kaptam volna ennyi szeretetet,

vélem, hogy nem létezik központi

gyerekvállalás, szülőkkel való viszony,

nem jött volna létre ez a kötet sem.

igazság. Szakállt nem akartam tekin-

öregedés, változások, árulások. Lehet,

Ugyanis még tavaly sem született meg

télyfigurának beállítani, inkább egy

hogy ez a könyv valakinek önmagában

bennem az elhatározás, hogy ezekből a

válaszkereső partnernek, akivel nem

elég lesz, esetleg lassan, többször

szövegekből kötet lesz, hanem a kutatá-

kell feltétlenül egyetérteni, de segít ab-

olvassa a szövegeket. Ha egy valaki

saim eredményei törtek elő belőlem egy

ban, hogy más megvilágítását is meglás-

elkezd beszélni ezekről a kérdésekről,

másik műfajban is, amelyeket a Face-

suk egy-egy problémának, és ezáltal

máris kevésbé számítanak tabunak.

bookon megosztva tapasztaltam, hogy

táguljon a kontextus, a megoldási lehe-

Lehet, hogy valaki elindul egy úton,

az emberek szeretettel fogadják, és

tőségek tára.

amelynek egy adott pontján segítséget

együtt gondolkodnak velem nap mint

Visszatérő témáid a párkapcsolati

kér, látva, hogy ez az út teljesen emberi

nap. Az is megerősített, hogy a pszi-

válságok mellett a szülőkhöz való

és járható, mindenképp egy méltóbb

chológus szakma, a tanáraim és kol-

viszonyunk, megfelelési kénysze-

élet felé.

légáim is visszajeleztek, hogy a szöve-

reink, társas magányunk, egziszten-

gek terápiás céllal is működnek, de

ciális szorongásaink. Ezeket a prob-

neves irodalmárok szintén elismerően

lémákat ráadásul csomagban kap-

nyilatkoztak arról, hogy amit most

juk. Szakáll azt javasolja egy meg-

csinálok, hiánypótló, így végül én

mentőre váró páciensének, hogy

magam is hinni kezdtem benne, hogy

magát kell megmentenie, és akkor az

érdemes lehet kötetbe szerkeszteni.

emberek nem kezelik majd tárgy-

Szereplőid közül többen is megfor-

ként, leendő párja pedig valódi társa

dulnak a Szakáll nevű terapeuta ren-

lesz. De hogy fogjon hozzá önmaga

delőjében. Én úgy érzékelem, hogy a

megmentéséhez, akinek nem áll ren-

pszichológia létjogosultságát még

delkezésére egy olyan pszichológus,

ma is megkérdőjeleződik. A sztár-

mint Szakáll?

pszichológusok reflektorfényben van-

Az első és legfontosabb lépés az önis-

nak, de nálunk a többség nem tud

meret és önreflexió, ez nem úszható

megfizetni egy szakembert, és külön-

meg. Tudatosítani kell, hogy mi min-

ben is ciki pszichológushoz járni.

dent hozunk magunkkal, mik az 2017/április új könyvpiac 25

2017. I. szám  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you